Johane 6:1-71

6  Morago ga dilo tseno Jesu a tshelela kwa moseja ga lewatle la Galalea, kgotsa Tiberia.+  Mme boidiidi jo bogolo jwa nna jwa mo sala morago, ka gonne ba ne ba bona ditshupo tse a neng a di dira mo go ba ba neng ba lwala.+  Jalo Jesu a tlhatlogela kwa thabeng,+ mme a bo a ntse koo le barutwa ba gagwe.  Jaanong tlolaganyo,+ e leng moletlo wa Bajuda, e ne e le gaufi.  Jalo, e rile Jesu a tlhatlosa matlho mme a lemoga gore boidiidi jo bogolo bo ne bo tla kwa go ene, a raya Filipo a re: “Re tla reka kae dinkgwe gore bano ba je?”+  Le fa go ntse jalo, o ne a bua seno go mo leka, gonne ene ka boene o ne a itse se a neng a tloga a se dira.  Filipo a mo araba a re: “Dinkgwe tse di jang didenario di le makgolo a mabedi ga di a ba lekana, gore mongwe le mongwe a tle a bone go le gonnye.”+  Mongwe wa barutwa ba gagwe, e bong Anderea morwarraagwe Simone Petere, a mo raya a re:  “Mosimanyana ke yo, yo o nang le dinkgwe di le tlhano tsa barele+ le ditlhapi tse dinnye di le pedi. Mme tseno ke eng mo bontsing jo bo kana?”+ 10  Jesu a re: “Dirang gore banna ba nne ka go sekama jaaka fa go jewa.”+ Jaanong go ne go na le bojang jo bontsi mo lefelong leo. Jalo banna ba nna ka go sekama, ba ka nna dikete di le tlhano ka palo.+ 11  Jalo Jesu a tsaya dinkgwe mme, ya re a sena go leboga, a di abela ba ba ntseng ka go sekama, gape ka tsela e e tshwanang le ditlhapi tse dinnye ka bontsi jo ba neng ba batla ka jone.+ 12  E rile ba kgotshe+ a raya barutwa ba gagwe a re: “Kokoanyang manathwana a a setseng, gore sepe se se ka sa senngwa.” 13  Jalo ba a kokoanya, mme ba tlatsa diroto di le lesome le bobedi ka manathwana a dinkgwe tsa barele di le tlhano, a a neng a sadisitswe ke ba ba neng ba ja.+ 14  Ka gone e rile batho ba bona ditshupo tse a neng a di dira, ba re: “Ruri yono ke moporofeti+ yo o neng a tshwanetse go tla mo lefatsheng.” 15  Jalo Jesu, ka a itse gore ba ne ba tloga ba tla go mo tshwara go mo dira kgosi, a tswa+ gape a ya kwa thabeng a le esi fela. 16  E rile go nna maitseboa, barutwa ba gagwe ba fologela kwa lewatleng,+ 17  mme, ba bolola ba kgabaganya lewatle ba ya kwa Kaperenama, ba palame mokoro. Ebu, mo nakong eno go ne go fifetse mme Jesu o ne a ise a tle kwa go bone. 18  Gape, lewatle la simolola go fuduega ka gonne phefo e e nonofileng e ne e foka.+ 19  Le fa go ntse jalo, e rile ba sena go fudua mokoro dikilomitara di ka nna tlhano kgotsa thataro, ba bona Jesu a tsamaya mo godimo ga lewatle a atamela gaufi le mokoro; mme ba boifa.+ 20  Mme a ba raya a re: “Ke nna; se boifeng!”+ 21  Jalo ba ne ba batla go mo pega mo mokorong, mme ka bonako mokoro wa bo o le kwa lefatsheng le ba neng ba leka go ya kwa go lone.+ 22  Letsatsi le le latelang boidiidi jo bo neng bo eme kwa moseja ga lewatle jwa bona gore go ne go se na mokoro koo fa e se mongwe o monnye, le gore Jesu o ne a sa tsena mo mokorong le barutwa ba gagwe mme gore barutwa ba gagwe ke bone fela ba ba neng ba tsamaile; 23  mme mekoro e e tswang kwa Tiberia ya goroga gaufi le lefelo le ba neng ba jela senkgwe kwa go lone fa Morena a sena go leboga. 