Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Kamchatka—Lefatshe la Dikgakgamatso la Phasifiki Kwa Russia

Kamchatka—Lefatshe la Dikgakgamatso la Phasifiki Kwa Russia

 Kamchatka—Lefatshe la Dikgakgamatso la Phasifiki Kwa Russia

KA MOKWADI WA TSOGANG! KWA RUSSIA

DINGWAGA di feta makgolo a mararo tse di fetileng, baribolodi ba kwa Russia ba ba neng ba ya kwa botlhaba go ralala Asia ba ne ba goroga mo lefelong le le dithaba la pheninsula le le tsenang mo Lewatleng la Phasifiki kwa borwa, le aroganya Lewatle la Okhotsk mo go la Bering. Lefelo leno le le ntle le le leng legolonyana mo go Italy, le sa ntse le sa itsiwe ke batswantle ba le bantsi.

Naga eno ya Kamchatka e e batlang e le mo latitshutung e e tshwanang le ya British Isles, e na le tlelaemete e e tsiditsana. Mariga a teng ga a bogale thata gaufi le lotshitshi, mme mo mafelong a a kwa gare ga naga go wa semathana sa dimetara di le 6 ka dinako dingwe se fitlha go dimitara di le 12! Ka selemo, setlhaketlhake seno gangwe le gape se apesiwa ke mouwane o o tswang mo lewatleng le diphefo tse di maatla. Dipula tse dintsi tse di nang mo Kamchatka di dira gore mmu wa lekgwamolelo o medise dimela tse di golang sentle, tse di akaretsang moretlwa, ditlhaga tse ditelele tse di lekanang le motho, le malomo a mo nageng a mantle, a a jaaka rose e e itsegeng ka gore ke mohumagadi wa naga.

Ditlhare tsa Stone kgotsa Erman, di aname le mo e  batlang e le nngwetharong ya naga eno, dikutu tsa tsone le dikala di kobilwe ke diphefo tse di maatla le go wa ga semathana se se ntsi. Ditlhare tseno di kgona go itshokela maemo ano a a sa siamang e bile di gola ka iketlo, di nonofile ka tsela e e sa tlwaelegang, medi ya tsone e nonofile, e dira gore di kgone go gola mo e batlang e le gongwe le gongwe—di kgona go gola ka go phekama go tswa mo matlhakoreng a mafika! Matlhare a tsone a simolola go tlhoga ka kgwedi ya Seetebosigo, fa go na le semathane, mme a nna serolwana ka Phatwe, a bega go tla ga mariga.

Makgwamolelo le Metswedi ya Metsi a a Bolelo

Kamchatka e e leng mo se go tweng ke Ring of Fire—lefelo le dithoromo tsa lefatshe di ratang go direga thata mo go lone le le fa losing lwa Lewatle la Phasifiki—e na le dithaba tsa makgwamolelo di ka nna 30. Thaba ya lekgwamolelo ya Klyuchevskaya, e e tlhalosiwang e le “khounu e e bontle jo bo gakgamatsang,” e bogodimo jwa dimetara di le 4 750 mo godimo ga boalo jwa lewatle, mme seno se e dira thaba ya lekgwamolelo e kgolo go di feta tsotlhe kwa Yuropa le Asia. Fa e sa le ka 1697—ngwaga o baribolodi ba Marussia ba neng ba goroga la ntlha ka one kwa Kamchatka—go nnile le dithunyo tsa makgwamolelo tse di fetang 600 tse di begilweng mo lefelong leno.

Ka 1975/76 go ne ga thunya lekgwamolelo go tswa mo go neng go phanyegileng gone kwa karolong ya Tolbachik le le neng la dira kgabo e e keteng ya “totshe” ya bogodimo jwa dimetara di feta 2 500! Go ne ga benya magadima kwa godimo mo marung a a nang le molora wa lekgwamolelo. Kwantle ga go lesa go thunya ka sebaka sa ngwaga le halofo, go thunya ga makgwamolelo ano go ne ga dira gore go nne le dithabana tse dingwe tsa makgwamolelo di le nnè. Matsha le dinoka di ne tsa kgala, mme molora o o molelo o ne wa laila sekgwa sotlhe wa nyeletsa le medi gotlhelele. Karolo e kgolo ya lefelo leno e ne ya fetoga sekaka.

Ka lesego, dithunyo tse dintsi di diregile kgakala le mo batho ba nnang gone, mme ke batho ba le mmalwa fela ba ba neng ba swa. Mme gone, baeti ba tshwanelwa ke go nna kelotlhoko, bogolo jang fa ba ya kwa Mokgatsheng wa Loso, o o fa tlase ga thaba ya lekgwamolelo la Kichpinych. Fa go se na phefo, bogolo jang ka nako ya fa dikgakologo di gakolosa aese, go tlala digase tse di botlhole mo mokgatsheng ono, di dira gore e nne lefelo le le kotsi mo diphologolong. Nako nngwe, mokgatšha o ne o tletse ka ditoto tsa dibera di le lesome le diphologolo tse dinnye di le mmalwa.

