Fetela kwa tshedimosetsong

Ditshwantsho Tsa Kwa Warwick Karolo 7 (September 2016 Go ya Go February 2017)

Ditshwantsho Tsa Kwa Warwick Karolo 7 (September 2016 Go ya Go February 2017)

Re tlile go go bontsha ditshwantsho tsa ntlokgolo e ntšha ya Basupi ba ga Jehofa le kafa baithaopi ba ba nnang kwa go yone ba e dirisang ka teng. Ditshwantsho tseno ke tsa September 2016 go ya go February 2017.

Setshwantsho sa dikago tsotlhe tse di kwa Warwick. Go tswa ka fa molemeng kwa godimo:

  1. Lefelo le Dikoloi di Baakanngwang mo go Lone

  2. Lefelo le Baeng ba Phakang mo go Lone

  3. Lefelo la go Baakanya Dilo le le Baagi ba Phakang mo go Lone

  4. Lefelo la Bonno B

  5. Lefelo la Bonno D

  6. Lefelo la Bonno C

  7. Lefelo la Bonno A

  8. Diofisi le Lefelo le go Berekelwang mo go Lone

September 8, 2016—Dikgago tsa Warwick

Dikago tsa kwa Warwick di simolotse go dirisiwa. Ka September go ne go na le batho ba ka nna 500 ba ba neng ba nna kwa Warwick mme gareng ga bone go ne go na le baithaopi ba ba neng ba tswa kwa Brooklyn.

September 20, 2016—Diofisi

Moithaopi o sekaseka dithaele tse di phatsimang tse di tlileng go tsenngwa mo loboteng la lefelo le le bontshang hisitori ya batho ba Modimo. Go ile ga dirwa gore dithaele tseno di lebege e kete ke tsa bogologolo ka gonne di ne di tlile go tsenngwa mo lefelong le le bontshang hisitori ya batho ba ga Jehofa.

September 28, 2016—Diofisi

Stephen Lett wa Setlhopha se se Laolang ke ene wa ntlha go tshwara temana ya letsatsi kwa dikagong tse disha tsa Warwick. O ile a bala lekwalo le Setlhopha se se Laolang se neng se le kwadile go leboga baithaopi ba ka nna 27 000 ba ba berekileng mo porojekeng eno le botlhe ba ba ileng ba thusa.

October 3, 2016—Diofisi

Mokaulengwe o tsenya ditlhaka mo letshwaong le le tlileng go tsenngwa mo mafelong a batho ba tlileng go a bona fa ba etetse kwa ntlokgolong. Fa o etile, o tla kgona go bona lefelo le le nang le letshwao le le reng “Batho ba Leina la ga Jehofa” mme o tla ithuta ka hisitori ya Basupi ba ga Jehofa go tloga ka bo1870 go tla go fitlha ga jaana.

October 5, 2016—Diofisi

Komiti ya Bakwadi e kopane le bathusi ba yone le maloko a Lefapha la Bakwadi. Disekirini tseno di dirisediwa go tlhagisa ditshwantsho tse di tlileng go tsenngwa mo dikgatisong tsa rona e bile di thusa gore mafapha a mangwe a a seng mo ntlokgolong a kgone go bua le komiti ka nako ya pokano. Tafole eno e ile ya ntshiwa e le moneelo dingwaga tse di fetileng fa ba le kwa Brooklyn mme ba fudugetse ka yone kwa Warwick.

October 20, 2016—Diofisi

Mokaulengwe yo o thusang Komiti ya Barulaganyi le maloko a mangwe a a berekang le ene ba sekaseka ditsela tsa go thusa bakaulengwe ba rona ba ba amilweng ke Setsuatsue se se bidiwang Haima (Lawin), se se ileng sa tlhasela Philippines letsatsi pelenyana. Mafapha a a farologaneng a a kwa ntlokgolong a dirisa dibidio go ikgolaganya le makala a a farologaneng mo lefatsheng lotlhe go bua ka dilo tse di tlhokang go rarabololwa ka bonako.

October 28, 2016—Lefelo la go Baakanya Dilo le le Baagi ba Phakang mo go Lone

Lekadiba leno le kgaoganya lefelo la go baakanya dilo le tsela e batho ba e dirisang go ya kwa go tsenwang gone. Lekadiba leno le a mangwe a a mo dikagong tsa Warwick a dirisa mekgwa ya tlholego go tlhotlha metsi a pula mme seo se thusa go fokotsa ditshenyegelo. Mo godimo ga moo, metsi ano a a phepa a dirisiwa go nosetsa dimela e bile diphologolo di kgona go a nwa.

