1 Bakorintha 11:1-34

11  Nnang baetsi ba me, fela jaaka nna ke le wa ga Keresete.+  Jaanong ke a lo akgola ka gonne mo dilong tsotlhe lo a nkgopola e bile lo ngangatletse dingwao+ fela jaaka ke ne ka di fetisetsa mo go lona.  Mme ke batla gore lo itse gore tlhogo ya monna mongwe le mongwe ke Keresete;+ mosadi le ene tlhogo ya gagwe ke monna;+ Keresete le ene tlhogo ya gagwe ke Modimo.+  Monna mongwe le mongwe yo o rapelang kgotsa yo o porofetang a rwele sengwe mo tlhogong o tlontlolola tlhogo ya gagwe;+  mme mosadi mongwe le mongwe yo o rapelang kgotsa yo o porofetang+ tlhogo ya gagwe e sa bipiwa o tlontlolola tlhogo ya gagwe,+ gonne go tshwana fela le jaaka e kete ke mosadi yo o beotseng tlhogo.+  Gonne fa mosadi a sa ipipe, a a pome; mme fa e le gore go tlhabisa ditlhong gore mosadi a pome kgotsa a beole,+ a a ipipe.+  Gonne monna ga a tshwanela go bipa tlhogo ya gagwe, ka a le setshwano sa Modimo+ le kgalalelo;+ mme mosadi ke kgalalelo ya monna.+  Gonne monna ga a tswe mo mosading, mme mosadi o tswa mo monneng;+  mme, mo godimo ga moo, monna o ne a se ka a bopelwa mosadi, mme mosadi o ne a bopelwa monna.+ 10  Ke gone ka moo mosadi a tshwanetseng go nna le sesupo sa taolo mo tlhogong ya gagwe+ ka ntlha ya baengele.+ 11  Mo godimo ga moo, mo Moreneng mosadi ga a teng kwantle ga monna le monna ga a teng kwantle ga mosadi.+ 12  Gonne fela jaaka mosadi a tswa mo monneng,+ jalo monna le ene o gone ka mosadi;+ mme dilo tsotlhe di tswa mo Modimong.+ 13  Ikatlholeleng ka bolona: A go tshwanetse gore mosadi a rapele Modimo a sa ipipa? 14  A tlholego ka boyone ga e lo rute gore fa monna a na le moriri o moleele, ke tlontlologo mo go ene; 15  mme fa mosadi a na le moriri o moleele, ke kgalalelo+ mo go ene? Ka gonne o newa moriri wa gagwe mo boemong jwa serwalo sa tlhogo.+ 16  Le fa go ntse jalo, fa motho ope a bonala a tsosa kganetsano+ ka ntlha ya mokgwa mongwe o sele,+ ga re na ope o sele, le fa e le diphuthego tsa Modimo. 17  Mme, fa ke ntse ke naya ditao tseno, ga ke lo akgole ka gonne lo kopana mmogo,+ e seng ka boikaelelo jwa go tokafatsa, fa e se go senya. 18  Gonne sa ntlha, fa lo phuthega mmogo mo phuthegong, ke utlwa gore go na le dikgaogano mo gare ga lona;+ mme ke dumela seno ka selekanyo se se rileng. 19  Gonne go tshwanetse gape ga bo go na le makoko+ mo gare ga lona, gore batho ba ba amogelwang gape ba bonatshege mo gare ga lona.+ 20  Jalo, fa lo phuthega mmogo mo lefelong le le lengwe, ga go kgonege gore lo je dijo tsa maitseboa tsa Morena.+ 21  Gonne, fa lo di ja, mongwe le mongwe o ja dijo tsa maitseboa tsa gagwe go sa le pele, mo e leng gore yo mongwe o tshwerwe ke tlala mme yo mongwe o tlhapetswe. 22  Eleruri lo na le matlo a go ja le a go nwa, a ga go jalo?+ Kgotsa a lo nyatsa phuthego ya Modimo e bile lo tlhabisa ba ba se nang sepe+ ditlhong? Ke tla lo raya ke reng? A ke lo akgole? Mo go seno ga ke lo akgole. 23  Gonne ke ne ka amogela mo Moreneng se gape ke neng ka se fetisetsa kwa go lona, gore Morena Jesu mo bosigong+ jo a neng a tlile go neelwa ka jone o ne a tsaya senkgwe 24  mme, fa a sena go leboga, a se ngathoganya+ a ba a re: “Seno se kaya mmele+ wa me o o mo boemong jwa lona. Nnang lo dire seno e le go nkgopola.”+ 25  A dira ka tsela e e tshwanang le ka senwelo+ le sone, fa a sena go ja dijo tsa maitseboa, a re: “Senwelo seno se kaya kgolagano e ntšha+ ka ntlha ya madi a me.+ Nnang lo dire seno, ka gale fa lo se nwa, e le go nkgopola.”+ 26  Gonne ka gale+ fa lo ja senkgwe seno e bile lo nwa senwelo seno, lo nna lo bolela loso+ lwa Morena, go fitlha a goroga.+ 27  Ka gone le fa e le mang yo o jang senkgwe kgotsa yo o nwang senwelo sa Morena a sa tshwanela o tla nna le molato+ mabapi le mmele wa Morena le madi.+ 28  Sa ntlha, a motho a ipone a tshwanelega fa a sena go ikeleka,+ mme jalo a a je senkgwe a ba a nwe senwelo. 29  Gonne yo o jang a bo a nwa o ijela a bo a inwela katlholo+ fa a sa lemoge mmele. 30  Ke gone ka moo ba le bantsi mo gare ga lona ba leng bokoa e bile ba bobolela ruri, mme ba le bantsi thata ba robetse+ mo losong. 31  Mme fa re ne re ka lemoga se rona ka borona re leng sone, re ne re ka se atlholwe.+ 32  Le fa go ntse jalo, fa re atlholwa,+ re otlhaiwa ke Jehofa,+ gore re tle re se ka ra bonwa molato+ le lefatshe.+ 33  Ka gone, bakaulengwe ba me, fa lo phuthega mmogo go tla go di ja,+ letanang. 34  Fa mongwe a tshwerwe ke tlala, a a je kwa gae,+ gore lo se ka lwa phuthega mmogo go tla go atlholwa.+ Mme dikgang tse di setseng ke tla di baya ka thulaganyo fa ke fitlha koo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase