Baatlhodi 16:1-31

16  Nako nngwe Samesone a ya kwa Gasa mme a bona mosadi wa seaka teng a ba a tsena kwa go ene.+  Mme ga begelwa Bagasa ga twe: “Samesone o tsene fano.” Ka jalo ba mo dikanyetsa+ ba mo lalela bosigo jotlhe kwa kgorong ya motse.+ Mme ba nna ba didimetse bosigo jotlhe, ba re: “E tla re fela fa go nna lesedi mo mosong, re bo re mmolaya.”+  Le fa go ntse jalo, Samesone a nna a lala fela go fitlha bosigogare mme a nanoga bosigogare a tshwara ditswalo tsa kgoro ya motse+ le dikota tse pedi tse di kafa dithoko mme a di khumola mmogo le mophakalego a di baya mo magetleng a gagwe mme a tsamaya a di sikere+ go ya kwa godimo ga thaba e e fa pele ga Heberone.+  Ga diragala ya re morago ga moo a rata mosadi mongwe kwa mokgatšheng o o phothoselang wa Soreke, mme leina la gagwe e ne e le Delila.+  Mme barena ba kgolagano+ ba Bafilisitia ba tla kwa go ene ba mo raya ba re: “Mo tsietse+ mme o bone gore maatla a gagwe a magolo a mo go eng le gore re ka mo fenya ka eng le gore tota re ka mmofa ka eng gore re mo kgone; mme rona, re tla go naya mongwe le mongwe dipapetla tsa selefera di le sekete le lekgolo.”+  Moragonyana Delila a raya Samesone a re: “A ko o mpolelele tsweetswee, Maatla a gago a magolo a mo go eng mme motho a ka go bofa ka eng gore a go kgone?”+  Foo Samesone a mo raya a re: “Fa ba mpofa ka mesifa e le supa e e sa ntseng e le bongola+ e e iseng e omisiwe, ke tla nna bokoa mme ke nne jaaka motho fela.”  Ka jalo barena ba kgolagano ba Bafilisitia ba tlisa kwa mosading mesifa e le supa e e sa ntseng e le bongola e e neng e ise e omisiwe. Moragonyana a mmofa ka yone.  Jaanong ba ba mo laletseng ba bo ba ntse mo phaposing ya mosadi e e kwa teng,+ mme a mo raya a re: “Bafilisitia+ ba a go wela Samesone!” Foo Samesone a kgaoganya mesifa sebedi, fela jaaka tlhale e e tshopilweng ya leodi e kgaogana sebedi fa e utlwa molelo.+ Mme maatla a gagwe a se ka a itsewe.+ 10  Morago ga moo Delila+ a raya Samesone a re: “Bona! O ntsieditse gore o mpolelele maaka.+ Jaanong, a ko o mpolelele tsweetswee, gore o ka bofiwa ka eng.” 11  Ka jalo a mo raya a re: “Fa ba mpofa thata ka megala e mesha e go iseng go dirwe tiro epe ka yone, ke tla nna bokoa ke bo ke nna jaaka motho fela.” 12  Ka jalo Delila a tsaya megala e mesha mme a mmofa ka yone a ba a mo raya a re: “Bafilisitia ba a go wela Samesone!” Mo nakong eno yotlhe ba ba mo laletseng ba bo ba ntse mo phaposing e e kwa teng.+ Foo a di kgaoganya sebedi mo mabogong a gagwe jaaka tlhale.+ 13  Morago ga moo Delila a raya Samesone a re: “Go tla go fitlha jaanong o ntse o ntsietsa gore o mpolelele maaka.+ A ko o mpolelele gore o ka bofiwa ka eng.”+ Foo a mo raya a re: “Fa o ka loga metshopho e supa ya moriri wa tlhogo ya me ka tlhale e e tlhamalalang.”+ 14  Ka jalo a e gagamatsa ka lomapo, mme morago ga moo a mo raya a re: “Bafilisitia ba a go wela Samesone!”+ Ka jalo a thanya mo borokong jwa gagwe mme a somola lomapo lwa selogi le tlhale e e tlhamalalang. 15  Jaanong mosadi a mo raya a re: “O ka bua jang wa re, ‘Ke a go rata,’+ fa pelo ya gago e se na le nna? O ntsieditse ka makgetlo ano a mararo mme ga o a mpolelela gore maatla a gago a magolo a mo go eng.”+ 16  Mme ga diragala gore ka gonne a ne a mo patelela ka mafoko a gagwe ka dinako tsotlhe mme a nna a mo emelela,+ moya wa gagwe o ne wa fela pelo go ya losong.+ 17  La bofelo a mo senolela sotlhe se se mo pelong ya gagwe+ mme a mo raya a re: “Ga go ise go ke go tle legare+ mo tlhogong ya me, ka gonne ke Monasirite wa Modimo e sale ke tswa mo sebopelong sa ga mmè.+ Fa ke ne nka beolwa, ruri maatla a me le one a ne a tla ntlogela, mme ruri ke tla koafala ke bo ke nna jaaka batho ba bangwe botlhe.”+ 18  Fa Delila a bona gore o ne a mo senoletse sotlhe se se mo pelong ya gagwe, a akofa a roma mme a bitsa barena ba kgolagano ba Bafilisitia,+ a re: “Tlang jaanong, gonne o ntshenoletse sotlhe se se mo pelong ya gagwe.”+ Mme barena ba kgolagano ba Bafilisitia ba tla kwa go ene gore ba tlise madi ka seatla sa bone.+ 19  Mme a mo robatsa mo mangoleng a gagwe. Foo a bitsa monna a ba a mmeodisa metshopho e supa ya moriri wa tlhogo ya gagwe, morago ga moo a simolola go bontsha gore o a mo kgona, mme maatla a gagwe a nna a tswa mo go ene. 20  Jaanong a re: “Bafilisitia ba a go wela Samesone!” Foo a thanya mo borokong jwa gagwe mme a re: “Ke tla tswa jaaka ka dinako tse dingwe+ mme ke ikgophole.” Mme ene a bo a sa itse fa Jehofa e le ene a mo tlogetseng.+ 21  Ka jalo Bafilisitia ba mo tshwara ba mo gonya matlho+ mme ba mo isa kwa Gasa+ ba mmofa ka mehiri e mebedi ya kgotlho;+ mme a nna yo o silang+ mo ntlong ya kgolegelo.+ 22  Fa go ntse go le jalo moriri wa tlhogo ya gagwe wa simolola go gola thata fela fa a sena go beolwa.+ 23  Mme barena ba kgolagano ba Bafilisitia bone, ba phuthega mmogo go tla go ntshetsa Dagone+ modimo wa bone setlhabelo se segolo le go ipela, mme ba nna ba re: “Modimo wa rona o tsentse mmaba+ wa rona Samesone mo seatleng sa rona!” 24  E rile batho ba mmona, ba akofa ba simolola go naya modimo wa bone pako,+ ba re, “ka gonne, modimo wa rona o tsentse mmaba+ wa rona mo seatleng sa rona le moswafatsi wa lefatshe+ la rona le ene yo o neng a bolaya batho ba garona ba le bantsi.”+ 25  Ga diragala gore e re ka dipelo tsa bone di ne di itumetse,+ ba simolola go re: “Bitsang Samesone gore a tle go re ntsha bodutu.”+ Ka jalo ba bitsa Samesone gore a tswe mo ntlong ya kgolegelo gore a ba tshegise;+ mme ba mo emisa fa gare ga dipilara. 26  Foo Samesone a raya mosimane yo o neng a mo tshwere ka seatla a re: “A ko o ntetle ke apaape dipilara tse ntlo eno e tlhomamisitsweng thata mo go tsone mme o nte ke ikaege ka tsone.” 27  (Mme ga diragala gore ntlo ya bo e tletse banna le basadi le barena botlhe ba kgolagano ba Bafilisitia ba ne ba le teng;+ mme mo borulelong go ne go na le banna le basadi ba ka nna dikete di le tharo ba ba neng ba lebeletse fa Samesone a ntse a ba ntsha bodutu.)+ 28  Jaanong Samesone+ a bitsa Jehofa+ a re: “Morena Molaodimogolo Jehofa, nkgakologelwa+ tsweetswee, o bo o nnonotshe+ tsweetswee, gone jaanong fela, wena Modimo wa boammaaruri, mme o nte ke ipusolosetse mo Bafilisitieng ke busolosetse le le lengwe la matlho a me a mabedi.”+ 29  Foo Samesone a itshegeletsa ka dipilara tse pedi tse di fa gare tse ntlo e neng e tlhomamisitswe ka thata mo go tsone, mme a di tshwara, e nngwe ka seatla sa moja e nngwe ka seatla sa molema. 30  Mme Samesone a re: “A moya wa me o swe+ le Bafilisitia.” Foo a inama ka maatla, mme ntlo ya wela mo godimo ga barena ba kgolagano le mo godimo ga batho botlhe ba ba neng ba le mo go yone,+ mo baswi ba a ba bolaileng fa a ne a swa ba neng ba le bantsi go feta ba a neng a ba bolaya ka nako ya fa a sa ntse a tshela.+ 31  Moragonyana bomorwarraagwe le botlhe ba ntlo ya ga rraagwe ba fologa mme ba mo tsholetsa ba mo tlhatlosa mme ba mo fitlha fa gare ga Sora+ le Eshataole mo lefelong la go fitlhela la ga Manoa+ rraagwe. Mme ene, o ne a atlhotse Iseraele dingwaga di le masome a mabedi.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase