Ekesodo 22:1-31

22  “Fa go direga gore motho a utswe poo kgotsa nku a bo a e tlhaba kgotsa a e rekisa, o tla duela poo eo ka di le tlhano tsa motlhape le nku ka di le nnè tsa letsomane.+  (“Fa legodu+ le ka fitlhelwa le thuba+ le bo le itewa mme la swa, ga go na molato wa madi kaga lone.+  Fa letsatsi le le phatsimetse, go na le molato wa madi kaga lone.) “Ruri le tshwanetse go duela. Fa le se na sepe, foo le tshwanetse go rekisiwa ka ntlha ya dilo tse le di utswileng.+  Ruri fa go ka fitlhelwa se se utswilweng mo seatleng sa lone, go simolola ka poo go fitlha ka esele le nku, di tshela, le tshwanetse go duela go menagane sebedi.  “Fa motho a ka dira gore go fulwe mo tshimong kgotsa mo tshimong ya mofine a bo a romela dipelesa tsa gagwe di bo di laila kwa tshimong e nngwe, a a duele+ ka dilo tse di di gaisang tsotlhe tsa tshimo ya gagwe kgotsa ka dilo tse di di gaisang tsotlhe tsa tshimo ya gagwe ya mofine.  “Fa go direga gore molelo o aname o bo o tshwara mitlwa, le dingata kgotsa dijo tsa ditlhaka tse di emeng kgotsa tshimo ya lailwa,+ yo o gotsitseng molelo ruri o tshwanetse go duelela se se fisitsweng.  “Fa go direga gore motho a neye mongwe ka ene madi kgotsa dilwana gore a di boloke,+ mme di bo di utswiwa mo ntlong ya motho yoo, fa legodu le ka bonwa, le duele go menagane sebedi.+  Fa legodu le sa bonwe, foo mong wa ntlo a tlisiwe gaufi le Modimo wa boammaaruri+ go bona gore a ga a a ka a baya dithoto tsa mongwe ka ene seatla.  Malebana le kgang epe fela ya tlolo,+ kaga poo, esele, nku, seaparo, sepe fela se se latlhegileng se a ka buang ka sone a re, ‘Ke se!’ kgang ya bone boobabedi e tshwanetse go tla kwa Modimong wa boammaaruri.+ Yo Modimo a tla mmolelang e le yo o boikepo a duele mongwe ka ene go menagane sebedi.+ 10  “Fa go direga gore motho a neye mongwe ka ene esele kgotsa poo kgotsa nku kgotsa seruiwa sepe fela gore a se boloke, mme se bo se swa kgotsa se golafala kgotsa se tsewa go se na ope yo o lebileng, 11  go tshwanetse ga nna le ikano+ ka Jehofa mo gare ga bone boobedi gore ga a a ka a baya dithoto tsa mongwe ka ene seatla;+ mme mong wa tsone o tshwanetse gore a e amogele, mme yo mongwe ga a tshwanela go duela. 12  Mme ruri fa di ka utswiwa mo go ene, o tshwanetse go duela mong wa tsone.+ 13  Fa go direga gore e garolwe ke sebatana sa naga,+ o tshwanetse go e tlisa e le sesupo.+ Ga a a tshwanela go duela selo se se garotsweng ke sebatana sa naga. 14  “Mme fa go direga gore ope fela a adime sengwe sa mongwe ka ene,+ se bo se golafala kgotsa se swa mong wa sone a se na le sone, ruri o tshwanetse go duela.+ 15  Fa mong wa sone a na le sone, ga a a tshwanela go duela. Fa se thapilwe ka tuelo, e tshwanetse ya tla mo tuelong ya sone. 16  “Jaanong fa go direga gore monna a hepise kgarebane e e iseng e beelelwe, a bo a lala le yone,+ ruri o tshwanetse gore a e tseye ka tlhwatlhwa ya theko+ gore e nne mosadi wa gagwe. 17  Fa rraagwe a gana gotlhelele go e mo naya, o tshwanetse go duela madi ka selekanyo sa madi a go reka makgarebane.+ 18  “O se ka wa tlogela moloi wa mosadi a ntse a tshela.+ 19  “Motho ope fela yo o lalang le phologolo o tshwanetse gore ruri a bolawe.+ 20  “Motho yo o ntshetsang medimo epe ditlhabelo fa e se Jehofa a le nosi o tshwanetse go senngwa.+ 21  “O se ka wa tshwara moagi wa moeng setlhogo kgotsa wa mo gatelela,+ gonne lo ne lwa nna baagi ba baeng kwa lefatsheng la Egepeto.+ 22  “Lo se ka lwa bogisa motlholagadi ope kgotsa mosimane yo o se nang rre.+ 23  Ruri fa lo ka mmogisa, e tla re fa a lelela kwa go nna, ruri ke tla utlwa selelo sa gagwe;+ 24  mme bogale jwa me bo tla tuka,+ ke tla lo bolaya ka tšhaka, mme basadi ba lona e tla nna batlholagadi mme bomorwaalona e tla nna basimane ba ba se nang borre.+ 25  “Fa o adima batho ba me madi, yo o bogisiwang fa thoko ga gago,+ o se ka wa nna jaaka yo o adimang ba bangwe madi ka morokotso o montsi thata mo go ene. Lo se ka lwa mmatla morokotso.+ 26  “Fa go direga gore o tseye seaparo sa mongwe ka wena e le sebeelo,+ o se busetse kwa go ene fa letsatsi le phirima. 27  Gonne ke sone fela seipipo sa gagwe.+ Ke seaparo sa gagwe sa letlalo la gagwe. O tla lala mo go eng? Mme go tla diragala gore a lelele kwa go nna, mme ruri ke tla utlwa, ka gonne ke pelontle.+ 28  “O se ka wa hutsa+ Modimo le fa e le go hutsa kgosana mo bathong bagaeno.+ 29  “Kungo ya gago e e tletseng le mo go penologang ga segatisetso sa gago o se ka wa go aba ka go okaoka.+ O nneye leitibolo la bomorwao.+ 30  Eno ke tsela e o tla dirang ka poo ya gago le nku ya gago ka yone:+ E tla nna le mmaayone malatsi a le supa.+ Mme mo letsatsing la borobedi o tla e nnaya. 31  “Mme lo itshupe lo le batho ba ba boitshepo mo go nna;+ gape lo se ka lwa ja nama mo nageng e e leng sengwe se se garotsweng ke sebatana sa naga.+ Lo e latlhelele dintša.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase