2 Dikgosi 4:1-44

4  Jaanong go ne go na le mosadi mongwe wa basadi ba bomorwa+ baporofeti yo o neng a goeletsa kwa go Elisha a re: “Motlhanka wa gago, monna wa me, o sule; mme wena o itse sentle gore motlhanka wa gago o ne a boifa+ Jehofa ka metlha, mme yo o kolotwang+ o ntse a tlile go tsaya banake boobabedi go nna batlhanka ba gagwe.”  Foo Elisha a mo raya a re: “Ke tla go direla eng?+ Mpolelela; o na le eng mo ntlong?” Foo a re: “Lelata la gago ga le na sepe gotlhelele mo ntlong fa e se fela nkgo ya leokwane+ e e nang le molongwana.”  Go tswa foo a re: “Tsamaya, o ye go ikopela dijana kwa ntle, mo baagelaning ba gago botlhe, dijana tse di se nang sepe. O se ka wa tsaya di le dinnye.  Mme o tsamaye o ye go itswalela wena le bomorwao, mme o tshele mo dijaneng tseno tsotlhe, mme tse di tletseng o di beele kwa thoko.”  Foo a tswa fa go ene. E rile a itswalela le bomorwawe, ba ne ba atametsa dijana fa go ene, mme o ne a le tshela.+  Mme ga diragala gore fela fa dijana di sena go tlala a raya morwawe a re: “Atametsa sejana se sengwe gape fa go nna.”+ Mme a mo raya a re: “Ga go na sejana sepe se sengwe.” Foo leokwane la ema.+  Ka jalo a tsena a bolelela monna wa Modimo wa boammaaruri, mme monna ene a re: “Tsamaya o ye go rekisa leokwane mme o duele melato ya gago,+ mme wena le bomorwao lo tshele ka se se setseng.”+  Mme ga diragala gore letsatsi lengwe Elisha a fete a ya Shunema,+ kwa go neng go na le mosadi yo o tlhomologileng teng, mme a simolola go mo patelela+ go ja senkgwe. Mme go ne go diragala gore nako le nako fa a feta foo, o ne a fapogela teng go ya go ja senkgwe.  La bofelo a raya monna wa gagwe+ a re: “Bona, jaanong ke itse sentle gore ke monna yo o boitshepo wa Modimo+ yo o fetang fa go rona ka metlha. 10  Tsweetswee, a re dire ntlwana e potlana e e kwa borulelong+ mo loboteng mme re mmeele sekanamelo teng le tafole le setulo le setlhomo sa lobone;+ mme go tla diragala gore le fa e le leng fela fa a tsena kwa go rona a fapogele teng.”+ 11  Mme ga diragala gore letsatsi lengwe jaaka ka tlwaelo a tsene teng mme a fapogela kwa ntlwaneng e e kwa borulelong mme a lala teng. 12  Ka jalo a raya Gehasi+ motlhokomedi wa gagwe a re: “Bitsa mosadi yono wa Moshunema.”+ Foo a mmitsa gore a tle a eme fa pele ga gagwe. 13  Go tswa foo a mo raya a re: “Tsweetswee, mo reye o re, ‘Bona, o ipitlagantse ka rona ka pitlagano eno yotlhe.+ O ka direlwa eng?+ A go na le sengwe se se ka buiwang le kgosi+ kgotsa le molaodi+ wa masole mo boemong jwa gago?’” Foo mosadi a re: “Ke agile mo gare ga batho ba me.”+ 14  Mme a tswelela a re: “Ke eng se a ka se direlwang jaanong?” Jaanong Gehasi a re: “Boammaaruri ke gore ga a na morwa,+ le monna wa gagwe o tsofetse.” 15  Ka yone nako eo a re: “Mmitse.” Ka jalo a mmitsa, mme a nna a ema fa kgorong. 16  Go tswa foo a re: “Ka nako eno e e tlhomilweng ngwaga o o tlang o tla bo o tlamparetse ngwana wa mosimane.”+ Mme mosadi a re: “Nnyaa, mong wa me, monna wa Modimo wa boammaaruri! O se ka wa bua maaka ka lelata la gago.” 17  Le fa go ntse jalo, mosadi a nna moimana mme a tshola ngwana wa mosimane+ ka nako eno e e tlhomilweng mo ngwageng o o latelang, fela jaaka Elisha a ne a buile le ene.+ 18  Mme ngwana a nna a gola, mme ga diragala gore letsatsi lengwe jaaka tlwaelo a tswe a ye kwa go rraagwe le barobi.+ 19  Mme a nna a raya rraagwe a re: “Tlhogo ya me, Ijoo tlhogo ya me!”+ La bofelo a raya motlhokomedi a re: “Mo ise kwa go mmaagwe.”+ 20  Ka jalo a mo tsholetsa a mo tlisa kwa go mmaagwe. Mme a nna mo mangoleng a gagwe go fitlha motshegare, mme kgabagare a swa.+ 21  Go tswa foo a tlhatloga mme a mmaya mo sekanamelong+ sa monna wa Modimo wa boammaaruri+ a tswala kgoro mme a tswela kwa ntle. 22  Jaanong a bitsa monna wa gagwe mme a re: “Tsweetswee, nthomelele mongwe wa batlhokomedi le nngwe ya diesele tse di namagadi, mme mma ke sianele monna wa Modimo wa boammaaruri ke bo ke boe.”+ 23  Mme a re: “Ke ka ntlha yang fa o ya kwa go ene gompieno? Ga se ngwedi yo mosha+ le fa e le sabata.” Le fa go ntse jalo, a re: “Go siame.” 24  Ka jalo a belesa esele e namagadi+ mme a raya motlhokomedi wa gagwe a re: “Kgweetsa o tsamaye. O se ka wa tlogela go dira jalo ka ntlha ya me kwantle ga fa ke tla bo ke go reile jalo.” 25  A tsamaya mme a fitlha kwa monneng wa Modimo wa boammaaruri kwa Thabeng ya Karemele. Mme ga diragala gore, fela fa monna wa Modimo wa boammaaruri a mmona kwa pele, ka yone nako eo a raya Gehasi motlhokomedi wa gagwe+ a re: “Bona! Mosadi wa Moshunema ke yole. 26  Jaanong, siana tsweetswee, o ye go mo kgatlhantsha mme o mo reye o re, ‘A dilo di go tsamaela sentle? A dilo di tsamaela monna wa gago sentle? A dilo di tsamaela ngwana sentle?’” Foo a re: “Di tsamaya sentle.” 27  E rile a fitlha kwa monneng wa Modimo wa boammaaruri kwa thabeng, gone fela foo a mo tshwara ka dinao.+ Foo Gehasi a atamela gore a mo kgoromeletse koo,+ mme monna wa Modimo wa boammaaruri+ a re: “Mo tlogele,+ gonne moya wa gagwe o utlwile botlhoko+ mo teng ga gagwe; mme Jehofa o go mphitlhetse+ ga a mpolelela.” 28  Jaanong mosadi a re: “A ke kopile morwa ka morena wa me? A ga ke a ka ka re, ‘O se ka wa nkgogela kwa tsholofelong ya maaka’?”+ 29  Ka yone nako eo a raya Gehasi+ a re: “Gatlha lotheka lwa gago+ mme o tseye lore lwa me+ mo seatleng sa gago o tsamaye. Fa o ka kopana le mongwe, o se ka wa mo dumedisa;+ mme fa mongwe a ka go dumedisa, o se ka wa mo araba. O beye lore lwa me mo sefatlhegong sa mosimane.”+ 30  Foo mmaagwe mosimane a re: “Jaaka Jehofa a tshedile+ le jaaka moya wa gago o tshedile,+ ga ke na go go tlogela.”+ Ka jalo a nanoga a tsamaya le ene. 31  Gehasi a feta fa pele ga bone mme a baya lore mo sefatlhegong sa mosimane, mme go ne go se na lentswe le fa e le go tlhokomela.+ Ka jalo a boela morago go ya go mo kgatlhantsha mme a mmolelela, a re: “Mosimane ga a ka a tsoga.”+ 32  La bofelo Elisha a tsena mo ntlong, mme bona, mosimane a bo a sule, a laditswe mo sekanamelong sa gagwe.+ 33  Go tswa foo a tsena mme a itswalela le ene+ a simolola go rapela Jehofa.+ 34  La bofelo a ya mme a lala mo godimo ga ngwana+ a baya molomo wa gagwe mo molomong wa gagwe le matlho a gagwe mo matlhong a gagwe le magofi a gagwe mo magofing a gagwe mme a nna a inametse mo go ene, mme kgabagare nama ya ngwana ya thuthafala. 35  Go tswa foo a simolola go tsamaya gape mo ntlong, gangwe a tsamaela kwa gangwe a tsamaela ka kwa, mme morago ga moo a ya mme a inamela mo go ene. Mme mosimane a simolola go ethimola ga supa, morago ga moo mosimane a bula matlho.+ 36  Jaanong a bitsa Gehasi mme a re: “Bitsa mosadi yono wa Moshunema.”+ Ka jalo a mmitsa mme a tla kwa go ene. Go tswa foo a re: “Tsholetsa morwao.”+ 37  Mme a tsena a wela fa dinaong tsa gagwe le go mo ikobela fa fatshe,+ morago ga moo a tsholetsa morwawe mme a tswa.+ 38  Elisha a boela kwa Gilegala,+ mme go ne go na le leuba+ mo lefatsheng. Fa bomorwa+ baporofeti ba ne ba ntse fa pele ga gagwe,+ fa nako e ntse e tsamaya a raya motlhokomedi wa gagwe+ a re: “Tlhatlega pitsa e kgolo e e apeelang mme o bedisetse bomorwa baporofeti+ logodu.” 39  Ka jalo mongwe a tswa a ya kwa tshimong go ya go kgetla morogo,+ mme a bona mofine wa naga mme a kgetla maraka a naga mo go one, a tlatsa seaparo sa gagwe, mme a tla a di gabelela mo pitseng ya logodu, gonne ba ne ba sa di tlwaela. 40  Moragonyana ba lo tshela gore banna ba lo je. Mme ga diragala gore fela fa ba se na go ja logodu, bone ka bobone ba goa mme ba re: “Go na le loso mo pitseng,+ wena monna wa Modimo wa boammaaruri.”+ Mme ba se ka ba kgona go ja. 41  Ka jalo a re: “Lereng bupi, he.” Fa a sena go bo tshela mo pitseng, a tswelela a re: “Tsholelang batho gore ba je.” Mme go ne go se na sepe se se utlwisang botlhoko mo pitseng.+ 42  Mme go ne go na le monna mongwe yo o neng a tswa Baale-shalisha,+ mme a tlisetsa+ monna wa Modimo wa boammaaruri senkgwe sa maungo a mabutswapele,+ dilofo tsa senkgwe di le masome a mabedi tsa barele,+ le dijo tse disha tsa ditlhaka mo kgetsing ya gagwe ya senkgwe. Go tswa foo a re: “Di neye batho gore ba je.”+ 43  Le fa go ntse jalo, moabadijo wa gagwe a re: “Ke tla baya seno jang fa pele ga banna ba le lekgolo?”+ Foo a re: “Di neye batho gore ba je, gonne Jehofa o buile jaana, ‘Go tla jewa go bo go nna le mo go salang.’”+ 44  Foo a di baya fa pele ga bone, mme ba simolola go ja, mme ba ne ba nna le mo go salang go ya ka lefoko la ga Jehofa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase