Genesise 7:1-24

7  Morago ga moo Jehofa a raya Noa a re: “Tsena, wena le botlhe ba ntlo ya gago,+ mo teng ga araka, ka gonne ke wena yo ke go boneng o siame fa pele ga me mo gare ga kokomana eno.+  O tseele kwa go wena phologolo nngwe le nngwe e e phepa ka bosupa le bosupa, e tonanyana le molekane wa yone;+ mme phologolo nngwe le nngwe e e seng phepa di le pedi fela, e tonanyana le molekane wa yone;  le dibopiwa tse di fofang tsa magodimo ka bosupa le bosupa, e tonanyana le e namagadi,+ gore o boloke losika lwa tsone lo tshela mo godimo ga lefatshe lotlhe.+  Gonne mo malatsing a le supa fela a a tlang ke dira gore pula e ne+ mo lefatsheng malatsi a le masome a manè le masigo a le masome a manè;+ mme ke tla nyeletsa sengwe le sengwe se se tshelang se ke se dirileng ke se tlosa mo godimo ga lefatshe.”+  Mme Noa a dira kafa go sotlhe se Jehofa a neng a se mo laoletse.  Noa o ne a na le dingwaga di le makgolo a le marataro fa go ne go nna le morwalela wa metsi mo lefatsheng.+  Ka jalo Noa a tsena mo teng ga araka, le bomorwawe le mosadi wa gagwe le basadi ba bomorwawe ba na le ene, pele ga metsi a morwalela.+  Phologolo nngwe le nngwe e e phepa le phologolo nngwe le nngwe e e seng phepa le dibopiwa tse di fofang le sengwe le sengwe se se tsamayang mo lefatsheng,+  di ne tsa tsena ka bobedi le bobedi kwa go Noa mo teng ga araka, e tonanyana le e namagadi, fela jaaka Modimo a ne a laetse Noa. 10  Mme malatsi a le supa moragonyana go ne ga diragala gore metsi a morwalela a tle mo lefatsheng. 11  Mo ngwageng wa bomakgolo a le marataro wa botshelo jwa ga Noa, mo kgweding ya bobedi, mo letsatsing la bolesome le bosupa la kgwedi, mo letsatsing leno metswedi yotlhe ya bodiba jo bogolo jo bo boteng jwa metsi e ne ya phunyega le dikgoro tsa morwalela tsa magodimo di ne tsa bulega.+ 12  Mme pula e kgolo mo lefatsheng ya tswelela malatsi a le masome a manè le masigo a le masome a manè.+ 13  Mo go lone letsatsi leno Noa o ne a tsena mo teng ga araka,+ le Sheme le Hame le Jafethe, bomorwa Noa,+ le mosadi wa ga Noa le basadi ba bararo ba bomorwawe ba na le ene; 14  bone le sebatana sengwe le sengwe sa naga kafa mofuteng wa sone,+ le seruiwa sengwe le sengwe kafa mofuteng wa sone, le phologolo nngwe le nngwe e e tsamayang mo lefatsheng kafa mofuteng wa yone,+ le sebopiwa sengwe le sengwe se se fofang kafa mofuteng wa sone,+ nonyane nngwe le nngwe, sebopiwa sengwe le sengwe se se diphuka.+ 15  Tsa nna tsa ya kwa go Noa mo teng ga araka, ka bobedi le bobedi, tsa nama ya mofuta mongwe le mongwe tse maatla a botshelo a neng a dira mo go tsone.+ 16  Mme tse di tsenang, e tonanyana le e namagadi ya nama ya mofuta mongwe le mongwe, tsa tsena, fela jaaka Modimo a ne a mo laetse. Morago ga moo Jehofa a tswala kgoro fa a sena go tsena.+ 17  Morwalela wa tswelela malatsi a le masome a manè mo lefatsheng, le metsi a nna a oketsega mme a simolola go tsholetsa araka mme e ne e kokobetse kwa godimodimo ga lefatshe. 18  Metsi a nna mantsi thata a ba a nna a oketsega thata mo lefatsheng, mme araka ya nna ya tsamaya mo godimo ga metsi.+ 19  Metsi a khurumetsa lefatshe fela thata mo e leng gore dithaba tsotlhe tse di telele tse di neng di le kafa tlase ga magodimo otlhe di ne tsa bipiwa.+ 20  Metsi a ne a di khurumetsa go fitlha go dikubita di le lesome le botlhano mme dithaba tsa bipiwa.+ 21  Ka jalo nama yotlhe e e neng e tsamaya mo lefatsheng ya swa,+ ya dibopiwa tse di fofang le ya diruiwa le ya dibatana tsa naga le ya dilo tsotlhe tse di nyeulang tse di neng di nyeula mo lefatsheng, le batho botlhe.+ 22  Sengwe le sengwe se mohemo wa maatla a botshelo o neng o dira mo marobeng a dinko tsa sone, e leng, tsotlhe tse di neng di le mo mmung o o omileng, di ne tsa swa.+ 23  A nyeletsa jalo sengwe le sengwe se se tshelang se se neng se le mo godimo ga lefatshe, go simolola ka motho go fitlha ka phologolo, go fitlha ka phologolo e e tsamayang le go fitlha ka sebopiwa se se fofang sa magodimo, di ne tsa nyelediwa mo lefatsheng;+ mme ke Noa fela le ba ba neng ba na le ene mo arakeng ba ba neng ba tswelela ba tshela.+ 24  Metsi a tswelela go khurumetsa lefatshe malatsi a le lekgolo le masome a matlhano.

Dintlha Tse di Kwa Tlase