Johane 1:1-51

1  Mo tshimologong+ Lefoko+ o ne a le gone, mme Lefoko o ne a na le Modimo,+ mme Lefoko e ne e le modimo.+  Yono mo tshimologong+ o ne a na le Modimo.+  Dilo tsotlhe di ne tsa nna gone ka ene,+ mme kwantle ga gagwe ga go a nna gone selo le fa e le se le sengwe. Se se nnileng gone  ka ene e ne e le botshelo,+ mme botshelo e ne e le lesedi+ la batho.  Mme lesedi le phatsima mo lefifing,+ mme lefifi ga le a le fekeetsa.  Go ne ga tsoga monna mongwe yo o neng a romelwa e le moemedi wa Modimo:+ leina la gagwe e ne e le Johane.+  Monna yono o ne a tlile go tla go supa,+ gore a neye bosupi ka ga lesedi,+ gore batho ba mefuta yotlhe ba tle ba dumele ka ene.+  O ne a se lesedi leo,+ mme o ne a laoletswe go naya bosupi+ ka ga lesedi leo.  Lesedi+ la boammaaruri le le nayang motho wa mofuta mongwe le mongwe+ lesedi+ le ne le tloga le tla mo lefatsheng. 10  O ne a le mo lefatsheng,+ mme lefatshe le ne la nna gone ka ene,+ mme lefatshe le ne le sa mo itse. 11  O ne a tla mo legaeng la gagabo, mme batho ba gagabo ba ne ba se ka ba mo amogela.+ 12  Le fa go ntse jalo, botlhe fela ba ba neng ba mo amogela,+ o ne a ba naya taolo ya go nna bana ba Modimo,+ ka gonne ba ne ba bontsha tumelo mo leineng la gagwe;+ 13  mme ba ne ba tsalwa, e seng ka madi kgotsa ka thato ya senama kgotsa ka thato ya monna, mme ke Modimo.+ 14  Jalo Lefoko o ne a nna nama+ mme a aga mo gare ga rona, re ne ra bona kgalalelo ya gagwe, kgalalelo e e tshwanang le ya morwa yo o tsetsweng a le esi+ go tswa kwa go rre; o ne a tletse bopelonomi jo bo sa re tshwanelang le boammaaruri.+ 15  (Johane o ne a naya bosupi ka ga gagwe, ee, tota o ne a goa—yono e ne e le yo o neng a bua—a re: “Yo o tlang kwa morago ga me o fetetse kwa pele ga me, ka gonne o ne a nna gone pele ga me.”)+ 16  Gonne mo botlalong+ jwa gagwe, rotlhe re ne ra amogela le e leng bopelonomi jo bo sa re tshwanelang mo godimo ga bopelonomi jo bo sa re tshwanelang.+ 17  Ka gonne Molao o ne wa newa ka Moshe,+ bopelonomi jo bo sa re tshwanelang+ le boammaaruri+ di ne tsa nna gone ka Jesu Keresete. 18  Ga go na motho ope yo o kileng a bona Modimo ka nako epe;+ modimo yo o tsetsweng a le esi+ yo o fa sehubeng+ kwa go Rara ke ene yo o mo tlhalositseng.+ 19  Jaanong jono ke bosupi jwa ga Johane fa Bajuda ba ne ba roma baperesiti le Balefi go tswa kwa Jerusalema go ya kwa go ene go mmotsa ba re: “O mang?”+ 20  Mme o ne a ipolela le gone a se ka a latola, mme a ipolela a re: “Ga ke Keresete.”+ 21  Mme ba mmotsa ba re: “O eng he? A o Elija?”+ Mme a re: “Ga ke ene.” “A o Ene Moporofeti?”+ Mme a araba a re: “Nnyaa!” 22  Jalo ba mo raya ba re: “O mang? gore re tle re neye ba ba re romileng karabo. Wa reng ka ga gago?”+ 23  A re: “Ke lentswe la mongwe yo o goang jaana kwa nageng, ‘Tlhamalatsang tsela ya ga Jehofa,’ fela jaaka Isaia moporofeti a buile.”+ 24  Jaanong ba ba neng ba romilwe ba ne ba tswa kwa Bafarasaing. 25  Jalo ba mmotsa mme ba mo raya ba re: “Ke ka ntlha yang, he, o kolobetsa+ fa wena ka bowena o se Keresete kgotsa Elija kgotsa Ene Moporofeti?” 26  Johane a ba araba, a re: “Ke kolobetsa mo metsing. Mo gare ga lona+ go eme motho yo lo sa mo itseng,+ 27  yo o tlang kwa morago ga me, mme e le yo kgole ya mpaatšhane ya gagwe ke sa tshwaneleng go e funolola.”+ 28  Dilo tseno di diragaletse kwa Bethani go kgabaganya Joredane, kwa Johane a neng a kolobetsa gone.+ 29  Letsatsi le le latelang a bona Jesu a tla kwa go ene, mme a re: “Bonang, Kwana+ ya Modimo e e tlosang boleo+ jwa lefatshe!+ 30  Yono ke yo ke neng ka bua ka ga gagwe ka re, Kwa morago ga me go tla monna mongwe yo o kwa pele ga me, ka gonne o ne a nna gone pele ga me.+ 31  Le fa e le nna ke ne ke sa mo itse, mme lebaka la go bo ke ne ka tla ke kolobetsa mo metsing e ne e le gore a tle a bonalele Iseraele.”+ 32  Johane le ene o ne a naya bosupi, a re: “Ke ne ka bona moya o fologa jaaka lephoi o tswa legodimong, mme wa nna mo go ene.+ 33  Le fa e le nna ke ne ke sa mo itse, mme Ene tota yo o nthomileng+ gore ke kolobetse mo metsing o ne a nthaya a re, ‘Le fa e le mang yo o bonang moya o fologela mo go ene mme o nna mo go ene, yono ke ene yo o kolobetsang ka moya o o boitshepo.’+ 34  Mme ke o bone, ka ba ka naya bosupi gore yono ke Morwa Modimo.”+ 35  Gape letsatsi le le latelang Johane o ne a eme le ba le babedi ba barutwa ba gagwe, 36  mme ya re a leba Jesu a tsamaya a re: “Bonang, Kwana+ ya Modimo!” 37  Mme barutwa ba babedi ba mo utlwa a bua, mme ba sala Jesu morago. 38  Foo Jesu a retologa mme, ya re a ba bona ba mo setse morago, a ba raya a re: “Lo batlang?” Ba mo raya ba re: “Rabi, (mo, fa go ranolwa, go rayang gore, Moruti,) o nna kae?” 39  A ba raya a re: “Tlang, mme lo tla bona.”+ Jalo ba ya mme ba bona kwa a neng a nna gone, mme ba nna le ene letsatsi leo; e ne e ka nna ura ya bolesome. 40  Anderea+ morwarraagwe Simone Petere e ne e le mongwe wa ba babedi ba ba neng ba utlwa se Johane a neng a se bua mme ba sala Jesu morago. 41  Sa ntlha yono a bona morwarraagwe, e bong Simone, mme a mo raya a re: “Re bone Mesia”+ (mo, fa go ranolwa, go rayang, Keresete).+ 42  A mo isa kwa go Jesu. E rile Jesu a mo leba+ a re: “O Simone+ morwa Johane;+ o tla bidiwa Kefase” (mo go ranolwang ka gore Petere).+ 43  Letsatsi le le latelang a eletsa go tswa gore a ye kwa Galalea. Jalo Jesu a bona Filipo+ mme a mo raya a re: “Nna molatedi wa me.”+ 44  Jaanong Filipo o ne a tswa kwa Bethesaida,+ kwa motseng wa bo Anderea le Petere. 45  Filipo a bona Nathanaele+ mme a mo raya a re: “Re bone yo Moshe, le Baporofeti+ ba neng ba kwala ka ene mo Molaong,+ Jesu, morwa Josefa,+ wa kwa Nasaretha.” 46  Mme Nathanaele a mo raya a re: “A go ka tswa sengwe se se molemo mo Nasaretha?”+ Filipo a mo raya a re: “Tla o bone.” 47  Jesu a bona Nathanaele a tla kwa go ene mme a bua jaana ka ga gagwe: “Bona, Moiseraele ruri, yo go se nang tsietso epe mo go ene.”+ 48  Nathanaele a mo raya a re: “Go tla jang gore o bo o nkitse?” Jesu fa a araba a mo raya a re: “Pele ga Filipo a go bitsa, fa o ne o sa ntse o le kafa tlase ga setlhare sa mofeige, ke ne ka go bona.” 49  Nathanaele a mo araba a re: “Rabi, o Morwa Modimo,+ o Kgosi+ ya Iseraele.” 50  Jesu fa a araba a mo raya a re: “A o a dumela ka gonne ke go boleletse gore ke go bone kafa tlase ga setlhare sa mofeige? O tla bona dilo tse dikgolo go feta tseno.” 51  Gape a mo raya a re: “Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, lo tla bona legodimo le bulegile mme baengele+ ba Modimo ba tlhatloga ba bo ba fologela kwa go Morwa motho.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase