Johane 14:1-31

14  “Lo se ka lwa letla dipelo tsa lona go tshwenyega.+ Dumelang mo Modimong,+ dumelang le mo go nna.+  Mo ntlong ya ga Rre go na le manno a le mantsi.+ Go seng jalo, ke ka bo ke lo boleletse, ka gonne ke a tsamaya go ya go lo baakanyetsa lefelo.+  Gape, fa ke tsamaya go ya go lo baakanyetsa lefelo, ke tla gape+ mme ke tla lo tseela kwa gae kwa go nna,+ gore kwa ke gone le lona lo nne gone.+  Mme lo itse tsela ya kwa ke yang gone.”  Thomase+ a mo raya a re: “Morena, ga re itse kwa o yang gone.+ Re itse jang tsela?”  Jesu a mo raya a re: “Ke nna tsela+ le boammaaruri+ le botshelo.+ Ga go na ope yo o tlang kwa go Rara fa e se ka nna.+  Fa lo ne lo nkitsile, lo ka bo lo itsile le Rre; go tswa mo go yone nako eno go ya pele lo a mo itse e bile lo mmone.”+  Filipo a mo raya a re: “Morena, re bontshe Rara, mme go tla bo go re lekane.”  Jesu a mo raya a re: “Ke ntse ke na le lona nako e telele jaana banna, mme le jaanong, Filipo, ga o ise o bo o nkitse? Yo o mponeng o bone le Rara.+ Go tla jang gore o re, ‘Re bontshe Rara’?+ 10  A ga o dumele gore ke seoposengwe le Rara le Rara o seoposengwe le nna?+ Dilo tse ke di buang le lona ga ke di bue ka go di itshimololela ka bonna; mme Rara yo o nnang a le seoposengwe le nna o dira ditiro tsa gagwe.+ 11  Ntumela gore ke seoposengwe le Rara le gore Rara o seoposengwe le nna; go seng jalo, dumela ka ntlha ya ditiro ka botsone.+ 12  Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, Yo o dumelang mo go nna, yoo le ene o tla dira ditiro tse ke di dirang; mme o tla dira ditiro tse dikgolo go feta tseno,+ ka gonne ke a tsamaya ke ya kwa go Rara.+ 13  Gape, le fa e le eng se lo se kopang ka leina la me, ke tla se dira, gore Rara a tle a galalediwe ka ga Morwa.+ 14  Fa lo kopa sengwe ka leina la me, ke tla se dira. 15  “Fa lo nthata, lo tla boloka ditaelo tsa me;+ 16  mme ke tla kopa Rara mme o tla lo naya mothusi yo mongwe gore a nne le lona ka bosaengkae,+ 17  e leng moya wa boammaaruri,+ o lefatshe le ka se kang la o amogela,+ ka gonne ga le o bone le fa e le go o itse. Lona lo a o itse, ka gonne o ntse le lona e bile o mo go lona.+ 18  Ga ke na go lo tlogela lo hutsafetse.+ Ke etla kwa go lona. 19  Ka lobakanyana lefatshe ga le na go tlhola le mpona,+ mme lona lo tla mpona,+ ka gonne ke a tshela mme lo tla tshela.+ 20  Ka letsatsi leo lo tla itse gore ke seoposengwe le Rre le gore lo seoposengwe le nna le nna ke seoposengwe le lona.+ 21  Yo o nang le ditaelo tsa me e bile a di boloka, ene yoo ke yo o nthatang. Le yo o nthatang o tla ratwa ke Rre, mme ke tla mo rata ke ba ke mo ipontsha ka papamalo.” 22  Judase,+ e seng Isekariota, a mo raya a re: “Morena, go diragetseng go bo o ikaelela go re ipontsha ka papamalo mme o sa ipontshe lefatshe?”+ 23  Fa Jesu a araba a mo raya a re: “Fa motho a nthata, o tla boloka+ lefoko la me, mme Rre o tla mo rata, mme re tla tla mo go ene re bo re nna le ene.+ 24  Yo o sa nthateng ga a boloke mafoko a me; mme lefoko le lo le utlwang ga se la me, ke la ga Rara yo o nthomileng.+ 25  “Fa ke ne ke sa ntse ke na le lona ke buile dilo tseno le lona. 26  Mme mothusi, e leng moya o o boitshepo, o Rara a tla o romang ka leina la me, ene yoo o tla lo ruta dilo tsotlhe a bo a busetse mo megopolong ya lona dilo tsotlhe tse ke di lo boleletseng.+ 27  Ke lo tlogelela kagiso, ke lo naya kagiso ya me.+ Ga ke e lo neye ka tsela e lefatshe le e nayang ka yone. Lo se ka lwa letla dipelo tsa lona go tshwenyega le fa e le go di letla go boboana ka ntlha ya poifo. 28  Lo utlwile gore ke lo reile ka re, ke a tsamaya e bile ke boela morago kwa go lona. Fa lo ne lo nthata, lo ne lo tla ipelela gore ke a tsamaya ke ya kwa go Rara, ka gonne Rara o mogolo+ bogolo go nna. 29  Jalo jaanong ke lo boleletse pele ga go diragala,+ gore, fa ruri go diragala, lo tle lo dumele. 30  Ga ke na go tlhola ke bua go le gontsi le lona, gonne mmusi+ wa lefatshe o etla. Mme ga go na jaaka a ka ntshwara,+ 31  gore lefatshe le itse gore ke rata Rara, fela jaaka Rara a nneile taelo+ go dira, ke dira jalo. Nanogang, a re tsweng fano.

Dintlha Tse di Kwa Tlase