Mathaio 18:1-35

18  Mo nakong eo barutwa ba atamela Jesu ba re: “Ke mang tota yo mogolo thata mo bogosing jwa magodimo?”+  Jalo, ya re a biletsa ngwana yo mmotlana kwa go ene, a mo tlhoma fa gare ga bone+  a re: “Ammaaruri ke a lo raya, Fa lo sa sokologe lo bo lo nna jaaka bana ba babotlana,+ ga lo na go tsena mo bogosing jwa magodimo ka gope.+  Jalo, le fa e le mang yo o tla ikokobetsang+ jaaka ngwana yo mmotlana yono ke ene yo mogolo thata mo bogosing jwa magodimo;+  mme le fa e le mang yo o amogelang ngwana yo mmotlana yo o ntseng jalo mo motheong wa leina la me o amogela le nna.+  Mme le fa e le mang yo o kgopisang mongwe wa ba bannye bano ba ba dumelang mo go nna, go molemo segolo gore a gokelelwe lelwala+ mo molaleng wa gagwe le le tshwanang le leo le pitikololwang ke esele mme a nwediwe mo lewatleng+ le le atlhameng, le le bulegileng.  “A bo go latlhega lefatshe ka ntlha ya dikgopi! Ee, ke tshwanelo gore dikgopi di tle,+ mme a bo go latlhega motho yo sekgopi+ se tlang ka ene!  Jaanong, fa seatla sa gago kgotsa lonao lwa gago lo dira gore o kgotšwe, lo kgaole mme o le latlhele kgakala le wena;+ go molemo segolo gore o tsene mo botshelong o golafetse kgotsa o tlhotsa go na le gore o latlhelwe mo molelong wa bosakhutleng+ o na le diatla tsoopedi kgotsa dinao tsoopedi.  Gape, fa leitlho la gago le dira gore o kgotšwe, le gonye mme o le latlhele kgakala le wena; go molemo segolo gore o tsene mo botshelong o le moitlho go na le gore o latlhelwe mo Gehena e e tukang o na le matlho a mabedi.+ 10  Tlhokomelang gore lo se ka lwa nyatsa mongwe wa ba bannye bano; gonne ke a lo bolelela ka re baengele+ ba bone kwa legodimong ba bona sefatlhego sa ga Rre yo o kwa legodimong+ ka metlha. 11  —— 12  “Lo akanyang? Fa motho mongwe a ka nna le dinku di le lekgolo mme e le nngwe ya tsone e timela,+ a ga a na go tlogela tse di masome a robongwe le borobongwe mo dithabeng a ba a bolola a ya go batla e e timetseng?+ 13  Mme fa go diragala gore a e bone, eleruri ke a lo bolelela, o ipelela yone thata go na le tse di masome a robongwe le borobongwe tse di sa timelang.+ 14  Ka tsela e e tshwanang ga se selo se se eletsegang mo go Rre yo o kwa legodimong gore mongwe wa ba bannye bano a nyelele.+ 15  “Mo godimo ga moo, fa morwarrago a leofa, tsamaya o ye go baya molato wa gagwe mo pepeneneng fa gare ga gago le ene lo le losi.+ Fa a go reetsa, o gapile morwarrago.+ 16  Mme fa a sa reetse, tsaya a le mongwe kgotsa ba le babedi ba bangwe o tsamaye le bone, gore ka molomo wa basupi ba le babedi kgotsa ba le bararo kgang nngwe le nngwe e tle e tlhomamisiwe.+ 17  Fa a sa ba reetse, bua le phuthego. Fa a sa reetse le yone phuthego, a a nne mo go wena fela jaaka motho wa ditšhaba+ le jaaka mokgethisi.+ 18  “Ammaaruri ke a lo raya, Dilo le fa e le dife tse lo ka di bofang mo lefatsheng e tla nna dilo tse di bofilweng kwa legodimong, mme dilo le fa e le dife tse lo ka di bofololang mo lefatsheng e tla nna dilo tse di bofolotsweng kwa legodimong.+ 19  Gape ammaaruri ke a lo raya, Fa ba babedi ba lona mo lefatsheng ba dumalana kaga sepe fela sa botlhokwa se ba tshwanetseng go se lopa, se tla ba diragalela ka ntlha ya ga Rre yo o kwa legodimong.+ 20  Gonne koo go nang le ba le babedi kgotsa ba le bararo gone ba phuthegile ka leina la me,+ ke gone koo mo gare ga bone.”+ 21  Foo Petere a tla mme a mo raya a re: “Morena, morwarre o tshwanetse go nteofela makgetlo a le kae gore ke mo itshwarele?+ Go fitlha go makgetlo a le supa?”+ 22  Jesu a mo raya a re: “Ke a go raya ka re, e seng, Go fitlha go makgetlo a le supa, mme, Go fitlha go makgetlo a le masome a supa le bosupa.+ 23  “Ke gone ka moo bogosi jwa magodimo bo tshwanang le motho, kgosi,+ e e neng e batla go baakanya melato+ le batlhanka ba yone. 24  E rile e simolola go e baakanya, go ne ga tlisiwa monna yo o neng a mo kolota ditalenta di le dikete di le lesome [=didenario di le 60  000  000 ]. 25  Mme ka gonne a ne a se na se a ka di duelang ka sone, mong wa gagwe a laela gore ene le mosadi wa gagwe le bana ba gagwe le dilo tsotlhe tse a neng a na le tsone di rekisiwe mme go duelwe.+ 26  Jalo motlhanka yono a wela fa fatshe mme a simolola go obama fa pele ga gagwe, a re, ‘Nna pelotelele le nna mme ke tla go duela sengwe le sengwe.’ 27  Ka a ne a tlhotlheletsega go tlhomoga pelo ka ntlha ya seno, mong wa motlhanka yoo a mo golola+ mme a phimola molato otlhe wa gagwe.+ 28  Motlhanka yoo a tswa mme a bona mongwe wa batlhankammogo le ene yo o neng a mo kolota didenario di le lekgolo;+ mme, a mo phamola, a mo kgama, a re, ‘Duela le fa e le eng se o se kolotang.’ 29  Jalo motlhankammogo le ene a wela fa fatshe mme a simolola go mo rapela, a re, ‘Nna pelotelele+ le nna mme ke tla go duela.’ 30  Le fa go ntse jalo, o ne a sa rate, mme a tswa a dira gore a latlhelwe mo kgolegelong go fitlha a duela se a neng a se kolota. 31  Jalo, e rile batlhankammogo le ene ba bona dilo tse di neng di diragetse, ba hutsafala fela thata, mme ba ya ba tlhalosetsa mong wa bone ka phepafalo dilo tsotlhe tse di neng di diragetse.+ 32  Go tswa foo mong wa gagwe a mmitsa mme a mo raya a re, ‘Motlhanka yo o boikepo ke wena, ke ne ka go phimolela molato ole otlhe, fa o ne o nthapela. 33  A le wena o ne o sa tshwanela go utlwela motlhankammogo le wena botlhoko,+ jaaka le nna ke ne ka go utlwela botlhoko?’+ 34  Foo mong wa gagwe, ka a shakgetse thata,+ a mo naya bagolegi, go fitlha a duela gotlhe mo a neng a go kolota. 35  Rre wa selegodimo o tla dirisana le lona ka mokgwa o o tshwanang+ fa lo sa itshwarele mongwe le mongwe morwarraagwe go tswa mo dipelong+ tsa lona.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase