Esekiele 1:1-28

1  Jaanong ga diragala mo ngwageng wa bomasome a mararo, mo kgweding ya bonè, mo letsatsing la botlhano la kgwedi, fa ke ne ke le mo gare ga batho ba ba isitsweng botshwarwa+ fa nokeng ya Kebare,+ gore magodimo a bulege+ mme ka simolola go bona diponatshegelo tsa Modimo.+  Mo letsatsing la botlhano la kgwedi, ke gore, mo ngwageng wa botlhano wa botshwarwa jwa ga Kgosi Jehoiakine,+  lefoko la ga Jehofa la tla+ ka tlhamalalo kwa go Esekiele+ morwa Busi moperesiti mo lefatsheng la Bakaladia+ fa nokeng ya Kebare, mme seatla sa ga Jehofa sa nna mo go ene mo lefelong leo.+  Mme ka simolola go leba, mme bona! go ne go na le phefo ya setsuatsue+ e tswa kwa bokone, leru le legolo+ le molelo o o tutumang,+ mme le ne le dikologilwe ke phatsimo, mme mo gare ga one go ne go tswa sengwe se se lebegang jaaka gouta e e tlhakantsweng le selefera,+ se tswa mo gare ga molelo.  Mme go tswa mo gare ga one go ne go na le setshwano sa dibopiwa+ tse nnè tse di tshelang, mme di ne di lebega jaana: di ne di na le setshwano sa motho wa mo lefatsheng.  Mme sengwe le sengwe se ne se na le difatlhego di le nnè,+ e bile sengwe le sengwe sa tsone se na le diphuka di le nnè.+  Mme dinao tsa tsone e ne e le dinao tse di tlhamaletseng, le pato ya dinao tsa tsone e ne e tshwana le pato ya lonao lwa namane;+ mme di ne di nyedima jaaka go tsabakela ga kgotlho e e phatsimisitsweng.+  Mme go ne go na le diatla tsa motho kafa tlase ga diphuka tsa tsone mo matlhakoreng a tsone a manè,+ mme ka bonè jwa tsone di ne di na le difatlhego le diphuka.+  Diphuka tsa tsone di ne di gokaganye. Di ne di sa fapoge fa di tsamaya; di ne di tsamaya sengwe le sengwe se ya kwa pele se tlhamaletse.+ 10  Mme fa e le setshwano sa difatlhego tsa tsone, ka bonè jwa tsone di ne di na le sefatlhego sa motho+ le sefatlhego sa tau+ kafa mojeng,+ mme ka bonè jwa tsone di ne di na le sefatlhego sa poo+ kafa molemeng;+ ka bonè jwa tsone gape di ne di na le sefatlhego sa ntsu.+ 11  Ke kafa difatlhego tsa tsone di neng di ntse ka teng. Mme diphuka+ tsa tsone di ne di tsharololetswe kwa godimo. Sengwe le sengwe se ne se na le di le pedi di gokaganye, mme tse pedi di ne di bipile mebele ya tsone.+ 12  Di ne di tsamaya sengwe le sengwe se ya kwa pele se tlhamaletse.+ Di ne di ya gongwe le gongwe kwa moya o neng o sekametse go ya teng.+ Di ne di sa fapoge fa di ntse di tsamaya.+ 13  Mme fa e le tshwano ya dibopiwa tse di tshelang, ponalo ya tsone e ne e tshwana le magala a a tukang a molelo.+ Sengwe se se tshwanang le ponalo ya dirumola tsa molelo+ se ne se ya kwa morago le kwa pele fa gare ga dibopiwa tse di tshelang, mme molelo o ne o phatsima, e bile go ne go tswa logadima+ mo molelong. 14  Mme fa e le dibopiwa tse di tshelang tsone, di ne di tsamaya di bo di boa fela jaaka go benya ga logadima.+ 15  Fa ke ntse ke lebile dibopiwa tse di tshelang tseno, bona! go ne go na le leotwana le le lengwe fa fatshe fa thoko ga dibopiwa tse di tshelang,+ fa difatlhegong tse nnè tsa sengwe le sengwe sa tsone.+ 16  Fa e le ponalo ya maotwana+ le popego ya one, e ne e tshwana le go tsabakela ga kerusolete;+ mme ka bonè jwa one a ne a na le setshwano se le sengwe fela. Mme ponalo ya one le popego ya one e ne e tshwana fela le fa leotwana le le mo teng ga leotwana.+ 17  Fa a tsamaya a ne a tsamaya ka matlhakore a one a le manè.+ A ne a sa fapogele go sele fa a tsamaya.+ 18  Fa e le digogoropo tsa one, di ne di goletse kwa godimo mo di neng di boifisa; mme digogoropo tsa one di ne di tletse matlho go di dikologa tsotlhe ka bonè jwa tsone.+ 19  Mme fa dibopiwa tse di tshelang di tsamaya, maotwana a ne a tsamaya fa thoko ga tsone, mme fa dibopiwa tse di tshelang di ne di tsholediwa go tswa fa fatshe, le maotwana a ne a tsholediwa.+ 20  Di ne di ya gongwe le gongwe kwa moya o neng o retologela go ya teng, gone kwa moya o retologelang go ya teng; le maotwana a ne a tsholediwa gaufi le tsone, gonne moya wa sebopiwa se se tshelang o ne o le mo maotwaneng. 21  Fa di ne di tsamaya, a ne a tsamaya; mme fa di ema, a ne a ema; mme fa di tsholediwa go tswa fa fatshe, maotwana a ne a tsholediwa gaufi le tsone, gonne moya wa sebopiwa se se tshelang o ne o le mo maotwaneng.+ 22  Mme kwa godimo ga ditlhogo tsa dibopiwa tse di tshelang go ne go na le setshwano sa phuthologo+ se se jaaka go tsabakela ga dikgapetla tse di boitshegang tsa metsi, se phutholotswe kwa godimo ga ditlhogo tsa bone kwa godimo.+ 23  Mme kafa tlase ga phuthologo diphuka tsa tsone di ne di tlhamaletse, longwe kwa go lo longwe. Sengwe le sengwe se ne se na le diphuka tse pedi di bipile mebele ya tsone kafa letlhakoreng leno mme sengwe le sengwe se na le tse pedi di bipile kafa letlhakoreng lele. 24  Mme ka utlwa modumo wa diphuka tsa tsone, modumo o o tshwanang le wa metsi a mantsi,+ jaaka modumo wa Mothatayotlhe, fa di tsamaya, modumo wa khuduego,+ jaaka modumo wa bothibelelo.+ Fa di ema, di ne di digela diphuka tsa tsone kwa tlase. 25  Mme ga nna le lentswe kwa godimo ga phuthologo e e neng e le kwa godimo ga tlhogo ya tsone. (Fa di ema, di ne di digela diphuka tsa tsone kwa tlase.) 26  Mme kwa godimo ga phuthologo e e neng e le kwa godimo ga tlhogo ya tsone go ne go na le sengwe se se tshwanang le leje la safire+ ka ponalo, setshwano sa setulo sa bogosi.+ Mme mo godimo ga setshwano sa setulo sa bogosi go ne go na le setshwano sa motho yo o nang le ponalo e e tshwanang le ya motho wa mo lefatsheng mo godimo ga sone,+ kwa godimo. 27  Mme ka bona sengwe se se tshwanang le go tsabakela ga gouta e e tlhakantsweng le selefera,+ jaaka ponalo ya molelo gotlhe fela mo teng ga sone,+ go tswa mo ponalong ya dinōka tsa gagwe go ya kwa godimo; mme go tswa mo ponalong ya dinōka tsa gagwe go ya kwa tlase ke ne ka bona sengwe se se tshwanang le ponalo ya molelo, mme o ne a na le phatsimo gotlhe fela. 28  Go ne go na le sengwe se se tshwanang le ponalo ya bora+ e e nnang gone mo lerung le legolo mo letsatsing la fa pula e tshologa. Ponalo ya phatsimo go dikologa e ne e ntse jalo. E ne e le ponalo ya setshwano sa kgalalelo ya ga Jehofa.+ E rile ke e bona, foo ka wa ka sefatlhego,+ mme ka simolola go utlwa lentswe la mongwe a bua.

Dintlha Tse di Kwa Tlase