Genesise 31:1-55

31  Fa nako e ntse e tsamaya a utlwa mafoko a bomorwa Labane, ba re: “Jakobe o tsere sengwe le sengwe se e neng e le sa ga rraarona; o kgobokantse khumo eno yotlhe ka se e neng e le sa ga rraarona.”+  E ne e re fa Jakobe a leba sefatlhego sa ga Labane, sa bo se sa nna jaaka se ne se ntse pele+ mo go ene.  La bofelo Jehofa a raya Jakobe a re: “Boela kwa lefatsheng la borrago le kwa go ba losika lwa gaeno,+ mme ke tla nna le wena.”+  Foo Jakobe a roma gore go bilediwe Ragele le Lea kwa nageng kwa letsomaneng la gagwe,  mme a ba raya a re: “Ke bona sefatlhego sa ga rraalona, gore ga a tlhole a ntse jaaka a ne a ntse pele+ mo go nna; mme Modimo wa ga rre o itshupile a na le nna.+  Mme lona ka bolona lo a itse gore ke diretse rraalona+ ka maatla otlhe a me.  Mme rraalona o ntsieditse e bile o fetotse tuelo ya me makgetlo a le lesome, mme Modimo ga a mo letlelela gore a nkutlwise botlhoko.+  Fa kafa letlhakoreng le lengwe a ne a ka re, ‘Tse di marothodi e tla nna tuelo ya gago,’ letsomane lotlhe le ne le tla tsala tse di marothodi; mme fa kafa letlhakoreng le lengwe a ne a ka re, ‘Tse di methalo e tla nna tuelo ya gago,’ letsomane lotlhe le ne le tla tsala tse di methalo.+  Ka jalo Modimo o ne a nna a tsaya motlhape wa rraalona a o nnaya.+ 10  La bofelo go ne ga diragala ka nako ya fa letsomane le ne le na le keletso ya go gwela gore ke tsholetse matlho mme ka bona pono mo torong,+ mme bonang, diphoko tse di neng di tlolela mo letsomaneng di ne di le methalo, di le marothodi e bile di le marontho.+ 11  Mme moengele wa Modimo wa boammaaruri a nthaya mo torong a re, ‘Jakobe!’ mme ka re, ‘Ke fano.’+ 12  Mme a tswelela a re, ‘Tsweetswee, tsholetsa matlho a gago, mme o bone gore diphoko tsotlhe tse di tlolelang mo letsomaneng di methalo, di marothodi e bile di marontho, gonne ke bone sotlhe se Labane a se go dirang.+ 13  Ke nna Modimo wa boammaaruri wa Bethele,+ kwa o tloditseng pilara+ gone le kwa o ntiretseng maikano gone.+ Jaanong nanoga, tswa mo lefatsheng leno mme o boele kwa lefatsheng le o tsholetsweng kwa go lone.’”+ 14  Foo Ragele le Lea ba mo araba ba re: “A re sa ntse re na le kabelo ya boswa mo ntlong ya ga rraarona?+ 15  A tota ga a re tseye jaaka batswakwa e re ka a re rekisitse, mo e leng gore ka metlha o nna a ja le eleng madi a re a ntsheditsweng?+ 16  Gonne dikhumo tsotlhe tse Modimo a di tsereng mo go rraarona ke tsa rona le bana ba rona.+ Ka jalo dira sengwe le sengwe se Modimo a se go boleletseng.”+ 17  Foo Jakobe a nanoga mme a pega bana ba gagwe le basadi ba gagwe mo dikameleng;+ 18  a simolola go kgweetsa motlhape otlhe wa gagwe le dithoto tsotlhe tse a neng a di kokoantse,+ motlhape wa se a se bapetseng se a neng a se kokoantse mo Padana-arama, gore a tle a ye kwa go Isake rraagwe kwa lefatsheng la Kanana.+ 19  Jaanong Labane o ne a ile go beola dinku tsa gagwe. Fa go sa ntse go ntse jalo, Ragele a utswa medingwana ya terafime+ e e neng e le ya ga rraagwe. 20  Ka jalo Jakobe a tsietsa Labane wa Mosiria, ka gonne o ne a sa mmolelela gore o ne a tshaba. 21  Mme a tshaba a nanoga a kgabaganya Noka,+ ene le gotlhe mo a neng a na le gone. Morago ga moo a lebisa sefatlhego sa gagwe kwa kgaolong e e dithaba ya Gileade.+ 22  Moragonyana, mo letsatsing la boraro, Labane o ne a bolelelwa gore Jakobe o ne a tshabile. 23  Foo a tsaya bomorwarraagwe mme a mo lelekisa+ sekgala sa loeto lwa malatsi a le supa mme a mo tshwara kwa kgaolong e e dithaba ya Gileade. 24  Foo Modimo a tla kwa go Labane wa Mosiria+ mo torong bosigo+ a mo raya a re: “Itise gore o se ka wa bua molemo kgotsa bosula le Jakobe.”+ 25  Ka jalo Labane a atamela Jakobe, jaaka fa Jakobe a ne a tlhomile mogope wa gagwe mo thabeng mme Labane a thibeleditse bomorwarraagwe mo kgaolong e e dithaba ya Gileade. 26  Foo Labane a raya Jakobe a re: “O dirileng, ka o ile wa fetsa ka gore o ntsietse o bo o kgweetse bomorwadiake jaaka batshwarwa ba ba tserweng ka tšhaka?+ 27  Ke ka ntlha yang fa o ne o tshwanetse go tshaba ka sephiri mme wa ntsietsa wa se ka wa mpolelela, gore ke tle ke go tsamaise ka boipelo le ka dipina,+ ka moropana le ka harepa?+ 28  Ga o a ka wa nnaya sebaka sa go atla banake le bomorwadiake.+ Jaanong o dirile ka boeleele. 29  Go mo maatleng a seatla sa me go lo utlwisa botlhoko,+ mme Modimo wa ga rraalona o buile le nna mo bosigong jo bo fetileng, a re: ‘Itise gore o se ka wa bua molemo kgotsa bosula le Jakobe.’+ 30  Le mororo jaanong o tsamaile ka gonne o ntse o tlhologeletswe ntlo ya ga rrago thata, gone ke ka ntlha yang fa o utswile medimo ya me?”+ 31  Jakobe fa a araba a raya Labane a re: “Ke ka gonne ke ne ke boifa.+ Gonne ke ne ka ithaya ka re, ‘O ka tloga wa tsaya bomorwadio ka thata mo go nna.’ 32  Le fa e le mang yo o tla fitlhelang medimo ya gago mo go ene, a a se ka a tshela.+ Fa pele ga bomorwarraarona, itlhatlhobele gore ke eng se se mo go nna mme o e itseele.”+ Mme Jakobe o ne a sa itse gore Ragele o ne a e utswile.+ 33  Ka jalo Labane a tsena mo teng ga mogope wa ga Jakobe le mo teng ga mogope wa ga Lea le mo teng ga mogope wa malata a mabedi,+ mme a se ka a e bona. Labofelo a tswa mo mogopeng wa ga Lea mme a tsena mo teng ga mogope wa ga Ragele. 34  Jaanong Ragele o ne a tsere medingwana ya terafime, mme a fetsa ka gore a e beye mo serotong sa sale sa basadi sa kamela, mme a nna a ntse mo godimo ga yone. Ka jalo Labane a phuruphutsha mo mogopeng otlhe, mme a se ka a e bona. 35  Foo Ragele a raya rraagwe a re: “O se ka wa letla gore bogale bo tuke mo matlhong a morena wa me,+ ka gonne ga ke kgone go nanoga fa pele ga gago, gonne ke wetswe ke mokgwa wa gale wa basadi.”+ Ka jalo a tswelela go batla ka kelotlhoko, mme a se ka a bona medingwana ya terafime.+ 36  Mme Jakobe a nna bogale+ a ba a simolola go omana le Labane, mme Jakobe fa a araba a raya Labane a re: “Botlhanogi jwa me ke eng,+ boleo jwa me ke eng, jo e leng lebaka la go bo o ntateletse ka bogale+ jaana? 37  E re ka jaanong o phuruphuditse dithoto tsa me tsotlhe, ke dithoto dife tsotlhe tsa ntlo ya gago tse o di boneng?+ Di beye fano fa pele ga bomorwarre le bomorwarrago,+ mme a ba dire tshwetso fa gare ga rona roobabedi.+ 38  Ke ntse ke na le wena dingwaga tseno tse di masome a mabedi. Dinku tsa gago tse di namagadi le dipodi tsa gago tse di namagadi ga di a ka tsa folotsa,+ e bile ga ke ise nke ke je diphelefu tsa letsomane la gago. 39  Ga ke a ka ka tlisa kwa go wena phologolo epe e e gagogantsweng.+ Nna ka bonna ke ne ke tla emisetsa go latlhega ga yone. E ka tswa nngwe e ne e utswilwe motshegare kgotsa e ne e utswilwe bosigo, o ne o tla lopa tuelo ya yone mo seatleng sa me.+ 40  Se se ntseng se ntiragalela ke gore ke ne ke bolawa ke letsatsi motshegare le ke serame bosigo, mme boroko bo ne bo tshaba mo matlhong a me.+ 41  Ke na le dingwaga di le masome a mabedi ke le mo ntlong ya gago. Ke go diretse dingwaga di le lesome le bonè ke direla bomorwadio ba babedi le dingwaga di le thataro ke direla letsomane la gago, mme o ne wa nna wa fetola tuelo ya me makgetlo a le lesome.+ 42  Fa Modimo wa ga rre,+ Modimo wa ga Aborahame le Poifo ya ga Isake,+ a ne a se kafa letlhakoreng la me, o ka bo jaanong o ntsamaisitse ke iphotlhere fela. Modimo o bone patikego ya me le letsapa la diatla tsa me, mme o ne a go kgalemela mo bosigong jo bo fetileng.”+ 43  Foo Labane a araba Jakobe a re: “Bana bano ba basetsana ke bomorwadiake le bana bano ke banake le letsomane ke letsomane la me, mme sengwe le sengwe se o se lebileng ke sa me le sa bomorwadiake. Ke tla ba dirang gompieno kgotsa ke tla dirang bana ba bone ba ba ba tshotseng? 44  Mme jaanong, tlaya, a re dire kgolagano,+ nna le wena, mme e tla nna mosupi fa gare ga me le wena.”+ 45  Ka jalo Jakobe a tsaya leje mme a le tlhoma jaaka pilara.+ 46  Morago ga moo Jakobe a raya bomorwarraagwe a re: “Selang maje!” Mme ba tsaya maje ba dira mokoa.+ Morago ga moo ba jela moo mo godimo ga mokoa. 47  Mme Labane a o bitsa Jegare-sahadutha, mme Jakobe ene a o bitsa Galeede. 48  Mme Labane a re: “Mokoa ono ke mosupi fa gare ga me le wena gompieno.” Ke gone ka moo a neng a o raya leina a re Galeede,+ 49  le Tora ya Tebelo, ka gonne o ne a re: “A Jehofa a nne a lebeletse fa gare ga me le wena fa mongwe wa rona a sa bone yo mongwe.+ 50  Fa o ya go bogisa bomorwadiake+ e bile o ya go tsaya basadi mo godimo ga bomorwadiake, ga go na monna ope yo o nang le rona. Bona! Modimo ke mosupi fa gare ga me le wena.”+ 51  Mme Labane a tswelela a raya Jakobe a re: “Mokoa ke o le pilara ke e, e ke e tlhomileng fa gare ga me le wena. 52  Mokoa ono ke mosupi, mme pilara ke sengwe se se neelang bosupi,+ gore ga nkitla ke feta mokoa ono ke go tsogologela le gore ga o kitla o feta mokoa ono le pilara eno o ntsogologela go tla go nkgobatsa.+ 53  A modimo wa ga Aborahame+ le modimo wa ga Nahore+ a atlhole fa gare ga rona, modimo wa ga rraabone.” Mme Jakobe a ikana ka Poifo ya ga rraagwe e bong Isake.+ 54  Morago ga moo Jakobe a ntsha setlhabelo mo thabeng mme a laletsa bomorwarraagwe go tla go ja senkgwe.+ Ka jalo ba ja senkgwe mme ba lala mo thabeng. 55  Le fa go ntse jalo, Labane a tsoga go sa le phakela mme a atla+ bana ba gagwe le bomorwadie mme a ba segofatsa.+ Mme Labane a tsena mo tseleng go boela kwa lefelong la gagwe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase