Fetela kwa tshedimosetsong

Ditaelo Tsa Pokano ya Botshelo le Bodiredi Jwa Rona

Ditaelo Tsa Pokano ya Botshelo le Bodiredi Jwa Rona

Diteng

 

Serapa

Matseno

2

Matlotlo A a Mo Lefokong la Modimo

3

Tlhagafalela Bodiredi

4

Botshelo Jwa Bokeresete

5

Tshobokanyo ya Pokano

6

Dira Bojotlhe go Bala le go Ruta

7

Kgakololo

8

Nako

9

Fa Molebedi wa Potologo a Etetse Phuthego

10

Ka Beke ya Kopano

11

Ka Beke ya Segopotso

12

Molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi

13

Modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi

14

Morulaganyi mo Setlhopheng sa Bagolwane

15

Mogakolodi yo o Thusang

16

Fa Go na Le Ditlelase Tse Dingwe

17

Dibidio

18

1. Pokano ya Botshelo le Bodiredi e tla tshwarwa jaaka go bontshitswe mo kgatisong ya Bukana ya Pokano ya Botshelo le Bodiredi le go ya ka ditaelo tse di latelang. Baboledi botlhe ba tshwanetse go kgothalediwa gore ba ikwadise mo sekolong gore ba kgone go neela dipuo. Batho ba ba tlholang ba tla dipokanong le bone ba ka ikwadisa fa fela ba dumela dithuto tsa Baebele e bile ba tshela ka melaometheo ya Baebele.—be ts. 282.

2. Matseno: Metsotso e le 3 kgotsa kwa tlase. Beke nngwe le nngwe, morago ga pina le thapelo e e simololang, modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tla naya bareetsi lemme la se ba tlileng go se ithuta mo pokanong ya beke eo e bile gape o tla botsa potso e e tlhagelelang mo kgatisong ya Dikarabo Tsa Pokano ya Botshelo le Bodiredi Jwa Rona.

3. Matlotlo A a Mo Lefokong la Modimo:

  • Puo: Metsotso e le 10. Setlhogo sa puo eno le dintlha tsa yone di tlhagelela mo kgatisong ya Bukana ya Botshelo le Bodiredi. Puo eno e tshwanetse go newa mogolwane kgotsa motlhanka wa bodiredi yo o tshwanelegang. Fa mmalo wa Baebele wa beke le beke o tswa mo bukeng e ntšha ya Baebele, go tla tshamekiwa bidio e e tlhalosang buka eo. Sebui se ka nna sa bontsha tsela e bidio eno e tsamaisanang ka yone le setlhogo sa puo. Mme o tshwanetse go netefatsa gore o tlhalosa dintlha tse di mo bukaneng ya pokano. Fa nako e letla, o tshwanetse go tlhalosa ditshwantsho le go umaka dintlha tse di mo thoko ga ditemana.

  • Go Ribolola Matlotlo mo Dikwalong: Metsotso e le 8. Eno ke puo ya dipotso le dikarabo mme ga e tlhoke matseno kgotsa konelo. E tshwanetse go neelwa ke mogolwane kgotsa  motlhanka wa bodiredi yo o tshwanelegang. Fa sebui se bona gore go na le ntlha e e ka thusang phuthego, se ka nna sa dira tshwetso ya gore se tla dirisa nako e e kae mo ntlheng eo le mo dintlheng tse dingwe. Mme o tshwanetse go botsa dipotso tsotlhe. Gape a ka tlhopha gore a ditemana tse di mo dipotsong tsa ntlha tse pedi di tlhoka go balwa kana jang. Dikarabo ga di a tshwanela go feta metsotswana e le 30.

  • Mmalo wa Baebele: Metsotso e le 4 kgotsa kwa tlase. Puo eno e tshwanetse go neelwa ke mokaulengwe. Ga a tshwanela go nna le matseno kgotsa konelo. Modulasetulo o tshwanetse go thusa bakaulengwe ba ba neilweng puo eno gore ba itse go bala sentle, go bala ka tsela e e bontshang gore ba tlhaloganya se ba se balang, go bala ka thelelo, go gatelela dintlha ka tsela e e tshwanetseng, go fetofetola modumo sentle, go kgwa mowa ka tsela e e tshwanetseng le go bala ka tsela ya tlholego.

 4. Tlhagafalela Bodiredi: Metsotso e le 15 kgotsa kwa tlase. Karolo eno e diretswe go thusa baboledi gore ba tokafatse tsela e ba rerang le e ba rutang ka yone. Fa baboledi ba neilwe puo ya loeto lwa ntlha le ya fa o boa lekgetlo la ntlha, dintlha tsa bone di tshwanetse go tsamaisana le tse di mo tsebe 1 ya Bukana ya Botshelo le Bodiredi. Baboledi ba ka itlhophela gore a ba tla naya mong wa ntlo kgatiso e re e dirisang go ruta batho Baebele kgotsa go mo tshamekela nngwe ya dibidio tse re di bontshang batho mo bodireding. Bukana ya Pokano ya Botshelo le Bodiredi e bontsha nako e puo nngwe le nngwe e e abetsweng mme ka dinako tse dingwe go nna le ditaelo tsa kafa puo e tshwanetseng go neelwa ka gone. Baithuti ga ba tlhoke go tsenya tshedimosetso e e oketsegileng e le fela gore ba dirise nako yotlhe e ba e abetsweng. Fa puo e baakanyeditswe sentle, e kgona go fela pele ga nako. Fa go tlhokega, bagolwane le bone ba ka nna ba newa dipuo tsa karolo eno.

  • Dibidio Tsa Se re Ka se Buang mo Bodireding: Beke le beke go tla tshamekiwa dibidio tse di re bontshang tsela e re ka buang le batho ka yone mo bodireding. Dibidio tseno di re kaela gore re direng fa re kopana le motho lekgetlo la ntlha mo bodireding, fa re boela kwa go ene lekgetlo la ntlha le fa re boa lekgetlo la bobedi. Modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi ke ene a dirang karolo eno.

  • Loeto Lwa Ntlha: Puo eno e ka abelwa mokaulengwe kgotsa kgaitsadi. Fa e abetswe mokaulengwe, mothusi wa gagwe e tshwanetse go nna mokaulengwe yo mongwe e seng kgaitsadi ntle le fa kgaitsadi yoo e le wa mo lapeng la mokaulengwe, go nna fela jalo fa e abetswe kgaitsadi. Ba ka neela puo ba ntse fa fatshe kgotsa ba eme ka dinao. Mmoledi yo o abetsweng puo a ka e simolola ka go dumedisa. Dintlha tsa puo eno di tshwanetse go tsamaisana le tse di mo tsebe 1 ya Bukana ya Botshelo le Bodiredi.

  • Fa o Boa Lekgetlo la Ntlha: Puo eno e ka abelwa mokaulengwe kgotsa kgaitsadi. Fa e abetswe mokaulengwe, mothusi wa gagwe e tshwanetse go nna mokaulengwe yo mongwe e seng kgaitsadi, go nna fela jalo fa e abetswe kgaitsadi. (km 5/97 ts. 3) Ba ka neela puo ba ntse fa fatshe kgotsa ba eme ka dinao. Mmoledi yo o neelang puo eno o tshwanetse go bontsha se a tla se buang fa a boela kwa mothong yo a kopaneng le ene mo loetong lwa ntlha. Dintlha tsa puo eno di tshwanetse go tsamaisana le tse di mo tsebe 1 ya Bukana ya Botshelo le Bodiredi.

  • Fa o Boa Lekgetlo la Bobedi: Puo eno e ka abelwa mokaulengwe kgotsa kgaitsadi. Fa e abetswe mokaulengwe, mothusi wa gagwe e tshwanetse go nna mokaulengwe yo mongwe e seng kgaitsadi, go nna fela jalo fa e abetswe kgaitsadi. (km 5/97 ts. 3) Ba ka neela puo ba ntse fa fatshe kgotsa ba eme ka dinao. Mmoledi yo o neelang puo eno o tshwanetse go bontsha se a tla se buang fa a boela gape kwa mothong yo a buileng le ene mo loetong lwa ntlha. Dintlha tsa puo eno di tshwanetse go tsamaisana le tse di mo tsebe 1 ya Bukana ya Botshelo le Bodiredi.

  •   Thuto ya Baebele: Puo eno e ka abelwa mokaulengwe kgotsa kgaitsadi. Fa e abetswe mokaulengwe, mothusi wa gagwe e tshwanetse go nna mokaulengwe yo mongwe e seng kgaitsadi, go nna fela jalo fa e abetswe kgaitsadi. (km 5/97 ts. 3) Ba ka neela puo ba ntse fa fatshe kgotsa ba eme ka dinao. Puo eno e tshwanetse go neelwa jaaka e kete thuto ya Baebele e ne e ntse e tsweletse mme ga se gone e simologang. Ga go tlhokege gore go nne le matseno kgotsa konelo ntle le fa moithuti a neilwe ntlha eo gore a berekele mo go yone. Ga go tlhokege gore dirapa tsotlhe di balwe, selo sa botlhokwa ke tsela e mmoledi a rutang ka yone.

  • Puo: Puo eno e abelwe mokaulengwe mme a e neele a eme mo seraleng.

 5. Botshelo Jwa Bokeresete: Morago ga pina, go tla nna le puo e le nngwe kgotsa tse pedi tse di tla thusang bareetsi gore ba dirise melaometheo ya Baebele. Dipuo tseo di tla tsaya metsotso e le 15. Dipuo tseno di tshwanetse go abelwa bagolwane kgotsa batlhanka ba bodiredi ba ba tshwanelegang mme puo ya dilo tse phuthego e tlhokang go di ela tlhoko e tshwanetse go neelwa ke bagolwane fela.

  • Thuto ya Baebele ya Phuthego: Metsotso e le 30. Thuto ya Baebele e tshwarwa ke bagolwane ba ba tshwanelegang. (Diphuthego tse di se nang bagolwane ba ba lekaneng di ka nna tsa dirisa batlhanka ba bodiredi ba ba tshwanelegang.) Setlhopha sa bagolwane ke sone se dirang tshwetso ya gore ke mogolwane ofe yo o tshwanelegang go tshwara Thuto ya Baebele ya Phuthego. Bagolwane ba ba tshwarang thuto ya Baebele ya phuthego ba tshwanetse go nefefatsa gore ba e tshwara ka tsela e e tla thusang phuthego, ba se ka ba ja nako, ba gatelele ditemana tsa botlhokwa le go thusa phuthego gore e tlhaloganye dintlha tse go tlotliwang ka tsone. Ba ka dirisa dintlha tse di kwaletsweng batshwari ba Pokano ya Tora ya Tebelo. Fa go kgonega, thuto ya Baebele ya phuthego e ka tshwarwa ke bagolwane ba ba farologaneng e bile go ka dirisiwa bakaulengwe ba ba farologaneng go bala dirapa. Fa modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi a kopa gore thuto eno e khutswafadiwe, motshwari o tla tshwanelwa ke go dira tshwetso ya gore o tla e khutswafatsa jang. A ka nna a tlhopha gore dirapa dingwe di se ka tsa balwa.

 6. Tshobokanyo ya Pokano: Metsotso e le 3 kgotsa kwa tlase. Modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tla boeletsa dintlha tsa botlhokwa thata go kopanyetsa le tse di tlhagang mo kgatisong ya Dikarabo Tsa Pokano ya Botshelo le Bodiredi Jwa Rona. O tshwanetse go bua ka dintlha dingwe tsa pokano ya beke e e latelang, gongwe a bo a botsa potso e e tla arabiwang mo puong ya Go Ribolola Matlotlo mo Dikwalong. Fa nako e mo letla, a ka nna a bua gore ke bomang ba ba tla neelang dipuo mo bekeng e e tlang. Modulasetulo a ka nna a dira dikitsiso tse di tlhokegang le go bala makwalo a a kwaletsweng phuthego. Ga go a tshwanelwa go dirwa dikitsiso tse di jaaka gore tshimo e tla tshwarelwa kae kgotsa gore ke setlhopha sefe se se phepafatsang Holo ya Bogosi. Dikitsiso tsa mofuta ono di tshwanetse go bewa mo lomating lwa dikitsiso. Fa modulasetulo a lemoga gore go na le dikitsiso kgotsa makwalo a mantsi a a tlhokang go balwa, o tshwanetse go kopa bakaulengwe ba ba nang le dipuo mo karolong ya Botshelo Jwa Bokeresete gore ba khutswafatse dipuo tsa bone. (Bona  serapa 5 le  9.) Pokano eno e tshwanetse go konela ka pina le thapelo.

7. Dira Bojotlhe go Bala le go Ruta: Go simologa ka beke ya January 7, 2019, modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tshwanetse go dirisa boroutšhara jwa Go Bala le go Ruta fa a thusa baboledi ba ba nang le dipuo. Motho yo o neilweng puo o tshwanetse go berekela mo ntlheng e e tlhagang mo bukaneng ya Botshelo le Bodiredi. Mo bekeng ya ntlha ya kgwedi, modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tla tlotla le bareetsi ka thuto nngwe e e tswang mo boroutšhareng jwa Go Bala le go Ruta. Karolo e e reng “Tshwaya Kgatelopele ya Gago” e diretswe motho yo o neilweng puo, modulasetulo ga a tshwanela go kwala sepe mo go yone.

  8. Kgakololo: Fa motho a sena go neela puo, modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tla dirisa motsotso o le mongwe go akgola le go ntsha dikakantsho tse motho yoo a ka di dirisang go tswa mo boroutšhareng jwa Go Bala le go Ruta. Fa modulasetulo a bitsa motho gore a tle go neela puo, ga a tshwanela go bua gore motho yoo o berekela mo ntlheng efe. Mme fa motho a sena go neela puo, modulasetulo o tla mo akgola a bo a bua le ntlha e a neng a berekela mo go yone. Gape o tla mo tlhalosetsa gore ke kae mo a dirileng bontle gone le gore ke kae mo a tlhokang go tokafatsa gone. Modulasetulo a ka nna a bua ka sengwe se a se boneng mo puong eno se a akanyang gore se ka thusa motho yo o neetseng puo kgotsa bareetsi. Fa go na le dintlha tse dingwe tse di tswang mo boroutšhareng jwa Go Bala le go Ruta kgotsa mo bukeng ya Sekolo sa Bodiredi tse modulasetulo a batlang go tlotla le motho yo o neetseng puo ka tsone, a ka dira jalo morago ga dipokano kgotsa ka nako e nngwe. Dintlha tseo di ka tswa di tsamaisana le thuto e a neng a berekela mo go yone kgotsa mo thutong nngwe e sele.— Serapa 13 le  16 di na le tshedimosetso e e oketsegileng mabapi le tiro ya molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi le ya mogakolodi yo o thusang.

   9. Nako: Ga go na ope yo o tshwanetseng go ja nako. Modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi le ene ga a tshwanela go ja nako fa a sobokanya dipokano. Fa motho a neela puo mme nako ya gagwe e bo e fela, modulasetulo o tshwanetse go mo emisa ka botlhale. Fa go na le mongwe yo o jeleng nako, mogakolodi yo o thusang o tla bua le ene kwa thoko. Pokano yotlhe, go akaretsa pina le thapelo, e tshwanetse go tsaya ura le metsotso e le 45.

10. Fa Molebedi wa Potologo a Etetse Phuthego: Fa molebedi wa potologo a etetse phuthego, dipokano di tshwanetse go tshwarwa jaaka di tlhagelela mo kgatisong ya Bukana ya Pokano ya Botshelo le Bodiredi mme go tla nna le diphetogo tse di latelang: Thuto ya Baebele ya Phuthego e ka se tshwarwe mme mo boemong jwa yone go tla nna le puo ya tirelo ya metsotso e le 30 e e neelwang ke molebedi wa potologo. Pele ga modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi a bitsa mopotologi gore a tle go neela puo ya tirelo, modulasetulo o tla sobokanya dintlha tsa pokano, a bue ka tsa beke e e latelang, a dire dikitsiso tse di tlhokegang le go bala makwalo. Morago ga puo ya tirelo, molebedi wa potologo o tla konela pokano ka pina e a e tlhophileng. Fa molebedi wa potologo a etetse phuthego, ga go a tshwanela go nna le ditlelase tse dingwe. Fa go na le setlhopha sa puo e sele se se tshwarelang dipokano mo sekolong sa bobedi, se ka tswelela ka dipokano tsa sone mme ka nako ya puo ya tirelo, ba tshwanetse go reetsa.

11. Ka Beke ya Kopano: Ka beke ya kopano ya potologo kgotsa ya tikologo, ga go kitla go tshwarwa dipokano. Malapa a ka dirisa dintlha tsa pokano ya beke eo ka nako ya kobamelo ya lelapa kgotsa fa o le nosi, o ka di dirisa ka nako ya fa o ithuta.

12. Ka Beke ya Segopotso: Fa e le gore letsatsi la Segopotso le mo gare ga beke, ga go a tshwanela go nna le Pokano ya Botshelo le Bodiredi mme pokano ya tshimo yone e tshwanetse go nna teng.

 13. Molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi: Setlhopha sa bagolwane se tla tlhopha mogolwane yo o tla nnang molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi. Boikarabelo jwa gagwe ke go netefatsa gore pokano eno e tsamaya sentle le gore go latelwa ditaelo tseno. Ene le mogakolodi yo o thusang ba tshwanetse go dirisana mmogo. Fa go nna le Bukana ya Pokano ya Botshelo le Bodiredi e ntšha, molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tla ntsha dikabelo tsa baithuti tsa kgwedi eo. (Bona  serapa 4.) Molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi o tshwanetse go netefatsa gore o naya baithuti dipuo tsa bone dibeke di le tharo pele ba tla go di neela. O tshwanetse go dirisa foromo ya Dikabelo Tsa Pokano ya Botshelo le Bodiredi Jwa Rona Jwa Bokeresete (S-89).

14. Modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi: Beke le beke go tla nna le mogolwane yo o tla nnang modulasetulo wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi. (Fa go se na bagolwane ba ba  lekaneng, batlhanka ba bodiredi ba ba tshwanelegang ba ka nna ba dirisiwa.) Modulasetulo o tshwanetse go baakanyetsa dikakgelo tse di simololang le tse di konelang, go tlotla ka dibidio tsa se re ka se buang mo bodireding le tse di tshamekiwang fa go na le thuto e ntšha e e tswang mo boroutšhareng jwa Go Bala le go Ruta. Gape ke ene a bitsang dibui gore di tle mo seraleng go tla go neela dipuo mme fa e le gore ga go na bagolwane ba ba lekaneng mo phuthegong, a ka neela dipuo tse dingwe. Dikakgelo tse a di dirang morago ga puo nngwe le nngwe di tshwanetse go nna dikhutshwane. Setlhopha sa bagolwane ke sone se tlhophang gore ke mogolwane ofe yo o tshwanelegelang go nna modulasetulo wa pokano ya Botshelo le Bodiredi. Bagolwane ba ba tlhophilweng ba tla refosana. Go ikaegile ka maemo a phuthego, molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi a ka nna modulasetulo makgetlo a le mmalwa go feta bagolwane ba bangwe. Fa mogolwane a tshwanelega go tshwara Thuto ya Baebele ya Phuthego, go raya gore o kgona go nna modulasetulo wa pokano ya Botshelo le Bodiredi. Modulasetulo o tshwanetse go akgola batho ba ba neetseng dipuo mo sekolong e bile gape a ka ba bontsha dintlha tse ba tlhokang go berekela mo go tsone. Gape modulasetulo o tshwanetse go netefatsa gore dipokano di tswa ka nako. (Bona  serapa 6 le  9.) Fa serala se le segolo e bile go kgonega gore go bewe maekerofouno o mongwe, modulasetulo a ka ema fa maekerefounong oo gore sebui se bo se setse se eme mo go o mongwe pele modulasetulo a se bitsa. Fa modulasetulo a batla, a ka nna a dula mo tafoleng e e mo seraleng ka nako ya mmalo wa Baebele le ka dipuo tsa pokano ya Tlhagafalela Bodiredi. Seno se ka thusa go boloka nako.

15. Morulaganyi mo Setlhopheng sa Bagolwane: Morulaganyi mo setlhopheng sa bagolwane ke ene a abang dipuo tse dingwe ntle le tsa sekolo. Seno se akaretsa kabelo ya gore ke mogolwane ofe yo o tla nnang modulasetulo wa pokano ya beke e e rileng. O tshwanetse go thusana le molebedi wa Pokano ya Botshelo le Bodiredi go netefatsa gore thulaganyo ya dipokano tsa kgwedi yotlhe e manegilwe mo lomating lwa dikitsiso.

 16. Mogakolodi yo o Thusang: Fa e le gore go na le mogolwane yo o nang lobaka a neela dipuo, ke ene a tlhokang go newa kabelo eno. Fa bagolwane le batlhanka ba bodiredi ba ba nayang dipuo mo Pokanong ya Botshelo Bodiredi, ba ba nayang dipuo tsa phatlalatsa, ba ba tshwarang Pokano ya Tora ya Tebelo le Thuto ya Baebele ya Phuthego kgotsa ba ba balang dirapa, ba tlhoka go berekela mo ntlheng nngwe, mogakolodi yo o thusang a ka bua le bone kwa thoko go ba thusa mo ntlheng eo. (Bona  serapa 9.) Fa go na le bagolwane ba le mmalwa mo phuthegong ba ba nang le lobaka ba neela dipuo e bile ba na le bokgoni jwa go ruta, ba ka refosana kabelo eno ngwaga le ngwaga. Ga go tlhokege gore nako le nako fa mogolwane kgotsa motlhanka wa bodiredi a sena go neela puo, mogakolodi yo o thusang a bue le ene.

17. Fa Go na Le Ditlelase Tse Dingwe: Fa go na le batho ba bantsi ba ba ikwadisitseng mo sekolong, phuthego e ka dira gore go nne le ditlelase tse dingwe. Mokaulengwe yo o tshwarang tlelase eo, o tlhoka gore e bo e le mogolwane. Fa go sa kgonege, go ka dirisiwa motlhanka wa bodiredi yo o tshwanelegang. Setlhopha sa bagolwane ke sone se tlhophang bakaulengwe ba ba ka dirang kabelo eno e bile ke sone se dirang tshwetso ya gore a ba tla refosana kana jang. Mokaulengwe yo o tshwarang tlelase eo o tshwanetse go latela ditaelo tse di mo  serapa 8. Fa puo ya Go Ribolola Matlotlo mo Dikwalong e sena go fela, batho ba ba nang le dipuo mo ditlelaseng tseo ba tshwanetse go kopiwa gore ba ye kwa go tsone. Ba tshwanetse go boela pele karolo ya Botshelo Jwa Bokeresete e simolola. Fa go na le bidio e e tshamekiwang mo karolong ya Tlhagafalela Bodiredi, baboledi ba ka e reetsa le go araba ba le mo tlelaseng ya bone. Kgotsa mokaulengwe yo o tshwereng tlelase eo a ka tshameka bidio eo mo sedirisweng sa gagwe le go tlotla le baboledi ka yone.

18. Dibidio: Fa go na le dibidio tse di tlhokang go tshamekiwa ka nako ya dipokano, di ka tsewa mo JW Library. Ka dinako tse dingwe, dibidio tse di tshamekilweng ka nako ya Tlhagafalela Bodiredi, di ka tshamekiwa gape ka nako ya pokano ya tshimo.