Johane 7:53–8:59

* Mekwalo ya Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus le Sinaitic Syriac codex e tlogela ditemana 53 go ya go kgaolo 8 , temana 11 , tse di balegang (e na le go sa tshwane gongwe mo mekwalong mengwe e e farologaneng ya Segerika le dithanolo tsa teng) jaana: 53  Jalo ba tsamaya mongwe le mongwe a ya kwa legaeng la gagwe. 8  Mme Jesu a ya kwa Thabeng ya Lotlhware.  Le fa go ntse jalo, fa letsatsi le tlhaba, a itlhagisa gape kwa tempeleng, mme batho botlhe ba tla kwa go ene, mme a nna fa fatshe a ba a simolola go ba ruta.  Jaanong bakwadi le Bafarasai ba tlisa mosadi mongwe yo o tshwerweng mo boakeng, mme, morago ga go mo emisa fa gare ga bone,  ba mo raya ba re: “Moruti, mosadi yono o tshwerwe mo tirong ya go dira boaka.  Mo Molaong Moshe o re laetse gore re kgobotletse basadi ba mofuta o o ntseng jalo. Tota wena wa reng?”  Legale, ba ne ba bua seno go mo leka, gore ba nne le sengwe se ba ka mo latofatsang ka sone. Mme Jesu a inamela fa fatshe a simolola go kwala ka monwana mo mmung.  E rile ba nnela go mmotsa, a inamologa mme a ba raya a re: “A mongwe wa lona yo o se nang boleo e nne ene wa ntlha go mo konopa ka leje.”  Mme ya re a inama gape a nna a kwala mo mmung.  Mme ba ba utlwileng seno ba simolola go tswa, ka bongwe ka bongwe, go simolola ka banna ba bagolwane, mme a tlogelwa a le esi, le mosadi yo o neng a le fa gare ga bone. 10  Ya re Jesu a inamologa, a mo raya a re: “Mosadi, ba kae? A ga go ope yo o go boneng molato?” 11  A re: “Ga go ope, rra.” Jesu a re: “Le nna ga ke go bone molato. Tsamaya; go tloga jaanong go ya pele o se tlhole o dira boleo.” 12  Jalo Jesu a bua gape le bone, a re: “Ke nna lesedi+ la lefatshe. Yo o ntshalang morago ga a kitla a tsamaya mo lefifing+ ka gope, mme o tla rua lesedi la botshelo.” 13  Ka gone Bafarasai ba mo raya ba re: “O naya bosupi ka ga gago; bosupi jwa gago ga bo boammaaruri.” 14  Fa Jesu a araba a ba raya a re: “Ruri le fa ke naya bosupi ka ga me, bosupi jwa me+ bo boammaaruri, ka gonne ke itse kwa ke tswang gone le kwa ke yang gone.+ Mme ga lo itse kwa ke tswang gone le kwa ke yang gone. 15  Lo atlhola kafa nameng;+ nna ga ke atlhole motho ope ka gope.+ 16  Mme le fa go ntse jalo fa ruri ke atlhola, katlholo ya me e boammaaruri, ka gonne ga ke esi mme Rara yo o nthomileng o na le nna.+ 17  Gape, mo Molaong wa lona go kwadilwe ga twe, ‘Bosupi jwa batho ba babedi bo boammaaruri.’+ 18  Ke nna yo o nayang bosupi ka ga me, le Rara yo o nthomileng o naya bosupi ka ga me.”+ 19  Jalo ba tswelela ba mo raya ba re: “Rrago o kae?” Jesu a araba a re: “Ga lo nkitse le gone ga lo itse Rre.+ Fa ruri lo ne lo nkitse, lo ka bo lo itse le Rre.”+ 20  Mafoko ano o ne a a bua mo bobolokelamatlotlong+ fa a ntse a ruta mo tempeleng. Mme go ne go se ope yo o neng a mo tshwara,+ ka gonne nako ya gagwe+ e ne e ise e tle. 21  Ka gone a ba raya gape a re: “Ke a tsamaya, mme lo tla mpatla,+ mme le fa go ntse jalo lo tla swela mo boleong jwa lona.+ Kwa ke yang gone ga lo ka ke lwa tla.” 22  Jalo Bajuda ba re: “Ga a na go ipolaya, ga ke re? Ka gonne a re, ‘Kwa ke yang gone ga lo ka ke lwa tla.’”+ 23  Jalo a tswelela a ba raya a re: “Lona lo tswa kwa mafelong a a kwa tlase; nna ke tswa kwa mafelong a a kwa godimo.+ Lona lo tswa mo lefatsheng leno;+ nna ga ke tswe mo lefatsheng leno.+ 24  Jalo ke lo reile ka re, lo tla swela mo maleong a lona.+ Gonne fa lo sa dumele gore ke ene, lo tla swela mo maleong a lona.”+ 25  Jalo ba mo raya ba re: “Wena o mang?” Jesu a ba raya a re: “Gone ke buelang le lona tota? 26  Ke na le dilo di le dintsi go di bua ka ga lona le go di atlhola. Tota e bile, yo o nthomileng o boammaaruri, mme tsone dilo tse ke di utlwileng mo go ene ke di bua mo lefatsheng.”+ 27  Ba ne ba sa tshware gore o ne a bua le bone ka ga Rara. 28  Jalo Jesu a re: “Fela fa lo sena go tsholetsa+ Morwa motho,+ foo lo tla itse gore ke nna ene,+ le gore ga ke dire sepe ka bogame;+ mme ke bua dilo tseno fela jaaka Rara a nthutile.+ 29  Mme yo o nthomileng o na le nna; o ne a se ka a ntlogela ke le nosi, ka gonne ka metlha ke dira dilo tse di mo itumedisang.”+ 30  Ya re a ntse a bua dilo tseno, ba le bantsi ba dumela mo go ene.+ 31  Mme jalo Jesu a tswelela a raya Bajuda ba ba neng ba mo dumela a re: “Fa lo nnela ruri mo lefokong la me,+ ruri lo barutwa ba me, 32  mme lo tla itse boammaaruri,+ mme boammaaruri bo tla lo golola.”+ 33  Ba mo fetola ba re: “Re bana ba ga Aborahame+ mme ga re ise re ke re nne batlhanka ba ga ope.+ Go tla jang gore o re, ‘Lo tla gololesega’?” 34  Jesu a ba araba a re: “Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, Modiri mongwe le mongwe wa boleo ke motlhanka wa boleo.+ 35  Mo godimo ga moo, motlhanka ga a nnele ruri mo go ba ntlo ka bosaengkae; morwa ene o nna ka bosaengkae.+ 36  Jalo fa Morwa a lo golola, lo tla gololesega tota.+ 37  Ke a itse gore lo bana ba ga Aborahame; mme lo batla go mpolaya,+ ka gonne lefoko la me ga le dire kgatelopele epe mo go lona.+ 38  Dilo le fa e le dife tse ke di boneng mo go Rara+ ke a di bua;+ jalo, le lona lo dira dilo tse lo di utlwileng mo go rraalona.” 39  Fa ba mo araba ba mo raya ba re: “Rraarona ke Aborahame.”+ Jesu a ba raya a re: “Fa lo le bana ba ga Aborahame,+ dirang ditiro tsa ga Aborahame. 40  Mme jaanong lo batla go mpolaya, motho yo o lo boleletseng boammaaruri jo ke bo utlwileng mo Modimong.+ Aborahame o ne a se ka a dira seno.+ 41  Lo dira ditiro tsa ga rraalona.” Ba mo raya ba re: “Ga re a ka ra tsalwa ka kgokafalo; re na le Rre+ a le mongwe, e bong Modimo.” 42  Jesu a ba raya a re: “Fa Modimo e ka bo e le Rraalona, lo ne lo tla nthata,+ gonne ke tswa kwa Modimong mme ke fano.+ Le gone ga ke a tla ka bogame ka gope, mme ke romilwe ke Ene yoo.+ 43  Ke ka ntlha yang fa lo sa itse se ke se buang? Ka gonne ga lo kgone go reetsa lefoko la me.+ 44  Lo tswa mo go rraalona Diabolo,+ mme lo eletsa go dira dikeletso tsa ga rraalona.+ Ene yoo e ne e le mmolai fa a ne a simologa, mme o ne a se ka a itsetsepela mo boammaaruring, ka gonne boammaaruri ga bo yo mo go ene. Fa a bua maaka, o bua go ya ka tshekamelo ya gagwe, ka gonne ke moaki le ramaaka.+ 45  Mme kafa letlhakoreng le lengwe, ka go bo ke bua boammaaruri, ga lo ntumele.+ 46  Ke mang wa lona yo o supang fa ke na le molato wa boleo?+ Fa ke bua boammaaruri, ke ka ntlha yang fa lo sa ntumele? 47  Yo o tswang mo Modimong o reetsa mafoko a Modimo.+ Ke gone ka moo lo sa reetseng, ka gonne ga lo tswe mo Modimong.”+ 48  Fa Bajuda ba araba ba mo raya ba re: “A ga re bue sentle fa re re, O Mosamarea+ e bile o na le ledimona?”+ 49  Jesu a araba a re: “Ga ke na ledimona, mme ke tlotla Rre,+ mme lona lo a ntlontlolola. 50  E bile ga ke itshenkele kgalalelo;+ go na le Yo o e senkang e bile a atlhola.+ 51  Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, Fa mongwe a boloka lefoko la me, ga a kitla a bona loso ka gope.”+ 52  Bajuda ba mo raya ba re: “Jaanong ruri re a itse gore o na le ledimona.+ Aborahame o sule,+ le baporofeti;+ mme wena wa re, ‘Fa mongwe a boloka lefoko la me, ga a kitla a utlwa+ loso ka gope.’ 53  Ga o mogolo+ go feta rraarona Aborahame, yo o suleng, ga ke re? Gape, baporofeti ba ne ba swa.+ O ipolela gore o mang?” 54  Jesu a araba a re: “Fa ke ikgalaletsa, kgalalelo ya me ga se sepe. Rre ke ene yo o nkgalaletsang,+ ene yo lo reng ke Modimo wa lona; 55  mme le fa go ntse jalo ga lo ise lo mo itse.+ Mme nna ke a mo itse.+ Mme fa ke ka bo ke rile ga ke mo itse ke ka bo ke tshwana le lona, ke le moaki. Mme ruri ke a mo itse e bile ke boloka lefoko la gagwe.+ 56  Aborahame rraalona o ne a itumelela thata tebelelo ya go bona letsatsi la me,+ mme o ne a le bona a bo a itumela.”+ 57  Jalo Bajuda ba mo raya ba re: “Ga o ise o nne le dingwaga di le masome a matlhano, mme le fa go ntse jalo o bone Aborahame?” 58  Jesu a ba raya a re: “Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, Pele ga Aborahame a nna gone, ke ne ke ntse ke le gone.”+ 59  Jalo ba sela maje ba mo konopa ka one;+ le fa go ntse jalo Jesu a iphitlha mme a tswa mo tempeleng.

Dintlha Tse di Kwa Tlase