1 Dikgosi 18:1-46

18  Mme ga diragala morago ga malatsi a le mantsi+ gore lefoko la ga Jehofa le tle kwa go Elija mo ngwageng wa boraro le re: “Tsamaya, ya go ipontsha Ahabe, ka gonne ke ikemiseditse go nesa pula mo godimo ga lefatshe.”+  Ka jalo Elija a ya go ipontsha Ahabe, fa leuba le ne le le botlhoko+ mo Samarea.  Fa go sa ntse go ntse jalo, Ahabe a bitsa Obadia, yo o neng a okametse ba ntlo.+ (Jaanong Obadia ka boene o ne a itshupile e le yo o boifang+ Jehofa thata.  Ka gone ga diragala gore fa Jesebele+ a fedisa baporofeti ba ga Jehofa,+ Obadia a tsaya baporofeti ba le lekgolo mme a nna a ba fitlhile ka ditlhopha tsa masome a matlhano sengwe le sengwe mo logageng, mme a ba naya senkgwe le metsi.)+  Mme Ahabe a raya Obadia a re: “Ralala lefatshe o ye kwa metsweding yotlhe ya metsi le kwa mekgatšheng yotlhe e e phothoselang. Gongwe re tla bona bojang jo bo tala+ gore re tle re boloke dipitse le bommoulo ba tshela mme re se ka ra nna le diphologolo dipe tse dingwe tse di kgaolwang.”+  Ka jalo ba kgaogana lefatshe le ba neng ba tla le ralala. Ahabe a tsamaya a le nosi ka tsela e nngwe, mme Obadia a tsamaya a le nosi ka tsela e nngwe.+  Fa Obadia a ne a ntse a tsamaya mo tseleng, bona, Elija a bo a tla go mo kgatlhantsha.+ Gone fela foo a mo lemoga mme a wa ka sefatlhego+ a re: “A ke wena, morena+ wa me Elija?”  Foo a mo raya a re: “Ke nna. Tsamaya, o reye morena wa gago o re, ‘Elija ke yo.’”  Mme a re: “Ke dirile boleo+ bofe go bo o tsenya motlhanka wa gago mo seatleng sa ga Ahabe gore a mpolaye? 10  Jaaka Jehofa Modimo wa gago a tshela,+ ga go na setšhaba kgotsa bogosi kwa morena wa me a sa romang teng go go batla. Morago ga gore ba re, ‘Ga a yo fano,’ o ne a dira gore bogosi le setšhaba di ikane gore di ne di ka se go bone.+ 11  Mme jaanong wa re, ‘Tsamaya, o reye morena wa gago o re: “Elija ke yo.”’ 12  Mme ruri go tla diragala gore, fa nna ke tswa mo go wena, foo moya+ wa ga Jehofa o tla go isa kwa ke se kitlang ke itse teng; mme ke tla bo ke tlile go bolelela Ahabe, mme ga a na go go bona, mme ruri o tla mpolaya,+ jaaka motlhanka wa gago a boifile Jehofa go tswa bosheng jwa gagwe.+ 13  A morena wa me ga a bolelelwa se ke se dirileng fa Jesebele a bolaya baporofeti ba ga Jehofa, kafa ke neng ka nna ke fitlhile bangwe ba baporofeti ba ga Jehofa ka teng, banna ba le lekgolo ka ditlhopha tsa ba le masome a matlhano sengwe le sengwe mo logageng,+ mme ka nna ka ba naya senkgwe le metsi?+ 14  Mme jaanong wa re, ‘Tsamaya, o reye morena wa gago o re: “Elija ke yo.”’ Mme ruri o tla mpolaya.”+ 15  Le fa go ntse jalo, Elija a re: “Jaaka Jehofa wa masomosomo+ yo ke emeng fa pele ga gagwe a tshedile,+ gompieno ke tla mo ipontsha.” 16  Ka jalo Obadia a ya go kgatlhantsha Ahabe mme a mmolelela; jalo Ahabe a ya go kgatlhantsha Elija. 17  Mme ga diragala gore, fela fa Ahabe a bona Elija, Ahabe ka yone nako eo a mo raya a re: “A ke wena, yo o tlisang matlhabisa ditlhong mo Iseraele?”+ 18  Foo a re: “Ga ke a tlisa matlhabisa ditlhong ape mo Iseraele, mme wena le ntlo ya ga rrago lo a tlisitse,+ ka gonne lo tlogetse ditaolo tsa ga Jehofa,+ mme lwa sala Bobaale+ morago. 19  Mme jaanong roma, o phuthele Iseraele yotlhe kwa go nna kwa Thabeng ya Karemele+ mmogo le baporofeti ba ba makgolo a manè le masome a matlhano ba ga Baale+ le baporofeti ba ba makgolo a manè ba kota e e boitshepo,+ ba ba jelang mo tafoleng ya ga Jesebele.”+ 20  Mme Ahabe a roma mo go bomorwa Iseraele botlhe mme a phutha baporofeti+ mmogo kwa Thabeng ya Karemele. 21  Go tswa foo Elija a atamela batho botlhe mme a re: “Lo tla okaoka fa gare ga maikutlo a mabedi+ a a sa tshwaneng ka lobaka lo lo kae? Fa Jehofa e le Modimo wa boammaaruri, mo saleng morago;+ mme fa Baale e le ene, mo saleng morago.” Mme batho ba se ka ba mo araba ka lefoko lepe. 22  Mme Elija a raya batho a re: “Nna ka bonna ke tlogetswe ke le moporofeti wa ga Jehofa,+ nna ke le nosi, fa baporofeti ba ga Baale e le banna ba le makgolo a manè le masome a matlhano. 23  Jaanong a ba re neye dipowana tse pedi, mme ba itlhophele powana e le nngwe ba e segelele ba e beye mo dikgonnyeng, mme ba se ka ba e fisa ka molelo. Mme nna ke tla baakanya powana e nngwe, mme ke tla e baya mo dikgonnyeng, mme ga ke na go e fisa ka molelo. 24  Mme lo bitse leina la modimo wa lona,+ mme nna ke tla bitsa leina la ga Jehofa; mme go tla diragala gore Modimo wa boammaaruri yo o arabang ka molelo+ ke ene Modimo wa boammaaruri.”+ Foo batho botlhe ba araba ba re: “Selo seo se molemo.” 25  Jaanong Elija a raya baporofeti ba ga Baale a re: “Itlhopheleng powana e le nngwe mme lo e baakanye pele, ka gonne ke lona ba bantsi; mme lo bitse leina la modimo wa lona, mme lo se ka lwa e fisa ka molelo.” 26  Ka jalo ba tsaya powana e a e ba neileng. Go tswa foo ba e baakanya, mme ba nna ba bitsa leina la ga Baale go tloga mosong go fitlha motshegare o mogolo, ba re: “Baale, re arabe tlhe!” Mme go ne go se na lentswe lepe,+ e bile go se na ope yo o arabang.+ Mme ba nna ba tlolatlola go dikologa sebeso se ba neng ba se dirile. 27  Mme ga diragala mo motshegareng o mogolo gore Elija a simolole go ba sotla+ a re: “Bitsang ka lentswe le le kwa godimo thata, gonne ke modimo;+ gonne o tshwanetse a bo a tshwenyegile ka kgang nngwe, gape o tshwerwe ke mantle+ mme o tshwanetse go ya kwa ntlwaneng ya boithomelo.+ Kgotsa gongwe o robetse mme o tshwanetse go tsoga!”+ 28  Mme ba simolola go biletsa kwa godimo thata le go itshegaka+ go ya ka mokgwa wa bone ka dithipa tse di magale mabedi le ka marumo, go fitlha ba dira gore madi a elele mo go bone. 29  Mme ga diragala gore, fela fa motshegare o sena go feta mme ba tswelela ba itshwara jaaka baporofeti+ go fitlha fa tshupelo ya bupi e tlhatloga, go ne go se na lentswe lepe, go se na ope yo o arabang, e bile go se na ope yo o reetsang.+ 30  Kgabagare Elija a raya batho botlhe a re: “Nkatamelang.” Ka jalo batho botlhe ba mo atamela. Go tswa foo a baakanya sebeso sa ga Jehofa se se neng se rutlolotswe.+ 31  Ka jalo Elija a tsaya maje a le lesome le bobedi, go ya ka palo ya ditso tsa bomorwa Jakobe, yo lefoko la ga Jehofa le neng le tlile+ mo go ene, le re: “Leina la gago e tla nna Iseraele.”+ 32  Mme a aga sebeso+ ka maje mo leineng la ga Jehofa+ le go dira mosele o o ka nnang selekanyo se se jadilweng peo ya dilekanyo tse pedi tsa sea, go dikologa sebeso sotlhe. 33  Morago ga moo a baya dikgong+ ka thulaganyo a bo a segelela powana a bo a e baya mo dikgonnyeng. Jaanong a re: “Tlatsang dinkgo tse dikgolo di le nnè ka metsi lo a tsheleng mo tshupelong e e fisiwang le mo dikgonnyeng.” 34  Go tswa foo a re: “Go direng gape.” Ka jalo ba go dira gape. Mme a re: “Go direng la boraro.” Ka jalo ba go dira la boraro. 35  Ka jalo metsi a dikologa sebeso sotlhe fela, mme mosele le one a o tlatsa ka metsi. 36  Mme ga diragala ka nako+ e tshupelo ya bupi e tlhatlogang ka yone gore moporofeti Elija a simolole go atamela mme a re: “Tlhe Jehofa, Modimo wa ga Aborahame,+ Isake+ le Iseraele,+ gompieno a go itsewe gore o Modimo mo Iseraele+ mme ke motlhanka wa gago le gore ke ka lefoko la gago+ ke dirileng dilo tseno tsotlhe. 37  Nkaraba, tlhe Jehofa, nkaraba, gore batho bano ba itse gore wena, Jehofa,+ o Modimo wa boammaaruri le gore wena ka bowena o busitse pelo ya bone.”+ 38  Foo molelo+ wa ga Jehofa wa tla o wa mme wa ja tshupelo e e fisiwang+ le dikgong le maje le lorole, le metsi a a neng a le mo moseleng wa a laila.+ 39  E rile batho botlhe ba bona seo, ka bonako fela ba wa ka difatlhego tsa bone+ mme ba re: “Jehofa ke Modimo wa boammaaruri! Jehofa ke Modimo wa boammaaruri!” 40  Go tswa foo Elija a ba raya a re: “Tshwarang baporofeti ba ga Baale! Lo se ka lwa letla ope wa bone go falola!” Foo ba akofa ba ba tshwara, mme Elija a ba tlisa mo mokgatšheng o o phothoselang wa Kishone+ mme a ba bolaela teng.+ 41  Elija jaanong a raya Ahabe a re: “Tlhatloga, o je o bo o nwe;+ gonne go na le modumo wa pheretlhego wa pula e kgolo.”+ 42  Mme Ahabe a tlhatloga a ya go ja le go nwa. Fa e le Elija ene, a tlhatlogela kwa godimo ga Karemele mme a inamela fa fatshe+ a ba a nna a tsentse sefatlhego fa gare ga mangole.+ 43  Go tswa foo a raya motlhokomedi wa gagwe a re: “Tsweetswee tlhatloga. O lebe ntlheng ya lewatle.” Ka jalo a tlhatloga mme a leba a bo a re: “Ga go na sepe gotlhelele.” Mme a tswelela a re, “Boela morago,” ga supa.+ 44  Mme ga diragala gore ka lekgetlo la bosupa a re: “Bona! Go na le leru le lennye jaaka legofi la motho le le tlhatlogang mo lewatleng.”+ Jaanong a re: “Tlhatloga, o ye go raya Ahabe o re, ‘Golega kara!+ Mme o fologe gore pula e kgolo e se ka ya go kganela!’” 45  Mme ga diragala gore fa go sa ntse go ntse jalo magodimo ka boone a fifale ka maru le phefo+ mme pula e kgolo ya simolola go na.+ Mme Ahabe a tswelela a palame a ya Jesereele.+ 46  Mme seatla sa ga Jehofa sa itshupa se le mo go Elija,+ mme a gatlha dinôka tsa gagwe+ a siana kwa pele ga ga Ahabe tsela yotlhe go ya Jesereele.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase