Johane 10:1-42

10  “Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, Yo o sa tseneng ka kgoro+ mo lesakeng la dinku mme a tlolela ka lefelo lengwe le sele, ene yoo ke legodu le mokgothotsi.+  Mme yo o tsenang ka kgoro+ ke modisa+ wa dinku.+  Molebedi+ wa kgoro o a mmulela, mme dinku+ di reetsa lentswe la gagwe, o bitsa dinku tsa gagwe ka maina mme a di ntshetse kwa ntle.  Fa a sena go ntsha tsotlhe tsa gagwe, o tsamaya kwa pele ga tsone, mme dinku di mo sale morago,+ ka gonne di itse lentswe la gagwe.+  Motswakwa ga di na go mo sala morago ka gope mme di tla mo tshaba,+ ka gonne ga di itse lentswe la batswakwa.”+  Jesu o ne a bua papiso eno le bone; mme ba ne ba sa itse gore dilo tse a neng a di bua le bone+ di ne di rayang.  Jalo gape Jesu a re: “Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, ke nna kgoro+ ya dinku.  Botlhe ba ba tlileng ba itira nna ke magodu le bakgothotsi;+ mme dinku ga di a ba reetsa.+  Ke nna kgoro;+ le fa e le mang yo o tsenang ka nna o tla bolokwa, mme o tla tsena a ba a tswe mme a bone mafulo.+ 10  Legodu+ ga le tle fa e se go tla go utswa le go bolaya le go senya.+ Ke tlile gore ba tle ba nne le botshelo mme ba tle ba nne le jone ka letlotlo. 11  Ke nna modisa yo o molemo;+ modisa yo o molemo o neela moya wa gagwe mo boemong jwa dinku.+ 12  Monna yo o thapilweng,+ yo e seng modisa le yo dinku e seng tsa gagwe, o bona phiri e tla mme o tlogela dinku a ba a tshaba—mme phiri e di tsubule e bo e di gasamise+ 13  ka gonne ke monna yo o thapilweng mme ga a kgathalele dinku.+ 14  Ke nna modisa yo o molemo, mme ke itse dinku+ tsa me le dinku tsa me di a nkitse, 15  fela jaaka Rara a nkitse le nna ke itse Rara;+ mme ke neela moya wa me mo boemong jwa dinku.+ 16  “Ke na le dinku tse dingwe,+ tse e seng tsa lesaka leno;+ tseo le tsone ke tshwanetse go di tlisa, di tla reetsa lentswe la me,+ mme di tla nna letsomane le le lengwe, modisa a le mongwe.+ 17  Ke gone ka moo Rara a nthatang,+ ka gonne ke neela moya wa me,+ gore ke tle ke o amogele gape. 18  Ga go na motho ope yo o o tsereng mo go nna, mme ke o neela ka bogame. Ke na le thata ya go o neela, e bile ke na le thata ya go o amogela gape.+ Taolo+ ka ga seno ke e amogetse mo go Rre.” 19  Ga nna le kgaogano+ gape mo gare ga Bajuda ka ntlha ya mafoko ano. 20  Bontsi jwa bone ba ne ba re: “O na le ledimona+ e bile o a tsenwa. Ke ka ntlha yang fa lo mo reetsa?” 21  Ba bangwe ba re: “Ano ga se mafoko a motho yo o tsenweng ke madimona. Ledimona ga le ka ke la bula matlho a batho ba ba foufetseng, a le ka dira jalo?” 22  Ka nako eo ga nna le moletlo wa go neela kwa Jerusalema. E ne e le nako ya mariga, 23  mme Jesu o ne a tsamaya mo tempeleng mo leobong la ga Solomone.+ 24  Jalo Bajuda ba mo dikanyetsa mme ba mo raya ba re: “O tlile go dira gore meya ya rona e nne e akabetse ka lobaka lo lo kae? Fa o le Keresete,+ re bolelele ka tlhamalalo.”+ 25  Jesu a ba araba a re: “Ke lo boleletse, mme le fa go ntse jalo ga lo dumele. Ditiro tse ke di dirang ka leina la ga Rre, di naya bosupi ka ga me.+ 26  Mme ga lo dumele, ka gonne ga lo epe ya dinku tsa me.+ 27  Dinku tsa me+ di reetsa lentswe la me, ke a di itse, mme di ntshala morago.+ 28  Ke di naya botshelo jo bo sa khutleng,+ mme le ka motlha ga di na go senngwa ka gope,+ e bile ga go na ope yo o tla di tsubulang mo seatleng sa me.+ 29  Se Rre+ a se nneileng ke selo se segolo go feta dilo tse dingwe tsotlhe,+ e bile ga go ope yo o ka di tsubulang mo seatleng sa ga Rara.+ 30  Nna le Rara re mongwe fela.”+ 31  Bajuda ba boa gape ba sela maje go mo kgobotletsa ka one.+ 32  Jesu a ba fetola a re: “Ke ne ka lo bontsha ditiro di le dintsi tse di molemo go tswa kwa go Rara. Ke efe ya ditiro tseo e lo e nkgobotleletsang?” 33  Bajuda ba mo araba ba re: “Re go kgobotletsa, e seng ka ntlha ya tiro e e molemo, mme ka ntlha ya tlhapatso,+ le ka gonne wena, le mororo o le motho, o itira modimo.”+ 34  Jesu a ba araba a re: “A ga go a kwalwa mo Molaong wa lona+ go twe, ‘Ke ne ka re: “Lo medimo”’?+ 35  Fa a ne a bitsa ‘medimo’+ ba lefoko la Modimo le neng la nna kgatlhanong le bone, mme le fa go ntse jalo Lokwalo lo ka se ka lwa dirwa lefela,+ 36  a lo raya nna yo Rara a mo itshepisitseng a ba a mo romela mo lefatsheng lo re, ‘O a tlhapatsa,’ ka gonne ke ne ka re, ke Morwa Modimo?+ 37  Fa ke sa dire ditiro+ tsa ga Rre, lo se ka lwa ntumela. 38  Mme fa ke di dira, le mororo lo sa ntumele, dumelang ditiro,+ gore lo tle lo simolole go itse le go tswelela lo itse gore Rara o seoposengwe le nna le nna ke seoposengwe le Rara.”+ 39  Jalo ba leka gape go mo tshwara;+ mme a tswa mo diatleng tsa bone.+ 40  Jalo a tswa gape a tsamaya a kgabaganya Joredane a ya kwa lefelong le Johane la ntlha a neng a kolobeletsa+ kwa go lone, mme a nna koo. 41  Mme batho ba le bantsi ba tla kwa go ene, ba re: “Eleruri Johane o ne a se ka a dira le fa e le sesupo se le sengwe, mme dilo tsotlhe fela tse Johane a neng a di bua ka monna yono di ne di le boammaaruri tsotlhe.”+ 42  Mme ba le bantsi ba dumela mo go ene koo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase