Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 DINTLHAKGOLO TSA NGWAGA O O FETILENG

Phuthego e e Gatelang Pele

Phuthego e e Gatelang Pele

Ka Labotlhano, Phukwi 5, 2013, lelapa la Bethele la United States le ne la itumelela go utlwa Anthony Morris wa Setlhopha se se Laolang a dira kitsiso eno: “Ka Labone, Phukwi 4, 2013, go ne ga dirwa tumalano ya go rekisa dikago tse thataro tse di kwa 117 Adams Street le 90 Sands Street mo Brooklyn. Gore Kago 1 go fitlha ka 5 di rekisiwe, re tshwanetse ra bo re dule mo go tsone mo magareng a Phatwe monongwaga.”

Mokaulengwe Morris o ne a tlhalosa gore Lefapha la Botlhatswetso le la Dry Cleaning a a mo boalong jwa borataro le jwa bosupa jwa Kago 3 a tla tswelela a dira koo go fitlha mo bogareng jwa 2014. O ne a re, “Go ka direga gore re fuduge mo kagong ya 90 Sands Street ka ngwaga wa 2017.”

 Go rekisiwa ga dikago tse dikgolo tse thataro ke karolo ya maiteko a a dirwang go fudusa ntlokgolo ya lefatshe lotlhe ya Basupi ba ga Jehofa go tswa kwa New York City go ya kwa setsheng sa diheketara di le 102 se se kwa Warwick, New York. Le fa go ntse jalo, go baakanngwa le go epiwa ga lefelo le go tla agiwang mo go lone go ne go ka se dirwe go fitlha go bonwa makwalotetla a a tlhokegang.

Ka jalo, ka Labone, Phukwi 18, lelapa la Bethele la United States le ne la reetsa ka tlhoafalo kitsiso e e neng e balwa ke Mark Sanderson wa Setlhopha se se Laolang e e neng e re: “Re itumelela go lo itsise gore ka maitseboa a Laboraro, Phukwi 17, maloko a Warwick Planning Board a ile a letlelela otlhe fela polane ya ntlokgolo e ntšha ya lefatshe lotlhe ya Basupi ba ga Jehofa. Eno ke tetla ya bofelo e e tlhokegang gore go simololwe go batla makwalotetla a kago gore tiro ya go aga e simolole. Go a kgatlha gore tetla ya maabane maitseboa e tlile dingwaga di le nnè kgo fa e sa le letsatsi le re weditseng go reka setsha sa Warwick ka lone. Mo godimo ga moo, ditiragalo tsa malatsi a le mmalwa a a fetileng tse di feletseng ka gore re bone tetla eno ke bosupi jo bo maatla jwa masego a ga Jehofa.” Mokaulengwe Sanderson o ne a leboga batho botlhe ka gonne ba dirile ka bonatla e bile ba rapeletse ka tlhoafalo porojeke eno ya botlhokwa. O ne a re: “Sa botlhokwa le go feta, re baka le go leboga Jehofa ka kgato eno ya botlhokwa ya go fudusetsa ntlokgolo ya lefatshe lotlhe kwa Warwick, New York.”

Ka Labotlhano, Phukwi 26, Mokaulengwe Morris o ne a kopana le baithaopi ba ka nna 1 000 ba Bethele le ba Komiti ya Kago ya Kgaolo [Regional Building Committee (RBC)] ba ba neng ba phuthegile mo phaposing e ntšha ya bojelo e e kwa Tuxedo, New York, lefelo le go rulaganyediwang tiro  ya kago ya kwa Warwick mo go lone. Fa a sena go neela puo e e kgothatsang ya Baebele, o ne a re o na le kitsiso e a batlang go e bua. Mokaulengwe Morris o ne a re: “Ke tshotse sengwe fano se ke sa tswang go se amogela se ke batlang go se lo bontsha. Foromo eno kwa godimo ya re: ‘Tetla ya go Aga.’” Pele a ka tswelela ka go bala, baithaopi ba ne ba itaya legofi ka modumo o mogolo. Botlhe ba ba neng ba le gone ba ne ba itumela fa Mokaulengwe Morris a ne a tswelela a bala dikarolo tsa tetla ya ntlha ya botlhokwa ya kago, e e neng e ntshitswe ke toropo ya Warwick diura di ka nna tharo fela pele ga foo.

Go Diragalang Kwa Wallkill, Warwick le Tuxedo?

Fa e sa le tiro ya go atolosa kago e simologa kwa Wallkill ka Phatwe 2009, bakaulengwe le bokgaitsadi ba ka nna 2 800 ba ntse ba direla koo e le baithaopi ba nakwana. Porojeke eno e akaretsa kago e ntšha ya bonno, lefelo la go phaka dikoloi le kago ya diofisi. Lengwe la mafelo a a leng teng gone jaanong a bonno le a ntšhafadiwa mme go dirwa diphetogo dingwe mo lefelong la bogatisetso, la botlhatswetso, mo holong le mo kagong ya ditirelo le mo lefelong le legolo la go amogela baeng. Go lebeletswe gore tiro ya go atolosa dikago tsa kwa Wallkill e tswelele go fitlha kwa bowelong jwa 2015.

Ga jaanong, tiro ya go aga e simolotse kwa setsheng se ntlokgolo ya lefatshe lotlhe e tlileng go agiwa kwa go sone kwa Warwick. Mo dikgweding di se kae fa e sa le tiro e simolola, go ntse go lekalekanngwa mmu, go epiwa e bile go tsenngwa diphaepe ka fa tlase ga lefatshe. Go agiwa ga dikago tsa ntlha tse tharo—Kago ya go Baakanya Dikoloi, Lefelo la go Phaka Dikoloi Tsa Baeng le Kago ya Tlhokomelo ya Dikago—go simolotse kwa bowelong jwa 2013. Dikago tseno di botlhokwa go tlhokomela didirisiwa tsa mo setsheng le badiri ba ba berekang mo go sone ka nako ya fa go agiwa le fa  go setse go agilwe. Morago ga tsone go tla latela go agiwa ga dikago tsa bonno le Kago ya Diofisi/Ditirelo, mo go rulaganyeditsweng go simolola ka 2014.

Kenneth Chernish yo e leng leloko la Komiti ya Porojeke ya Kago o tlhalosa gore kago e e kwa Tuxedo ya diheketara di le 20, e e ka nnang dikilometara di le lesome kwa bokone jwa Warwick, “ke lefelo le le tla thusang ka ditirelo tse di farologaneng fa go agiwa ntlokgolo e ntšha ya lefatshe lotlhe kwa Warwick. Go tla nna bangwe ba badiri ba baithaopi mo go lone mme gape le tla dirisiwa go thusa gore ba bone dijo, dilo tse ba di tlhokang le tse ba di dirisang.” E le gore tiro ya kago e e dirwang kwa Tuxedo e tsamaye ka bonako, di-RBC dingwe tse di tlhophilweng kwa karolong e e kwa botlhaba ya United States di ntse di thusa ka ditiro dingwe tsa kago.

Baithaopi ba le bantsi ba ba dirang mo di-RBC go ralala naga eno ba lebile pele go thusa mo go agiweng ga ntlokgolo e ntšha ya lefatshe lotlhe. Bakaulengwe le bokgaitsadi ba ba nang le bokgoni ba setse ba ithaopela go thusa ka nakwana mo ditsheng tseno tsa kago. Leslie Blondeau, yo o berekang le monna wa gagwe e bong Peter mo Lefapheng la Diphaepe Tsa Metsi a re, “Go bereka mmogo go dira gore re atamalane mme go dira gore re nne le dilo tse re tla di gopolang ka lobaka lo loleele.”

Mallory Rushmore a re: “Gone jaanong ke bereka mo setlhopheng sa tsa motlakase mono mo Tuxedo. Letsatsi le letsatsi go a itumedisa go bona batho botlhe fano—baithaopi botlhe—ba dira mmogo.”

Quincy Dotson a re: “Eno ke tshiamelo e e di gaisang tsotlhe. Ke ne ke akantse gore ke tla bo ke dira mo gontsi go thusa mme tota ke nna ke solegelwang molemo thata.”

Mokaulengwe Chernish a re: “Go monate go nna le seabe mo porojekeng eno. Bakaulengwe le bokgaitsadi ba dira tiro ka bonako le ka matsetseleko mme go ntse go le jalo ba itumelela tiro ya bone thata.”