1 Bakorintha 14:1-40

14  Latelelang lorato, le fa go ntse jalo nnang lo batle dimpho tsa semoya ka tlhoafalo,+ mme bogolo gore lo tle lo porofete.+  Gonne yo o buang ka teme ga a bue le batho, mme le Modimo, gonne ga go na ope yo o reetsang,+ mme o bua diphiri tse di boitshepo+ ka moya.  Le fa go ntse jalo, yo o porofetang o a aga+ e bile o a kgothatsa gape o gomotsa batho ka puo ya gagwe.  Yo o buang ka teme o a ikaga, mme yo o porofetang o aga phuthego.  Jaanong ke ka rata fa lotlhe lo bua ka diteme,+ mme ke rata bogolo gore lo porofete.+ Eleruri, yo o porofetang o mogolo go feta yo o buang ka diteme,+ ntle le fa tota a ranola, gore phuthego e tle e agiwa.  Mme mo nakong eno, bakaulengwe, fa ke ka tla ke bua le lona ka diteme, ke ne ke tla lo direla molemo ofe fa ke ne ke sa bue le lona ka tshenolo+ kgotsa ka kitso+ kgotsa ka boporofeti kgotsa ka go ruta?  Kafa go ntseng ka gone, dilo tse di se nang botshelo di ntsha modumo,+ e ka ne e le folutu kgotsa harepa; fa o sa dire pharologanyo ya digalo, go tla itsiwe jang gore ke eng se se lediwang ka folutu kgotsa ka harepa?  Gonne eleruri, fa terompeta e utlwatsa mokgosi o o sa utlwaleng sentle, ke mang yo o tla ipaakanyetsang tlhabano?+  Ka yone tsela eo gape, fa lona ka teme lo sa bue puo e e tlhaloganyesegang motlhofo,+ go tla itsiwe jang gore ke eng se se buiwang? Tota e bile, lo tla bo lo buela mo moyeng.+ 10  E ka nna ya tswa e le gore go na le mefuta e le mentsi thata ya medumo ya puo mo lefatsheng, mme le fa go ntse jalo ga go mofuta ope o o se nang se o se kayang. 11  Jaanong, fa ke sa tlhaloganye maatla a modumo wa puo, ke tla bo ke le motswakwa+ mo go yo o buang, le yo o buang o tla bo a le motswakwa mo go nna. 12  Jalo le lona ka bolona, e re ka lo eletsa ka tlhoafalo dimpho tsa moya,+ totang mo go tsone gore lo age phuthego.+ 13  Jalo a yo o buang ka teme a rapele gore a ranole.+ 14  Gonne fa ke rapela ka teme, ke mpho ya me ya moya e e rapelang,+ mme mogopolo wa me ga o na mosola. 15  Go tla dirwang jaanong? Ke tla rapela ka mpho ya moya, mme gape ke tla rapela ka mogopolo wa me. Ke tla opela pako+ ka mpho ya moya, mme gape ke tla opela pako ka mogopolo wa me.+ 16  Go seng jalo, fa o isa pako ka mpho ya moya, motho yo o ntseng mo setulong sa yo e leng motho fela o tla re “Amen”+ jang mo go lebogeng ga gago, e re ka a sa itse se o se buang? 17  Ke boammaaruri, o leboga ka tsela e e molemo, mme motho yo mongwe ga a agiwe.+ 18  Ke leboga Modimo, ke bua ka diteme tse di fetang tsa lona lotlhe.+ 19  Le fa go ntse jalo, bogolo ke tla bua mafoko a le matlhano ka mogopolo wa me mo phuthegong, gore gape ke tle ke rute ba bangwe ka molomo, go na le mafoko a le dikete di le lesome ka teme.+ 20  Bakaulengwe, lo se ka lwa nna bana ba babotlana mo maatleng a go tlhaloganya,+ mme nnang masea malebana le bosula;+ le fa go ntse jalo lo nneng ba ba godileng ka botlalo mo maatleng a go tlhaloganya.+ 21  Mo Molaong go kwadilwe ga twe: “‘Ruri ke tla bua le batho bano+ ka diteme tsa baeng le ka dipounama tsa batswakwa,+ mme le fa go ntse jalo le ka nako eo ga ba na go ntsaya tsia,’ go bua Jehofa.”+ 22  Ka gone diteme ke tsa sesupo,+ e seng mo badumeding, mme mo go ba ba sa dumeleng,+ fa go porofeta gone e se ga ba ba sa dumeleng, mme e le ga badumedi.+ 23  Jalo, fa phuthego yotlhe e phuthegela mmogo mo lefelong le le lengwe mme botlhe ba bua ka diteme,+ mme ba e leng batho fela kgotsa ba ba sa dumeleng ba tsena, a ga ba na go re lo a tsenwa? 24  Mme fa lotlhe lo porofeta mme yo o sa dumeleng kgotsa yo e leng motho fela a tsena, o kgalemelwa ke bone botlhe,+ o sekasekwa ka kelotlhoko ke botlhe; 25  diphiri tsa pelo ya gagwe di a bonatshega,+ mo a tla welang fa fatshe ka sefatlhego a ba a obamela Modimo, a bolela a re: “Ruri Modimo o mo gare ga lona.”+ 26  Jaanong go tla dirwang, bakaulengwe? Fa lo phuthega mmogo, mongwe o na le pesalema, yo mongwe o na le thuto, yo mongwe o na le tshenolo, yo mongwe o na le teme, yo mongwe o na le phuthololo.+ A dilo tsotlhe di diragalele ka boikaelelo jwa go agana.+ 27  Mme fa mongwe a bua ka teme, a go lekanyediwe ka ba le babedi kgotsa ba le bararo fa ba le bantsi, mme ba naana sebaka; mme a mongwe a ranole.+ 28  Mme fa go se na moranodi, a a didimale fela mo phuthegong mme a bue le ene ka esi+ a ba a bue le Modimo. 29  Mo godimo ga moo, a baporofeti ba babedi kgotsa ba bararo+ ba bue, mme a ba bangwe ba lemoge se se kaiwang.+ 30  Mme fa go na le tshenolo mo go yo mongwe+ fa a ntse foo, a wa ntlha a didimale fela. 31  Gonne lotlhe lo ka porofeta+ ka bongwe ka bongwe, gore botlhe ba tle ba ithute mme botlhe ba kgothatsege.+ 32  Mme dimpho tsa moya tsa baporofeti di tshwanetse go laolwa ke baporofeti. 33  Gonne Modimo ke Modimo, e seng wa tlhakatlhakano,+ mme ke wa kagiso.+ Jaaka mo diphuthegong tsotlhe tsa baitshepi, 34  a basadi ba didimale+ mo diphuthegong, gonne ga go letlwe gore ba bue, mme a ba nne mo taolong,+ fela jaaka Molao+ o bolela. 35  Mme fa ba batla go ithuta sengwe, a ba botse banna ba bone kwa gae, gonne go tlhabisa ditlhong+ gore mosadi a bue mo phuthegong. 36  Ga tweng? A lefoko la Modimo le ne la tswa mo go lona,+ kgotsa a le ne la fitlha koo kwa go lona? 37  Fa mongwe a akanya gore ke moporofeti kgotsa gore o filwe mpho ya moya, a a bolele fa a dumela dilo tse ke di lo kwalelang, ka gonne ke taelo ya Morena. 38  Mme fa mongwe a se na kitso, o tswelela a se na kitso. 39  Ka gone, bakaulengwe ba me, nnang lo batle ka tlhoafalo go porofeta,+ mme le fa go ntse jalo lo se ka lwa iletsa go bua ka diteme.+ 40  Mme a dilo tsotlhe di diragale ka mokgwa o montle le ka thulaganyo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase