Johane 5:1-47

5  Morago ga dilo tseno go ne go na le moletlo+ wa Bajuda, mme Jesu a tlhatlogela kwa Jerusalema.  Jaanong kwa Jerusalema kwa kgorong ya dinku+ go na le mogobe o ka Sehebera o bidiwang Bethesatha, o o nang le maobo a le matlhano.  Babobodi ba le bantsi, difofu, ditlhotsa, le ba ba omeletseng ditokololo, ba ne ba letse fa fatshe mo go one.  ——  Mme ga bo go le monna mongwe koo yo o neng a na le dingwaga di le masome a mararo le borobedi a ntse a bobola.  Fa a bona monna yono a letse fa fatshe, e bile a lemoga gore o ne a setse a bobotse nako e telele,+ Jesu a mo raya a re: “A o batla go nna le botsogo jo bo siameng?”+  Monna yo o bobolang yono a mo araba jaana: “Rra, ga ke na motho yo o ka ntsenyang mo mogobeng fa metsi a kgoberwa; mme fa ke sa ntse ke tla yo mongwe o fologela pele ga me.”  Jesu a mo raya a re: “Nanoga, tsaya bolawana jwa gago mme o tsamaye.”+  Foo monna yono ka yone nako eo a nna le botsogo jo bo siameng, a tsaya bolawana jwa gagwe a simolola go tsamaya. Jaanong ka letsatsi leo e ne e le sabata.+ 10  Jalo Bajuda ba raya monna yo o alafilweng ba re: “Ke Sabata, mme ga go kafa molaong+ gore o kuke bolawana.” 11  Mme a ba araba a re: “Ene yo o neng a dira gore ke nne le botsogo jo bo siameng o ntheile a re, ‘Tsaya bolawana jwa gago o tsamaye.’” 12  Ba mmotsa ba re: “Ke motho ofe yo o go reileng a re, ‘Bo tseye o tsamaye’?” 13  Mme monna yo o fodisitsweng o ne a sa itse gore e ne e le mang, gonne Jesu o ne a retologetse go sele, e re ka go ne go na le boidiidi mo lefelong leo. 14  Morago ga dilo tseno Jesu a mo fitlhela mo tempeleng mme a mo raya a re: “Bona, jaanong o na le botsogo jo bo siameng. O se ka wa tlhola o leofa, gore sengwe se se maswe le go feta se se ka sa go diragalela.” 15  Monna yono a tsamaya mme a bolelela Bajuda gore e ne e le Jesu yo o neng a dira gore a nne le botsogo jo bo siameng. 16  Jalo ka lebaka leno Bajuda ba simolola go bogisa+ Jesu, ka gonne o ne a dira dilo tseno ka Sabata. 17  Mme a ba araba a re: “Rre o ntse a dira go fitlha jaanong, le nna ke ntse ke a dira.”+ 18  Ka lebaka leno, eleruri, Bajuda ba simolola go batla go mmolaya+ le go feta, ka gonne e se fela gore o ne a tlola Sabata mme gape o ne a bitsa Modimo a re ke Rraagwe,+ a itira yo o lekanang+ le Modimo. 19  Jalo, fa Jesu a araba, a tswelela a ba raya a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke a lo raya, Morwa ga a ka ke a dira selo le fa se le sengwe ka boene fela, fa e se fela se a bonang Rara a se dira.+ Gonne dilo le fa e le dife tse Ene yoo a di dirang, dilo tseno Morwa le ene o di dira ka mokgwa o o tshwanang. 20  Gonne Rara o rata Morwa+ mme o mmontsha dilo tsotlhe tse ene ka boene a di dirang, e bile o tla mmontsha ditiro tse dikgolo go feta tseno, gore lo ke lo gakgamale.+ 21  Gonne fela jaaka Rara a tsosa baswi mme a ba tshedisa,+ jalo Morwa le ene o tshedisa ba a batlang go ba tshedisa.+ 22  Gonne Rara ga a atlhole ope ka gope, mme o neetse Morwa go atlhola gotlhe,+ 23  gore botlhe ba ke ba tlotle Morwa+ fela jaaka ba tlotla Rara. Yo o sa tlotleng Morwa ga a tlotle Rara yo o mo romileng.+ 24  Ammaaruri, ammaaruri ke a lo raya, Yo o utlwang lefoko la me mme a dumela yo o nthomileng o na le botshelo jo bo sa khutleng,+ mme ga a tle mo katlholong mme o kgabagantse go tswa losong go ya botshelong. 25  “Ammaaruri, ammaaruri ke a lo raya, Nako e etla, le jaanong e fitlhile, e mo go yone baswi+ ba tla utlwang lentswe+ la Morwa Modimo mme ba ba ileng ba tsaya tsia ba tla tshela.+ 26  Gonne fela jaaka Rara a na le botshelo mo go ene ka boene,+ jalo o neile Morwa le ene gore a nne le botshelo mo go ene ka boene.+ 27  Gape o mo neile taolo ya go dira katlholo,+ ka gonne ke Morwa motho.+ 28  Lo se gakgamalele seno, ka gonne nako e etla e mo go yone botlhe ba ba mo mabitleng a kgakologelo+ ba tla utlwang lentswe la gagwe ka yone 29  mme ba tla tswa, ba ba dirileng dilo tse di molemo ba tswela kwa tsogong ya botshelo,+ ba ba dirileng dilo tse di bosula ba tswela kwa tsogong ya katlholo.+ 30  Ga nka ke ka dira selo le fa e le se le sengwe ka bonna; fela jaaka ke utlwa, ke atlhola jalo; mme katlholo e ke atlholang ka yone e siame,+ ka gonne ga ke batle thato ya me, mme ke batla thato+ ya yo o nthomileng. 31  “Fa ke naya bosupi+ ka ga me ke le nosi, bosupi jwa me ga bo boammaaruri.+ 32  Go na le yo mongwe yo o nayang bosupi ka ga me, mme ke a itse gore bosupi jo a bo nayang+ ka ga me bo boammaaruri. 33  Lo rometse batho kwa go Johane, mme o neetse bosupi ka ga boammaaruri.+ 34  Le fa go ntse jalo, ga ke amogele bosupi jo bo tswang mo mothong, mme ke bua dilo tseno gore lo tle lo bolokwe.+ 35  Monna yoo e ne e le lobone lo lo tukang lo bile lo phatsima, mme lona ka nako e khutshwane lo ne lo rata go ipela thata mo leseding la gagwe.+ 36  Ke na le bosupi jo bogolo go feta jwa ga Johane, gonne tsone ditiro tse Rre a nkabetseng gore ke di diragatse, ditiro ka botsone tse ke di dirang,+ di naya bosupi ka ga me gore Rara o nthomile. 37  Gape, Rara yo o nthomileng ene ka boene o neetse bosupi ka ga me.+ Ga lo ise lo utlwe lentswe la gagwe ka nako epe le fa e le go bona popego ya gagwe;+ 38  e bile lefoko la gagwe ga le a nna mo go lona, ka gonne ene tota yo o mo romileng ga lo mo dumele. 39  “Lo hukutsa Dikwalo,+ ka gonne lo akanya gore ka tsone lo tla nna le botshelo jo bo sa khutleng; mme tseno ke tsone tota tse di nayang bosupi ka ga me.+ 40  Mme le fa go ntse jalo ga lo batle go tla mo go nna gore lo tle lo nne le botshelo.+ 41  Ga ke amogele kgalalelo e e tswang mo bathong,+ 42  mme ke itse sentle gore ga lo na lorato lwa Modimo mo go lona. 43  Ke tlile ka leina la ga Rre,+ mme ga lo nkamogele; fa mongwe o sele a ne a goroga ka leina la gagwe, lo ne lo tla amogela ene yoo. 44  Lo ka dumela jang, fa lo amogela kgalalelo mo go mongwe go tswa go yo mongwe mme lo sa batle kgalalelo+ e e tswang kwa Modimong yo o esi?+ 45  Lo se ka lwa akanya gore ke tla lo latofatsa kwa go Rara; go na le yo o lo latofatsang, e bong Moshe,+ yo lo beileng tsholofelo ya lona mo go ene. 46  Tota e bile, fa lo ne lo dumetse Moshe lo ne lo tla ntumela, gonne ene yoo o kwadile ka ga me.+ 47  Mme fa lo sa dumele mekwalo ya gagwe,+ lo tla dumela jang mafoko a me?”

Dintlha Tse di Kwa Tlase