Johane 11:1-57

11  Jaanong go ne go na le monna mongwe a bobola, e bong Lasaro wa Bethani, wa motsana wa ga Marea le wa ga Maratha+ mogoloe.  Tota e bile, e ne e le Marea yo o neng a tlotsa Morena ka lookwane+ lo lo nkgang monate a ba a phimola dinao tsa gagwe ka moriri wa gagwe,+ yo kgaitsadie e bong Lasaro a neng a bobola.  Jalo bokgaitsadie ba romela lefoko kwa go ene, ba re: “Morena, bona! yo o mo ratang+ o a bobola.”  E rile Jesu a utlwa seno a re: “Pobolo eno ga se e e tla felelang ka loso mme ke ya kgalaletso ya Modimo,+ gore Morwa Modimo a tle a galalediwe ka yone.”  Jaanong Jesu o ne a rata Maratha le monnawe le Lasaro.  Le fa go ntse jalo, e rile a utlwa gore o ne a bobola, foo a nna malatsi a le mabedi mo lefelong le a neng a le mo go lone.  Morago ga seno a raya barutwa a re: “A re yeng kwa Judea gape.”  Barutwa ba mo raya ba re: “Rabi,+ moragonyana fela jaana Bajudea ba ne ba batla go go kgobotletsa ka maje,+ mme a o ya gone gape?”  Jesu a araba a re: “Go na le diura di le lesome le bobedi tsa motshegare, a ga go jalo? Fa motho a tsamaya go le motshegare+ ga a thule sepe, ka gonne o bona lesedi la lefatshe leno. 10  Mme fa motho a tsamaya mo bosigong,+ o thula sengwe, ka gonne lesedi ga le yo mo go ene.” 11  O ne a bua dilo tseno, morago ga seno a ba raya a re: “Lasaro tsala ya rona o ile go ikhutsa, mme ke tsaya loeto go ya gone gore ke mo tsose mo borokong.”+ 12  Jalo barutwa ba mo raya ba re: “Morena, fa e le gore o ile go ikhutsa, o tla fola.” 13  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a bua ka ga loso lwa gagwe. Mme ba ne ba ithaya ba re o ne a bua ka ga go ikhutsa mo borokong. 14  Jalo, ka nako eo Jesu a ba bolelela ka tlhamalalo a re: “Lasaro o sule,+ 15  mme ke ipela ka ntlha ya lona gore ke ne ke seyo, gore lo dumele. Mme a re yeng kwa go ene.” 16  Jalo Thomase, yo o neng a bidiwa Lewelana, a raya barutwammogo le ene a re: “A re yeng le rona, gore re tle re swe le ene.”+ 17  Ka gone e rile Jesu a goroga, a fitlhela gore o ne a setse a na le malatsi a le manè a le mo lebitleng la kgakologelo.+ 18  Jaanong Bethani e ne e le gaufi le Jerusalema ka sekgala sa mo e ka nnang dikilomitara di le tharo. 19  Jalo bontsi jwa Bajuda ba ne ba tlile kwa go Maratha le Marea gore ba ba gomotse+ ka ga kgaitsadiabone. 20  Jalo Maratha, e rile a utlwa gore Jesu o ne a tla, a mo kgatlhantsha; mme Marea+ a nna a ntse kwa gae. 21  Maratha jalo a raya Jesu a re: “Morena, fa o ka bo o ne o le fano kgaitsadiake o ka bo a sa swa.+ 22  Mme le fa go ntse jalo mo nakong eno ke a itse gore dilo tsotlhe fela tse o di kopang mo Modimong,+ Modimo o tla go di naya.” 23  Jesu a mo raya a re: “Kgaitsadio o tla tsoga.”+ 24  Maratha a mo raya a re: “Ke a itse gore o tla tsoga mo tsogong ya baswi+ ka letsatsi la bofelo.” 25  Jesu a mo raya a re: “Ke nna tsogo le botshelo.+ Yo o supang tumelo mo go nna, le mororo aa swa, o tla tshela;+ 26  mme mongwe le mongwe yo o tshelang e bile a supa tumelo mo go nna ga a kitla a swa ka gope.+ A o dumela seno?” 27  A mo raya a re: “Ee, Morena; Ke dumetse gore o Keresete Morwa Modimo, Yo o tlang mo lefatsheng.”+ 28  E rile a sena go bua jalo, a tswa mme a bitsa Marea monnawe, a bua jaana mo sephiring: “Moruti+ o gone mme o a go bitsa.” 29  Yono, e rile a utlwa seno, a nanoga ka bofefo mme a bo a le mo tseleng a ya kwa go ene. 30  Tota e bile, Jesu o ne a ise a tle mo motsaneng ono, mme o ne a sa ntse a le mo lefelong le Maratha a neng a mo kgatlhantsha mo go lone. 31  Jalo Bajuda ba ba neng ba na le ene mo ntlong+ le ba ba neng ba mo gomotsa, fa ba bona Marea a ema ka bonako a tswa, ba mo sala morago, ba tsaya gore o ne a ya kwa lebitleng+ la kgakologelo go ya go lelela gone. 32  Mme jalo Marea, e rile a goroga kwa Jesu a neng a le gone mme a tshogana ka a mmona, a wela fa dinaong tsa gagwe, a mo raya a re: “Morena, fa o ka bo o ne o le fano, kgaitsadiake o ka bo a sa swa.”+ 33  Jalo, Jesu e rile a mmona a lela le Bajuda ba ba neng ba tla le ene ba lela, a fegelwa mo moyeng mme a tshwenyega;+ 34  mme a re: “Lo mo laditse kae?” Ba mo raya ba re: “Morena, tla o bone.” 35  Jesu a tsholola dikeledi.+ 36  Jalo Bajuda ba re: “Bona, a bo a ne a mo rata jang ne!”+ 37  Mme bangwe ba bone ba re: “A monna yono yo o butseng matlho+ a monna yo o foufetseng o ne a sa kgone go itsa yono go swa?” 38  Ka gone Jesu, morago ga go fegelwa gape, a tla mo lebitleng la kgakologelo.+ Totatota, e ne e le logaga, mme leje+ le ne le seegilwe mo go lone. 39  Jesu a re: “Tlosang leje.”+ Maratha, kgaitsadia moswi, a mo raya a re: “Morena, mo nakong eno o tshwanetse a bo a nkga, gonne ke malatsi a le manè.” 40  Jesu a mo raya a re: “A ke ne ka se ka ka go bolelela gore fa o ne o ka dumela o ne o tla bona kgalalelo ya Modimo?”+ 41  Jalo ba tlosa leje. Jaanong Jesu a tlhatlosetsa matlho a gagwe ntlheng ya legodimo+ mme a re: “Rara, ke a go leboga go bo o nkutlwile. 42  Ke boammaaruri, ke ne ke itse gore ka metlha o a nkutlwa; mme ka ntlha ya boidiidi+ jo bo emeng mo tikologong ke ne ka bua, gore ba tle ba dumele gore o nthomile.”+ 43  E rile a sena go bua dilo tseno, a goa ka lentswe le le kwa godimo a re: “Lasaro, tswa!”+ 44  Monna yo o neng a sule a tswa, dinao tsa gagwe le diatla di hapilwe ka dihapi,+ mme sefatlhego sa gagwe se ne se bofilwe gotlhe ka letsela. Jesu a ba raya a re: “Mmofololeng lo mo lese a tsamaye.” 45  Jalo bontsi jwa Bajuda ba ba neng ba tlile mo go Marea le ba ba neng ba bona se a neng a se dira ba dumela mo go ene;+ 46  mme bangwe ba bone ba tswa ba ya kwa Bafarasaing mme ba ba bolelela dilo tse Jesu a di dirileng.+ 47  Ka gone baperesiti ba bagolo le Bafarasai ba phutha Sanehederine+ mmogo mme ba re: “Re tla dirang, ka gonne monna yono o dira ditshupo di le dintsi?+ 48  Fa re mo lesa ka tsela eno, botlhe ba tla dumela mo go ene,+ mme Baroma+ ba tla tla mme ba tseye lefelo la rona+ mmogo le setšhaba sa rona.” 49  Mme mongwe wa bone, e bong Kaiafase, yo e neng e le moperesiti yo mogolo ka ngwaga oo,+ a ba raya a re: “Ga lo itse sepe gotlhelele, 50  e bile ga lo akanye gore go tswela lona mosola gore motho a le mongwe a swe+ mo boemong jwa batho mme e seng gore setšhaba sotlhe se senngwe.”+ 51  Le fa go ntse jalo, seno o ne a se ka a se bua go tswa mo go ene; ka gonne e ne e le moperesiti yo mogolo ka ngwaga oo, o ne a porofeta gore Jesu o ne a laoletswe go swela setšhaba, 52  mme e seng setšhaba fela, mme go na le moo e le gore bana ba Modimo ba ba faletseng+ le bone a tle a ba phuthe ba nne bangwe.+ 53  Jalo go tloga ka letsatsi leo go ya pele ba gakololana gore ba mmolaye.+ 54  Ka gone Jesu a se ka a tlhola a tsamayatsamaya phatlalatsa+ mo gare ga Bajuda,+ mme a tloga koo a ya kwa lefatsheng le le gaufi le naga, kwa motseng o o bidiwang Eferaime,+ mme a nna koo le barutwa. 55  Jaanong tlolaganyo+ ya Bajuda e ne e le gaufi, mme batho ba le bantsi ba ne ba tswa mo nageng eo ba tlhatlogela kwa Jerusalema pele ga tlolaganyo gore ba intlafatse kafa mokgweng.+ 56  Jalo ba simolola go batla Jesu mme fa ba ntse ba emaeme mo tempeleng ba raana ba re: “Kgopolo ya lona ke eng? Gore ga a na go tla ka gope mo moletlong?” 57  Kafa go neng go ntse ka gone, baperesiti ba bagolo le Bafarasai ba ne ba neile ditaelo gore fa ope a ne a ka itse kwa a neng a le gone, o tshwanetse a go senola, gore ba tle ba mo tshware.

Dintlha Tse di Kwa Tlase