Johane 7:1-53

7  Jaanong morago ga dilo tseno Jesu a tswelela a tsamayatsamaya mo Galalea, gonne o ne a sa batle go tsamayatsamaya mo Judea, ka gonne Bajuda ba ne ba batla go mmolaya.+  Le fa go ntse jalo, moletlo wa Bajuda, moletlo wa metlaagana,+ o ne o le gaufi.  Jalo bomorwarraagwe+ ba mo raya ba re: “Tswaa mono o fete o ye kwa Judea, gore barutwa ba gago le bone ba tle ba bone ditiro tse o di dirang.  Gonne ga go ope yo o dirang sepe mo sephiring fa ene ka boene a batla go itsiwe phatlalatsa. Fa o dira dilo tseno, iponatse mo lefatsheng.”  Totatota, bomorwarraagwe+ ba ne ba sa supe tumelo mo go ene.+  Jalo Jesu a ba raya a re: “Nako ya me e e tshwanetseng ga e ise e tle,+ mme nako ya lona e e tshwanetseng e gaufi ka metlha.  Lefatshe ga le na lebaka la go lo tlhoa, mme le ntlhoile, ka gonne ke naya bosupi ka ga lone gore ditiro tsa lone di boikepo.+  Lona tlhatlogelang kwa moletlong; nna ga ke ise ke tlhatlogele kwa moletlong ono, ka gonne nako ya me e e tshwanetseng+ ga e ise e tle ka botlalo.”+  Jalo fa a sena go ba bolelela dilo tseno, a sala mo Galalea. 10  E rile bomorwarraagwe ba sena go tlhatlogela kwa moletlong, foo le ene a tlhatlogela gone ka boene, e seng mo pontsheng mme ka sephiri.+ 11  Jalo Bajuda ba simolola go mmatla+ kwa moletlong ba ntse ba re: “Monna yole o kae?” 12  Mme boidiidi bo ne bo ngunanguna thata ka ene.+ Bangwe ba ne ba re: “Ke monna yo o molemo.” Ba bangwe ba ne ba re: “Ga a nna jalo, mme o tsietsa boidiidi jwa batho.” 13  Legale go ne go se na ope yo o neng a bua ka ene phatlalatsa ka ntlha ya go boifa Bajuda.+ 14  E rile moletlo o le fa gare jaanong, Jesu a tlhatlogela kwa tempeleng mme a simolola go ruta.+ 15  Jalo Bajuda ba gakgamala, ba re: “Go tla jang gore monna yono a bo a na le kitso ya makwalo,+ a sa ithuta kwa dikolong?”+ 16  Jesu, le ene, a ba araba a re: “Se ke se rutang ga se sa me, mme ke sa yo o nthomileng.+ 17  Fa mongwe a eletsa go dira thato ya Gagwe, o tla itse ka ga thuto eno gore a e tswa kwa Modimong+ kgotsa ke bua mo go tswang mo go nna. 18  Yo o buang mo go tswang mo go ene o itshenkela kgalalelo; mme yo o senkang kgalalelo+ ya ene yo o mo romileng, yoo o boammaaruri, mme ga go na tshiamololo mo go ene. 19  Moshe o ne a lo naya Molao,+ a ga go jalo? Mme ga go na le fa a le mongwe wa lona yo o utlwang Molao. Ke ka ntlha yang fa lo batla go mpolaya?”+ 20  Boidiidi jwa araba jwa re: “O na le ledimona.+ Ke mang yo o batlang go go bolaya?” 21  Fa Jesu a araba a ba raya a re: “Ke ne ka dira tiro e le nngwe,+ mme lotlhe lo gakgametse. 22  Moshe o lo neile go rupa ka lebaka leno+—e se gore go tswa mo go Moshe, mme e le gore go tswa mo go borremogologolwane+—mme lo rupisa motho ka sabata. 23  Fa motho a amogela go rupa ka sabata gore molao wa ga Moshe o se ka wa tlolwa, a lo nkgalefetse mo gogolo ka gonne ke ne ka dira gore motho a nne le botsogo jo bo siameng ka botlalo ka sabata?+ 24  Tlogelang go atlhola ka ponalo ya kafa ntle, mme atlholang ka katlholo e e siameng.”+ 25  Jalo bangwe ba banni ba Jerusalema ba simolola gore: “Yono ke ene monna yo ba batlang go mmolaya,+ a ga se ene? 26  Le fa go ntse jalo, bonang! o bua phatlalatsa,+ mme ga ba mo reye sepe. Babusi ga ba ise ba itse gore ruri yono ke Keresete, ga ke re?+ 27  Go farologana le moo, re a itse kwa monna yono a tswang gone;+ mme fa Keresete a tla, ga go na ope yo o tshwanetseng go itse kwa a tswang gone.”+ 28  Jalo Jesu a goa fa a ntse a ruta mo tempeleng mme a re: “Lo a nkitse e bile lo itse kwa ke tswang gone.+ Gape, ga ke a tla ka bogame,+ mme yo o nthomileng ke wa mmatota,+ mme ga lo mo itse.+ 29  Nna ke a mo itse,+ ka gonne ke moemedi yo o tswang kwa go ene, mme Ene yoo o nthomile.”+ 30  Ka gone ba simolola go batla go mo tshwara,+ mme go ne go se ope yo o neng a mmaya seatla, ka gonne nako ya gagwe+ e ne e ise e tle. 31  Le fa go ntse jalo, bontsi jwa boidiidi jwa dumela mo go ene;+ mme ba re: “Fa Keresete a goroga, ga a kitla a dira ditshupo+ tse di fetang tse monna yono o di dirileng, ga ke re?” 32  Bafarasai ba utlwa boidiidi bo ngongorega ka dilo tseno ka ga gagwe, mme baperesiti ba bagolo le Bafarasai ba romela badiredi go ya go mo tshwara.+ 33  Jalo Jesu a re: “Ke tswelela lobakanyana le lona pele ga ke ya kwa go yo o nthomileng.+ 34  Lo tla mpatla,+ mme ga lo kitla lo mpona, mme kwa ke leng gone ga lo ka ke lwa tla.”+ 35  Jalo Bajuda ba raana ba re: “Monna yono o ikaelela go ya kae, mo re se kitlang re mmona? Ga a ikaelele go ya kwa Bajudeng ba ba phatlaletseng+ mo gare ga Bagerika a bo a ruta Bagerika, ga ke re? 36  Lefoko le a le buileng leno le rayang le le reng, ‘Lo tla mpatla, mme ga lo kitla lo mpona, mme kwa ke leng gone ga lo ka ke lwa tla’?” 37  Jaanong ka letsatsi la bofelo, letsatsi le legolo la moletlo,+ Jesu o ne a eme ka dinao mme a goa, a re: “Fa mongwe a nyorilwe,+ a a tle kwa go nna mme a nwe. 38  Yo o dumelang mo go nna,+ fela jaaka Lokwalo lo boletse, ‘Melatswana ya metsi a a tshelang e tla elela+ e tswa mo tengteng ga gagwe.’” 39  Le fa go ntse jalo, o ne a bolela seno ka ga moya o ba ba dumelang mo go ene ba neng ba tloga ba o amogela; gonne go fitlha jaanong go ne go se na moya,+ ka gonne Jesu o ne a ise a galalediwe.+ 40  Jalo bangwe ba boidiidi ba ba neng ba utlwa mafoko ano ba re: “Ruri yono ke Ene Moporofeti.”+ 41  Ba bangwe ba re: “Yono ke Keresete.”+ Mme ba bangwe ba re: “Tota Keresete+ ga a tswe kwa Galalea, ga ke re?+ 42  A Lokwalo ga lo a re Keresete o tswa mo losikeng lwa ga Dafide,+ le kwa Bethelehema+ motsana o Dafide a kileng a bo a nna kwa go one?”+ 43  Jalo ga tsoga kgaogano mo gare ga boidiidi+ ka ntlha ya gagwe. 44  Bangwe ba bone, le fa go ntse jalo, ba ne ba batla go mo tshwara, mme go ne go se ope yo o neng a mo ama ka diatla. 45  Jalo badiredi ba boela kwa baperesiting ba bagolo le Bafarasai, mme Bafarasai ba ba raya ba re: “Ke ka ntlha yang lo sa mo tlisa fano?” 46  Badiredi ba fetola ba re: “Ga go ise go ke go nne le motho yo mongwe yo o kileng a bua jaana.”+ 47  Bafarasai le bone ba araba ba re: “Ga lo a tsiediwa le lona, ga ke re? 48  Ga go na le fa a le mongwe wa babusi kgotsa wa Bafarasai yo o dumetseng mo go ene, ga ke re?+ 49  Mme boidiidi jono jo bo sa itseng Molao ke batho ba ba hutsegileng.”+ 50  Nikodemo, yo o neng a tlile kwa go ene pelenyana, e bile e le yo e neng e le mongwe wa bone, a ba raya a re: 51  “Molao wa rona ga o atlhole motho fa o ise o utlwe+ mo go ene pele le go itse se a se dirang, a ga go jalo?” 52  Fa ba araba ba mo raya ba re: “Le wena ga o tswe kwa Galalea, ga ke re? Hukutsa mme o tlhokomele gore ga go na moporofeti+ yo ruri a tla tsosiwang kwa Galalea.” * Mekwalo ya Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus le Sinaitic Syriac codex e tlogela ditemana 53 go ya go kgaolo 8 , temana 11 , tse di balegang (e na le go sa tshwane gongwe mo mekwalong mengwe e e farologaneng ya Segerika le dithanolo tsa teng) jaana: 53  Jalo ba tsamaya mongwe le mongwe a ya kwa legaeng la gagwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase