5:38-42

  • Fa re tlhokafaletswe ke mongwe yo re mo ratang re bo re hutsafala, seo ga se reye gore ga re dumele gore Modimo o tla mo tsosa mo baswing (Ge 23:2)

  • Fa re akanya ka ditemana tsa Baebele tse di buang ka tsogo ya baswi, seo se nonotsha tumelo ya rona ya gore baswi ba tlile go tsosiwa

O lebile pele go bona mang a tsosiwa mo baswing?

O akanya gore o tlile go ikutlwa jang fa o mmona gape?