1 Dikgosi 7:1-51

7  Solomone o ne a aga ntlo ya gagwe dingwaga di le lesome le boraro,+ mme a fetsa ntlo ya gagwe+ yotlhe.  Mme a aga Ntlo ya Sekgwa sa Lebanona+ e le boleele jwa dikubita di le lekgolo, le boatlhamo jwa dikubita di le masome a matlhano, le bogodimo jwa dikubita di le masome a mararo, mo godimo ga mela e menè ya dipilara tsa logong lwa mosedara; mme go ne go na le mesipuri+ ya logong lwa mosedara mo godimo ga dipilara.  Mme e ne ya manegiwa logong lwa mosedara+ fa godimo mo mesipuring e e neng e le mo godimo ga dipilara di le masome a manè le botlhano. Mola mongwe le mongwe o ne o na le di le lesome le botlhano.  Fa e le difensetere tse di nang le dikosene, go ne go na le mela e meraro ya tsone, mme go ne go na le phatlha e e bonesang+ go lebagana le phatlha e e bonesang di dirile mela e meraro.  Mme dikgoro tsotlhe le mephakwana e ne e na le matlhakore a le manè a a lekalekanang le kosene,+ mme gape le bokwapele jwa phatlha e e bonesang e e lebaganeng le phatlha e e bonesang di dirile mela e meraro.  Mme o ne a dira gore Mathudi a Dipilara a nne boleele jwa dikubita di le masome a matlhano, le boatlhamo jwa dikubita di le masome a mararo; mme mathudi a mangwe a ne a le fa pele ga one le dipilara le marulelo fa pele ga one.  Mme kwa Mathuding a Setulo sa Bogosi+ kwa a neng a tla atlholela teng, a dira mathudi a katlholo;+ mme ba a bipa ka logong lwa mosedara go tswa mo bodilong go fitlha kwa ditlhomesong.+  Mme ntlo ya gagwe kwa a neng a tlile go nna teng, kwa lolwapeng lo longwe,+ e ne e le kgakala le ntlo ya Mathudi. Ke kafa e neng e dirilwe ka teng. Mme go ne go na le ntlo e e tshwanang le Mathudi ano e a neng a e agela morwadia Faro,+ yo Solomone a neng a mo tsere.  Tseno tsotlhe e ne e le tsa maje a tlhwatlhwa e e kwa godimo+ go ya ka dilekanyo, a betlilwe, a shagilwe ka dishaga tsa maje mo teng le kwa ntle, le go simolola mo motheong go fitlha fa lobota lo felelang gone, le kwa ntle go fitlha kwa lolwapaneng lo logolo.+ 10  Mme maje a a tlhwatlhwa e kwa godimo a a beilweng jaaka motheo e ne e le maje a magolo, maje a dikubita di le lesome, le maje a dikubita di le robedi. 11  Mme kwa godimo go ne go na le maje a a tlhwatlhwa e e kwa godimo go ya ka dilekanyo tsa one, a betlilwe, gape go na le logong lwa mosedara. 12  Mme lolwapa lo logolo lone, go le dikologa go ne go na le mela e meraro+ ya maje a a betlilweng le mola wa mesipuri ya logong lwa mosedara; mme go ne go ntse jalo le ka lolwapana lo lo mo teng+ lwa ntlo+ ya ga Jehofa, le mathudi+ a ntlo. 13  Mme Kgosi Solomone a roma gore Hirame+ a ye go tsewa kwa Ture. 14  E ne e le morwa mosadi mongwe wa motlholagadi wa lotso lwa Nafetali, mme rraagwe e ne e le monna wa Moture,+ yo o dirang ka kgotlho;+ mme o ne a tletse botlhale le tlhaloganyo+ le kitso ya go dira tiro ya mofuta mongwe le mongwe ka kgotlho. Ka jalo a tla kwa go Kgosi Solomone mme a simolola go dira tiro ya gagwe yotlhe. 15  Go tswa foo a thela dipilara tse pedi tsa kgotlho,+ pilara nngwe le nngwe e le dikubita di le lesome le borobedi, mme thapo ya dikubita di le lesome le bobedi e ne e lekanya go dikologa nngwe le nngwe ya dipilara tse pedi+ tseo. 16  Mme o ne a dira ditlhogo tse pedi tsa dipilara gore a di beye mo godimo ga dipilara, a di thetse kgotlho.+ Tlhogo nngwe le nngwe ya pilara e ne e le bogodimo jwa dikubita di le tlhano, mme tlhogo e nngwe ya pilara e ne e le bogodimo jwa dikubita di le tlhano. 17  Go ne go na le matloa mo matloeng a a logagantsweng,+ mekgabisa ya dikeetane tse di tshophilweng, tsa ditlhogo tsa dipilara+ tse di neng di le mo godimo ga tsone; di le supa tsa tlhogo e le nngwe ya pilara di le supa tsa tlhogo e nngwe ya pilara. 18  Mme a dira digaranata le mela e mebedi go dikologa letlowa le lengwe go bipa ditlhogo tsa dipilara tse di neng di le mo godimo ga dipilara; mme a dira tlhogo e nngwe ya pilara jalo.+ 19  Mme ditlhogo tsa dipilara tse di neng di le mo godimo ga dipilara kwa mathuding e ne e le tsa dithunya tsa masoma,+ tsa dikubita di le nnè. 20  Mme ditlhogo tsa dipilara di ne di le mo godimo ga dipilara tse pedi, gape di le fa godimo gaufi thata le mpa e e neng e golaganya letlowa; mme go ne go na le digaranata+ di le makgolo a mabedi mo meleng go dikologa tlhogo nngwe le nngwe ya pilara. 21  Mme a tlhoma dipilara+ tsa mathudi+ a tempele. Ka jalo a tlhoma pilara ya lebogo la moja mme a e bitsa Jakine, mme go tswa foo a tlhoma pilara ya lebogo la molema mme a e bitsa Boase. 22  Mme mo godimo ga dipilara go ne go na le dithunya tsa lesoma tse di dirilweng. Mme kgabagare tiro ya dipilara ya wediwa. 23  Mme a dira lewatle le le thetsweng+ gore le nne dikubita di le lesome go tswa mo losing lo longwe lwa lone go ya losing lo longwe lwa lone, le le kgolokwe go dikologa; mme bogodimo jwa lone e ne e le dikubita di le tlhano, mme go ne go tsaya mogala wa dikubita di le masome a mararo go le dikologa lotlhe.+ 24  Mme go ne go na le mekgabisa+ e e bopegileng jaaka segwana+ kwa tlase go dikologa losi lwa lone lotlhe, di le dikologa, e le lesome mo kubiteng nngwe le nngwe, e tswaletse lewatle gotlhe fela,+ go na le mela e mebedi ya mekgabisa ya sekasegwana e thetswe mo foromong ya lone. 25  Le ne le eme mo godimo ga dipoo di le lesome le bobedi,+ tse tharo di lebile bokone, tse tharo di lebile bophirima, tse tharo di lebile borwa, le tse tharo di lebile botlhaba; mme lewatle le ne le le fa godimo ga tsone, le dikarolo tsa tsone tsotlhe tse di kwa morago di ne di lebile fa gare.+ 26  Mme bokima jwa lone e ne e le boatlhamo jwa seatla;+ le losi lwa lone lo ne lo tshwana le losi lwa senwelo, sethunya sa lesoma.+ Le ne le ka tshola+ dilekanyo tsa bata+ di le dikete tse pedi. 27  Mme a dira dikolotsana di le lesome+ tsa kgotlho, boleele jwa kolotsana nngwe le nngwe e le dikubita di le nnè, boatlhamo jwa yone e le dikubita di le nnè, mme bogodimo jwa yone e le dikubita di le tharo. 28  Mme eno ke tsela e dikolotsana tseno di neng di dirilwe ka yone: di ne di na le matlhakore, mme matlhakore ano a ne a le fa gare ga merapalego. 29  Mme mo matlhakoreng ano a a neng a le fa gare ga merapalego go ne go na le ditau,+ dipoo+ le ditšheruba,+ go ne go ntse jalo le fa godimo ga merapalego. Kwa godimo le kafa tlase ga ditau le dipoo go ne go akgega+ mekgabisa ya dithunya tse di tshophilweng. 30  Mme kolotsana nngwe le nngwe e ne e na le maotwana a le manè a kgotlho, a na le diase tsa kgotlho; mme dilo tsa yone tse nnè tse di fa dikhutlong e ne e le ditshegetso tsa one. Kafa tlase ga mogotšwana go ne go na le ditshegetso, di thetswe mekgabisa ya dithunya tse di tshophilweng tse di lebaganeng. 31  Mme molomo wa one go tswa mo teng go ya kwa ditshegetsong le go ya kwa godimo o ne o le dikubita di le [?]; mme molomo wa one o ne o le kgolokwe, o dirilwe ka setlhomo sa kubita le sephatlo, gape mo molomong wa one go ne go na le meseto. Matlhakore a one a le manè a ne a lekalekana, a se kgolokwe. 32  Mme maotwana a manè a ne a le kwa tlase ga matlhakore, le ditshegetso tsa maotwana di ne di le fa kolotsaneng; bogodimo jwa leotwana lengwe le lengwe e ne e le kubita le sephatlo. 33  Tsela e maotwana a dirilweng ka yone e ne e tshwana le e leotwana la kara+ le dirilweng ka yone. Ditshegetso tsa one le difeelane tsa one le dipeke tsa one le dikhurumelo tsa one, di ne di thetswe tsotlhe. 34  Mme go ne go na le ditshegetso di le nnè mo dikhutlong tse nnè tsa kolotsana nngwe le nngwe; ditshegetso tsa yone e ne e le karolo e le nngwe le kolotsana. 35  Mme mo godimo ga kolotsana go ne go na le setlhomo sa bogodimo jwa sephatlo sa kubita, se le kgolokwe gotlhe fela; mme mo godimo ga kolotsana matlhakore a yone le dipota tse di kafa matlhakoreng a yone di ne di le karolo e le nngwe le yone. 36  Mo godimo ga moo, o ne a gaba+ dipapetla tsa matlhakore a yone le dipota tsa yone tse di kafa matlhakoreng ditšheruba, ditau le ditshwantsho tsa setlhare sa mokolane go ya ka sebaka se se se nang sepe sa nngwe le nngwe ya tsone, le mekgabisa ya dithunya tse di tshophilweng mo tikologong yotlhe.+ 37  O ne a dira dikolotsana di le lesome+ ka tsela eno; tsotlhe di ne di thetswe+ ka go tshwana, di na le selekanyo se le sengwe, popego e le nngwe. 38  Mme a dira megotšwana+ e le lesome ya kgotlho. Mogotšwana mongwe le mongwe o ne o ka tsenya dilekanyo tsa bata di le masome a manè. Mogotšwana mongwe le mongwe o ne o le dikubita di le nnè. Go ne go na le mogotšwana o le mongwe mo godimo ga kolotsana nngwe le nngwe mo dikolotsaneng di le lesome. 39  Go tswa foo a baya dikolotsana di le tlhano mo letlhakoreng la moja la ntlo, le tse tlhano mo letlhakoreng la molema la ntlo;+ mme lewatle a le baya mo letlhakoreng la moja la ntlo kafa botlhaba, go ela ntlheng ya borwa.+ 40  Mme kgabagare Hirame+ a dira megotšwana+ le digarawe+ le megopo.+ Kwa bofelong Hirame a fetsa+ go dira tiro yotlhe e a neng a e direla Kgosi Solomone malebana le ntlo ya ga Jehofa: 41  Dipilara tse pedi+ le ditlhogo tse pedi tsa dipilara+ tse di bopegileng jaaka megopo tse di neng di le mo godimo ga dipilara tse pedi, le matlowa a mabedi+ a a neng a bipa ditlhogo tse pedi tse di kgolokwe tsa dipilara tse di neng di le mo godimo ga dipilara, 42  le digaranata+ di le makgolo a manè tsa matloa a mabedi, mela e mebedi ya digaranata mo letloeng lengwe le lengwe, go bipa ditlhogo tse pedi tsa dipilara tse di bopegileng jaaka megopo tse di neng di le mo godimo ga dipilara tse pedi; 43  le dikolotsana+ di le lesome le megotšwana e le lesome+ mo godimo ga dikolotsana, 44  le lewatle le le lengwe+ le dipoo di le lesome le bobedi kafa tlase ga lewatle;+ 45  le dikane le digarawe le megopo le dilwana tseno tsotlhe,+ tse Hirame a neng a di diretse Kgosi Solomone ka kgotlho e e phatsimisitsweng a di direla ntlo ya ga Jehofa. 46  Kgosi e ne ya di thela mo seboping sa letsopa mo Kgaolong ya Joredane,+ fa gare ga Sukothe+ le Sarethane.+ 47  Mme Solomone a tlogela dilwana+ tsotlhe di sa lekanngwa bokete ka gonne di ne di le dintsi ka tsela e e sa tlwaelegang.+ Selekanyo sa bokete jwa kgotlho se ne se sa tlhomamisiwa.+ 48  Mme kgabagare Solomone a dira dilwana tsotlhe tse di amanang le ntlo ya ga Jehofa, sebeso+ sa gouta le tafole+ e go neng go na le senkgwe sa tshupo mo go yone, ya gouta, 49  le ditlhomo tsa dipone,+ tse tlhano kafa mojeng le tse tlhano kafa molemeng fa pele ga phaposi e e kwa tengteng, tsa gouta e e itshekileng,+ le dithunya+ le dipone+ le ditimalobone,+ tsa gouta, 50  le megotšwana le ditimamolelo+ le megopo+ le dinwelo+ le ditsholamolelo,+ tsa gouta e e itshekileng, le ditshegetsi tsa ditswalo tsa ntlo e e kwa teng,+ ke gore, Boitshepo Jwa Maitshepo, le tsa ditswalo+ tsa ntlo ya tempele,+ tsa gouta. 51  La bofelo tiro yotlhe e Kgosi Solomone a neng a tshwanela go e dira malebana le ntlo ya ga Jehofa e ne e weditswe;+ mme Solomone a simolola go tlisa dilo tse di itshepisitsweng ke Dafide rraagwe;+ a baya selefera le gouta le dilwana mo matlotlong a ntlo ya ga Jehofa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase