Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Botshelo mo Metlheng ya Ditiragalo Tsa Baebele—Baletsi le Diletswa Tsa Bone

Botshelo mo Metlheng ya Ditiragalo Tsa Baebele—Baletsi le Diletswa Tsa Bone

 Botshelo mo Metlheng ya Ditiragalo Tsa Baebele—Baletsi le Diletswa Tsa Bone

“Mmakeng [Modimo] ka go letsa lonaka. Mmakeng ka seletswa sa megala le harepa. Mmakeng ka moropana le ka go bina lo le sediko. Mmakeng ka megala le ka lotlhaka. Mmakeng ka disemebala tsa modumo o o molodi. Mmakeng ka disemebala tse di opanngwang.”—PESALEMA 150:3-5.

MMINO le baletsi ga ba bolo go nna le seabe sa botlhokwa mo kobamelong ya ga Jehofa Modimo. Ka sekai, fa Jehofa a ne a golola Baiseraele ka kgakgamatso ka go ba tlodisa Lewatle le Lehibidu, kgaitsadia Moshe e bong Miriame o ne a etelela pele basadi ba ba neng ba opela pina ya phenyo e bile ba bina. Ba ba neng ba bina ba ne ba letsa meropana fa ba ntse ba bina. Tiragalo eno e bontsha kafa mmino o neng o le botlhokwa ka teng mo Baiseraeleng—ba ne ba sa tswa go tshaba masole a Egepeto, mme bontsi jwa basadi ba ne ba tshotse diletswa tsa bone e bile ba iketleeleditse go di letsa. (Ekesodo 15:20) Moragonyana, Kgosi Dafide o ne a rulaganya gore baletsi ba le diketekete ba letse diletswa tsa bone e le karolo ya kobamelo kwa motlaaganeng. Thulaganyo eno e ne ya tswelela e latelwa kwa tempeleng e e neng ya agiwa ke morwawe e bong Solomone.—1 Ditiragalo 23:5.

Diletswa tseno di ne di dirilwe ka eng? Di ne di lebega jang? Di ne di dira modumo o o ntseng jang? Mme di ne di dirisiwa leng?

Mefuta ya Diletswa Tsa Mmino

Diletswa tse di tlhalosiwang mo Baebeleng di ne di dirilwe ka logong lo lo tlhwatlhwakgolo, letlalo le le ngamotsweng la phologolo, metale le lerapo. Dingwe tsa tsone di ne di kgabisitswe ka lerapo la lonaka lwa tlou. Megala e ne e dirilwe ka dilo tse di jaaka lodi kgotsa mala a diphologolo. Le fa bontsi jwa diletswa tsa bogologolo di sa tlhole di le teng gompieno, ditshwantsho tsa tsone di sa ntse di le teng.

 Diletswa tse di neng di dirisiwa mo metlheng ya ditiragalo tsa Baebele di ka kgaoganngwa ka ditlhopha tse tharo tsa konokono: diletswa tsa megala, tse di jaaka harepa, lyre (1), le llutu (2); diletswa tse di budulelwang, tse di jaaka lonaka kgotsa shofar (3), terompeta (4), folutu e e ratiwang thata kgotsa lotlhaka (5); diletswa tse di itewang, tse di jaaka moropana (6), siseterame (7), disemebala (8) le ditleloko (9). Baletsi ba ne ba letsa diletswa tseno fa go opelwa dipina tsa poko, fa go binwa le fa go opelwa dipina tse dingwe. (1 Samuele 18:6, 7) Sa botlhokwa le go feta, ba ne ba di dirisa mo kobamelong ya Modimo yo o neng a ba file mpho ya mmino. (1 Ditiragalo 15:16) Sekaseka setlhopha sengwe le sengwe sa diletswa ka kelotlhoko.

Diletswa Tsa Megala Harepa le lyre e ne e le diletswa tse dinnye tse di motlhofo tse di nang le megala e e bofeletsweng e gagamaditswe mo lebokoseng le le dirilweng ka logong. Dafide o ne a letsa seletswa sa megala go nolofatsa Kgosi Saulo fa a fuduegile maikutlo. (1 Samuele 16:23) Diletswa tseno di ne tsa dirisiwa ke setlhopha sa baletsi ka nako ya fa go ne go kgakolwa tempele ya ga Solomone le ka ditiragalo tse dingwe tse di itumedisang, tse di jaaka mekete.—2 Ditiragalo 5:12; 9:11.

Llutu e ne e tshwana le harepa mme gantsi e sa bopega jaaka yone. Gantsi e ne e le polanka e e nang le megala e sekae e e gagamaditsweng e bile e na le lebokose la logong le le dirang modumo. Megala eno fa e lediwa e ka tswa e ne e ntsha melodi e e monate e e tshwanang le ya katara ya gompieno. Megala e ne e dirilwe ka dinthi tse di tshopilweng kgotsa mala a phologolo.

Diletswa Tse di Budulelwang Diletswa tseno di umakwa gantsi mo Baebeleng. Sengwe sa diletswa tsa bogologolo thata ke lonaka lwa Bajuda, lo lo bidiwang shofar. Lonaka lono lo lo gabilweng lwa phelefu lo ne lo ntsha medumo e e kwa godimo e e tlhabang. Baiseraele ba ne ba dirisa shofar go phutha masole kwa ntweng le go kaela setšhaba gore se tseye kgato nngwe.—Baatlhodi 3:27; 7:22.

Mofuta o mongwe wa seletswa se se budulelwang e ne e le terompeta ya metale. Mokwalo mongwe o o fitlhetsweng mo Memenong ya Lewatle le le Suleng o bontsha gore baletsi ba ne ba kgona go dira mefuta e mentsi ya melodi ka diletswa tseno. Jehofa o ne a laela Moshe gore a dire diterompeta tse pedi tsa selefera tse di neng di tla dirisiwa kwa motlaaganeng. (Dipalo 10:2-7) Moragonyana fa go ne go kgakolwa tempele ya ga Solomone, go ne ga utlwala modumo o mogolo wa diterompeta di le 120  tse di neng di lediwa mo moketeng oo. (2 Ditiragalo 5:12, 13) Badiri ba diterompeta ba ne ba dira diterompeta tse di farologanang ka boleele. Dingwe tsa tsone di ne di le boleele jo bo fetang disentimetara di le 91 go tloga fa motho a bayang molomo gone fa a e letsa go fitlha kwa bofelong kwa go bulegileng thata teng.

Seletswa se se budulelwang se se neng se ratiwa thata ke Baiseraele e ne e le folutu. Molodi wa yone o o monate o ne o itumedisa batho fa go na le dikokoano tsa lelapa, mekete le manyalo. (1 Dikgosi 1:40; Isaia 30:29) Modumo wa folutu o ne o ka utlwiwa le kwa diphitlhong, kwa baletsi ba neng ba letsa dipina e le karolo ya moetlo wa khutsafalo (bona tsebe 14).—Mathaio 9:23.

Diletswa Tse di Itewang Fa Baiseraele ba le mo meketeng, ba ne ba dirisa mefuta e e farologaneng ya diletswa tse di itewang. Medumo ya tsone e e nang le moribo e ne e tsosa maikutlo a a kwa teng. Moropana, o o neng o dirilwe ka letlalo la phologolo le tsharolotswe mo lepolankeng le le sediko, o ne o dira modumo fa motho yo o letsang kgotsa motho yo o binang a ntse a o itaya ka seatla. Fa a ntse a kgotlhokgotsha seletswa seno, ditloloko tse di gokeletsweng mo go sone di ne di ntsha molodi o o tsirimang.

Seletswa se sengwe se se itewang se ne se bidiwa siseterame. Se ne se dirilwe ka tshipi e e kobilweng e e batlileng e nna sediko e bile se na le mokgothi mmogo le ditshipi tse di kgabaganyang tse go neng go gokeletswe ditshitswana mo go tsone. Fa se kgotlhokgotshiwa ka bonako se ne se dira modumo o mogolo o o tsirimang.

Disemebala tsa boronse tsone di ne di dira modumo o o tlhabang le go feta. Disemebala e ne e le ditshipi tse di sediko tse di sephaphathi mme e le tsa bogolo jo bo sa lekaneng. Tse dikgolo di ne di itaaganngwa mmogo ka maatla. Tse dinnye di ne di lediwa ka menwana e mebedi. Tsotlhe di ne di ntsha modumo wa go opanngwa mme e le ka selekanyo se se sa tshwaneng.—Pesalema 150:5.

Ba Etsa Sekao sa Bone

Gompieno Basupi ba ga Jehofa ba simolola le go wetsa dipokano tsa bone tsa kobamelo ka mmino le ka go opela. Kwa dikokoanong tsa bone tse dikgolwane, go dirisiwa mmino o o rekotilweng ke setlhopha sa okhestra se dirisa diletswa tse di akaretsang mefuta ya segompieno ya diletswa tsa megala, tse di budulelwang le tse di itewang.

E re ka Basupi ba dirisa mmino le dipina mo kobamelong ya bone, ba etsa sekao se se tlhomilweng ke Baiseraele ba bogologolo le ke Bakeresete ba lekgolo la ntlha la dingwaga. (Baefeso 5:19) Fela jaaka batlhanka ba Modimo ba metlha ya ditiragalo tsa Baebele, Basupi ba ga Jehofa gompieno ba itumelela go baka Jehofa ka go opela dipina tsa poko ba tsamaisana le mmino.

[Ditshwantsho mo go tsebe 23]

(Diletswa ga di a tshwantshiwa go ya ka bogolo jwa tsone)

(Leba kgatiso)