Duteronome 28:1-68

28  “Mme go tla diragala gore ruri fa o reetsa lentswe la ga Jehofa Modimo wa gago ka go nna kelotlhoko go dira ditaelo tsotlhe tsa gagwe tse ke di go laelang gompieno,+ Jehofa Modimo wa gago le ene o tla go baya kwa godimo ga ditšhaba tse dingwe tsotlhe tsa lefatshe.+  Mme ditshegofatso tseno tsotlhe di tla go tlela di bo di go wela ka tshoganyetso,+ ka gonne o nna o reetsa lentswe la ga Jehofa Modimo wa gago:  “O tla segofala mo motseng,+ e bile o tla segofala mo tshimong.+  “Leungo la sebopelo sa gago+ le tla segofala le leungo la mmu wa gago le leungo la phologolo ya gago+ e o e ruileng, dinamane tsa gago le lotsalo lwa letsomane la gago.+  “Seroto sa gago se tla segofala+ le mogopo wa gago wa go dubela.+  “O tla segofala fa o tsena, e bile o tla segofala fa o tswa.+  “Jehofa o tla dira gore baba ba gago ba ba go tsogologelang ba fenngwe fa pele ga gago.+ Ba tla go tsogologela ba tswela kwa go wena ka tsela e le nngwe, mme ba tla tshaba fa pele ga gago+ ka ditsela di le supa.  Jehofa o tla go laolela tshegofatso mo mabolokelong a dilwana tsa gago+ le mo tirong nngwe le nngwe ya gago,+ mme ruri o tla go segofatsa mo lefatsheng le Jehofa Modimo wa gago a le go nayang.  Jehofa o tla go itlhomela+ jaaka setšhaba se se boitshepo, fela jaaka a ne a go ikanela,+ ka gonne o tswelela o boloka ditaelo+ tsa ga Jehofa Modimo wa gago, mme o tsamaile mo ditseleng tsa gagwe. 10  Mme ditšhaba tsotlhe tsa lefatshe di tla tshwanelwa ke go bona gore leina la ga Jehofa le bidiwa mo go wena,+ mme ruri di tla go boifa.+ 11  “Gape Jehofa o tla dira gore ruri o penologe ka katlego mo leungong la sebopelo sa gago+ le leungo la diruiwa tsa gago le leungo la mmu wa gago,+ mo lefatsheng le Jehofa a neng a ikanela borragomogologolwane gore o tla le go naya.+ 12  Jehofa o tla go bulela ntlo ya gagwe e e molemo ya polokelo, e leng magodimo, go tlisa pula mo lefatsheng la gago ka paka ya yone+ le go segofatsa tiro nngwe le nngwe ya seatla sa gago;+ mme ruri o tla adima ditšhaba di le dintsi, fa wena ka bowena o se kitla o tsaya ka kadimo.+ 13  Ruri Jehofa o tla go baya kwa tlhogong e seng kwa mogatleng; mme o tla nna fela kwa godimo,+ ga o kitla o nna kwa tlase, ka gonne o nna o utlwa ditaelo+ tsa ga Jehofa Modimo wa gago, tse gompieno ke go laelang gore o di boloke o bo o di dire. 14  Mme o se ka wa fapoga mafoko otlhe a ke a go a laelang gompieno, o ya kafa mojeng kgotsa kafa molemeng,+ o sala medimo e mengwe morago gore o e direle.+ 15  “Mme go tla diragala gore fa o sa reetse lentswe la ga Jehofa Modimo wa gago ka go tlhokomela gore o dira ditaelo tsotlhe tsa gagwe le melao ya gagwe e ke e go laelang gompieno, diphutso tseno tsotlhe di tla go tlela di bo di go wela ka tshoganyetso:+ 16  “O tla hutsega mo motseng,+ e bile o tla hutsega mo tshimong.+ 17  “Seroto sa gago se tla hutsega+ le mogopo wa gago wa go dubela.+ 18  “Leungo la sebopelo sa gago le tla hutsega+ le leungo la mmu wa gago,+ dinamane tsa gago le lotsalo lwa letsomane la gago.+ 19  “O tla hutsega fa o tsena, e bile o tla hutsega fa o tswa.