24  Jalo e rile boidiidi bo bona gore Jesu o ne a seyo foo le fa e le barutwa ba gagwe, ba palama mekorwana ya bone mme ba tla kwa Kaperenama go batla+ Jesu. 25  Jalo e rile ba mo fitlhela ka kwa ga lewatle ba mo raya ba re: “Rabi,+ o tlile leng fano?” 26  Jesu a ba araba a re: “Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, lo a mpatla, e seng ka gonne lo ne lwa bona ditshupo, mme ka gonne lo ne lwa ja dinkgwe mme lwa kgora.+ 27  Lo se ka lwa direla dijo tse di nyelelang,+ mme lo direle dijo tse di nnang go ya botshelong jo bo sa khutleng,+ jo Morwa motho a tla lo bo nayang; gonne Rara, yo e bileng e le Modimo, o beile letshwao la gagwe la kamogelo+ mo go ene.” 28  Jalo ba mo raya ba re: “Re tla dirang gore re dire ditiro tsa Modimo?” 29  Fa Jesu a araba a ba raya a re: “Eno ke tiro ya Modimo, gore lo supe tumelo+ mo go ene yo Yoo a neng a mo romela.”+ 30  Jalo ba mo raya ba re: “Ke eng, he, se o se dirang e le sesupo,+ gore re se bone mme re go dumele? O dira tiro efe? 31  Borraaronamogologolwane ba ne ba ja mana+ kwa nageng, fela jaaka go kwadilwe go twe, ‘O ne a ba naya senkgwe go tswa legodimong gore ba se je.’”+ 32  Ka gone Jesu a ba raya a re: “Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, Moshe o ne a se ka a lo naya senkgwe go tswa legodimng, mme Rre ruri o lo naya senkgwe sa boammaaruri go tswa legodimong.+ 33  Gonne senkgwe sa Modimo ke yo o fologang kwa legodimong a ba a naya lefatshe botshelo.” 34  Jalo ba mo raya ba re: “Morena, re neye senkgwe seno ka metlha.”+ 35  Jesu a ba raya a re: “Ke nna senkgwe sa botshelo. Yo o tlang kwa go nna ga a na go tshwarwa ke tlala ka gope, le yo o dumelang mo go nna ga a kitla a nyorwa ka gope.+ 36  Mme ke lo reile ka re, Lo bile lo mpone le fa go ntse jalo ga lo dumele.+ 37  Sengwe le sengwe se Rara a se nnayang se tla tla mo go nna, mme ene yo o tlang mo go nna ruri ga ke kitla ke mo leleka ka gope;+ 38  ka gonne ke fologile kwa legodimong+ go tla go dira, e seng thato ya me, fa e se thato ya yo o nthomileng.+ 39  Eno ke thato ya ene yo o nthomileng, gore ke se ka ka latlhegelwa ke sepe mo go tsotlhe tse a di nneileng mme gore ke se tsose mo losong+ ka letsatsi la bofelo. 40  Gonne eno ke thato ya ga Rre, gore mongwe le mongwe yo o bonang Morwa mme a supa tumelo mo go ene a nne le botshelo jo bo sa khutleng,+ mme ruri ke tla mo tsosa mo losong ka letsatsi la bofelo.”+ 41  Jalo Bajuda ba simolola go ngongorega ka ene ka gonne a ne a re: “Ke nna senkgwe se se fologileng kwa legodimong”;+ 42  mme ba re:+ “A yono ga se Jesu morwa Josefa,+ yo rraagwe le mmaagwe re ba itseng? Go tla jang gore jaanong a bo a re, ‘Ke fologile kwa legodimong’?” 43  Fa Jesu a araba a ba raya a re: “Tlogelang go ngongorega mo gare ga lona. 44  Ga go na motho ope yo o ka tlang mo go nna fa Rara, yo o nthomileng, a sa mo goge;+ mme ruri ke tla mo tsosa mo losong mo letsatsing la bofelo.+ 45  Go kwadilwe mo Baporofeting ga twe, ‘Mme botlhe ba tla rutwa ke Jehofa.’+ Mongwe le mongwe yo o utlwileng mo go Rara e bile a ithutile o tla mo go nna.+ 46  E seng gore motho ope o bone Rara,+ fa e se yo o tswang kwa Modimong; yono o bone Rara.+ 47  Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, Yo o dumelang o na le botshelo jo bo sa khutleng.+ 48  “Ke nna senkgwe+ sa botshelo. 49  Borraalonamogologolwane ba ne ba ja mana+ kwa nageng mme le fa go ntse jalo ba ne ba swa. 50  Seno ke senkgwe se se fologang kwa legodimong, gore mongwe le mongwe a tle a se je mme a se ka a swa. 51  Ke nna senkgwe se se tshelang se se fologileng kwa legodimong; fa mongwe a ka ja senkgwe seno o tla tshela ka bosaengkae; mme, tota e bile, senkgwe se ke tla se nayang ke nama ya me+ mo boemong jwa botshelo jwa lefatshe.”+ 52  Jalo Bajuda ba simolola go ganetsana, ba re: “Monna yono o ka re naya jang nama ya gagwe gore re e je?” 53  Jalo Jesu a ba raya a re: “Ammaaruri ammaaruri ke a lo raya, Fa lo sa je nama+ ya Morwa motho lo bo lo nwa madi a gagwe,+ ga lo na botshelo+ mo go lona. 54  Yo o jang nama ya me a bo a nwa madi a me o na le botshelo jo bo sa khutleng, mme ke tla mo tsosa mo losong+ ka letsatsi la bofelo; 55  gonne nama ya me ke dijo tsa boammaaruri, le madi a me ke senō sa boammaaruri. 56  Yo o jang nama ya me a ba a nwa madi a me o nna a le seoposengwe le nna, le nna ke le seoposengwe le ene.+ 57  Fela jaaka Rara yo o tshelang+ a nthometse mme nna ke tshela ka ntlha ya ga Rara, le yo o njang, le ene yoo o tla tshela ka ntlha ya me.+ 58  Seno ke senkgwe se se neng sa fologa kwa legodimong. Ga se jaaka fa borraalonamogologolwane ba ne ba ja mme le fa go ntse jalo ba swa. Yo o jang senkgwe seno o tla tshela ka bosaengkae.”+ 59  Dilo tseno o ne a di bua fa a ntse a ruta mo kopanong ya phatlalatsa kwa Kaperenama. 60  Jalo bontsi jwa barutwa ba gagwe, e rile ba utlwa seno, ba re: “Puo eno e a tsitsibanya; ke mang yo o ka e reetsang?”+ 61  Mme Jesu, ka a itse ka boene gore barutwa ba gagwe ba ne ba ngongorega ka seno, a ba raya a re: “A seno se a lo kgopisa?+ 62  Jalo, lo tla reng fa lo ka bona Morwa motho a tlhatlogela kwa a neng a le gone pele?+ 63  Moya ke one o o nayang botshelo;+ nama ga e na mosola ka gope. Mafoko a ke a buileng le lona ke moya+ e bile ke botshelo.+ 64  Mme go na le bangwe ba lona ba ba sa dumeleng.” Gonne go tloga kwa tshimologong Jesu o ne a itse gore e ne e le bomang ba ba sa dumeleng le gore e ne e le mang yo o neng a tla mo oka.+ 65  Jalo a tswelela ka gore: “Ke gone ka moo ke lo reileng ka re, Ga go na ope yo o ka tlang mo go nna fa a sa go newa ke Rara.”+ 66  Ka ntlha ya seno bontsi jwa barutwa ba gagwe ba tswa ba ya kwa dilong tse ba di tlogetseng kwa morago+ mme ba se ka ba tlhola ba tsamaya le ene.+ 67  Jalo Jesu a raya ba ba lesome le bobedi a re: “Ga lo batle go tsamaya le lona, ga ke re?” 68  Simone Petere+ a mo araba a re: “Morena, re tla tsamaya re ya kwa go mang?+ Wena o na le mafoko a botshelo jo bo sa khutleng;+ 69  mme re dumetse ra ba ra itse gore wena o Moitshepi wa Modimo.”+ 70  Jesu a ba araba a re: “Ke ne ka lo tlhopha lona ba ba lesome le bobedi,+ a ga go jalo? Le fa go ntse jalo mongwe wa lona o senya batho maina.”+ 71  Totatota, o ne a bua ka Judase morwa Simone Isekariota; gonne yono o ne a tlile go mo oka,+ le mororo e ne e le mongwe wa ba ba lesome le bobedi.

Dintlha Tse di Kwa Tlase