Tshenolo 8:1-13

8  Mme e rile a+ bula sekano sa bosupa,+ ga nna tidimalo mo legodimong mo e ka nnang ka sephatlo sa ura.  Mme ka bona baengele ba le supa+ ba ba emang fa pele ga Modimo, mme ba newa diterompeta di supa.  Mme moengele yo mongwe a goroga mme a ema fa sebesong,+ a tshotse sejana sa gouta sa maswalo; mme o ne a newa maswalo+ a mantsi thata gore a a ise tshupelo le dithapelo tsa baitshepi botlhe mo sebesong sa gouta se se neng se le fa pele ga setulo sa bogosi.  Mme mosi wa maswalo wa tlhatloga fa pele ga Modimo o tswa mo seatleng sa moengele o na le dithapelo+ tsa baitshepi.  Mme gone fela foo moengele a tsaya sejana sa maswalo, a se tlatsa ka mongwe wa molelo+ wa sebeso mme a o latlhela mo lefatsheng.+ Mme ga nna ditumo tsa maru+ le mantswe le dikgadima+ le thoromo ya lefatshe.+  Mme baengele ba ba supa ba ba tshotseng diterompeta+ tse supa+ ba baakanyetsa go di letsa.  Mme wa ntlha a letsa terompeta ya gagwe. Mme ga nna sefako le molelo+ di tlhakanye le madi, mme ga latlhelwa mo lefatsheng; mme nngwetharong ya lefatshe ya jewa ka molelo,+ le nngwetharong ya ditlhare ya jewa ka molelo, le dimela tsotlhe tse ditala+ tsa jewa ka molelo.  Mme moengele wa bobedi a letsa terompeta ya gagwe. Mme sengwe se se tshwanang le thaba e kgolo+ e e tukang molelo sa latlhelwa mo lewatleng.+ Mme nngwetharong ya lewatle ya nna madi;+  le nngwetharong ya dibopiwa tse di mo lewatleng tse di nang le meya tsa swa,+ le nngwetharong ya mekoro ya thubega. 10  Mme moengele wa boraro a letsa terompeta ya gagwe. Mme naledi e kgolo e e tukang jaaka lobone ya wa kwa legodimong,+ ya wela mo nngwetharong ya dinoka le mo metsweding ya metsi.+ 11  Mme leina la naledi eno ke Longana. Mme nngwetharong ya metsi ya fetoga longana, mme ba le bantsi ba batho ba swa ka ntlha ya metsi, ka gonne a ne a dirilwe bogalaka.+ 12  Moengele wa bonè a letsa terompeta ya gagwe. Mme nngwetharong ya letsatsi ya itewa le nngwetharong ya ngwedi le nngwetharong ya dinaledi, gore nngwetharong ya tsone e fifadiwe+ mme motshegare o tle o se ka wa bonesa nngwetharong+ ya one, le bosigo ka tsela e e tshwanang. 13  Mme ka leba, mme ka utlwa ntsu+ e fofa mo gare ga legodimo+ e bua ka lentswe le le kwa godimo e re: “Ijoo, ijoo, ijoo+ lona ba lo nnang mo lefatsheng ka ntlha ya dikgelebetego tse dingwe tsotlhe tsa terompeta tsa baengele ba bararo ba ba tlogang ba letsa diterompeta+ tsa bone!”

Dintlha Tse di Kwa Tlase