Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 KGAOLO 35

Re ka Tsoga mo Losong!

Re ka Tsoga mo Losong!

FA RE swa, a Modimo o tla batla go re tsosa, a dira gore re tshele gape?— Monna yo o siameng Jobe o ne a dumela gore Modimo o ne a batla go dira jalo. Ka jalo, fa Jobe a ne a akanya gore o gaufi le go swa, o ne a raya Modimo a re: “O tla bitsa, mme nna ka bonna ke tla go araba.” Jobe o ne a re Jehofa Modimo o ne a tla tlhologelelwa, kana o ne a tla batla go mo tsosa.—Jobe 14:14, 15.

Jesu o tshwana le Rraagwe, e bong Jehofa Modimo. Jesu o batla go re thusa. Fa monna mongwe yo o neng a tshwerwe ke lepero a mo raya a re, “fa fela o batla, o ka nntlafatsa,” Jesu o ne a mo araba a re: “Ke a batla.” Go tswa foo o ne a fodisa monna yo o tshwerweng ke lepero.—Mareko 1:40-42.

Jehofa o ne a bontsha jang gore o rata bana ba bannye?

Jesu o ne a ithuta mo go Rraagwe go rata bana. Ka makgetlho a mabedi bogologolo, Jehofa o ne a dirisa batlhanka ba gagwe go tsosa bana. Elija o ne a kopa Jehofa gore a tsose ngwana wa mosadi yo o neng a diretse Elija molemo. Mme Jehofa o ne a mo tsosa. Gape Jehofa o ne a dirisa motlhanka wa gagwe e bong Elisha go tsosa mosimanyana mongwe.—1 Dikgosi 17:17-24; 2 Dikgosi 4:32-37.

 A ga go itumedise go itse gore Jehofa o re rata thata jalo?— Ga a akanye ka rona fela fa re tshela. Gape o a re gakologelwa fa re swa. Jesu o ne a re Rara o leba batho ba ba suleng ba a ba ratang jaaka e kete ba a tshela! (Luke 20:38) Baebele ya re ‘le fa e le loso kgotsa botshelo kgotsa dilo tse di leng fano kgotsa dilo tse di tlang, ga di ka ke tsa kgona go re kgaoganya le lorato lwa Modimo.’—Baroma 8:38, 39.

Fa Jesu a ne a le mo lefatsheng, o ne a bontsha gore Jehofa o kgathalela bana. O tla gakologelwa gore Jesu o ne a ipha nako ya go tlotla le bana ka Modimo. Mme a o ne o itse gore Modimo o ne a naya Jesu maatla a go tsosa bana mo baswing?— A re bueng ka nako e Jesu a neng a tsosa ngwana wa ga Jairo wa mosetsana yo o neng a na le dingwaga tse 12.

Jairo o ne a nna le mosadi wa gagwe le ngwana wa bone yo o esi gaufi le Lewatle la Galalea. Letsatsi lengwe mosetsana yono o ne a lwala, mme Jairo o ne a bona gore o tlile go swa. O ne a simolola go akanya ka Jesu, monna yo o gakgamatsang yo o kgonang go fodisa batho, yo a neng a utlwile ka ene. Ka jalo Jairo o ne a ya go mmatla. O fitlhela Jesu mo losing lwa Lewatle la Galalela, a ruta batho ba le bantsi.

Jairo o ralala batho ba bantsi a bo a khubama fa dinaong tsa ga Jesu. O raya Jesu a re: ‘Mosetsanyana wa me o lwala thata. Tsweetswee a o ka tla go mo thusa? Ke kopa gore o tle.’ Ka yone nako eo Jesu o tsamaya le Jairo. Batho ba ba tlileng go bona Morutisi yo Mogolo le bone ba ba sala morago. Mme fa ba setse ba tsamaile sekgalanyana, banna bangwe ba tswa kwa ntlong ya ga Jairo mme ba mo raya ba re: “Morwadio o sule! Ke ka ntlha yang o sa ntse o tshwenya moruti?”

Jesu o a utlwa fa banna bano ba rialo. O itse kafa Jairo a hutsafetseng ka teng ka go bo a swetswe ke ngwana wa gagwe yo  o esi. Ka jalo Jesu o mo raya a re: ‘Se boife. Nna fela le tumelo mo Modimong, mme morwadio o tla bolokwa.’ Ba a tsamaya go fitlha ba goroga kwa ntlong ya ga Jairo. Ba fitlhela ditsala tsa lelapa di lela. Ba hutsafetse ka gonne tsalanyana ya bone e sule. Mme Jesu o ba raya a re: ‘Tlogelang go lela. Ngwana ga a swa, mme o robetse.’

Fa Jesu a rialo, batho ba simolola go mo tshega, ka gonne ba a itse gore mosetsana o sule. Ka jalo o akanya gore ke ka ntlha yang fa Jesu a re mosetsana yono o robetse?— O akanya gore o batla go ruta batho eng?— O batla gore ba itse gore loso lo ka tshwana le boroko jo bogolo. O batla go ba ruta gore ka maatla a Modimo, a ka kgona go tsosa batho ba ba suleng fela jaaka motho a ka tsosa motho yo o robetseng.

Re ithuta eng mo tiragalong ya fa Jesu a ne a tsosa morwadia Jairo?

Jesu o dira gore mongwe le mongwe a tswe mo ntlong, go sale fela moaposetoloi Petere, Jakobe le Johane, le batsadi ba mosetsanyana yoo. Go tswa foo o tsena mo mosetsanyana a leng teng. O mo tshwara ka letsogo a bo a re: ‘Mosetsanyana, tsoga!’ Mme gone fela foo mosetsanyana o a tsoga a bo a simolola go tsamaya! Rraagwe le mmaagwe ba itumetse fela thata.—Mareko 5:21-24, 35-43; Luke 8:40-42, 49-56.

 Jaanong akanya ka seno. E re ka Jesu a kgonne go tsosa mosetsanyana yono, a a ka tsosa le ba bangwe?— A o akanya gore ruri a ka dira jalo?— Ee, a ka kgona. Jesu ka boene o ne a re: “Nako e etla e mo go yone botlhe ba ba mo mabitleng a kgakologelo ba tla utlwang lentswe la [me] ka yone.”—Johane 5:28, 29.

A o akanya gore Jesu o batla go tsosa batho?— Go na le sekai se sengwe mo Baebeleng se se ka re thusang go araba potso eo. Se se diregang letsatsi lengwe gaufi le motse wa Naine se bontsha kafa Jesu a ikutlwang ka teng ka batho ba ba lelang kwa diphitlhong.

Mosadi mongwe o mo mokolokong wa phitlho ya morwawe fa boidiidi jwa batho bo tswa mo Naine. Mo nakong e e fetileng go ne ga swa monna wa gagwe, mme jaanong go sule ngwana wa gagwe yo o esi. O ne a utlwile botlhoko tota! Batho ba le bantsi ba Naine ba tsamaya le ene go ntshetsa setopo sa morwawe kwa ntle ga motse. Mosadi yono o a lela, mme batho ga ba kgone go mo gomotsa.

Ga direga gore ka letsatsi leno, Jesu le barutwa ba gagwe ba ne ba ya ntlheng ya motse wa Naine. Fa ba fitlha gaufi le kgoro ya motse, ba kopana le boidiidi jwa batho bo ya go fitlha ngwana wa mosadi yoo. Fa Jesu a bona mosadi yono yo o lelang, o tlhotlheletsega go mo utlwela botlhoko. O tlhomolwa pelo ke tsela e mosadi yono a hutsafetseng ka yone. O batla go mo thusa.

O bua le mosadi yono ka bonolo mme a bua ka tsela e e dirang gore a reetse, a re: “Tlogela go lela.” Tsela e a dirang dilo ka yone e dira gore mongwe le mongwe a mo lebelele ka kgatlhego. Fa Jesu a atamela setopo, batho botlhe ba ipotsa gore o tlile go dirang. Jesu o bua a re: “Lekau, ke a go raya ka re, Tsoga!” Gone fela foo, mosimane a ema! Mme o simolola go bua.—Luke 7:11-17.

Akanya fela kafa mosadi yono a tshwanetseng a bo a ne a ikutlwa ka teng! O ne o ka ikutlwa jang fa o ne o ka bona moratiwa wa gago  yo o suleng a boa a tshela gape?— A seno ga se bontshe gore ruri Jesu o rata batho e bile o batla go ba thusa?— Akanya fela gore go tlile go nna monate jang fa re amogela batho ba ba tsositsweng mo lefatsheng le lesha la Modimo!—2 Petere 3:13; Tshenolo 21:3, 4.

Go tsosiwa ga ngwana yo o esi wa mosadi yono go bontsha eng?

Ka nako eo bangwe ba batho ba ba tsosiwang e tla bo e le batho ba re neng re ba itse, go akaretsa le bana. Re tla kgona go ba lemoga fela jaaka Jairo a ne a lemoga morwadie fa Jesu a mo tsosa. Ba bangwe e tla bo e le batho ba ba suleng dingwaga di le makgolokgolo kgotsa di le diketekete tse di fetileng. Modimo ga a na go ba lebala fela ka go bo ba tshedile bogologolo.

A ga go itumedise go itse gore Jehofa Modimo le Morwawe, Jesu, ba re rata thata jalo?— Ga ba batle re tshela dingwaga di se kae fela, mme ba batla gore re tshelele ruri!

Malebana le tsholofelo e e itumedisang ya Baebele ka baswi, tsweetswee bala Isaia 25:8; Ditiro 24:15; le 1 Bakorintha 15:20-22.