Bahebera 12:1-29

12  Ka jalo ka gonne re na le leru le legolo jaana la basupi+ le le re dikanyeditseng, a le rona re apoleng bokete+ bongwe le bongwe le boleo jo bo re rareetsang+ motlhofo, mme a re tabogeng ka boitshoko+ lobelo+ lo re lo tlhomilweng pele,+  jaaka re leba ka tlhomamo kwa Moemeding yo Mogolo+ le Moitekanedisi wa tumelo ya rona,+ e bong Jesu. Ka ntlha ya boipelo jo bo neng bo tlhomilwe fa pele ga gagwe o ne a itshokela+ kota ya tlhokofatso, a nyatsa ditlhong, mme o ntse kafa seatleng sa moja sa setulo sa bogosi sa Modimo.+  Eleruri, akanyang ka kelotlhoko ka ga yo o itshoketseng puo+ e e ntseng jalo ya kganetso ya baleofi kgatlhanong le melemo ya bone, gore lo se ka lwa lapa le meya ya lona ya felelwa ke thata.+  Mo go tsweleleng lo lwantshana le boleo joo, le ka motlha ga lo ise lo bo lo emelelane le jone go fitlha mading,+  mme lo lebetse gotlhelele thotloetso e e lo bitsang bana:+ “Morwaaka, o se ka wa nyenyefatsa kotlhao e e tswang kwa go Jehofa, le gone o se ka wa felelwa ke thata fa a go kgalemela;+  gonne yo Jehofa a mo ratang o a mo otlhaya; tota e bile, o kgwathisa mongwe le mongwe yo a mo amogelang jaaka morwa.”+  Lo itshoka ka ntlha ya kwatlhao.+ Modimo o dirisana le lona jaaka a dirisana le bana ba gagwe.+ Gonne ke morwa ofe yo rraagwe a sa mo otlhayeng?+  Mme fa lo se na kwatlhao e botlhe jaanong ba nang le seabe mo go yone, tota lo bana ba dikgora,+ mme ga lo bana ba gagwe.  Mo godimo ga moo, re ne re na le borraarona ba e neng e le ba senama jaaka rona gore ba re otlhae,+ e bile re ne re ba tlotla. A bogolo jang ga re na go nna mo taolong ya ga Rara wa botshelo jwa rona jwa semoya mme re tshele?+ 10  Gonne ba ne ba tle ba re otlhae ka malatsi a se kae go ya ka se se neng se bonala se le molemo mo go bone,+ mme ene o dira jalo gore re solegelwe molemo gore re tle re nne le seabe mo boitshepong jwa gagwe.+ 11  Ke boammaaruri, ga go kotlhao epe e mo nakong eno e bonalang e ipedisa, mme e a hutsafatsa;+ le fa go ntse jalo morago ga moo, ba ba thapisitsweng ka yone e ba ungwela leungo la kagiso, e leng tshiamo.+ 12  Ka gone tlhamalatsang diatla tse di lepeletseng+ le mangole+ a a koafaditsweng, 13  mme nnang lo direle dinao tsa lona ditselana tse di tlhamaletseng,+ gore se se tlhotsang se se ka sa tlosiwa mo lelokololong, mme go na le moo gore se fodisiwe.+ 14  Latelelang go nna le kagiso le batho botlhe,+ le boitshepiso+ jo kwantle ga jone go seng motho ope yo o tla bonang Morena,+ 15  lo disitse ka kelotlhoko gore ope a se ka a amogiwa bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa Modimo;+ gore go tle go se nne modi ope o o nang le botlhole+ o o ka melang mme wa baka letshwenyo le gore ba le bantsi ba se ka ba leswafadiwa ke one;+ 16  gore go tle go se ka ga nna le mogokafadi ope le fa e le mongwe yo o sa anaaneleng dilo tse di boitshepo, jaaka Esau,+ yo o neng a aba ditshwanelo tsa gagwe jaaka leitibolo+ gore a bone sejo se le sengwe fela. 17  Gonne lo a itse gore morago ga moo gape, e rile a batla go rua tshegofatso+ eo o ne a ganwa,+ gonne, le mororo a ne a batla ka tlhoafalo go fetola mogopolo ka dikeledi,+ o ne a se ka a go bonela sebaka.+ 18  Gonne ga lo a atamela se se ka amiwang+ le se se tlhoseditsweng ka molelo,+ le leru le lentsho le lefifi le le ntshontsho le setsuatsue,+ 19  le go tlerebetsa ga terompeta+ le lentswe la mafoko;+ lentswe le e rileng batho ba le utlwa ba kokotlela gore ba se ka ba okelediwa ka lefoko lepe.+ 20  Gonne ba ne ba sa kgone go itshokela taelo eno e e reng: “Mme fa phologolo e ama thaba, a e kgobotlediwe.”+ 21  Gape, pontsho eo e ne e boifisa thata mo Moshe a neng a re: “Ke a boifa e bile ke a roroma.”+ 22  Mme lo atametse Thaba ya Siona+ le motse+ wa Modimo yo o tshelang, e leng Jerusalema wa selegodimo,+ le dimiriate tsa baengele,+ 23  mo kopanong ya botlhe,+ le phuthego ya maitibolo+ a a kwadisitsweng+ kwa magodimong, le Modimo Moatlhodi wa botlhe,+ le matshelo a semoya+ a ba ba siameng ba ba itekanedisitsweng,+ 24  le Jesu motsereganyi+ wa kgolagano+ e ntšha, le madi a go kgatšha, a a buang ka tsela e e botoka go na le madi a ga Abele.+ 25  Tlhokomelang gore lo se ka lwa tlhanogela yo o buang.+ Gonne fa ba ba neng ba tlhanogela yo o neng a naya tlhagiso ya bomodimo mo lefatsheng ba ne ba se ka ba falola,+ bogolo jang le rona ga re kitla re falola fa re fularela yo o buang a le kwa magodimong.+ 26  Ka nako eo lentswe la gagwe le ne la reketlisa lefatshe,+ mme jaanong o solofeditse, ka go re: “Ke sa ntse ke tla boa gape ke fudua e seng lefatshe fela mme gape le legodimo.”+ 27  Jaanong polelwana e e reng “Ke sa ntse ke tla boa gape” e kaya go tlosiwa ga dilo tse di reketlisiwang jaaka dilo tse di dirilweng, gore dilo tse di sa reketlisiweng di sale.+ 28  Ka jalo, e re ka re bona gore re tshwanetse go amogela bogosi jo bo ka se kang jwa reketlisiwa,+ a re tsweleleng re nna le bopelonomi jo bo sa re tshwanelang, jo re ka direlang Modimo tirelo e e boitshepo ka jone ka tsela e e amogelesegang re na le poifo ya bomodimo le tshisimogo.+ 29  Gonne Modimo wa rona gape ke molelo+ o o lailang.

Dintlha Tse di Kwa Tlase