Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Go Ipeola Borethe

Go Ipeola Borethe

 Go Ipeola Borethe

KA MMEGADIKGANG WA TSOGANG! KWA AUSTRALIA

FA MONNA a dirisa metsotso e le metlhano ka letsatsi go ipeola mme a dira jalo letsatsi le letsatsi ka dingwaga di le 50, o tla bo a dirisitse bobotlana malatsi a le 63 a botshelo jwa gagwe go tlosa moriri mo sefatlhegong sa gagwe! Banna ba ikutlwa jang ka tiro eno ya letsatsi le letsatsi?

Patlisiso nngwe e e seng ya ka tlwaelo e senotse maikutlo ano a batho kaga go beola: “Ga ke go rate.” “Ke go tlhoile.” “Ke sengwe sa dilo tse di diphatsa mo botshelong.” “Ke sengwe se o ka se tilang fa o ka kgona.” Fa banna bangwe ba ikutlwa ka tsela eno ka go tlosa moriri mo sefatlhegong sa bone, ke ka ntlha yang fa ba go dira? A re ithute go sekaenyana kaga go ipeola. Gongwe re tla bona karabo.

Go Tlogelwa Dikgapa Mme go Dirisiwa Magare a a Latlhiwang

Akanya fela o ipeola ka logapa? Leino la shaka lone? Gongwe karolwana e e bogale ya legakwa? Batho ba ne ba supa botswerere jo bogolo fa ba tlhopha didirisiwa tsa go ipeola! Kwa Egepeto wa bogologolo banna ba ne ba ipeola ka legare la kopore le le neng le ntse jaaka tlhogwana ya selepe. Mo dingwageng tse di neng tsa latela, mo lekgolong la bo18 le la bo19 la dingwaga go ne ga dirwa magare a a neng a itsege e le a a ka kgaolang motho mometso, segolobogolo kwa Sheffield kwa Engelane. Gantsi magare ano a a neng a kgabisitswe sentle, a ne a na le thipana ya tshipi e e obegileng e e neng e kgona go sotlhomela sentle mo matshwarong a yone fa o sa e dirise. Didirisiwa tseno di ne di tshwanetse go dirisiwa ka kelotlhoko thata mme gore motho a kgone go di dirisa ka botswerere, kwantle ga pelaelo go ne go dira gore ba itshege le go intsha madi thata. Ba ba se nang botswerere ba tshwanetse ba bo ba ne ba aga ba ikutlwisa botlhoko thata. Le fa go ntse jalo, lekgolo la bo20 la dingwaga le ne la tla ka sengwe se se namolang.

Ka 1901 monna mongwe wa kwa United States yo o neng a bidiwa King Camp Gillette o ne a tlhama legare le le babalesegileng le o neng o le latlha fa o sena go le dirisa. Kgopolo eno ya gagwe e ne ya anama thata mo lefatsheng lotlhe mme kgabagare ga felela ka gore go dirwe mefuta e e farologaneng ya magare, go akaretsa le a a nang le matshwaro a a manegilweng selefera kana gouta. Magare a bosheng a akaretsa a o a latlhang gotlhelele morago ga go a dirisa, magare a a nang le dithipana tse pedi le e leng tse tharo le magare a a nang le ditlhogo tse di obegang, tse di dikologang.

Gone mme magare a motlakase le one ga a tshwanela go lebalwa, a a sa leng a simololwa go rekisiwa ka 1931. Maatlametlo a one le go tuma ga one go ile ga oketsega ka iketlo, mme batho ba bantsi ba ba batlang go beola sentle ba sa ntse ba rata thipana e e bogale.

Go Tsena di Tswa mo Fesheneng

Fa e sa le go tloga bogologolo gangwe le gape batho ba ne ba nna le mokgwa wa go godisa ditedu mme ba tloge ba o tlogele. Buka ya Everyday Life in Ancient Egypt e bolela gore Baegepeto ba bogologolo “ba ne ba sa rate go nna le moriri mo mmeleng mme ba ne ba ipelafatsa ka go ipeola borethe, ba dirisa magare a a dirilweng sentle a ba neng ba a boloka mo dikgetsaneng tse di phepa tsa letlalo.” Ngwao eno e ka nna ya re thusa go tlhaloganya lebaka la go bo motshwarwa wa Mohebera e bong Josefa a ile a beola pele ga a ya go tlhaga fa pele ga Faro.—Genesise 41:14.

Baasiria e ne e le lotso lwa banna ba ba neng ba tlogela ditedu tse di kgabisitsweng. Ka go bo ba ne ba le mabela, ba ne ba amegile thata ka ditedu tsa bone le go di tlhokomela, ba ne ba di tshopha ka bothakga, ba di loga le go di rulaganya sentle.

Banna ba Iseraele wa bogologolo ba ne ba na le ditedu tse di lekaneng mme ba ne ba di betla sentle ka legare. Ka jalo, Molao wa Modimo o ne o kaya eng fa o ne o laela banna ba Baiseraele gore ba se ke ba ‘ipeola tlhogo setlopo’ kana ba ‘senya ditedu mo dintlheng’? Eno e ne e se taelo ya gore ba se ke ba betla moriri kana ditedu tsa bone. Go  na le moo, o ne o thibela banna ba Baiseraele gore ba se ke ba etsa ditlwaelo tse di feteletseng tsa bodumedi jwa ditšhaba tsa boheitane tse di neng di agile gaufi le bone. *Lefitiko 19:27; Jeremia 9:25, 26; 25:23; 49:32.

Mo setšhabeng sa bogologolo sa Bagerika, ka tlwaelo banna botlhe ba ne ba na le ditedu kwantle ga ba maemo, ba gantsi ba neng ba ipeola borethe. Kwa Roma go bonala tlwaelo ya go beola e ne ya simolola mo lekgolong la bobedi la dingwaga B.C.E., mme mo makgolong a le mmalwa a a neng a latela, go beola letsatsi le letsatsi e ne ya nna tlwaelo ya gone.

Le fa go ntse jalo, fa Mmusomogolo wa Roma o phutlhama, batho ba ne ba boa gape ba godisa ditedu, ba dira jalo ka dingwaga di le 1 000 go fitlha mo halofong ya bobedi ya lekgolo la bo17 la dingwaga, fa go beola go ne go tsena mo fesheneng gape. Go beola go ne ga tswelela go ralala lekgolo la bo18 la dingwaga. Mme mo bogareng jwa lekgolo la bo19 la dingwaga le go ela kwa bofelong jwa lone, dilo di ne tsa boa tsa fetoga gape. Ke gone ka moo, ditshwantsho tsa ga C. T. Russell, poresidente wa ntlha wa Mokgatlho wa Watch Tower le Mokeresetekaene W. E. Van Amburgh di tlhagisa bobedi jono bo na le ditedu tse dintle, tse di betlilweng sentle tse ka nako eo di neng di tsewa di na le seriti e bile di tshwanela. Le fa go ntse jalo, mo karolong e e simololang ya lekgolo la bo20 la dingwaga, go beola go ne ga boa gape ga anama mme ga tswelela mo dinageng di le dintsi go fitlha mo motlheng wa rona.

A o mongwe wa dimilione tsa banna ba ba dirang tiro eno ya letsatsi le letsatsi ba dirisa legare ba itebile mo seiponeng? Fa go ntse jalo, ga go pelaelo gore o batla go e dira kwantle ga go utlwa botlhoko, go dutla madi le ka maatlametlo kafa go ka kgonegang ka teng. Go fitlhelela seo, o ka nna wa rata go sekaseka dikakantsho tse di mo lebokosong la “Dikakantsho Kaga go Ipeola ka Legare.” Go ka direga gore o setse o dirisa dingwe tsa dikakantsho tseno. Le fa go ka tswa go le jalo—itumelele go ipeola borethe sentle!

[Ntlha e e kwa tlase]

^ ser. 12 Bona Insight on the Scriptures, Bolume 1, ditsebe 266 le 1021, e e gatisitsweng ke Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

 [Lebokoso/Ditshwantsho mo go tsebe 23]

Dikakantsho Kaga go Ipeola ka Legare

Buka ya Men’s Hair e ntsha dikakantsho tse di latelang gore o ipeole sentle ka legare. *

1. Go kolobetsa ditedu: Tsela fela ya go kolobetsa moriri mo sefatlhegong sentle ke ka go dirisa metsi a mantsi a a molelo. Fa go kgonega, ipeole fa o sena go tlhapa ka gonne seno se dira gore metsi a kgone go kolobetsa ditedu sentle.

2. Go tshasa dilo tsa pele ga o ipeola: Mefuta yotlhe ya disepa, ditlolo, dikherimi le dijele e dira dilo tse tharo tsa botlhokwa. (1) Di dira gore ditedu di nne bongola, (2) di di boloka di tlhamaletse, mme (3) di logetsa letlalo gore legare le relele fela mo godimo ga lone. Tlhopha setlolo se se go tshwarang sentle. Ebu, a o kile wa leka selo se se rethefatsang moriri (conditioner)? Le sone se diretswe go dira moriri bongola.

3. Go dirisa legare le le siameng ka mokgwa o o siameng: Legare le le siameng ke le le bogale. Magare a a seng bogale a ka go senya letlalo. Di beole go ya ka fa letlhakoreng le moriri wa gago o golelang kwa go lone. Fa o sa di beolele go ela kafa letlhakoreng le moriri wa gago o golelang kwa go lone, o tla nna borethe mme fela go ka khumula ditedu kwa teng thata mme ga baka gore di golele mo teng mo dithishung tse di di dikologileng go na le go tswela kwa ntle ga letlalo. Metswedi mengwe e bolela gore go sa nne kelotlhoko fa o beola—mo banneng le mo basading—go ka dira gore o tshwaediwe ke baerase e e bakang diso.

4. Dilo tse o di itshasang fa o sena go beola tse di sireletsang letlalo: Nako le nako fa o ipeola, o tlosa dikarolwana tse di rileng tsa letlalo, o tlogele letlalo le sa sireletsega. Ka jalo, go botlhokwa gore o tlhatswe masalela otlhe mo sefatlhegong sa gago ka metsi a a phepa—a a bothitho pele, mme morago ka a a tsididi go tswala marobana le go tswalela bongola mo teng. Fa o batla, o ka nna wa tshasa setlolo sa morago ga go ipeola se se dirang letlalo bongola go le sireletsa le go le nonotsha.

[Ntlha e e kwa tlase]

^ ser. 20 Setlhogo seno se bua ka go ipeola ga banna. Kwa dinageng di le dintsi basadi le bone ba ipeola dikarolo dingwe tsa mebele ya bone ka jalo le bone ba ka nna ba fitlhela dingwe tsa dintlha tse di umakilweng fano di thusa.

[Lebokoso/Setshwantsho mo go tsebe 24]

Ditedu ke Eng?

Ditedu ke moriri o o tlhogang mo sefatlhegong. Di didirilwe ka keratin le diporoteine tse dingwe tse di amanang le yone. Keratin ke poroteine e e nang le sulfur mme e bopegile jaaka ditlhalenyana e mmele wa motho le wa diphologolo o itirelang yone mme ke yone e e dirang moriri, dinala, mafofa, ditlhakwana le dinaka. Mo moriring otlhe wa motho, ditedu ke tsone tse di thata e bile di obega go gaisa, ga di motlhofo go kgaolwa fela jaaka terata ya kopore ya bogolo jo bo lekanang le tsone. Go na le di le 25 000 mo sefatlhegong sa monna e bile di gola ka selekanyo sa halofo ya milimetara mo diureng dingwe le dingwe di le 24.

[Motswedi wa Setshwantsho]

Men: A Pictorial Archive from Nineteenth-Century Sources/Dover Publications, Inc.

[Ditshwantsho mo go tsebe 24]

Go beola go ne ga tsena ga tswa mo fesheneng

Moegepeto

Moasiria

Moroma

[Metswedi ya Ditshwantsho]

Museo Egizio di Torino

Photographs taken by courtesy of the British Museum