Johane 3:1-36

3  Jaanong go ne go na le monna mongwe wa Bafarasai, Nikodemo+ e le leina la gagwe, mmusi wa Bajuda.  Yono a tla kwa go ene go le bosigo+ mme a mo raya a re: “Rabi,+ re a itse gore wena jaaka moruti+ o tswa kwa Modimong;+ gonne ga go na ope yo o ka dirang ditshupo+ tseno tse o di dirang fa Modimo a se na le ene.”+  Fa Jesu a araba a mo raya a re:+ “Ammaaruri, ammaaruri ke a go raya, Fa motho a sa tsalwe gape,+ ga a ka ke a bona bogosi jwa Modimo.”+  Nikodemo a mo raya a re: “Motho o ka tsalwa jang a godile? Ga a ka ke a tsena mo sebopelong sa ga mmaagwe lekgetlo la bobedi mme a tsalwa, ga ke re?”  Jesu a araba a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke a go raya, Fa motho a sa tsalwe ka metsi+ le moya,+ ga a ka ke a tsena mo bogosing jwa Modimo.  Se se tsetsweng ke nama ke nama, mme se se tsetsweng ke moya ke moya.+  O se ka wa gakgamala ka gonne ke ne ka go raya ka re, Lo tshwanetse go tsalwa gape.  Phefo+ e fokela kwa e batlang go fokela gone, mme o utlwa modumo wa yone, mme ga o itse kwa e tswang gone le kwa e yang gone. Mongwe le mongwe yo o tsetsweng ke moya+ o ntse jalo.”  Fa Nikodemo a araba a mo raya a re: “Dilo tseno di ka diragala jang?” 10  Fa Jesu a araba a mo raya a re: “A o morutisi mo Iseraele mme ga o itse dilo tseno?+ 11  Ammaaruri, ammaaruri ke a go raya, Se re se itseng re a se bua le se re se boneng re naya bosupi+ ka sone, mme lona ga lo amogele bosupi jo re bo nayang.+ 12  Fa ke lo boleletse dilo tsa selefatshe mme le fa go ntse jalo lo sa dumele, lo tla dumela jang fa ke lo bolelela dilo tsa selegodimo?+ 13  Mo godimo ga moo, ga go na motho ope yo o tlhatlogetseng kwa legodimong+ fa e se yo o fologileng kwa legodimong,+ e bong Morwa motho.+ 14  Mme fela jaaka Moshe a ne a tsholetsa noga+ kwa nageng, Morwa motho o tshwanetse go tsholediwa jalo,+ 15  gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a tle a nne le botshelo jo bo sa khutleng.+ 16  “Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo mo a bileng a ntsha Morwawe+ yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang+ mo go ene a se ka a senngwa+ mme a nne le botshelo jo bo sa khutleng.+ 17  Gonne Modimo o ne a romela Morwawe mo lefatsheng, e seng gore a tle go atlhola+ lefatshe, mme gore lefatshe le bolokwe+ ka ene. 18  Yo o supang tumelo mo go ene ga a a tshwanela go atlholwa.+ Yo o sa supeng tumelo o setse a atlhotswe, ka gonne ga a a supa tumelo mo leineng la Morwa yo o tsetsweng a le esi wa Modimo.+ 19  Jaanong ono ke motheo wa katlholo, gore lesedi+ le tlile mo lefatsheng+ mme batho ba ratile lefifi bogolo go lesedi,+ gonne ditiro tsa bone di ne di le boikepo. 20  Gonne yo o ratang go dira dilo tse di bosula+ o tlhoile lesedi mme ga a tle mo leseding, gore ditiro tsa gagwe di tle di se ka tsa kgalemelwa.+ 21  Mme yo o dirang se se boammaaruri o tla mo leseding,+ gore ditiro tsa gagwe di tle di bonadiwe e le tse di dirilweng tumalanong le Modimo.” 22  Morago ga dilo tseno Jesu le barutwa ba gagwe ba ya kwa nageng ya Judea, mme a nna nakonyana le bone koo e bile a kolobetsa.+ 23  Mme Johane+ le ene o ne a kolobetsa kwa Aenone gaufi le Salima, ka gonne go ne go na le metsi+ a mantsi koo, mme batho ba ne ba nna ba tla mme ba kolobediwa;+ 24  gonne Johane o ne a ise a latlhelwe mo kgolegelong.+ 25  Jalo kganetsano ya tsoga mo barutweng ba ga Johane le Mojuda mongwe ka ga go itshekisa.+ 26  Jalo ba tla kwa go Johane mme ba mo raya ba re: “Rabi, monna yo o neng a na le wena ka kwa ga Joredane, yo o neileng bosupi ka ene,+ bona, yono o a kolobetsa e bile botlhe ba ya kwa go ene.”+ 27  Fa Johane a araba a re: “Motho ga a ka ke a amogela selo le fa e le se le sengwe fa a sa se newa go tswa kwa legodimong.+ 28  Lona ka bolona lo a ntshupela gore ke ne ka re, Ga ke Keresete,+ mme, ke rometswe pele ga yoo.+ 29  Yo o nang le monyadiwa ke monyadi.+ Le fa go ntse jalo, tsala ya monyadi, fa e ema mme e mo utlwa, e nna le boipelo jo bo seng kana ka sepe ka ntlha ya lentswe la monyadi. Jalo boipelo jono jwa me bo tladitswe.+ 30  Yoo o tshwanetse go tswelela a oketsega, mme nna ke tshwanetse go tswelela ke fokotsega.” 31  Yo o tswang kwa godimo o godimo ga ba bangwe botlhe.+ Yo o tswang mo lefatsheng o tswa mo lefatsheng mme o bua ka dilo tsa lefatshe. Yo o tswang kwa legodimong o godimo ga ba bangwe botlhe.+ 32  Se a se boneng e bile a se utlwile, o naya bosupi+ ka sone, mme ga go na motho ope yo o amogelang bosupi jwa gagwe.+ 33  Yo o amogetseng bosupi jwa gagwe o beile letshwao la gagwe mo go jone gore Modimo o boammaaruri.+ 34  Gonne yo Modimo o neng a mo romela o bua mafoko a Modimo,+ gonne ga a neye moya ka go o lekanya.+ 35  Rara o rata+ Morwa mme o mo neile dilo tsotlhe mo seatleng.+ 36  Yo o supang tumelo+ mo go Morwa o na le botshelo jo bo sa khutleng;+ yo o sa utlweng Morwa ga a kitla a bona botshelo,+ mme bogale jwa Modimo bo ntse mo go ene.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase