Johane 16:1-33

16  “Ke buile dilo tseno le lona gore lo tle lo se ka lwa kgotšwa.+  Batho ba tla lo leleka mo sinagogeng.+ Tota e bile, nako e etla fa mongwe le mongwe yo o lo bolayang o tla ithayang a re o diretse Modimo+ tirelo e e boitshepo.  Mme ba tla dira dilo tseno ka gonne ga ba ise ba bo ba itse Rara le fa e le nna.+  Le fa go ntse jalo, ke buile dilo tseno le lona gore, fa nako ya tsone e goroga, lo tle lo gakologelwe gore ke lo boleletse+ ka tsone. “Le fa go ntse jalo, dilo tseno ke ne ka se ka ka di lo bolelela kwa tshimologong, ka gonne ke ne ke na le lona.  Mme jaanong ke ya kwa go yo o nthomileng,+ mme le fa go ntse jalo ga go na le fa a le mongwe wa lona yo o mpotsang a re, ‘O ya kae?’  Mme ka gonne ke buile dilo tseno le lona khutsafalo+ e tletse mo dipelong tsa lona.  Le fa go ntse jalo, ke lo bolelela boammaaruri, Go tswela lona mosola go bo ke tsamaya. Gonne fa ke sa tsamaye, mothusi+ ga a na go tla mo go lona ka gope; mme fa ruri ke tsamaya, ke tla mo romela kwa go lona.  Mme fa ene yoo a goroga o tla naya lefatshe bosupi jo bo tlhatswang pelo ka ga boleo le ka ga tshiamo le ka ga katlholo:+  sa ntlha, ka ga boleo,+ ka gonne ga ba dumele mo go nna;+ 10  go tswa foo ka ga tshiamo,+ ka gonne ke ya kwa go Rara mme lo ka se tlhole lo mpona; 11  go tswa foo ka ga katlholo,+ ka gonne mmusi wa lefatshe leno o atlhotswe.+ 12  “Ke na le dilo di le dintsi tse ke sa ntseng ke tshwanetse go di bua le lona, mme ga lo kgone go di sikara mo nakong eno.+ 13  Le fa go ntse jalo, fa ene yoo a goroga, moya wa boammaaruri,+ o tla lo kaela go ya mo boammaaruring jotlhe, gonne ga a na go ipuela fela, mme dilo le fa e le dife tse a di utlwang o tla di bua, mme o tla lo bolelela dilo tse di tlang.+ 14  Ene yoo o tla nkgalaletsa, ka gonne o tla amogela mo go se e leng sa me mme o tla se lo bolelela.+ 15  Dilo tsotlhe tse Rara a nang le tsone ke tsa me.+ Ke gone ka moo ke neng ka re o amogela mo go se e leng sa me mme a se lo bolelele. 16  Ka lobakanyana lo tla bo lo sa tlhole lo mpona,+ mme, gape, ka lobakanyana lo tla mpona.” 17  Jalo bangwe ba barutwa ba gagwe ba raana ba re: “Seno se rayang se a se re rayang a re, ‘Ka lobakanyana ga lo kitla lo mpona, mme, gape, ka lobakanyana lo tla mpona,’ le, ‘ka gonne ke ya kwa go Rara’?” 18  Ka gone ba ne ba re: “Seno se rayang fa a re, ‘ka lobakanyana’? Ga re itse se a buang ka ga sone.” 19  Jesu o ne a itse+ gore ba ne ba batla go mmotsa, jalo a ba raya a re: “A lo botsana ka ga seno, ka gonne ke rile, Ka lobakanyana ga lo kitla lo mpona, mme, gape, ka lobakanyana lo tla mpona? 20  Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, lo tla lela lo bo lo kuruetsa, mme lefatshe lone le tla ipela; lo tla hutsafala,+ mme khutsafalo ya lona e tla fetoga boipelo.+ 21  Mosadi, fa a belega, o na le khutsafalo, ka gonne nako ya gagwe e gorogile;+ mme fa a sena go tshola ngwana yo mmotlana, ga a tlhole a gakologelwa pitlagano eo ka ntlha ya boipelo jwa go bo motho a tsetswe mo lefatsheng. 22  Jalo, le lona, eleruri, lo na le khutsafalo jaanong; mme ke tla lo bona gape e bile dipelo tsa lona di tla ipela,+ mme boipelo jwa lona ga go ope yo o tla bo tsayang mo go lona. 23  Mme ka letsatsi+ leo ga lo na go mpotsa potso epe ka gope. Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, Fa lo kopa sengwe+ mo go Rara o tla se lo naya ka leina la me.+ 24  Go fitlha mo nakong ya jaanong ga lo ise lo kope le fa e le selo se le sengwe ka leina la me. Kopang mme lo tla amogela, gore boipelo jwa lona bo tle bo tladiwe.+ 25  “Ke buile dilo tseno le lona ka dipapiso.+ Nako e etla e ka yone ke se kitlang ke tlhola ke bua le lona ka dipapiso, mme ke tla lo begela ka papamalo ka ga Rara. 26  Ka letsatsi leo lo tla kopa ka leina la me, mme ga ke lo reye ke re ke tla lopa Rara ka ga lona. 27  Gonne Rara ka boene o a lo rata,+ ka gonne lo nthatile e bile lo dumetse gore ke tlile ke le moemedi wa ga Rara.+ 28  Ke ne ka tswa kwa go Rara mme ke tlile mo lefatsheng. Gape, ke tlogela lefatshe mme ke a tsamaya ke ya kwa go Rara.”+ 29  Barutwa ba gagwe ba re: “Bona! Jaanong o bua ka papamalo, e bile ga o bue papiso epe. 30  Jaanong re a itse gore o itse dilo tsotlhe+ mme ga o tlhoke gore ope a go botse.+ Ka seno re dumela gore o tswa kwa Modimong.”+ 31  Jesu a ba araba a re: “A lo a dumela mo nakong eno? 32  Bonang! Nako e etla, eleruri, e tlile, e mongwe le mongwe wa lona o tla gasamisediwang kwa ntlong ya gagwe+ mme lo tla ntlogela ke le nosi; mme le fa go ntse jalo ga ke nosi, ka gonne Rara o na le nna.+ 33  Ke buile dilo tseno le lona gore lo tle lo nne le kagiso+ ka nna. Mo lefatsheng lo na le pitlagano, mme nnang pelokgale! Ke fentse lefatshe.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase