Esekiele 16:1-63

16  Mme lefoko la ga Jehofa la tswelela go tla mo go nna, le re:  “Morwa motho, itsise+ Jerusalema dilo tsa gagwe tse di makgapha.+  Mme o re, ‘Morena Molaodimogolo Jehofa o reile Jerusalema a re: “Tshimologo ya gago le go tsholwa ga gago go ne go tswa kwa lefatsheng la Mokanana.+ Rrago e ne e le Moamore,+ mme mmago e ne e le Mohite.+  Mme fa e le ka go tsholwa ga gago, mo letsatsing la go tsholwa+ ga gago mogala wa khubu ya gago o ne o sa kgaolwa, e bile o ne o sa tlhapisiwa mo metsing gore o ntlafadiwe, le gone o ne o sa tshasiwa letswai gotlhelele, e bile o ne o sa phuthelwa ka gope.  Ga go leitlho lepe le le neng la go utlwela botlhoko go go direla sengwe sa dilo tseno ka go go tlhomogela pelo,+ mme o ne wa latlhelwa mo godimo ga naga ka gonne moya wa gago o ne wa ilwa mo letsatsing la go tsholwa ga gago.  “‘“Mme ke ne ka feta fa go wena ka go bona o ragaraga mo mading a gago, mme ka go raya o le mo mading a gago ka re, ‘Nna o tshele!’+ ee, ka go raya mo mading a gago ka re, ‘Nna o tshele!’  Ke go dirile bontsintsi jo bogolo jaaka go tlhoga ga tshimo gore o gole o nne motona+ o bo o nne mogolo mme o tsene ka mokgabisa o montle go gaisa.+ Mabele a mabedi ka boone a ne a godile sentle, le moriri wa gago o ne wa gola thata, fa o ne o ntse o sa ikatega e bile o sa tswala.”’  “‘Ke ne ka feta fa go wena mme ka go bona, mme bona! nako ya gago e ne e le nako ya ditiro tse di bontshang lorato.+ Ka jalo ke ne ka phuthololela ntlha ya seaparo sa me mo go wena+ ka bipa go sa tswala ga gago ka go ikanela mme ka tsena mo kgolaganong le wena,’+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa, ‘mme o ne wa nna wa me.+  Mo godimo ga moo, ke ne ka go tlhapisa ka metsi+ ka go tsokotsa madi mme ka go tlotsa ka leokwane.+ 10  Mme ke ne ka go apesa seaparo se se kgabisitsweng+ le go go rwesa ditlhako tsa letlalo la lenyebi+ mme ka go hapa ka leloba le le boleta+ le go go bipa ka letsela le le jang madi a mantsi. 11  Ka go kgabisa ka mekgabisa le go go tsenya maseka+ mo diatleng le sebaga+ mo molaleng. 12  Go feta moo, ke ne ka tsenya lenyena la nko+ mo lerobeng la gago la nko le manyena mo ditsebeng+ tsa gago le serwalo se sentle mo tlhogong+ ya gago. 13  Mme o ne wa nna wa ikgabisa ka gouta le ka selefera, mme diaparo tsa gago e ne e le leloba le le boleta le letsela le le jang madi a mantsi le seaparo se se kgabisitsweng.+ O ne o ja bupi jo bo boleta le tswina ya dinotshe le leokwane,+ mme wa gola wa nna montle thata thata, mme ka iketlo wa tshwanelwa ke maemo a segosi.’”+ 14  “‘Mme o ne wa simolola go nna le leina mo gare ga ditšhaba ka ntlha ya bontle jwa gago, gonne le ne le itekanetse ka ntlha ya bontlentle jwa me jo ke bo beileng mo go wena,’+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa.” 15  “‘Mme o ne wa simolola go ikanya bontle jwa gago+ mme wa nna seaka ka ntlha ya leina la gago+ le go tshela ditiro tsa gago tsa boaka mo go mongwe le mongwe yo o fetang ka tsela;+ ya nna tsa gagwe. 16  Mme wa tsaya dingwe tsa diaparo tsa gago wa itirela mafelo a a kwa godimo+ a mebala e e farologaneng mme wa dira boaka mo go tsone+—dilo tse di ntseng jalo ga di tsene, mme ga go a tshwanela go diragala. 17  Mme o ne wa tsaya dilwana tsa gago tse dintle mo gouteng ya me le mo selefereng ya me e ke neng ke go e neile+ mme wa itirela ditshwano tsa bonna+ mme wa dira boaka le tsone.+ 18  Mme o ne wa tsaya diaparo tsa gago tse di kgabisitsweng wa di bipa; mme leokwane la me le maswalo+ a me wa a baya fa pele ga tsone. 19  Mme senkgwe sa me se ke neng ke se go neile—bupi jo bo boleta le leokwane le tswina ya dinotshe e ke neng ke dirile gore o e je+—le yone wa e baya fa pele ga tsone go nna lonko lo lo ritibatsang,+ mme ga tswelela pele go direga jalo,’ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa.” 20  “‘Mme o ne wa tsaya bomorwao le bomorwadio ba o neng o ba ntsholetse,+ mme wa di isetsa setlhabelo ka bone gore ba lailwe+—a ditiro tsa gago tsa boaka ga di a lekana? 21  Mme o ne wa bolaya bomorwaake+ setlhogo, mme o ne o di ba neela ka go ba ralatsa molelo.+ 22  Mme mo dilong tsotlhe tsa gago tse di makgapha le ditiro tsa gago tsa boaka ga o a ka wa gakologelwa malatsi a bosha jwa gago fa o ne o sa ikatega e bile o sa tswala; o ne o ragaraga mo mading a gago.+ 23  Ka jalo ga diragala morago ga bosula jotlhe jwa gago (“a bo go latlhega, a bo go latlhega wena,”+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa) 24  gore o ye go ikagela thotana o itirele bogodimo mo patlelong nngwe le nngwe.+ 25  O ne wa aga bogodimo+ jwa gago kwa tlhogong nngwe le nngwe ya tsela mme wa simolola go dira gore bontle jwa gago e nne selo se se makgapha+ mme wa tsharololela mongwe le mongwe yo o fetang ka tsela dinao+ tsa gago mme wa ntsifatsa ditiro tsa gago tsa boaka.+ 26  Mme o ne wa akafala le bomorwa Egepeto,+ baagelani ba gago ba ba nama e kgolo,+ mme wa nna wa totisa boaka jwa gago gore o nkgopise. 27  Mme bona! Ruri ke tla otlolola seatla sa me kgatlhanong le wena+ mme ke tla ngotla kabelo+ ya gago mme ke go neye keletso ya moya+ wa basadi ba ba go tlhoileng,+ bomorwadia Bafilisitia,+ basadi ba ba kokobeditsweng ka ntlha ya tsela ya gago ka ga boitshwaro jo bo repileng.+ 28  “‘Mme o ne wa tswelela go nna seaka mo go bomorwa Asiria ka gonne o ne o sa kgotsofale,+ mme o ne wa nna wa akafala le bone mme le teng wa se ka wa kgotsofala. 29  Ka jalo o ne wa nna wa totisetsa boaka jwa gago kwa lefatsheng la Kanana,+ kwa Bakaladieng;+ mme le mo go seno ga o a ka wa kgotsofala. 30  A bo ke tletse tšararego+ kgatlhanong le wena jang ne,’ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa, ‘ka go dira ga gago dilo tseno tsotlhe, tiro ya mosadi,+ seaka se se gatelelang!+ 31  Fa o ne o aga thotana ya gago kwa tlhogong ya tsela nngwe le nngwe e bile o dira bogodimo jwa gago mo patlelong nngwe le nngwe, le fa go ntse jalo o ne wa se ka wa tshwana le seaka ka go nyatsa tuelo. 32  Fa e le mosadi yo o dirang boaka, o tsaya batswakwa mo boemong jwa monna wa gagwe.+ 33  Ba tlwaetse go naya diaka tsotlhe neo,+ mme wena—dineo tsa gago o di neile botlhe ba ba go ratang ka lorato lo lo tukang,+ mme o ba naya pipamolomo gore ba tsene kwa go wena go tswa mo tikologong yotlhe mo ditirong+ tsa gago tsa boaka. 34  Mme mo kgannyeng ya gago go diragala selo se se fapaaneng le se se diragalelang basadi ba bangwe mo ditirong tsa gago tsa boaka, mme ga go na boaka bope jo bo dirilweng go latela mokgwa wa gago, le mo go ntsheng tuelo ga gago fa wena o sa newa tuelo, mme ka jalo go diragala ka tsela e e fapaaneng.’ 35  “Ka jalo, wena seaka,+ utlwa lefoko la ga Jehofa.+ 36  Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Ka lebaka la gore keletso ya gago e e fekeetsang e tsholotswe+ le dirwe tsa gago tsa sephiri+ di bipolotswe mo ditirong tsa gago tsa boaka mo go ba ba go ratang+ ka lorato lo lo tukang le mo medingwaneng yotlhe ya gago e e makgapha,+ le ka madi a bomorwao ba o ba e neileng,+ 37  ka jalo bona, ke phutha mmogo botlhe ba ba go ratang ka lorato lo lo tukang ba o neng o le natefelo mo go bone le botlhe ba o neng o ba rata mmogo le botlhe ba o neng o ba tlhoile, mme ke tla ba phutha mmogo kgatlhanong le wena go tswa gotlhe fela mme ke ba bipololele dirwe tsa gago tsa sephiri, mme ba tla bona dirwe tsotlhe tsa gago tsa sephiri.+ 38  “‘Mme ke tla go atlhola ka dikatlholo tsa basadi ba baakafadi+ le basadi ba ba tshololang madi,+ mme ke tla go naya madi a tšararego le lefufa.+ 39  Mme ke tla go tsenya mo seatleng sa bone, mme ruri ba tla thuba thotana+ ya gago le bogodimo jwa gago ruri bo tla rutliwa,+ mme ba tla go apola diaparo+ tsa gago ba bo ba tsaya dilwana tsa gago tse dintle+ mme ba go tlogele o sa ikatega e bile o sa tswala. 40  Mme ba tla tlisa phuthego+ kgatlhanong le wena ba go kgobotletse ka maje+ ba bo ba go bolaya ka ditšhaka tsa bone.+ 41  Mme ba tla fisa matlo a gago ka molelo+ ba bo ba diragatse mo go wena ditiro tsa katlholo fa pele ga matlho a basadi ba bantsi;+ mme ke tla dira gore o kgaotse go tlhola o le seaka,+ mme ga o kitla o tlhola o ntsha tuelo epe e e oketsegileng. 42  Ke tla ikhutsisa tšararego ya me mo go wena,+ le lefufa la me le tla fapoga mo go wena;+ ke tla nna fela mme ga nkitla ke tlhola ke kgopisega.’ 43  “‘Ka lebaka la gore ga o a ka wa gakologelwa malatsi a bosha+ jwa gago mme o mpakela khuduego ka ntlha ya dilo tseno tsotlhe,+ le fano gape ke tla baya tsela ya gago mo tlhogong ya gago,’+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa, ‘mme ruri ga o kitla o tsweledisa boitshwaro bope jo bo repileng mmogo le dilo tsotlhe tsa gago tse di makgapha. 44  “‘Bona! Mongwe le mongwe yo o dirisang seane+ kgatlhanong le wena o tla dirisa seane, a re: “Morwadi o tshwana le mmaagwe!”+ 45  O morwadia mmago,+ yo o ilang monna wa gagwe+ le bomorwawe. Gape o morwadiarraagwe bomorwadiarrago, ba ba neng ba ila banna ba bone le barwa ba bone. Mmaagwe basadi ke lona e ne e le Mohite,+ mme rraalona e ne e le Moamore.’”+ 46  “‘Mme morwadiarrago yo mogolwane ke Samarea+ ka boene le metse e e kafa tlase ga gagwe,+ yo o nnang kafa molemeng wa gago, mme morwadiarrago yo mmotlana mo go wena, yo o nnang kafa mojeng wa gago, ke Sodoma+ le metse e e kafa tlase ga gagwe.+ 47  Mme o ne o sa tsamaye mo ditseleng tsa bone, le fa e le go dira kafa dilong tsa bone tse di makgapha.+ Ka lobakanyana fela o ne wa ba wa simolola go senya go ba feta mo ditseleng tsa gago tsotlhe.+ 48  Jaaka ke tshedile,’ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa, ‘Sodoma morwadiarrago, ene le metse e e kafa tlase ga gagwe, ga a dira kafa o dirileng ka gone, wena le metse e e kafa tlase ga gago.+ 49  Bona! Se e neng e le phoso ya ga Sodoma morwadiarrago ke se: Boikgogomoso,+ go nna le senkgwe se se lekaneng+ le go nna a se na mathata+ a nna a sa tshwenyege e ne e le tsa gagwe le metse e e kafa tlase ga gagwe,+ mme ga a ka a nonotsha+ seatla sa yo o bogisegang+ le sa mohumanegi. 50  Mme ba tswelela pele go nna mabela+ le go dira selo se se makgapha fa pele ga me,+ mme kgabagare ka ba tlosa, fela jaaka ke ne ke bona go tshwanela.+ 51  “‘Mme fa e le Samarea,+ ga a leofa le go fitlha mo sephatlong sa maleo a gago, mme o ne wa nna wa totisa dilo tsa gago tse di makgapha go feta jaaka ba dirile, mo o neng wa dira gore bomorwadiarrago ba lebege ba siame ka ntlha ya dilo tsa gago tsotlhe tse di makgapha tse o neng o di dira.+ 52  Le wena, sikara ditlhong tsa gago fa o nganga o buelela bomorwadiarrago. Ka ntlha ya maleo a gago a o dirileng makgapha thata mo go one go ba feta, ba siame go go feta.+ Mme le wena, tlhabiwa ke ditlhong mme o sikare ditlhong tsa gago ka gonne o dira gore bomorwadiarrago ba lebege ba siame.’ 53  “‘Mme ke tla phutha batshwarwa+ ba bone, batshwarwa ba Sodoma le ba metse e e kafa tlase ga gagwe, le batshwarwa ba Samarea le ba metse e e kafa tlase ga gagwe; gape ke tla phutha batshwarwa ba gago mo gare ga bone,+ 54  gore o sikare ditlhong+ tsa gago; mme o tlhabiwe ke ditlhong ka ntlha ya sotlhe se o se dirileng, ka gonne o ne wa ba gomotsa.+ 55  Mme bomorwadiarrago, Sodoma le metse e e kafa tlase ga gagwe, ba tla boela kwa boemong jwa bone jwa pele, mme Samarea le metse e e kafa tlase ga gagwe ba tla boela kwa boemong jwa bone jwa pele, mme wena le metse e e kafa tlase ga gago lo tla boela kwa boemong jwa lona jwa pele.+ 56  Mme Sodoma morwadiarrago ga a ka a itshupa a le sepe se go tlhokegang go utlwa ka sone go tswa mo molomong wa gago mo letsatsing la go ikgogomosa ga gago,+ 57  pele bosula jwa gago bo bewa mo pontsheng,+ fela jaaka ka nako ya kgobo ya bomorwadia Siria+ le ya botlhe ba ba mo dikologileng, bomorwadia Bafilisitia,+ ba ba go tshwarang ka lesotlo mo matlhakoreng otlhe.+ 58  Boitshwaro jwa gago jo bo repileng+ le dilo tsa gago tse di makgapha, wena o tshwanetse wa di sikara,’+ go bua Jehofa.” 59  “Gonne Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Le nna ke tshwanetse ka dira ka lona fela jaaka lo dirile,+ ka gonne lo nyaditse ikano ka go tlola kgolagano ya me.+ 60  Mme nna, nna ka bonna, ke tshwanetse ka gakologelwa kgolagano ya me le wena mo malatsing a bosha jwa gago,+ mme ke tshwanetse ka go tlhomamisetsa kgolagano e e nnang ka bosakhutleng.+ 61  Mme ruri o tla gakologelwa ditsela tsa gago+ o bo o tlhabiwe ke ditlhong fa o amogela bomorwadiarrago, ba bagolwane mo go wena mmogo le ba babotlana mo go wena, mme ruri ke tla go ba naya gore e nne bomorwadio,+ mme e se ka ntlha ya kgolagano ya gago.’+ 62  “‘Mme nna, nna ka bonna, ke tla tlhomamisa kgolagano ya me le wena;+ mme o tla itse gore ke nna Jehofa, 63  gore o gakologelwe o bo o tlhabiwe ke ditlhong+ mme o se ka wa tlhola o nna le lebaka la go bula molomo+ wa gago ka ntlha ya go tlhabiwa ga gago ke ditlhong, fa ke go direla tetlanyo+ ka ntlha ya sotlhe se o se dirileng,’ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase