Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Kente—Letsela la Dikgosi

Kente—Letsela la Dikgosi

 Kente—Letsela la Dikgosi

KA MOKWADI WA TSOGANG! KWA GHANA

DIATLA tsa mologi di tsamaela ka bofefo kwa pele le kwa morago mo godimo ga letsela. Di tsamaisana le modumo wa go tswirinya ga maotwanakgogisi le dikere fa mologi ene a tlhomile matlho mo letseleng le le mebalabala le le fa pele ga gagwe. O tsenya dikgole fa gare ga menwana ya maoto; dikgole tseno di laola ditweega—dikarolo tse di yang kwa godimo le kwa tlase di farologanya le go kaela ditlhale tse di tlhamalalang tse di tsharologang boleele jwa dimetara di le thataro fa pele ga motšhini o o logang. Menwana ya gagwe e loga ka bonako maodi a a mmala o o tsabakelang go nna ditlhale tse di kgabaganyang a bo a di iteela kwa tlase go se kae gore letsela leno le wediwe.

Letsela le le dirwang jalo ke la boatlhamo jwa disentimetara di le lesome fela. Le na le mmala o o tsabakelang e bile le logilwe ka tsela e e raraaneng. Mologi o le kgotsofalela fela thata ka nako ya fa a le sekaseka fa a sena go le fetsa—e le letsela la kente ya mmatota.

Tiro ya Bogologolo ya Diatla

Baitseanape mo tirong ya diatla ba feditse diketekete tsa dingwaga ba loga ka tsela ya bogologolo. Fa ba loga, ba ne ba dirisa ditlhale tse di otlhilweng ka leloba, katune le sei. Ba ne ba tsaya mebala mo meding ya dimela le mo matlhareng a tsone, e e neng e dira gore balogi ba kgone go dira mekgabisa e e sa raraanang.

Balogi ba bakgarakgatshegi ba Afrika ba ne ba tlhama metšhini e mennye ya go loga e motho a neng a kgona go tsamaya ka yone go tswa lefelong le lengwe go ya kwa go le lengwe. E ne e bidiwa metšhini e e logang bosesane ka gonne e ne e loga matsela a masesane a boatlhamo jwa disentimetara di le 7,5 go ya go di le 11,5 fela. Morago ga moo, matsela a maleele ano a masesane a ne a rokaganngwa mmogo, a tshwaraganngwa ka matlhakore a one go dira letsela le le lengwe fela le legolo le motho a neng a ka ithatelela ka lone.  Metšhine e e logang bosesane eno e mennye e ne e kgabagantshiwa dikaka, dinoka le mekoloko e e goletseng kwa godimo ya dithaba ka dipelesa. Metšhine eno e go neng go tsamaiwa ka yone mo ditseleng tse di neng di dirisiwa thata ke bagwebi e ne e solegela batho ba ba neng ba e dirisa molemo fela thata.

Go Gwalalela Letsela Leno

Dikgosi tsa kwa Afrika Bophirima le dikgosana tsa teng di feditse makgolokgolo a dingwaga di laola lefatshe le le humileng ka diminerale le babatlisisi ba kwa Yuropa ba neng ba le bitsa Gold Coast (Lotshitshi lwa Gouta). * Mo lefelong leno, go ne go epololwa gouta e e seng kana ka sepe mo meepong, e e neng e humisa dikgosi tse di busang tsa Ashanti le malapa a tsone a segosi. Dikgosi tseno le dikgosana tsa tsone tse di tlhomologileng di ne di bontsha babusiwa ba tsone khumo ya tsone, maatla le taolo ka go ikgabisa ka mabenya a a boima a gouta le go ithathelela ka matsela a ba a logetsweng ka mo go kgethegileng. Matsela a a tlhomologileng ano a babusi bano ba neng ba a apara a ne a simolola go bidiwa kente, lefoko le le ka tswang le ne le bontsha gore letsela leno le logilwe ka tsela e e tshwanang le e seroto se logilweng ka yone. Ditso tse dingwe mo Gold Coast le tsone di ne di loga matsela a masesane, mme mo dikgosing tsa Ashanti, letsela la kente le ne la simolola go tshwantshetsa maemo a a kwa godimo le a segosi.

Balogi ba matsela a masesane ba kwa Gold Coast ba ne ba dirisa tlhale e e boleta e e otlhilweng mo lefelong la bone. Tlhale e e fetoletsweng mo mmaleng o o bobududu ke yone fela e ba neng ba ka e dirisa. Ditlhale tse di bobududu tseno di ne di logelelwa mo letseleng le lesweu le le boleta go dira metlhala le methalo e e nang le matlhakore a le manè le le neng le direlwa batho ba mo lefelong leo.

Letsela la kente la segosi le le neng le le boleta thata le ne le direlwa batho ba ba rileng fela. Go ne ga tlhongwa ditlhopha tse di logang ka tsela e e matsetseleko gore di loge letsela la boleng jo bo kwa godimo di logela lelapa la segosi. Tsela eo e go neng go logwa ka yone e ne e sa itsisiwe batho ba bangwe mme e ne e bolokwa e le sephiri. Balogi ba bangwe botlhe ba ne ba ilediwa go dira mefuta ya melogo e e neng e tshwanetse ya logelwa kgosi le ba ntlo ya gagwe fela. Kgosi e ne e na le matsela a le mantsintsi, lengwe le lengwe le logilwe e bile le kgabisitswe ka tsela ya lone fela. Ka gale, o ne a ka se ka a apara letsela le le lengwe go feta gangwe fa pele ga setšhaba.

Go Batla Mmala

Mo lekgolong la bo16 la dingwaga, go ne ga nna le letsela la mofuta o mongwe gape kwa Gold Coast. Letsela le lesha leno le ne le sa logwa ka metšhine e e logang bosesane ya Afrika mme le ne le dirilwe kwa dinageng tse di kgakala mme la tlisiwa ke Bayuropa ba ntlha ba ba neng ba tsamaya ka sekepe ba ba neng ba tlile go batla lonaka lwa tlou, gouta le makgoba. Letsela leno le le neng le rometswe go tswa dinageng di sele le ne le na le mebala e e galotseng e e gapang leitlho. Go ise go ye kae, letsela leno le le rometsweng go tswa dinageng di sele, le le neng le logagantswe ka ditlhale tse di mebala e mentle e mehibidu, borokwa le e metala, le ne la nna selo se se ratwang thata se go gwebisanwang ka sone. Ke batho ba le mmalwa fela ba ba neng ba humile gore ba ka  reka letsela le le tlhwatlhwakgolo jalo mo bagwebing ba Bayuropa. Bahumi ba Ba-Ashanti ba ba neng ba laola kgwebo ya gouta, lonaka lwa tlou le ya makgoba gore e ye kwa dikepeng tse di neng di letile fa losing, ke bone fela ba neng ba kgona go le ithekela. Mme leno e ne e se mofuta wa letsela le le logilweng le kgosi ya Ashanti le dikgosana tsa yone di neng di le batla.

Fa ba sena go reka letsela leno, balogi ba ne ba dira tiro e e thata ya go thantholola ditlhale tse di neng di ratiwa thata tsa lone tse di mebalabala ba bo ba latlha letsela le le setseng. Morago ga moo, ditlhale tseno tse di rategang thata di ne di logwa sesha mo metšhineng e e logang bosesane ya batho ba ba logelang dikgosi. Fa go ntse go ya go nna le mebala e mengwe gape ya matsela ano, go ne go tlhamiwa mekgwa e mesha ya go loga e e neng e dira gore balogi ba bontshe bokgoni jwa bone ka tsela e ba neng ba ise ba ke ba dire ka yone pele. Dikgosi tsa Ashanti di ne di thapa balogi ba ba matsetseleko ba ba tswang kwa ditsong tse dingwe, mme seno se ne sa felela ka gore go nne le matsela a kente a boleng jo bo sa tshwaneng le bope.

A ne a kgabisiwa ka matsetseleko ka ditlhale, ka mokgabisa wa ditlhapi, dinonyane, maungo, matlhare, phirimo ya letsatsi, motshe wa godimo le dilo tse dingwe tse dintle tsa tlhago tse di nang le bokao bongwe. Matsela a a logagantsweng ka ditlhale tsa gouta a ne a tshwantshetsa khumo, mmala o motala o ne o tshwantshetsa bontšha jwa selo, bontsho bo ne bo tshwantshetsa khutsafalo, bohibidu bo ne bo tshwantshetsa kgalefo mme mmala wa selefera o ne o tshwantshetsa boitsheko le boipelo.

Balogi ba ne ba fetsa dikgwedi di le dintsi ba bereka ka bopelotelele e bile ba sa potlaka go dira letsela le le lengwe fela, ba itse gore fa ba le feditse, e tla nna lone le le bontshang bokgoni le manontlhotlho a bone. Letsela le le dirilweng ka matsetseleko jaana le ne le sa rekwe ke batho ba le bantsi e re ka e ne e le ba le mmalwa fela ba ba neng ba ka kgona go reka letsela la kente le le sa bonweng motlhofo jaana la madi a mantsi.

Kente ya Segompieno

Fa nako e ntse e tsamaya, tlhotlheletso e dikgosi le dikgosana tse di maatla di neng di na le yone e ne ya simolola go fela. Go ne go sa tlhole go tlhokega go dirisa letsela go tlhaola batho ba segosi mo bathong ba ba tlwaelegileng fela. Letsela leno le ne la simolola go batlwa ke bontsi jwa batho, e re ka le ne le simolola go dirisiwa ke batho ba e seng ba segosi. E re ka letsela leno la kente le ne le logaganngwa ka bonako gore batho ba le bantsi ba ba neng ba le batla ba tle ba nne le lone, le ne la latlhegelwa ke boleng jwa lone, mokgwa o le dirwang ka one le tlhwatlhwa ya lone.

Gompieno, matsela a le mantsi a kente a logiwa ka tlhale e e itiretsweng mme e morago ga moo e dirisediwang go dira dibeke, dithae, mabanta, dihutshe le diaparo. Go na le balogi ba le mmalwa fela ba ba ratang go dira letsela la kente ka tsela e e thata e e jang nako e le neng le dirwa ka yone bogologolo. Letsela la boleng jo bo kwa godimo la bogologolo la kente jaanong le ratwa fela thata e bile malapa a le fetisetsa go tswa kokomaneng e nngwe go ya go e nngwe. Eleruri, malatsi a ka one go neng go dirisiwa metšhine ya logong go dira letsela la kente ka matsetseleko, le le neng le lejwa e le letsela la dikgosi le le ka se tshwaneng le lepe ka bontle, a kgabagantse.

[Dintlha tse di kwa tlase]

^ ser. 9 Ghana wa gompieno.

[Ditshwantsho mo go tsebe 16]

Metšhine e e logang bosesane ga e boima e bile e mennye

[Setshwantsho mo go tsebe 17]

Mologi o laola ditweega tsa motšhine ka dinao tsa gagwe