Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Re ne Ra Leka Jehofa

Re ne Ra Leka Jehofa

 Kgang ya Botshelo

Re ne Ra Leka Jehofa

JAAKA GO BOLETSE PAUL SCRIBNER

“Dumela, Mmè Stackhouse. Mosong ono ke tsaya diotara tsa dikuku tsa Ista mme ke dumela gore o ka itumelela go rekela lelapa la gago e le nngwe.” E ne e le tshimologo ya letlhabula la 1938 mme ke ne ke le kwa Atco, kwa New Jersey, U.S.A., ke bua le mongwe wa bareki ba me ba bagolo mo tselaneng ya me ya go rekisetsa General Baking Company. Se se gakgamatsang ke gore, Mmè Stackhouse o ne a gana go tsenya otara.

O NE a re: “Ga ke dumele gore ke tla batla go tsenya otara. Ga re keteke Ista.”

Jaanong ke ne ke sa itse gore ke akanye eng. Ga ba keteke Ista? Gone mme, molao wa ntlha wa thekiso ke gore ka metlha moreki ke ene yo o nepileng. Ke ne ke tshwanetse go dira eng jaanong? Ke ne ka ipeta pelo ka re: “Mme gone, kuku eno e monate tota, e bile ke a itse gore o rata dikuku tsa rona. A ga o akanye gore lelapa la gago le tla e rata le fa, eh, lo sa keteke Ista?”

O ne a boa a re: “Nnyaa, ga ke akanye jalo, mme gone ke ntse ke batla go bua le wena ka sengwe, Rre Scribner, jaanong eno e ka tswa e le nako e e siameng go dira jalo.” Puisano eo e ne e tlile go fetola botshelo jwa me gotlhelele! Mmè Stackhouse, leloko la Mophato (kana phuthego) wa Berlin, New Jersey, wa Basupi ba ga Jehofa, o ne a ntlhalosetsa gore moletlo wa Ista o simologile kae mme a nnaya dibukana di le tharo. Ditlhogo tsa tsone e ne e le Safety, Uncovered le Protection. Ke ne ka ya gae ka dibukana tseo, ke swegaswega mme gape ke belaela. Mo dilong tse Mmè Stackhouse a ileng a di bua, go ne go na le sengwe se nkileng ka se utlwa fa ke sa le ngwana.

Go Kopana le Baithuti ba Baebele la Ntlha

Ke tshotswe ka January 31, 1907, mme Rre o ne a swa ka ntlha ya kankere ka 1915, ke na le dingwaga di le robedi. Ka ntlha ya seo nna le Mmè re ne ra ya go nna le batsadi ba ga Mmè mo ntlong e kgolo kwa Malden, Massachusetts. Benjamin Ransom, e bong malome, le mosadi wa gagwe le bone ba  ne ba nna koo, mo botlhatlaganyaneng jwa boraro. Malome Ben o ne a sa le a kopanela le Baithuti ba Baebele ba Ditšhabatšhaba, jaaka Basupi ba ga Jehofa ba ne ba bidiwa ka nako eo, pele ga lekgolo leo la dingwaga le simolola. Ke ne ke rata Malome Ben thata, mme lelapa lotlhe la ga Mmè, ba e neng e le Ba-Methodist, ba ne ba akanya gore o a tsenwa. Dingwaga moragonyana, pele mosadi wa gagwe a mo tlhala, o ne a dira gore a tsenngwe ka nakwana mo legaeng la batho ba ba lwalang mo tlhaloganyong, ka ntlha ya dilo tse a di dumelang! E re ka dingaka kwa kokelong di ne tsa lemoga ka bonako gore go ne go se na sepe se se neng se le phoso ka tlhaloganyo ya ga Malome Ben, di ne tsa mo golola mme tsa kopa maitshwarelo.

Malome Ben o ne a ya le nna kwa dipokanong tsa Baithuti ba Baebele ba Ditšhabatšhaba kwa Boston, segolobogolo fa go ne go na le sebui se se etileng kana fa go na le ditiragalo tse di kgethegileng. Nako nngwe sebui e ne e le ene Charles Taze Russell, yo o neng a okamela tiro ya go rera ka nako eo. Ka nako e nngwe, tiragalo e e kgethegileng e ne e le go bontshiwa ga “Photo-Drama of Creation.” Le fa seo se diragetse kwa ka 1915, le gompieno ke sa ntse ke gakologelwa sentle setshwantsho sa ga Aborahame a isa Isake kwa thabeng go ya go mo ntsha setlhabelo. (Genesise kgaolo 22) Ke sa ntse ke kgona go bona Aborahame le Isake ba palama thaba ka ngata ya dikgong, e re ka Aborahame a ne a ikanya Jehofa ka botlalo. E re ka ke ne ke le mosimane yo o se nang rre, seno se ne sa nkgatlha thata.

Morago ga moo, Malome Ben le mosadi wa gagwe ba ne ba fudugela kwa Maine, mme Mmè o ne a nyalwa gape mme re ne ra fudugela kwa New Jersey. Ka jalo go ne ga feta nako e telele ke sa bone Malome Ben. Ka nako ya fa ke ne ke le mo dingwageng tsa me tsa bolesome kwa New Jersey, ke ne ka kopana le Marion Neff, mongwe wa bana ba le robedi wa lelapa la Ba-Presbyterian, le ke neng ke rata go le etela. Gantsi ka Bosontaga maitseboa ke ne ke itisa le lelapa leo le setlhopha sa basha sa kereke ya bone mo kgabagare le nna ke neng ka nna Mo-Presbyterian. Le fa go ntse jalo, dilo dingwe tse ke neng ke di ithutile kwa dipokanong tsa Baithuti ba Baebele di ile tsa dula mo go nna. Nna le Marion re ne ra nyalana ka 1928 mme bomorwadiarona, Doris le Louise ba ne ba tsholwa ka 1935 le 1938. E re ka re ne re na le ngwana yo monnye le lesea le le sa tswang go tsholwa, re ne ra lemoga roobabedi gore re tlhoka kaelo ya semoya go godisa lelapa la rona.

Go Bona Boammaaruri mo Dibukaneng Tsele

Nna le Marion re ne re batla kereke e re ka kopanelang le yone mme ra loga leano. Ka go refosana Sontaga mongwe le mongwe, mongwe wa rona o ne a sala mo gae le bana fa yo mongwe ene a ne a ya go etela kereke nngwe. Ka Sontaga mongwe e ne e le Marion yo o neng a tshwanetse go sala mo gae mme ke ne ka ithaopa go sala le bana gore ke tle ke bale bukana ya Safety, ya ntlha mo go tse tharo tse ke neng ke di filwe ke Mmè Stackhouse. Fa ke sena go simolola go e bala, ke ne ka palelwa ke go e tlogela! Ke ne ka simolola go tlhatswega pelo le e leng go feta gore ke bone sengwe se go neng go se na kereke epe e e neng e ka kgona go nnaya sone. Selo se se tshwanang se ne sa direga mo bekeng e e latelang, mme ke ne ka ithaopa go sala le bana fa ke ntse ke bala bukana ya bobedi ya Uncovered. Se ke neng ke se bala se ne se utlwala e se la ntlha ke se utlwa. A seno e ne e le se Malome Ben a neng a se dumela? Lelapa la rona le ne le dumela gore bodumedi jwa gagwe e ne e le jwa botsenwa. Marion o ne a tla akanya eng? Ke ne ke sa tlhoke go tshwenyega. Fa ke ne ke tswa tirong malatsi a sekae fa ke sena go bala bukana ya Uncovered, Marion o ne a nkgakgamatsa ka  go re, “Ke badile dibukana tsele tse o tlileng le tsone. Ruri di a kgatlha.” Ke ne ka wela makgwafo!

