Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 KGAOLO 39

Modimo o Gakologelwa Morwawe

Modimo o Gakologelwa Morwawe

JESU o ne a lela fa tsala ya gagwe Lasaro a swa. A o akanya gore Jehofa o ne a utlwa botlhoko fa Jesu a boga a bo a swa?— Baebele ya re Modimo o kgona go “utlwa botlhoko” e bile a ka ‘utlwisiwa botlhoko’ ke dilo tse di diragalang.—Pesalema 78:40, 41; Johane 11:35.

A o ka akanya kafa Jehofa a neng a utlwa botlhoko ka gone fa a ne a bona Morwawe yo a mo ratang a swa?— Jesu o ne a itse gore Modimo ga a kitla a mo lebala. Ke gone ka moo mafoko a bofelo a a neng a a bua pele a swa a neng a re: “Rara, ke neela [botshelo jwa] me mo diatleng tsa gago.”—Luke 23:46.

Jesu o ne a itse gore o tla tsosiwa, o ne a se kitla a tlogelwa “mo diheleng” kana lebitla. Fa Jesu a sena go tsosiwa, moaposetoloi Petere o ne a nopola mafoko a a neng a kwadilwe mo Baebeleng kaga Jesu, a re: “Moya wa gagwe o ne wa se ka wa tlogelwa mo diheleng le nama ya gagwe e ne ya se ka ya  bola.” (Ditiro 2:31, King James Version; Pesalema 16:10) Ee, mmele wa ga Jesu ga o a ka wa senyega mo lebitleng, se se rayang gore, ga o a ka wa bola kana wa nkga bosula.

Fa Jesu a ne a le mo lefatsheng, o ne a bolelela barutwa ba gagwe gore o ne a se kitla a swa nako e telele. O ne a ba tlhalosetsa gore o ne ‘a tla bolawa, mme a tsosiwe mo letsatsing la boraro.’ (Luke 9:22) Ka jalo, tota barutwa ba ne ba sa tshwanela go gakgamala fa Jesu a tsosiwa. A mme ba ne ba gakgamala?— A re bone.

Ke Labotlhano thapama, mo e ka nnang ka ura ya boraro fa Morutisi yo Mogolo a swa mo koteng ya tlhokofatso. Josefa yo e leng leloko le le humileng la Sanehederine, le ene o ne a dumela mo go Jesu mo sephiring. Fa a utlwa gore Jesu o sule, o ya kwa go Pilato mmusi wa Roma. O mmotsa gore a a ka folosa mmele wa ga Jesu mo koteng go o fitlha. Morago ga moo, Josefa o rwala mmele wa ga Jesu mme o o isa kwa tshimong e e nang le lebitla, e leng lefelo le batho ba ba suleng ba fitlhiwang kwa go lone.

Fa ba sena go tsenya mmele mo lebitleng, ba baya leje le legolo mo pele ga lebitla. Ka jalo lebitla le tswetswe. Jaanong ke letsatsi la boraro, e leng Sontaga. Letsatsi ga le ise le tlhabe, ka jalo go sa ntse go le lefifi. Go na le banna ba ba disitseng lebitla. Baperesiti ba bagolo ba ba romile gore ba le dise. A o itse gore ke ka ntlha yang?—

Baperesiti le bone ba utlwile gore Jesu o ne a re o tla tsosiwa. Ka jalo, go thibela barutwa ba ga Jesu gore ba se ka ba utswa mmele wa gagwe ba bo ba re o tsositswe, baperesiti ba romela badisa. Ka tshoganyetso fela, lefatshe le simolola go roroma. Go ntse go le lefifi jalo, go tlhaga phatsimo e kgolo. Ke moengele wa ga Jehofa! Masole a tshogile mo a sa kgoneng le go suta. Moengele o ya kwa lebitleng a bo a tlosa leje foo. Ga go na sepe mo lebitleng!

Ke ka ntlha yang fa lebitla le se na sepe? Go ne ga diragala eng?

Tota go ntse fela jaaka moaposetoloi Petere a ne a bua moragonyana: “Jesu yono Modimo o ne a mo tsosa mo losong.” (Ditiro 2:32)  Modimo o ne a tsosa Jesu mme a mo naya mmele o o tshwanang le o a neng a na le one pele a tla mo lefatsheng. O ne a tsosiwa ka mmele wa semoya o o tshwanang le wa baengele. (1 Petere 3:18) Ka jalo, Jesu o tlhoka go nna le mmele wa nama gore batho ba kgone go mmona. A o apara mmele wa nama?— A re bone.

Letsatsi le setse le tlhaba. Masole a tsamaile. Marea Magadalena le barutwa ba bangwe ba ga Jesu ba basadi ba mo tseleng ba ya kwa lebitleng. Ba bolelelana ba re: ‘Ke mang yo o tla re tlosetsang leje leno le le boima?’ (Mareko 16:3) Mme fa ba fitlha kwa lebitleng, ba fitlhela leje le setse le tlositswe. Mme lebitla ga le na sepe mo teng! Mmele wa nama o o suleng wa ga Jesu ga o yo! Gone fela foo, Marea Magadalena o taboga go ya go batla baaposetoloi bangwe ba ga Jesu.

Basadi ba bangwe ba sala kwa lebitleng. Ba ipotsa go re: ‘Mmele wa ga Jesu o kae?’ Foo ga tlhaga banna ba babedi ba apere diaparo tse di phatsimang. Ke baengele! Ba raya basadi bano ba re: ‘Ke eng fa lo batla Jesu fano? O tsositswe. Tsamayang ka bonako mme lo bolelele barutwa ba gagwe.’ Akanya fela kafa basadi bano ba tshwanetseng ba bo ba ne ba taboga ka gone! Fa ba le mo tseleng, ba kopana le monna mongwe. A o itse gore monna yono ke mang?—

Ke Jesu, mme o apere mmele wa nama! Mme le ene o raya basadi bano a re: ‘Tsamayang lo bolelele barutwa ba me.’ Basadi bano ba itumetse thata. Fa ba fitlhela barutwa, ba ba bolelela jaana: ‘Jesu o a tshela! Re mmone!’ Marea o setse a boleletse Petere le Johane ka lebitla le le se nang sepe. Mme ba etela lebitla, jaaka o bona mo setshwantshong. Ba leba matsela a Jesu a neng a phuthetswe ka one mme ga ba itse gore ba akanye eng ka gone. Ba batla go dumela gore Jesu o a tshela mme ga ba dumele se ba se bonang.

Ke eng se Petere le Johane ba tshwanetseng ba bo ba akanya ka sone?

Moragonyana mo letsatsing leo la Sontaga, Jesu o itlhagisa mo barutweng ba gagwe ba babedi ba ba mo tseleng e e yang kwa motseng wa Emao. Jesu o tsamaya a ntse a bua le bone mme ga ba kgone go bona gore ke ene ka gonne ga a na mmele wa nama o a neng a na le  one pele a swa. Ga ba lemoge gore ke Jesu go fitlha a ja le bone mme a rapela. Barutwa ba itumetse thata mo ba tabogang dikilometara di le dintsi ba boela Jerusalema! Gongwe ke fela moragonyana ga foo fa Jesu a itlhagisa mo go Petere go mmontsha gore O a tshela.

Mme moragonyana ka Sontaga maitseboa, barutwa ba le bantsi ba phuthegile mo phaposing. Dikgoro di lotletswe. Ka tshoganyetso, Jesu o na le bone mo phaposing! Jaanong ba itse gore ruri Morutisi yo Mogolo o a tshela gape. Akanya fela kafa ba itumetseng ka gone!—Mathaio 28:1-15; Luke 24:1-49; Johane 19:38–20:21.

Mo malatsing a le 40 Jesu o itlhagisa mo barutweng ba gagwe ka mebele e e farologaneng go ba bontsha gore o a tshela. Morago ga foo  o tloga mo lefatsheng a bo a boela kwa go Rraagwe kwa legodimong. (Ditiro 1:9-11) Go ise go ye kae barutwa ba simolola go bolelela mongwe le mongwe gore Modimo o tsositse Jesu mo baswing. Ba nna ba ntse ba rera le fa baperesiti ba ba betsa le go bolaya bangwe ba bone. Ba a itse gore fa ba swa, Modimo o tla ba gakologelwa fela jaaka a ne a gakologelwa Morwawe.

Mo nakong ya ngwaga e Jesu a tsositsweng ka yone, ke eng se batho ba le bantsi ba akanyang ka sone? Mme wena o akanya ka eng?

A bo barutwa ba ga Jesu ba ne ba farologane jang ne le batho ba le bantsi gompieno! Batho bano ba akanya fela ka mebutla ya Ista le ka mae a a mebalabala a Ista ka nako ya ngwaga e Jesu a tsositsweng ka yone. Mme Baebele ga e bue sepe ka mebutla le mae a Ista. E bua fela ka go direla Modimo.

Le rona re ka tshwana le barutwa ba ga Jesu ka go bolelela batho gore Modimo o dirile selo se se molemo fa a ne a tsosa Morwawe. Ga re a tshwanela go boifa le fa batho ba re ba tla re bolaya. Le fa re ka swa, Jehofa o tla re gakologelwa a bo a re tsosa fela jaaka a ne a tsosa Jesu.

A ga re itumelele go itse gore Modimo o gakologelwa batho ba ba mo direlang e bile o tla ba tsosa mo baswing?— Go itse dilo tseno go tshwanetse ga dira gore re batle go itse gore re ka dira eng go itumedisa Modimo. A o ne o itse gore ruri re ka kgona go itumedisa Modimo?— A re tlotleng ka gone mo setlhogong se se latelang.

Go dumela mo tsogong ya ga Jesu go tshwanetse ga nitamisa tsholofelo ya rona le go nonotsha tumelo ya rona. Tsweetswee bala Ditiro 2:22-36; 4:18-20; le 1 Bakorintha 15:3-8, 20-23.