Mosima o mogolo wa lekgwamolelo o o bidiwang Uzon o na le leubelo la seretse se se kgakgathang le matsha a a tswang mosi o o molelo o o nang le malele a a mebalabala. Mo go yone kgaolo eno go na le Mekgatšha ya Metswedi ya Metsi a a Bolelo, e e neng ya  ribololwa ka 1941. Metswedi mengwe ya metsi a a bolelo e thunya mo metsotsong mengwe le mengwe e le mebedi go ya go e le meraro, mme e mengwe, e thunya morago ga malatsi a le mmalwa. Dihelikopotara di rwalela baeti kwa mafelong ano a a gakgamatsang, a a leng dikilometara di le 180 kwa bokone jwa toropo ya Petropavlovsk-Kamchatskiy. Le fa go ntse jalo, palo ya baeti e lekanyeditswe thata gore ba se ka ba senya mafelo ano a a botlhokwa. Ke ka lebaka leno go sireleditsweng mafelo a le marataro kwa Kamchatka a a dirilweng Mafelo a a Tshwanelwang ke go Somarelwa mo Lefatsheng.

Kamchatka e na le mafelo a le mmalwa a a pomponyegang metsi a a bolelo, a bontsi jwa one a leng mogote wa dikerii tsa Celsius di le 30-40, a itumedisa baeti e bile a thusa ka nako ya dikgwedi tse di telele e bile di le tsididi tsa mariga. Mogote o o tswang kafa tlase ga lefatshe le one o dirisediwa go fetlha motlakase.  Tota e bile, lefelo la ntlha la go fetlha motlakase go tswa ka fa tlase ga lefatshe kwa Russia le ne la agiwa mo karolong eno ya naga.

Dibera, Di-Salmon, le Bontsu ba mo Lewatleng

Go na le dibera tse di borokwa di ka nna 10 000 tse di sa ntseng di tshela kwa Kamchatka. Palogare ya bokete jwa tsone ke dikilogerama di le 150-200, di kgona go gola go feta dikilogerama tseno ka makgetlho a le mararo fa di ka tlogelwa fela di sa tshwenngwe. Mo dikinaneng tsa batho ba Itelmen, ba re bera ke “morwaarabona,” e bile ba ne ba tlotla diphologolo tseno. Botsalano jono bo ne jwa fela fa go nna le ditlhobolo. Gone jaanong batlhokomedi ba tlhago ba amegile thata ka isagwe ya diphologolo tseno.

Dibera di ditlhong ka tlhago, ka jalo di bonwa ka sewelo. Mme le fa go ntse jalo ka Seetebosigo, fa ditlhapi tsa salmon di simolola go tlalatlala mo dinokeng, dibera di tla ka bontsi go tla go tsoma ditlhapi tseno, bera e le nngwe e kgona go ja tasene ya ditlhapi tseno! Ke ka ntlha yang fa di ja thata jaana? Ka nako ya selemo, dibera di tshwanetse go ipolokela mafura a mantsi mo mmeleng gore di kgone go emelana le dikgwedi tse di tsididi tsa mariga, tse di di fetsang di robetse mo mongobong wa tsone gore di tle di ipolokele maikatlapelo.

Phologolo nngwe e e ratang di-salmon ke ntsu ya mo lewatleng ya Steller, nonyane e ntle e e kgatlhang ya diphuka tsa boleele jwa dimetara tse 2,5 fa di tsharologile. Gantsi e ntsho, e na le patso e tshweu mo magetleng le mogatla o o khutlo tharo, o mosweu. Gone jaanong palo ya dintsu tseno e fitlha go 5 000 mme e ntse e ya fokotsega, mme di fitlhelwa fela mo karolong eno ya lefatshe mme, ka dinako dingwe, di fitlhelwa kwa Aleutian le kwa Pribilof ditlhaketlhake tsa kwa Alaska. Dinonyane tseno di dirisa dintlhaga di le dingwe ngwaga le ngwaga, di nna di di baakanya le go di oketsa ka matlhare. Sentlhaga sengwe se ne sa fitlha go dimetara di le 3 ka bogolo mme se ne sa nna bokete jaana mo se neng sa feleletsa se robile setlhare se se neng se se tshegeditse!

Baagi ba Kwa Kamchatka

Gompieno go tletse Marussia thata kwa Kamchatka, mme go sa ntse go na le baagi ba ba tlholegileng koo ba le dikete di le mmalwa, setlhopha se segolo ke sa ba Koryak ba ba agileng kwa bokone jwa naga eo. Ditlhopha tse dingwe ke Ba-Chukchi le Ba-Itelmen, mme bangwe le bangwe ba buang puo ya bone. Bontsi jwa baagi ba kwa Kamchatka ba nna kwa Petropavlovsk-Kamchatskiy, e leng toropo e diofisi tsa botsamaisi di leng kwa go yone. Setlhaketlhake sotlhe se na le baagi ba le mmalwa fale le fale, mme metse e mentsi e e mo mabopong le e e gaufi le dinoka e fitlhelelwa fela ka sekepe kgotsa ka sefofane.

Ikonomi ya lefelo leno e ikaegile thata ka go tshwara ditlhapi le makakaie. Makakaie a magolo a mahibidu a kwa Kamchatka ke one tota a rategang. Ka bogolo jwa dimetara di le tlhano go ya go di le 1,7 fa di phutholotswe maoto, di kgabisa ditafole tse di rekisetswang mo go tsone ka mebalabala ya tsone.

Fa e sa le ka 1989, Basupi ba ga Jehofa ba ntse ba etela Kamchatka ka maikaelelo a go tshwara ditlhapi tsa mofuta o mongwe. Jaaka “batshwari ba batho,” ba ntse ba isa dikgang tse di molemo tsa Bogosi jwa Modimo kwa bathong ba metse e e kgakala ya Kamchatka. (Mathaio 4:19; 24:14) Ba bangwe ba tsibogetse dikgang tseno sentle, mme jaanong le bone ba thusa batho ba bangwe go itse le go obamela Mmopi, Jehofa Modimo, go na le go obamela popo ya gagwe. Ka ntlha ya seno, baagi ba le bantsi ba koo ba gololwa mo tumelong ya go boifa meya e e bosula. (Jakobe 4:7) Gape ba ithuta ka nako e e tlang ya fa lefatshe lotlhe, le tla bo le phepafaditswe mo bosuleng le mo bathong ba ba bo dirang mme le “tletse ka kitso ya ga Jehofa jaaka metsi a khurumeditse lewatle.”—Isaia 11:9.

[Lebokoso/Ditshwantsho mo go tsebe 18]

Mosima O O Gakgamatsang Wa Lekgwamolelo

Mokgatsha wa lekgwamolelo wa Uzon, e e leng boalo jwa lekgwamolelo la bogologolo, e bophara jwa dikilometara di le 10 go e kgabaganya. Buka nngwe ya re mabota a one a a boteng a na le “sengwe le sengwe se Kamchatka e tumileng ka sone.” Mo teng ga mokgatsha ono go na le metsi a a bolelo le a a tsididi a a tswang ka fa tlase ga lefatshe, maubelo a seretse se se kgakgathang, seretse sa lekgwamolelo, matsha a a phepa a a nang le ditlhapi le difudi, le dijalo tse dintsi.

Buka ya Miracles of Kamchatka Land ya re “ga go na lefelo lepe mo Lefatsheng” le letlhabula la lone le leng le khutshwane e bile le le lentle go feta leno. Dipoa tse di bohibidu jwa molelo di farologana le ditlhare tse di serolwana le gouta, mme fale le fale lefatshe le a bela ka fa tlase le ntsha mosi o mosweu o o tlhagelelang sentle mo loaping le le botala jo bo tseneletseng. Mme mo mesong ka masa a magolo, sekgwa se a “opela” fa dimilione tse dintsintsi tsa matlhare a a nang le segagane a wela fa fatshe a dira modumo o mosesane, ka bonya a ntse a lemosa gore mariga a atametse.

[Lebokoso mo go tsebe 19]

Letsha Le Le Kotsi!

Ka 1996 lekgwamolelo le go neng go akanngwa gore le nyeletse le ne la thunya kwa tlase ga Letsha la Karymsky, la dira makhubu a bogolo jwa dimetara di le 30 a o a neng a lalaanya dikgwa. Mo metsotsong e se mekae fela letsha leno le ne le tletse ka esiti e ntsi e e neng ya dira gore ditshedi di se ka tsa kgona go tshela mo go lone. Le fa go ntse jalo, ga go na diphologolo dipe tse di neng tsa fitlhelwa di sule gaufi le letsha leno , le mororo lekgwamolelo le ile la baka makhubu a a neng a senya letsha, go tlhalosa jalo mmatlisisi Andrew Logan. A re: “Pele thunyo e direga, ditlhapi dingwe di le dimilione (bontsi ba tsone e le tsa salmon le trout) tse go neng go itsege fa di tshela mo Letsheng leno la Karymsky. Morago ga thunyo eno letsha le ne la sala le se na sepe se se tshelang. Le fa go ntse jalo, go ka tswa go na le ditlhapi di le mmalwa tse di ka tswang di falotse.” Baitseanape ba fopholetsa gore go ka tswa go ne go na le sengwe se se tsibositseng—gongwe go fetoga ga dikhemikale tsa metsi—ditlhapi tseno, seno sa dira gore di tshabele kwa nokeng e e fa gaufi ya Karymsky.

[Mmapa mo go tsebe 16]

(Go bona mokwalo o o feletseng, leba kgatiso)

RUSSIA

KAMCHATKA