+ 20  “Jehofa o tla go tlisetsa phutso,+ tlhakatlhakano+ le kgalemo+ mo tirong nngwe le nngwe ya gago e o lekang go e dira, go fitlha o nyeleditswe e bile o nyeletse ka bonako, ka ntlha ya bosula jwa ditiro tsa gago ka gonne o ntlogetse.+ 21  Jehofa o tla dira gore bolwetse jwa leroborobo bo go ngaparele go fitlha a go fedisitse mo lefatsheng le o yang kwa go lone go ya go le rua.+ 22  Jehofa o tla go itaya ka bolwetse jwa lohuba+ le letshoroma le le fisang le go ruruga le mogote wa letshoroma le tšhaka+ le go tshubiwa+ ke phefo le mouta,+ mme di tla go latelela go fitlha o nyelela. 23  Loapi lo lo kwa godimo ga tlhogo ya gago lo tla fetoga kgotlho, mme lefatshe le le fa tlase ga gago le tla fetoga tshipi.+ 24  Jehofa o tla tlisa loupa le lorole e le pula ya lefatshe la gago. E tla tla mo go wena e tswa magodimong go fitlha o nyeleditswe. 25  Jehofa o tla dira gore o fenngwe fa pele ga baba ba gago.+ O tla ba tsogologela o tswela kwa go bone ka tsela e le nngwe, mme o tla tshaba fa pele ga bone ka ditsela di le supa; o tla nna selo se se tshosang mo magosing otlhe a lefatshe.+ 26  Setopo sa gago se tla nna dijo tsa sebopiwa sengwe le sengwe se se fofang sa magodimo le tsa sebatana, go se na ope yo o di tshosang.+ 27  “Jehofa o tla go itaya ka ditlhagala tsa Egepeto+ le go ruruga ga ditshika tsa marago le motshweetshwee le go swatoga ga letlalo, tse di se kitlang di fola mo go wena. 28  Jehofa o tla go itaya ka botsenwa+ le go latlhegelwa ke pono+ le kakabalo ya pelo.+ 29  Mme ruri o tla nna yo o apaapang go le sethoboloko, fela jaaka motho yo o foufetseng a apaapa go le letobo,+ ga o kitla o atlegisa ditsela tsa gago; mme o tla fetoga yo o tsiediwang ka metlha le yo o thukuthiwang, go se na ope yo o go bolokang.+ 30  O tla beelela mosadi, mme monna yo mongwe o tla mmetelela.+ O tla aga ntlo, mme ga o kitla o nna mo go yone.+ O tla jala tshimo ya mofine, mme ga o kitla o simolola go e dirisa.+ 31  Poo ya gago e tla tlhabelwa foo fa pele ga matlho a gago—mme ga o kitla o ja sepe sa yone. Esele ya gago e tla tsewa ka go thukuthiwa fa pele ga sefatlhego sa gago—mme ga e kitla e boela mo go wena. Dinku tsa gago di tla newa baba ba gago—mme ga o kitla o nna le mmoloki+ ope. 32  Bomorwao le bomorwadio ba tla newa batho ba bangwe+ matlho a gago a lebile e bile a ba tlhologelelwa ka metlha—mme diatla tsa gago di tla bo di se na maatla.+ 33  Maungo a lefatshe la gago le matsapa otlhe a gago a tla jewa ke setšhaba se o sa se itseng;+ mme o tla fetoga yo o tsiediwang fela le yo o gatelelwang ka metlha.+ 34  O tla tsentshiwa ke pono e matlho a gago a tla e bonang.+ 35  “Jehofa o tla go itaya ka ditlhagala tse di kotsi mo mangoleng ka bobedi le mo maotong ka bobedi, tse di se kitlang di fola mo go wena, go simolola mo patong ya lonao lwa gago go fitlha kwa phogong ya tlhogo+ ya gago. 36  Jehofa o tla gwantisetsa wena+ le kgosi+ ya gago e o tla e tlhomang gore e go okamele, a lo gwantisetsa kwa setšhabeng se o sa se itseng, wena le fa e le borragomogologolwane; mme koo o tla tshwanelwa ke go direla medimo e mengwe, ya logong le ya leje.+ 37  Mme o tla nna selo sa go akabalelwa,+ polelo ya seane+ le kgobo mo ditšhabeng tsotlhe tse Jehofa a tla go isang kwa go tsone. 38  “O tla isa peo e ntsi kwa tshimong, mme o tla phutha go le gonnye,+ ka gonne tsie e tla go laila.+ 39  O tla jala masimo a mofine o bo o a baakanya, ga o kitla o nwa beine epe le fa e le go phutha sepe,+ ka gonne seboko se tla o ja.+ 40  O tla nna le ditlhare tsa motlhware mo karolong yotlhe ya gago ya naga, mme ga o kitla o itshasa leokwane lepe, ka gonne matlhware a gago a tla tlhotlhorega.+ 41  O tla tshola bana ba basimane le bana ba basetsana, mme ga ba kitla ba tswelela e le ba gago, ka gonne ba tla tswa ba ya botshwarwa.+ 42  Ditshenekegi tse di nyeulang di tla rua ditlhare tsotlhe tsa gago le maungo a lefatshe la gago. 43  Moagi wa moeng yo o mo gare ga gago o tla nna a ntse a tlhatlogela kwa godimo ga gago, fa wena—o tla nna o ntse o fologela kwa tlase.+ 44  E tla nna ene yo a go adimang, fa wena—o se kitla o mo adima.+ O tla nna tlhogo, fa wena—o tla nna mogatla.+ 45  “Mme diphutso+ tseno tsotlhe di tla go tlela di go latelela di bo di go wela ka tshoganyetso go fitlha o nyeleditswe,+ ka gonne o ne wa se ka wa reetsa lentswe la ga Jehofa Modimo wa gago ka go boloka ditaelo tsa gagwe le melao ya gagwe e a e go laetseng.+ 46  Mme di tla tswelela di le mo go wena le mo baneng ba gago e le sesupo le kgakgamatso ka bosakhutleng,+ 47  ka ntlha ya gore o ne wa se ka wa direla Jehofa Modimo wa gago ka boipelo le ka go ipela+ ga pelo ka ntlha ya letlotlo la sengwe le sengwe.+ 48  Mme baba+ ba gago ba Jehofa a tla ba romelang kgatlhanong le wena o tla tshwanelwa ke go ba direla ka tlala+ le lenyora le bosaikategang le go tlhoka sengwe le sengwe; mme ruri o tla baya jokwe ya tshipi mo molaleng wa gago go fitlha a go nyeleditse.+ 49  “Jehofa o tla dira gore setšhaba se se kgakala se go tsogologele,+ go tswa bofelelong jwa lefatshe, fela jaaka ntsu e tlhasela,+ setšhaba se o se kitlang o tlhaloganya loleme lwa sone,+ 50  setšhaba se se nang le sefatlhego se bogale bo tshabegang,+ seo se se kitlang se tlhaola monnamogolo kgotsa se bontsha lekawana kutlwelobotlhoko.+ 51  Mme ruri ba tla ja leungo la diruiwa tsa gago le maungo a lefatshe la gago go fitlha o nyeleditswe,+ e bile ga ba kitla ba go sadisetsa dijo dipe tsa ditlhaka, beine e ntšha kgotsa leokwane, dinamane tsa gago kgotsa lotsalo lwa letsomane la gago go fitlha ba go sentse.+ 52  Mme ruri ba tla go dikanyetsa mo teng ga dikgoro tsotlhe tsa gago go fitlha dipota tsa gago tse di kwa godimo tse di sireletsegileng tse o di ikantseng di wa mo lefatsheng lotlhe la gago, ee, ba tla go dikanyetsa mo teng ga dikgoro tsotlhe tsa gago mo lefatsheng lotlhe la gago, le Jehofa Modimo wa gago a le go neileng.+ 53  Foo o tla tshwanelwa ke go ja leungo la sebopelo sa gago, nama ya bomorwao le bomorwadio,+ ba Jehofa Modimo wa gago a ba go neileng, ka ntlha ya bothata le pitlagano tse mmaba wa gago a tla go pitlaganyang ka tsone. 54  “Fa e le monna yo o bokoa thata le yo o tlekeetso mo gare ga gago, leitlho la gagwe+ le tla sekamela kwa bosuleng mo go morwarraagwe le mosadi wa gagwe yo a mo ratang le ba ba setseng ba bomorwawe ba ba mo saletseng, 55  gore a se ka a naya ope wa bone epe ya nama ya bomorwawe e a tla e jang, ka gonne a se na sepe gotlhelele se se mo saletseng ka ntlha ya bothata le pitlagano e mmaba wa gago a tla go pitlaganyang ka yone mo teng ga dikgoro+ tsotlhe tsa gago. 56  Fa e le mosadi yo o bokoa thata le yo o tlekeetso mo gare ga gago yo o iseng a ke a leke go baya pato ya lonao lwa gagwe mo lefatsheng ka ntlha ya mokgwa wa go itlekeetsa ka ntlha ya bokoa,+ leitlho la gagwe le tla sekamela kwa bosuleng go monna wa gagwe yo a mo ratang le morwawe le morwadie, 57  le eleng go motlhana wa gagwe o o tswang fa gare ga maoto a gagwe le go morwawe yo a mo tshotseng,+ ka gonne o tla ba ja mo sephiring ka ntlha ya go tlhoka sengwe le sengwe ka ntlha ya bothata le pitlagano e mmaba wa gago a tla go pitlaganyang ka yone mo teng ga dikgoro+ tsa gago. 58  “Fa e le gore ga o kitla o tlhokomela go diragatsa mafoko otlhe a molao ono a a kwadilweng mo bukeng+ eno gore o boife leina leno le le galalelang+ le le le boitshegang,+ e leng Jehofa,+ Modimo wa gago, 59  Jehofa le ene o tla dira gore dipetso tsa gago le dipetso tsa bana ba gago di nne botlhoko thata, dipetso tse dikgolo tse di nnang lobaka lo loleele,+ le malwetse a a kotsi a a nnang lobaka lo loleele.+ 60  Mme ruri o tla busetsa malwetse otlhe a Egepeto mo go wena a o neng o a tshaba, mme a tla go ngaparela.+ 61  Gape, bolwetse bope le sebetso sepe se se sa kwalwang mo bukeng ya molao ono, Jehofa o tla di go tlisetsa go fitlha o nyeleditswe. 62  Mme ruri lo tla tlogelwa ka palo e potlana thata,+ le mororo lo setse lo tshwana le dinaledi tsa magodimo ka bontsi jwa lona,+ ka gonne o ne wa se ka wa reetsa lentswe la ga Jehofa Modimo wa gago. 63  “Mme go tla diragala gore fela jaaka Jehofa a ne a itumela ka ntlha ya lona gore a lo direle molemo le go lo ntsifatsa,+ jalo Jehofa o tla itumela ka ntlha ya lona gore a lo senye le go lo nyeletsa;+ mme lo tla kumolwa mo lefatsheng le lo yang kwa go lone go ya go le rua.+ 64  “Mme Jehofa o tla go gasamisa mo ditšhabeng tsotlhe go tswa ntlheng e nngwe ya lefatshe go ya ntlheng e nngwe ya lefatshe,+ mme koo o tla tshwanelwa ke go direla medimo e mengwe e o sa e itseng, wena le fa e le borragomogologolwane, logong le leje.+ 65  Mme ga o kitla o nna le boiketlo+ mo gare ga ditšhaba tseo, le gone ga go kitla go nna le lefelo lepe la boikhutso la pato ya lonao lwa gago; mme gone koo ruri Jehofa o tla go naya pelo e e roromang+ le matlho a a bokoa+ le moya o o itlhobogileng. 66  Mme botshelo jwa gago bo tla nna mo kotsing e kgolo go gaisa e bile bo tla nna mo letshogong bosigo le motshegare, mme ga o kitla o tlhomamisega kaga botshelo+ jwa gago. 67  Mo mosong o tla re, ‘Fa go ka bo go ne go le maitseboa!’ mme mo maitseboeng o tla re, ‘Fa go ka bo go ne go le moso!’ ka ntlha ya go boifa ga pelo ya gago e o tla nnang mo poifong ka yone le ka ntlha ya pono ya matlho a gago e o tla e bonang.+ 68  Mme Jehofa o tla go busetsa kwa Egepeto ka dikepe ka tsela e ke neng ka go bolelela ka yone ka re, ‘Ga o kitla o e bona gape,’+ mme lo tla tshwanelwa ke go ithekisa mo babeng ba lona koo go nna batlhanka le malata,+ mme ga go kitla go nna le yo o rekang.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase