Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 KGAOLO 21

A re Tshwanetse go Ikgantsha?

A re Tshwanetse go Ikgantsha?

GO IKGANTSHA ke eng? A o a itse?— Ka sekai, a o kile wa leka go dira sengwe se o sa kgoneng go se dira sentle? Gongwe o kile wa leka go raga bolo. Kgotsa gongwe o kile wa leka go tshameka kgati kgotsa koi. A go na le mongwe yo o kileng a go tshega a re, “Nka go gaisa”?— Motho yoo fa a dira jalo o ne a ikgantsha.

O ikutlwa jang fa ba bangwe ba ikgantsha? A o a rata?— Jaanong o akanya gore ba bangwe ba ikutlwa jang fa o ba ikgantshetsa?— A go siame go raya motho yo mongwe o re, “Ke a go gaisa”?— A Jehofa o rata batho ba ba dirang jalo?—

Morutisi yo Mogolo o ne a itse batho bangwe ba ba neng ba akanya gore ba botoka mo go ba bangwe. Ba ne ba ikgantsha e bile ba lebela batho ba bangwe botlhe kwa tlase. Tsatsi lengwe Jesu o ne a ba bolelela kgang go ba bontsha kafa go ikgantsha go leng phoso ka teng. A re e utlwe.

Kgang eno ke ya Mofarasai le mokgethisi. Bafarasai e ne e le baruti ba bodumedi ba gantsi ba neng ba dira jaaka e kete ba siame thata go feta batho ba bangwe. Mofarasai yo o mo kgannyeng ya ga Jesu o ne a ya kwa tempeleng ya Modimo kwa Jerusalema go ya go rapela.

Ke ka ntlha yang fa Modimo a ne a itumeletse mokgethisi mme a sa itumelela Mofarasai?

Jesu o ne a re mokgethisi le ene o ne a ya tempeleng a ya go rapela. Batho ba bantsi ba ne ba sa rate bakgethisi. Ba ne ba akanya gore bakgethisi ba leka go ba tsietsa. Ke boammaaruri gore bakgethisi ba bantsi ba ne ba sa ikanyege.

 Kwa tempeleng, Mofarasai o ne a rapela Modimo a re: ‘Ao tlhe Modimo, ke a go leboga ka gonne ga ke moleofi jaaka batho ba bangwe. Ga ke tsietse batho e bile ga ke dire dilo tse dingwe tse di bosula. Ga ke tshwane le mokgethisi yole. Ke monna yo o siameng. Ke itima dijo gabedi ka beke gore ke nne le nako e ntsi go akanya ka wena. Mme ke naya tempele sa bosome sa dilo tsotlhe tse ke nang le tsone.’ Mofarasai yoo tota o ne a akanya gore o botoka mo go ba bangwe, ga ke re?— E bile o ne a bolelela Modimo jalo.

Mme mokgethisi o ne a sa nna jalo. O ne a sa batle le go tsholeletsa matlho a gagwe kwa legodimong fa a rapela. O ne a eme kgakala a obile tlhogo. Mokgethisi o ne a ikwatlhaela maleo a gagwe, mme o ne a lela a ititaya mo sehubeng. O ne a sa leke go bolelela Modimo kafa a leng molemo ka teng. Go na le moo o ne a rapela a re: ‘Ao tlhe Modimo, nna pelontle mo go nna moleofi.’

O akanya gore ke ofe mo banneng bano yo o neng a itumedisa Modimo? A e ne e le Mofarasai, yo o neng a akanya gore o molemo? Kana e ne e le mokgethisi, yo o neng a ikwatlhaela maleo a gagwe?—

Jesu o ne a re mokgethisi ke ene yo o neng a itumedisa Modimo. Ke ka ntlha yang fa a ne a rialo? Jesu o ne a tlhalosa jaana: ‘Ka gonne mongwe le mongwe yo o itirang botoka mo bathong ba bangwe o tla kokobediwa. Mme yo o ikokobeditseng o tla godisiwa.’—Luke 18:9-14.

 Jesu o ne a ruta thuto efe mo kgannyeng ya gagwe?— O ne a ruta gore go phoso go akanya gore re botoka mo bathong ba bangwe. Re ka nna ra re ga re akanye gore re botoka mo bathong ba ba bangwe, mme re ka bontsha gore re akanya gore re botoka mo go bone ka tsela e re itshwarang ka yone. A o kile wa dira jalo?— Akanya ka moaposetoloi Petere.

Fa Jesu a ne a bolelela baaposetoloi ba gagwe gore ba ne ba tla mo tlogela botlhe fa a ne a tshwarwa, Petere o ne a ikgantsha a re: ‘Le fa ba ka go tlogela botlhe, nna nka se go tlogele!’ Mme Petere o ne a le phoso. O ne a itshepile go tlola tekanyo. O ne a tlogela Jesu. Le fa go ntse jalo, o ne a boa, jaaka re tla ithuta mo go Kgaolo 30 ya buka eno.—Mathaio 26:31-33.

A re sekaseke sekai sa motlha wa segompieno. Gongwe wena le motho yo o tsenang sekolo le ene lo bodiwa dipotso dingwe kwa sekolong. Go tweng fa wena o kgona go araba ka bonako mme ene a sa kgone? Ee, o a itumela fa o itse dikarabo. A mme go tla bo go siame gore o ipapise le motho yo o bonya go araba?— A go siame gore o itire botoka ka go dira gore go lebege e kete ene ga a botlhale?—

Mofarasai o ne a dira jalo. O ne a ikgantsha a re o botoka mo mokgethising. Mme Morutisi yo Mogolo o ne a re Mofarasai o ne a le phoso. Ke boammaaruri gore motho mongwe o ka kgona go dira sengwe botoka go feta kafa yo mongwe a ka se dirang ka teng. Mme seo ga se reye gore tota ke motho yo o botoka.

A o motho yo o botoka fa o itse go feta motho yo mongwe?

Ka jalo fa re itse go feta motho yo mongwe, a seno ke lebaka la gore re ikgantshe?— Akanya fela. A re dirile boboko jwa rona?— Nnyaa, Modimo ke ene a neileng mongwe le mongwe wa rona boboko. Mme dilo di le dintsi tse re di itseng, re di ithutile mo mothong mongwe. Gongwe re bala dilo dingwe mo bukeng. Kgotsa gongwe mongwe o re boleletse ka tsone. Le fa re iponetse sengwe ka borona, re a bo re kgonne jang go se dira?— Ka go dirisa boboko jo Modimo a bo re neileng.

 Fa motho yo mongwe a dira maiteko, selo se se molemo ke gore re bue sengwe se se tla dirang gore a itumele. Mmolelele gore o rata se a se dirileng. Gongwe o tla mo thusa gore a dire botoka. Ke sone se o ka ratang batho ba bangwe ba se go direla, ga ke re?—

Ke ka ntlha yang fa go le phoso go ikgantsha fa re le maatla go feta motho yo mongwe?

Batho ba bangwe ba maatla go feta ba bangwe. Go tweng fa o le maatla go feta monnao kgotsa kgaitsadio? A o tshwanetse go ikgantsha ka seno?— Nnyaa. Dijo tse re di jang ke tsone tse di re fang maatla. Mme Modimo o re naya letsatsi le pula le sengwe le sengwe se se tlhokegang go medisa dijo, ga ke re?— Ka jalo, re tshwanetse go leboga Modimo fa re na le maatla.—Ditiro 14:16, 17.

Ga go na ope wa rona yo o ratang go utlwa motho a ikgantsha, ga ke re?— A re gakologelwe mafoko ano a ga Jesu: “Fela jaaka lo batla batho ba lo direla, ba direleng ka yone tsela eo.” Fa re dira jalo, le ka motlha re ka se tshwane le Mofarasai yo o neng a ikgantsha mo kgannyeng e Morutisi yo Mogolo a neng a bua ka yone.—Luke 6:31.

Mongwe o kile a raya Jesu a re o molemo. A Morutisi yo Mogolo o ne a re,  ‘Ee, ke molemo’?— Nnyaa, ga a ka a rialo. Go na le moo, o ne a re: “Ga go na ope yo o molemo, fa e se a le mongwe, e bong Modimo.” (Mareko 10:18) Le fa Morutisi yo Mogolo a ne a itekanetse, o ne a sa ikgantshe. O ne a naya Rraagwe, e bong Jehofa, pako yotlhe.

A go na le mongwe yo re ka ikgantshang ka ene?— Ee o teng. Re ka ikgantsha ka Mmopi wa rona, Jehofa Modimo. Fa re bona phirimo e ntle ya letsatsi kgotsa kgakgamatso nngwe ya popo, re ka raya mongwe ra re, ‘Modimo wa rona yo o molemo Jehofa, ke ene a dirileng seno!’ A re nneng re ipaakanyeditse go bua ka dilo tse di molemo tse Jehofa a setseng a di re diretse le tse a sa ntseng a tla di dira mo nakong e e tlang.

Mosimane yono o ikgantsha ka eng?

Bala se Dikwalo di se buang ka go ikgantsha mme o ithute kafa re ka tilang go ikgantsha ka teng: Diane 16:5, 18; Jeremia 9:23, 24; 1 Bakorintha 4:7; le 13:4.