1 Bakorintha 15:1-58

15  Jaanong, bakaulengwe, ke lo itsise dikgang tse di molemo+ tse ke neng ka di lo bolelela,+ tse gape lo neng lwa di amogela, tse gape lo emeng mo go tsone,+  tse gape lo bolokwang ka tsone,+ ka puo e ke neng ka lo bolelela dikgang tse di molemo ka yone, fa e le gore lo di ngangatletse, ntle le fa tota lo ne lwa nna badumedi kwantle ga boikaelelo.+  Gonne mo dilong tsa ntlha, ke ne ka fetisetsa mo go lona se le nna ke neng ka se amogela,+ gore Keresete o ne a swela maleo a rona go ya ka Dikwalo;+  le gore o ne a fitlhwa,+ ee, gore o tsositswe+ ka letsatsi la boraro+ go ya ka Dikwalo;+  le gore o ne a bonala mo go Kefase,+ go tswa foo mo go ba ba lesome le bobedi.+  Morago ga moo o ne a bonala mo bakaulengweng ba ba fetang makgolo a matlhano ka nako e le nngwe, ba bontsi jwa bone bo sa ntseng bo le gone go fitlha jaanong,+ mme bangwe ba robetse mo losong.  Morago ga moo o ne a bonala kwa go Jakobe,+ go tswa foo kwa baaposetoloing botlhe;+  mme kwa bofelong a bonala le mo go nna+ jaaka e kete mo go yo o tsetsweng pele ga nako.  Gonne nna ke mmotlana+ mo baaposetoloing, e bile ga ke tshwanele go bidiwa moaposetoloi, ka gonne ke ne ka bogisa+ phuthego ya Modimo. 10  Mme ke se ke leng sone ka bopelonomi jo bo sa re tshwanelang+ jwa Modimo. Mme bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa gagwe jo bo neng bo le ka ga me e ne e se lefela,+ mme ke ne ka dira ka natla go gaisa bone botlhe,+ le fa go ntse jalo e seng nna mme bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa Modimo jo bo mo go nna.+ 11  Le fa go ntse jalo, e ka ne e le nna kgotsa bone, re rera jalo le lona lo dumetse jalo.+ 12  Jaanong fa e le gore Keresete o a rerwa gore o tsositswe mo baswing,+ go tla jang gore bangwe mo gare ga lona ba re ga go na tsogo ya baswi?+ 13  Fa e le gore, eleruri, ga go na tsogo ya baswi, le ene Keresete ga a tsosiwa.+ 14  Mme fa e le gore Keresete ga a tsosiwa, eleruri go rera ga rona ke ga lefela, le tumelo ya rona ke ya lefela.+ 15  Mo godimo ga moo, gape re bonwa re le basupi ba maaka ba Modimo,+ ka gonne re neetse bosupi+ kgatlhanong le Modimo re re o ne a tsosa Keresete,+ mme a ne a se ka a mo tsosa fa e le gore tota baswi ga ba na go tsosiwa.+ 16  Gonne fa e le gore baswi ga ba na go tsosiwa, le ene Keresete ga a tsosiwa. 17  Mo godimo ga moo, fa e le gore Keresete ga a tsosiwa, tumelo ya lona ga e na mosola; lo sa ntse lo le mo maleong a lona.+ 18  Tota e bile, gape, ba ba neng ba robala mo losong ba le seoposengwe+ le Keresete ba ne ba nyelela.+ 19  Fa e le gore ke mo botshelong jono fela re solofetseng mo go Keresete,+ ke rona ba re tshwanetse go tlhomogelwa pelo go feta batho botlhe. 20  Le fa go ntse jalo, jaanong Keresete o tsositswe mo baswing, mabutswapele+ a ba ba robetseng mo losong.+ 21  Gonne e re ka loso+ lo le ka motho, tsogo+ ya baswi le yone e ka motho. 22  Gonne fela jaaka mo go Adame botlhe ba swa,+ jalo le mo go Keresete botlhe ba tla tshedisiwa.+ 23  Mme mongwe le mongwe a le mo maemong a gagwe: Keresete mabutswapele,+ morago ga moo ba e leng ba ga Keresete mo nakong ya go nna gone ga gagwe.+ 24  Morago ga moo, bokhutlo, fa a neela Modimo wa gagwe le Rraagwe bogosi, fa a sena go nyeletsa puso yotlhe le bolaodi jotlhe le maatla.+ 25  Gonne o tshwanetse go busa e le kgosi go fitlha Modimo a sena go baya baba botlhe kafa tlase ga dinao tsa gagwe.+ 26  Loso lo tla nyelediwa,+ e le mmaba wa bofelo. 27  Gonne Modimo “o ne a baya dilo tsotlhe mo taolong kafa tlase ga dinao tsa gagwe.”+ Mme fa a re ‘dilo tsotlhe di beilwe mo taolong,’+ go a bonala gore ke kwantle ga ene yo o beileng dilo tsotlhe mo taolong ya gagwe. 28  Mme fa dilo tsotlhe di tla bo di beilwe mo taolong ya gagwe,+ go tswa foo Morwa ka boene le ene o tla ipaya mo taolong ya Ene+ yo o neng a baya dilo tsotlhe mo taolong ya gagwe, gore Modimo a nne dilo tsotlhe mo go mongwe le mongwe.+ 29  Go seng jalo, ba tla dirang ba ba kolobediwang ka boikaelelo jwa gore ba nne ba ba suleng?+ Fa e le gore baswi ga ba na go tsosiwa ka gope,+ ke ka ntlha yang fa gape ba kolobediwa+ ka boikaelelo jwa gore ba nne jalo? 30  Ke ka ntlha yang fa le rona re le mo kotsing nako nngwe le nngwe?+ 31  Letsatsi le letsatsi ke lebana le loso.+ Seno ke se rurifatsa ka go itumela+ ka ntlha ya lona, bakaulengwe, go itumela mo ke nang le gone mo go Keresete Jesu Morena wa rona. 32  Fa e le gore, jaaka batho, ke tlhabane le dibatana tsa naga kwa Efeso,+ go ntswela molemo ofe? Fa e le gore baswi ga ba na go tsosiwa, “a re jeng re nweng, gonne ka moso re tlile go swa.”+ 33  Lo se ka lwa tsiediwa. Go itlwaelanya le ba ba bosula go senya mekgwa e e molemo.+ 34  Tlhapogelwang+ ka tsela e e siameng mme lo se ka lwa dira boleo, gonne bangwe ga ba na kitso ya Modimo.+ Ke bua gore ke lo tlhabise ditlhong.+ 35  Le fa go ntse jalo, mongwe o tla re: “Baswi ba tla tsosiwa jang? Ee, ba tla ka mofuta ofe wa mmele?” 36  Wena motho yo o seng tekatekano! Se o se jalang ga se tshele fa se sa swe pele;+ 37  mme fa e le ka se o se jalang, ga o jale mmele o o tla tlhogang, mme o jala tlhaka fela,+ e ka nna ya nna ya korong kgotsa nngwe fela ya tse dingwe; 38  mme Modimo o e naya mmele+ fela jaaka go mo itumedisa,+ le nngwe le nngwe ya dipeo, o e naya mmele wa yone. 39  Ga se nama yotlhe e e leng nama e le nngwe fela, mme go na le nngwe ya batho, e bile go na le nama e nngwe ya dikgomo, le nama e nngwe ya dinonyane, le e nngwe ya ditlhapi.+ 40  Mme go na le mebele ya selegodimo,+ le mebele ya selefatshe;+ mme kgalalelo+ ya mebele ya selegodimo ke mofuta o le mongwe, mme ya mebele ya selefatshe ke mofuta o sele. 41  Kgalalelo ya letsatsi+ ke mofuta o mongwe, le kgalalelo ya ngwedi+ ke o mongwe, le kgalalelo ya dinaledi+ ke o mongwe; tota e bile, naledi e farologana le naledi e nngwe ka kgalalelo. 42  Go ntse jalo le ka tsogo ya baswi.+ O jalwa e le o o bolang, o tsosiwa e le o o sa boleng.+ 43  O jalwa e le o o tlontlologileng,+ o tsosiwa e le o o galalelang.+ O jalwa o le bokoa,+ o tsosiwa o le maatla.+ 44  O jalwa e le mmele wa senama,+ o tsosiwa e le mmele wa semoya.+ Fa e le gore go na le mmele wa senama, gape go na le wa semoya. 45  E bile go kwadilwe jalo ga twe: “Motho wa ntlha Adame o ne a nna moya o o tshelang.”+ Adame wa bofelo o ne a nna moya+ o o nayang botshelo.+ 46  Le fa go ntse jalo, wa ntlha, ga se wa semoya, mme ke wa senama, morago ga moo ke wa semoya. 47  Motho wa ntlha o tswa mo lefatsheng e bile o dirilwe ka lorole;+ motho wa bobedi o tswa kwa legodimong.+ 48  Jaaka yo o dirilweng ka lorole+ a ntse, jalo ba ba dirilweng ka lorole le bone ba ntse jalo; le jaaka wa selegodimo+ a ntse, ba e leng ba selegodimo le bone ba ntse jalo.+ 49  Mme fela jaaka re apere setshwano+ sa yo o dirilweng ka lorole, re tla apara le setshwano+ sa wa selegodimo. 50  Le fa go ntse jalo, seno ke a se bua, bakaulengwe, gore nama le madi ga di ka ke tsa rua bogosi jwa Modimo,+ le gone go bola ga go rue go sa bole. 51  Bonang! Ke lo bolelela sephiri se se boitshepo: Ga re na go robala rotlhe mo losong, mme rotlhe re tla fetolwa,+ 52  ka nakwana, ka ponyo ya leitlho, mo nakong ya terompeta ya bofelo. Gonne terompeta+ e tla gelebetega, mme baswi ba tla tsosiwa e le ba ba sa boleng, mme re tla fetolwa. 53  Gonne se se bolang seno se tshwanetse go apara go sa bole,+ le se se swang+ seno se tshwanetse go apara bosasweng. 54  Mme fa se se bolang seno se apara go sa bole mme se se swang seno se apara bosasweng, foo lefoko le tla diragala le le kwadilweng go twe: “Loso+ lo komediwa ka bosaengkae.”+ 55  “Loso, phenyo ya gago e kae? Loso, lobolela lwa gago lo kae?”+ 56  Lobolela+ lo lo bakang loso ke boleo, mme maatla a boleo ke Molao.+ 57  Mme re leboga Modimo, gonne o re naya phenyo ka Morena wa rona Jesu Keresete!+ 58  Ka gone, bakaulengwe ba me ba ba rategang, nitamang,+ lo sa tshikhinyege, ka metlha lo na le mo gontsi go go dira mo tirong ya Morena,+ ka lo itse gore tiro ya lona e lo e dirang ka natla ga se ya lefela+ mo Moreneng.

Dintlha Tse di Kwa Tlase