Ditiro 10:1-48

10  Jaanong kwa Kaesarea go ne go na le monna mongwe yo o neng a bidiwa Korenelio, motlhankedi wa masole+ wa mophato wa Itali,+ jaaka o ne o bidiwa,  monna yo o ineetseng+ le yo o boifang+ Modimo mmogo le botlhe ba ntlo ya gagwe, mme o ne a abela batho+ dimpho tsa kutlwelobotlhoko di le dintsi e bile a kokotlela Modimo a sa kgaotse.+  Fela mo e ka nnang ka ura ya borobongwe+ ya letsatsi a bona ka papamalo mo ponatshegelong+ moengele+ wa Modimo a tsena kwa go ene a ba a mo raya a re: “Korenelio!”  Monna yono a mo leba mme, ya re a tshoga, a re: “Ke eng, Morena?” A mo raya a re: “Dithapelo+ tsa gago le dimpho tsa kutlwelobotlhoko di tlhatlogile e le kgopotso fa pele ga Modimo.+  Jalo jaanong roma banna kwa Jopa mme o bitse Simone mongwe wa sefane sa Petere.  Monna yono o amogetswe jaaka moeng kwa ga Simone mongwe, mosugi wa matlalo, yo o nang le ntlo go bapa le lewatle.”+  Ka bonako fela fa moengele yo o neng a bua le ene a sena go tsamaya, a bitsa ba le babedi ba batlhanka ba gagwe ba ntlo le lesole le le ineetseng mo go ba ba neng ba mo direla ka metlha,+  mme a ba bolelela sengwe le sengwe a bo a ba romela kwa Jopa.+  Letsatsi le le latelang fa ba ne ba tsweletse ka loeto lwa bone e bile ba atamela motse, Petere a tlhatlogela kwa godimo mo ntlong+ e ka nna ka ura ya borataro a ya go rapela.+ 10  Mme o ne a tshwarwa ke tlala thata mme a batla go ja. Ya re ba sa ntse ba baakanya, a tshwarwa ke tsitego+ 11  mme a bona legodimo le bulega+ le sejana sa mofuta mongwe se fologa se tshwana le letsela le legolo la leloba le isiwa kwa tlase kwa lefatsheng ka dintlha tsa lone tse nnè; 12  mme mo go lone go ne go na le dibopiwa tse di maoto manè tsa mefuta yotlhe le digagabi tsa lefatshe le dinonyane tsa legodimo.+ 13  Mme lentswe la tla mo go ene la re: “Nanoga, Petere, tlhaba o je!”+ 14  Mme Petere a re: “Legoka, Morena, ka gonne ga ke ise ke ke ke je sepe se se leswafetseng e bile se se phepa.”+ 15  Mme lentswe la bua le ene gape, lekgetlo la bobedi la re: “Tlogela go bitsa dilo tse Modimo a di ntlafaditseng o re di leswafetse.”+ 16  Seno sa diragala lekgetlo la boraro, mme ka yone nako eo sejana seno sa tseelwa kwa godimo kwa legodimong.+ 17  Jaanong fa Petere a ne a akabetse thata ka ga gore ponatshegelo e a neng a e bone e ka tswa e raya eng, bona! banna ba ba rometsweng ke Korenelio ba ne ba botsa ka ga ntlo ya ga Simone mme ba eme koo fa kgorong.+ 18  Mme ba tlhaeletsa ba botsa gore a Simone wa sefane sa Petere o gorogetse koo. 19  Fa Petere a ne a tlhatlhanya mo mogopolong wa gagwe kaga ponatshegelo eno, moya+ wa re: “Bona! Banna ba le bararo ba a go batla. 20  Le fa go ntse jalo, nanoga, ya kwa boalong jo bo kwa tlase mme o tsamaye le bone, o sa belaele ka gope, ka gonne ba rometswe ke nna.”+ 21  Jalo Petere a ya kwa boalong jo bo kwa tlase kwa banneng bano mme a re: “Bonang! Ke nna yo lo mmatlang. Lo fano ka lebaka lefe?” 22  Ba re: “Korenelio, modiredi wa masole, monna yo o siameng yo o boifang Modimo+ e bile a bolelwa+ ka molemo ke setšhaba sotlhe sa Bajuda, moengele yo o boitshepo o ne a mo naya ditao tsa bomodimo gore a rome gore o bidiwe o tle kwa ntlong ya gagwe gore a utlwe dilo tse o di buang.” 23  Jalo a ba kopa gore ba tsene mme a ba tshola jaaka baeng. Letsatsi le le latelang a ema mme a tswa a tsamaya le bone, mme bangwe ba bakaulengwe ba ba neng ba tswa Jopa ba tsamaya le ene. 24  Letsatsi morago ga leo a tsena mo Kaesarea. Ee, Korenelio o ne a ba lebeletse e bile o ne a phuthile ba losika lwa gagwe le ditsala tse a atamalaneng thata le tsone. 25  Fa Petere a tsena, Korenelio a mo kgatlhantsha, a wela fa fatshe fa dinaong tsa gagwe a mo ikobela. 26  Mme Petere a mo emisa, a re: “Ema; le nna ka bonna ke motho.”+ 27  Mme fa a ntse a tlotla le ene a tsena mme a fitlhela batho ba le bantsi ba phuthegile, 28  mme a ba raya a re: “Lo itse sentle kafa go seng kafa molaong ka gone gore Mojuda a ikopanye kgotsa a atamele motho wa lotso lo longwe;+ mme le fa go ntse jalo Modimo o mpontshitse gore ke se ka ka bitsa motho ope ke re o leswafetse kgotsa ga a phepa.+ 29  Ke gone ka moo ke tlileng, e bile ke sa gana, fa go ne go romilwe gore ke bidiwe. Jalo ke botsa lebaka la go bo lo romile gore ke bidiwe.” 30  Jalo Korenelio a re: “Malatsi a le manè a a fetileng ke bala go tloga ka ura eno, ke ne ke rapela mo ntlong ya me ka ura ya borobongwe,+ bona! fa monna mongwe yo o apereng diaparo tse di galotseng+ a ne a ema fa pele ga me 31  mme a re, ‘Korenelio, thapelo ya gago e utlwilwe ka kamogelo le dimpho tsa gago tsa kutlwelobotlhoko di gakologetswe fa pele ga Modimo.+ 32  Jalo, roma kwa Jopa mme o bitse Simone, wa sefane sa Petere.+ Monna yono o amogetswe jaaka moeng mo ntlong ya ga Simone, mosugamatlalo, go bapa le lewatle.’+ 33  Jalo ke ne ka akofa ka roma kwa go wena, mme o dirile sentle ka go tla kwano. Mme jalo mo nakong eno rotlhe re gone fa pele ga Modimo gore re utlwe dilo tsotlhe tse Jehofa a go laetseng gore o di bue.”+ 34  Foo Petere a bula molomo mme a re: “Ruri ke a lemoga gore Modimo ga a na tlhaolele,+ 35  mme mo setšhabeng sengwe le sengwe motho yo o mmoifang a ba a dira tshiamo o a amogelesega mo go ene.+ 36  O ne a romela lefoko+ kwa go bomorwa Iseraele go ba bolelela dikgang tse di molemo tsa kagiso+ ka Jesu Keresete: Yono ke Morena wa botlhe ba bangwe.+ 37  Lo itse kgang e go neng ga buiwa ka yone mo Judea yotlhe fela, go simolola kwa Galalea morago ga kolobetso e Johane a neng a e rera,+ 38  e bong, Jesu yo o neng a tswa Nasaretha, kafa Modimo a neng a mo tlotsa ka gone ka moya o o boitshepo+ le maatla, mme a tsamaya mo lefatsheng leo lotlhe a dira molemo e bile a fodisa botlhe ba ba neng ba gateletswe ke Diabolo;+ ka gonne Modimo o ne a na le ene.+ 39  Mme re basupi ba dilo tsotlhe tse a neng a di dira mo nageng ya Bajuda mmogo le mo Jerusalema; mme gape ba ne ba mmolaya ka go mo pega mo koteng.+ 40  Modimo o ne a tsosa Yono mo letsatsing la boraro a ba a dira gore a bonatshege,+ 41  e seng mo bathong botlhe, mme mo basuping ba ba neng ba tlhomiwa go sa le pele ke Modimo,+ mo go rona, ba re neng ra ja ra ba ra nwa le ene+ fa a sena go tsoga mo baswing. 42  Gape, o ne a re laela go rerela+ batho le go neela bosupi ka botlalo gore yono ke Ene yo Modimo a neng a mo naya taelo ya go nna moatlhodi wa batshedi le baswi.+ 43  Baporofeti botlhe ba naya bosupi+ ka ene, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene o bona boitshwarelo jwa maleo ka leina la gagwe.”+ 44  Ya re Petere a sa ntse a bua kaga dikgang tseno moya o o boitshepo wa wela mo go botlhe ba ba utlwang lefoko.+ 45  Mme ba ba ikanyegang ba ba neng ba tlile le Petere ba e neng e le ba bao ba rupileng ba ne ba gakgametse, ka gonne mpho ya mahala ya moya o o boitshepo e ne e tshololelwa le mo bathong ba ditšhaba.+ 46  Gonne ba ne ba ba utlwa ba bua ka diteme e bile ba godisa Modimo.+ Go tswa foo Petere a arabela a re: 47  “A go na le yo o ka iletsang metsi gore bano ba ba amogetseng moya o o boitshepo fela jaaka re o amogetse ba se ka ba kolobediwa?”+ 48  Foo a laela gore ba kolobediwe mo leineng la ga Jesu Keresete.+ Go tswa foo ba mo kopa gore a nne malatsinyana.

Dintlha Tse di Kwa Tlase