Mo morago ga dibukana tseno go ne go kwadilwe tshedimosetso ka buka e e neng e sa tswa go gololwa ya Enemies, e e neng e senola bodumedi jwa maaka e sa fitlhe sepe. Re ne ra fetsa mogopolo gore re nne le yone. Le fa go ntse jalo, pele re ka posa kopo ya rona, Mosupi mongwe o ne a kokota mo kgorong ya rona mme a re neela yone buka eo. Buka eo e ne ya re thusa go fetsa mogopolo! Re ne ra tlogela go etela dikereke mme ra simolola go ya kwa dipokanong tsa Mophato wa Basupi ba ga Jehofa wa Camden, mo New Jersey. Dikgwedi di sekae fela moragonyana ga moo, ka Sontaga, July 31, 1938, setlhopha sa rona sa batho ba ka nna 50 se ne sa kopana mo bojannyeng jwa ga Kgaitsadi Stackhouse—kwa ntlong e ke neng nkile ka leka go rekisa dikuku tsa Ista kwa go yone—mme re ne ra reetsa puo ya kolobetso e e neng e rekotilwe e neelwa ke Judge Rutherford. Morago ga moo re ne ra tsena mo ntlong go apara diaparo tse dingwe, mme ba le 19 ba rona ba ne ba kolobediwa mo molatswaneng o o gaufi.

Go Ikemisetsa go Nna Mmulatsela

Moragonyana fela fa ke sena go kolobediwa, mongwe wa bokgaitsadi mo mophatong o ne a mpolelela ka batho ba ba neng ba bidiwa babulatsela, ba ba dirang bodiredi jwa phatlalatsa tiro ya bone ya konokono. Ke ne ka simolola go swegaswega pelo  mme ka tsalana le lelapa lengwe la babulatsela. Monna mongwe yo o godileng, Mokaulengwe Konig, mosadi wa gagwe le morwadie yo o godileng, botlhe e ne e le babulatsela mo phuthegong e e gaufi. Jaaka rre wa bana ba bannye, ke ne ka kgatlhiwa thata ke boitumelo jo bogolo jo ba lelapa looraKonig ba neng ba nna le jone mo bodireding. Ke ne ke a tle ke fete foo, ke pake koloi ya me ya kgwebo ya dikuku, mme ke bereke le bone mo bodireding jwa ntlo le ntlo. Go ise go ye kae le nna ke ne ka batla go nna mmulatsela. Mme ke ne ke tla go dira jang? Nna le Marion re ne re na le bana ba bannye ba babedi, mme ke ne ke dira ka thata kwa tirong. E bile gone, fa Ntwa ya Lefatshe II e ne e simologa kwa Yuropa mme makawana a mantsi a ikwadisa mo sesoleng mo United States, rona ba re neng re setse re dira ditiro tse e seng tsa sesole re ne ra sala re na le tiro e ntsi. Ke ne ka kgothalediwa go tsaya diotora tse dintsi, mme ke ne ke itse gore le ka motlha ke ne ke se kitla ke kgona go nna mmulatsela ke na le thulaganyo e e ntseng jalo.

Fa ke ne ke bolelela Mokaulengwe Konig ka keletso ya me ya go nna mmulatsela, o ne a re: “Tswelela fela o dira ka natla mo tirelong ya ga Jehofa mme o mo itsise mokgele wa gago ka thapelo. O tla go thusa go o fitlhelela.” Ke ne ka dira sone seo ka lobaka lo lo fetang ngwaga. Ke ne ke tlhola ke akanya ka ditemana tse di tshwanang le Mathaio 6:8, e e re tlhomamisetsang gore Jehofa o itse gore re tlhoka eng le e leng pele re mo kopa. Ke ne ka leka go tswelela ke latela kgakololo e e mo go Mathaio 6:33, go batla Bogosi jwa Modimo pele le tshiamo ya gagwe. Ke ne ka kgothadiwa gape ke Mokaulengwe Melvin Winchester, motlhanka wa kgaolo (yo o bidiwang molebedi wa potologo jaanong).

Ke ne ka tlotla le Marion ka mekgele ya me. Re ne ra tlotla ka mafoko a ga Malaki 3:10, a a re kgothatsang go leka Jehofa gore re bone gore a ga a kitla a re tshololela masego. Ke ne ka kgothadiwa ke karabo eno ya gagwe: “Fa o batla go nna mmulatsela, o se ka wa diega ka ntlha ya me. Nka kgona go tlhokomela basetsana fa wena o ntse o le mmulatsela. E bile tota ga re tlhoke dithoto tse dintsintsi.” Morago ga go nna re nyalane ka dingwaga di le 12, ke ne ke setse ke itse gore Marion ke mmalelapa yo o somarelang le yo o kelotlhoko. Mo dingwageng tse di ntseng di feta, o ntse a le mopati wa me yo o molemo mo tirong ya bobulatsela, mme sephiri sengwe sa go bo re atlegile ka dingwaga di ka nna 60 re le mo tirelong ya nako e e tletseng ke bokgoni jwa gagwe jwa go kgotsofalela go le gonnye go re nang le gone le go dira e kete re na le go le gontsi.

Ka selemo sa 1941, morago ga go rulaganya ka dikgwedikgwedi ka thapelo, nna le Marion re ne re beetse madi mangwe kwa thoko mme re ne ra reka kharabane ya dimetara di le 5,5 e lelapa la rona le neng le ka nna mo go yone. Ke ne ka tlogela tiro mme ka nna mmulatsela wa nako e e tletseng ka July 1941, mme ke ntse ke le mo tirelong ya nako e e tletseng e sa le ka nako eo. Kabelo ya me ya ntlha e ne e le go ya mo mafelong a le lesome, mo Kgaolo 50 fa gare ga New Jersey le St. Louis, Missouri, koo kopano ya rona ya kgaolo e neng e tla tshwarelwa gone mo masimologong a August. Ke ne ka romelelwa maina le diaterese tsa bakaulengwe ba ba neng ba le mo tseleng eo, mme ke ne ka ba kwalela go sa le gale, ke ba bolelela gore ke ne ke tla goroga leng. Fa re tsena kwa kopanong, ke ne ke tshwanetse go ya kwa lephateng la bobulatsela mme ke newe kabelo e nngwe.

“Ke Tlile go Leka Jehofa”

Re ne ra tlatsa kharabane ya rona e nnye ka dibuka mme ra ya kwa pokanong ya rona ya bofelo kwa Camden go ya go sadisa bakaulengwe sentle. E re ka re ne re na le basetsanyana ba babedi ba bannye go ba tlhokomela mme re sa itse gore re tla ya kae morago ga kopano, dithulaganyo tsa rona di ka tswa di ne di lebega di sa utlwale mo bakaulengweng bangwe, mme bangwe ba bone ba ne ba re: “Lo tla bo lo boile e se kgale.” Ke gopola ke araba ke re: “Gone, ga ke re ga nkitla ke boa. Jehofa o rile o tla ntlhokomela, mme ke tlile go leka Jehofa.”

Morago ga go nna mmulatsela ka dingwaga di le 60 mo ditoropong di le 20 go tswa kwa Massachusetts go ya kwa Mississipi, re ka re Jehofa o ile a diragatsa tsholofetso ya gagwe go feta kafa re neng re lebeletse ka teng. Masego a a neng a a tshololela nna le Marion le bomorwadiarona ba babedi a feta sepe fela se ke neng ke ka se solofela morago kwa ka 1941. Masego ao a akaretsa go bona bomorwadiarona ba direla e le babulatsela ba ba ikanyegang mo diphuthegong tse di gaufi, le (la bofelo fa ke bala) go nna le barwa le barwadi ba semoya ba ka nna lekgolo go anama le Lebopo la Botlhaba la United States. Ke ile ka ithuta le batho ba le 52 ba ba ileng ba neela matshelo a bone mo go Jehofa Modimo mme Marion ene o ithutile le ba le 48.

 Ka August 1941, re ne ra ya St. Louis, mme koo ke ne ka kopana le Mokaulengwe T. J. Sullivan yo o neng a tswa Bethele. O ne a tshotse lekwalo la me le le neng le bontsha gore ke modiredi yo o tlhomilweng, le ke neng ke le tlhoka ka ntlha ya ntwa e e neng e le gaufi le ka ntlha ya go bo batho ba ne ba bilediwa go ikwadisa mo sesoleng. Ke ne ka bolelela Mokaulengwe Sullivan gore mosadi wa me o ne a bereka nako e e neng e lekana le ya me mo bodireding le gore o ne a tla rata go nna mmulatsela le nna. Le fa gone lephata la bobulatsela le ne le ise le tlhongwe kwa kopanong, Mokaulengwe Sullivan o ne a kwadisa Marion go nna mmulatsela gone fela foo mme a re botsa jaana: “Lo ile go nna babulatsela kae morago ga kopano?” Re ne re sa itse. O ne a re: “Nnyaa lo se ka lwa tshwenyega. Lo tla kopana le mongwe mo kopanong yo o tswang kwa go tlhokegang babulatsela gone, mme bothata jwa lona bo tla bo bo rarabolotswe. Lo re kwalele fela lo re bolelele gore lo kae, mme re tla lo romelela lokwalo lwa kabelo.” Go ne ga nna fela jalo. Go ile ga diragala gore Mokaulengwe Jack DeWitt, yo e neng e le motlhanka wa kgaolo pele, a bo a itse batho kwa New Market, kwa Virginia, ba ba neng ba na le legae la babulatsela, le le neng le sa ntse le tlhoka babulatsela ba le mmalwa. Ka jalo, morago ga kopano, re ne ra ya New Market.

Kwa New Market re ne ra diragalelwa ke sengwe se se itumedisang. Yo o neng a tswa Philadelphia a tla go dira le rona mo tirong ya bobulatsela e ne e le ene Benjamin Ransom! Ee, Malome Ben. A bo go ne go itumedisa jang go dira le ene mo bodireding jwa ntlo le ntlo morago ga dingwaga tse di fetang 25 a sena go jala peo ya boammaaruri mo pelong ya me morago kwa, kwa Boston! Le fa Malome Ben a ile a itshokela go ganediwa, go sotliwa le e leng go bogisiwa ke lelapa, le ka motlha ga a ise a ko a tlogele go rata Jehofa le bodiredi.

Re ile ra itumelela go nna dikgwedi di le robedi kwa legaeng la babulatsela kwa New Market. Sengwe sa dilo tse re neng ra di ithuta mo lobakeng loo ke go ananya dibuka ka dikoko le mae. Morago ga moo, Malome Ben le nna le Marion le ba bangwe ba le bararo re ne ra abelwa go ya go nna babulatsela ba ba kgethegileng kwa Hanover, kwa Pennsylvania—e le kabelo ya ntlha ya tse thataro tse re neng re tlile go nna le tsone kwa Pennsylvania go tloga ka 1942 go fitlha ka 1945.

Babulatsela ba ba Kgethegileng ka Ntwa ya Lefatshe II

Ka nako ya Ntwa ya Lefatshe II go ne go na le dinako tse ka tsone re neng re tshwanelwa ke go itshokela go ganediwa ka gonne re sa tseye letlhakore, mme le ka motlha Jehofa ga a ise a ko a tlhoke go re ema nokeng. Ka nako nngwe kwa Provincetown, kwa Massachusetts, koloi ya rona ya kgale ya Buick e ne ya senyega mme ke ne ka tsamaya dikilometara di le mmalwa mo lefelong lengwe la Bakatoliki le re neng re ganediwa thata mo go lone go ya go dira leeto la go boela. Ke ne ka feta setlhopha sa diganana dingwe tse di neng tsa ntemoga mme sa simolola go nkgoeletsa. Ke ne ka feta ka bonako matlapa a ntse a feta mo tlhogong ya me, ke rapela fela gore basha bao ba bo ba sa ntshale morago. Ke ne ka fitlha kwa ntlong ya motho yo o neng a kgatlhega ke sa gobala. Mme mong wa ntlo, leloko le le tlotlegang la Mophato wa Amerika o ne a kopa maitshwarelo, a re: “Ga nkitla ke kgona go nna le wena maitseboeng ano, ka gonne ke ne ke lebetse gore re tlile go ya baesekopong.” Ke ne ka simolola go boifa fa ke akanya ka setlhopha se se neng se nkolopa ka matlapa se se neng se ntetile mo khoneng. Le fa go ntse jalo, ke ne ka wela makgwafo fa monna yono a re: “Ke eng fa o sa tsamaye fela le rona? Re ka nna ra tlotla mo tseleng.” Jalo ke ne ka kgona go mo neela bosupi mme ka feta ka pabalesego fa setlhopheng seo.

Go Lekalekanya Tsa Lelapa le Tsa Bodiredi

Morago ga ntwa re ne re na le dikabelo di le mmalwa kwa Virginia, go akareletsa le go nna dingwaga di le robedi re le babulatsela ba ba kgethegileng le ba nako e e tletseng kwa Charlottesville. Ka 1956, basetsana ba rona ba ne ba setse ba godile e bile ba nyetswe, mme nna le Marion re ne re le mo loetong gape, re ya go nna babulatsela kwa Harrisonburg, kwa Virginia le go ya go nna babulatsela ba ba kgethegileng kwa Lincolnton, kwa North Carolina.

Ka 1966 ke ne ka abelwa tiro ya potologo, ke tsamaya go tswa phuthegong e nngwe go ya go e nngwe ke kgothatsa bakaulengwe, fela jaaka Mokaulengwe Winchester a ile a nkgothatsa morago kwa ka bo1930 kwa New Jersey. Ke ne ka etela potologo ya diphuthego kwa Tennessee ka dingwaga tse pedi. Morago ga moo, nna le Marion re ne ra kopiwa gore re boele kwa go se re neng re se rata thata, e leng bobulatsela jo bo kgethegileng. Go simolola ka 1968 go fitlha ka 1977, re ne ra nna babulatsela ba ba  kgethegileng kwa borwa jwa United States, go tloga kwa Georgia go ya kwa Mississippi.

Kwa Eastman, kwa Georgia, ke ne ka tlhongwa go nna molebedi wa phuthego (yo o bidiwang molebedi yo o okamelang jaanong) mo boemong jwa ga Powell Kirkland, mokaulengwe yo o godileng le yo o rategang, yo o neng a feditse dingwaga di le dintsi e le molebedi wa potologo mme jaanong a lwala. O ne a anaanela thata e bile a nkema nokeng. Go engwa nokeng ke ene go ne go le botlhokwa ka gonne go ne go na le go gogagogana mo phuthegong mme bangwe ba ba neng ba na le maikarabelo ba ne ba amega. Kgogakgogano eno e ne ya gola mme ke ne ka dirisa nako e ntsi ke rapela Jehofa. Ke ne ka gakologelwa dikwalo tse di tshwanang le Diane 3:5, 6: “Ikanye Jehofa ka pelo ya gago yotlhe mme o se ka wa ikaega ka tlhaloganyo ya gago. Mo tseye tsia mo ditseleng tsotlhe tsa gago, mme o tla tlhamalatsa ditselana tsa gago.” Ka ntlha ya go leka ka natla gore re tlotle dilo ka kgololesego, re ne ra kgona go dira gore phuthego e nne seoposengwe mme botlhe ba ne ba sala ba kgotsofetse.

Ka 1977 re ne re setse re utlwa manokonoko a botsofe go sekae, mme re ne ra abelwa gape kwa kgaolong ya Charlottesville, koo bomorwadiarona boobabedi ba neng ba nna gone le malapa a bone. Mo dingwageng tse 23 tse di fetileng, re ile ra itumelela go direla mo lefelong leno, re thusa go simolola phuthego ya Ruckersville, Virginia, le go bona bana le bana ba bana ba diithuti tsa rona tsa Baebele tsa kgale ba gola go nna bagolwane ba phuthego, babulatsela le badiredi ba Bethele. Nna le Marion re  sa ntse re kgona go nna le thulaganyo e ntle ya tirelo ya tshimo, mme ke na le tshiamelo ya go direla ka matlhagatlhaga ke le mogolwane mo Phuthegong ya East ya Charlottesville, ke tshwara thuto ya buka le go neela dipuo tsa phatlalatsa.

Go kgabaganya dingwaga, re nnile le mathata jaaka mongwe le mongwe. Ka sekai, go sa kgathalesege maiteko a re ileng ra a dira, Doris o ne a koafala semoyeng fa a ne a le mo dingwageng tsa gagwe tsa bofelo tsa bosha mme a nyalana le monna yo e neng e se Mosupi. Mme gone ga a ka a latlha lorato lwa gagwe mo go Jehofa gotlhelele, e bile morwawe e bong Bill o ntse a direla ka dingwaga tse 15 kwa Bethele kwa Wallkill, kwa New York. Gone jaanong Doris le Louise ke batlholagadi ka bobedi mme ba direla ka boitumelo e le babulatsela ba nako e e tletseng mo lefelong le le gaufi le rona.

Se re Se Ithutileng go Ralala Dingwaga

Ke ile ka ithuta go latela melao e e rileng gore ke atlege mo go direleng Jehofa: Tlhofofatsa botshelo jwa gago. Nna sekao mo dilong tsotlhe, go akaretsa le mo botshelong jwa gago ka namana. Latela kaelo ya “motlhanka yo o boikanyego le yo o botlhale” mo dilong tsotlhe.—Mathaio 24:45.

Marion o dirile lenaane le lekhutshwane mme e le le le mosola la dikakantsho tse motho a ka di dirisang gore a atlege fa e le mmulatsela a ntse a godisa bana: Itirele thulaganyo e e molemo mme o e ngaparele. Dira gore bodiredi jwa gago jwa bobulatsela e nne tiro ya botshelo jotlhe. Ja dijo tse di siameng. Ikhutse mo go lekaneng. O se ka wa itlosa bodutu ka tsela e e feteletseng. Dira gore boammaaruri, go akaretsa le dikarolo tsotlhe tsa bodiredi e nne selo se se kgatlhisang mo baneng ba gago. Dira gore ba itumelele bodiredi ka dinako tsotlhe.

Gone jaanong re mo dingwageng tsa rona tsa bo90. Go fetile dingwaga tse 62 e sa le re utlwa puo ya rona ya kolobetso mo bojannyeng jwa legae looraStackhouse, mme go fetile dingwaga di le 60 re le mo tirelong ya nako e e tletseng. Nna le Marion re sa ntse re ka bua ka boammaaruri gore re kgotsofaletse botshelo jwa rona jotlhe ka botlalo. Ke lebogela segolobogolo kgothatso e ke neng ka e newa ke sa ntse ke le rre yo mosha gore ke beye mekgele ya semoya kwa pele le go lwela gore ke e fitlhelele, e bile ke leboga le mosadi wa me yo o rategang, Marion, le bomorwadiarona ba babedi go bo ba ile ba ntshegetsa mo dingwageng tse di fetileng. Le fa re sa huma, gantsi ke dirisa mafoko ano a Moreri 2:25 mo go nna: “Ke mang yo o jang a ba a nwa botoka go na le nna?”

Ruri, mo go rona, Jehofa o ile a diragatsa tsholofetso ya gagwe e e mo go Malaki 3:10 ka tsela e kgolo thata. Ruri o ile a ‘re tshololela lesego go fitlha re sa tlhole re tlhoka sepe’!

DILO TSE RE DI GAKOLOGELWANG KA DINGWAGA TSA NTWA

Mo e batlileng e le dingwaga tse 60 morago ga ntwa, lelapa le sa ntse le gopola dingwaga tseo sentle.

Doris o gakologelwa jaana: “Pennsylvania e ne e tle e nne tsididi. Bosigo bongwe temperetšha e ne e le kwa tlase ga boswakgapetla ka didikirii di le 35 tsa Celsuis.” Louise o oketsa jaana: “Nna le Doris re ne re ithuthafatsa maoto ka go refosanela go nna mo godimo ga maoto a yo mongwe re le mo setulong se se kwa morago sa Buick ya rona ya kgale.”

Doris a re: “Mme re ne re se ke re ikutlwa re humanegile kgotsa re tlhoka. Re ne re itse gore re fuduga go feta batho ba bangwe, mme re ne re ja sentle ka metlha, e bile re ne re na le diaparo tse di siameng tse re neng re di apolelwa di sa ntse di siame ke bangwe ba ditsala tsa rona kwa Ohio, ba ba neng ba na le barwadi ba ba re fetang go sekae fela.”

“Mmè le Rre ba ne ba dira gore re ikutlwe re ratiwa e bile re anaanelwa ka dinako tsotlhe,” go tlhalosa jalo Louise, “mme re ne re fetsa nako e ntsi le bone mo bodireding. Go ne go dira gore re ikutlwe re le botlhokwa e bile re atamelane thata le bone.”

Paul o gakologelwa jaana: “Ke ne ke na le koloi ya Buick Special ya 1936, mme dikoloi tseno di ne di itsege thata ka go kgaoga diase. Ke akanya gore enjene e ne e nonofile thata mo koloing. Go lebega fa seo se ne se direga ka metlha mo bosigong jo bo neng bo le tsididi go feta a mangwe mo kgweding, ke bo ke tswa ke ya kwa jarateng ya dikgoropa go batla ase e nngwe. Ke ne ka feleletsa ke le setswerere sa go di tsenya.”

Marion a re: “O se ka wa lebala dikarata tsa reshene. Sengwe le sengwe se ne se ntshiwa ka reshene—nama, peterolo, dithaere tsa koloi, sengwe le sengwe. Nako nngwe le nngwe fa re ne re fitlha kwa kabelong e ntšha, re ne re tshwanetse go ya kwa lefapheng le le ntshang dikarata, re ikwadisetse karata ya reshene. Go ne go ka tsaya dikgwedi go e newa, mme go ne go bonala gore nako nngwe le nngwe fa kgabagare re ne re newa karata ya rona ya reshene, re ne re romelwa kwa kabelong e e latelang, mme re ne re tshwanetse go simolola kwa tshimologong gape. Mme Jehofa o ne a re tlhokomela ka metlha.”

[Setshwantsho]

Nna le Marion re na le Doris (kafa molemeng) le Louise, ka 2000

[Setshwantsho mo go tsebe 25]

Ke na le mmè ka 1918, fa ke ne ke na le dingwaga di le 11

[Setshwantsho mo go tsebe 26]

Ke na le Louise, Marion le Doris, fa basetsana ba ne ba kolobediwa ka 1948

[Setshwantsho mo go tsebe 26]

Setshwantsho sa rona sa lenyalo, ka October 1928

[Setshwantsho mo go tsebe 26]

Nna le bomorwadiake (kwa bofelong kafa molemeng le kwa bofelong kafa mojeng) kwa Setadiamong sa Yankee ka 1955