November 4, 2016—Diofisi

Bakaulengwe ba pagolola mabokoso. Batho ba ka nna 80 ba ile ba thusa maloko a ntlokgolo go fuduga go tswa kwa Brooklyn go ya kwa legaeng la bone le lesha kwa Warwick.

December 14, 2016—Diofisi

Ba ntsha tege mo motšhineng. Ba dirisa motšhine ono ka gonne gantsi tege e ba e dirisang e kgona go nna kima thata. Kwa Warwick go na le sedirisiwa se se kgonang go dira gore tege e bele ka bonako kgotsa e tseye lobakanyana go bela. Seno se thusa gore ba kgone go baka marotho a le mantsi mo bekeng.

December 14, 2016—Lefelo la go Baakanya Dilo le le Baagi ba Phakang mo go Lone

Bakaulengwe ba latlha matlakala. Dikago tsa rona tse di kwa Warwick ga di tshwane le tse di neng di le kwa Brooklyn ka gonne tsone di kopane, ka jalo, ga go tlhokege badiri le metšhine e mentsintsi.

December 14, 2016—Lefelo la go Tlhatswa

Mokaulengwe o kgatsha seaparo ka metsi gore a kgone go se aena motlhofo. Lefapha leno le tlhatswa dilo tse dintsi mo bekeng. Go ba thusa go itse gore ke tsa ga mang, ba tsenya dinomoro mo go tsone. Dinomoro tseno di a skeniwa go thusa gore dilo di isiwe kwa bathong kgotsa kwa mafapheng a a tshwanetseng.

December 20, 2016—Lefelo la go Baakanya Dilo

Mokaulengwe o baakanya motšhine o o dirisiwang go isa dilo kwa godimo. Seno se thusa gore motšhine ono o dirisiwe lobaka lo loleele.

January 10, 2017—Diofisi

Mokaulengwe o baakanya khomputara gore e kgone go tlhagisa bidio e e reng “Ba Bontsha Tumelo ka Ditiro.”

January 11, 2017—Kwa go Berekelwang Gone

Bakaulengwe ba baakanya baesekele ya modiro wa 1903 mme ba tlile go e baya mo lefelong le le tlhalosang hisitori ya Basupi ba ga Jehofa. Mongwe o ile a e ntsha e le moneelo mme ya baakanngwa gore e kgone go tlisiwa kwa Warwick go bontsha batho matsapa le dipalangwa tse Baithuti ba Baebele (ba morago ba ileng ba bidiwa Basupi ba ga Jehofa) ba neng ba di dirisa go isa molaetsa wa Baebele kwa bathong.

January 12, 2017—Kwa go Berekelwang Gone

Bakaulengwe ba kopanya galase e ba tlileng go tsenya “Photo-Drama of Creation” mo go yone. “Photo-Drama of Creation” ke filimi e e nang le ditshwantsho e e neng ya bontshiwa batho ba ka nna dimilione di le robonngwe lekgetlo la ntlha ka 1914.

January 12, 2017—Diofisi

Mokaulengwe le kgaitsadi ba tiro ya bone e leng go baakanya dilo tsa bogologolo ba thusana le kgaitsadi wa motaki go baakanya Baebele ya 1544 ya Zurich Latin Bible gore e tle go tsenngwa mo lefelong le le bidiwang “Baebele le Leina la Modimo.” Letshwao le lehibidu le o le bonang mo Baebeleng eno le bontsha fa leina la Modimo e bong Jehofa le tlhagang gone. Ba tshwanetse go bereka ka matsetseleko ka gonne Dibaebele tsa mofuta ono di senyega motlhofo. Ka sekai, ditsebe tsa Baebele eno di tshegeditswe ka mofuta mongwe wa sekgomaretsi, lefelo le ba berekelang mo go lone le bongola mme ba dirisa dipone tse di kgethegileng go thibela gore ditsebe tsa Baebele eno di se ka tsa gagoga.

January 16, 2017—Diofisi

Baeti ba kgona go bona dikago tsotlhe tsa Warwick ba le mo kagong eno e e boleele jwa dimetara di le 23. Batho ba ile ba simolola go etela kwa Warwick ka April 3, 2017. Fa o batla go etela kwa Warwick, o tshwanetse go tsenya kopo mo Internet mo karolong ya KA GA RONA > DIOFISI & MAETO.

January 19, 2017—Diofisi

Baebele e mokaulengwe yono a e tshwereng ke ya ntlhantlha ya King James Version e e ileng ya printiwa ka ngwaga wa 1611 mme o e baya mo batho ba ka e bonang teng fa ba etile. Lefelo le a e bayang mo go lone le ile la diriwa ke baithaopi ba kwa Warwick.

January 19, 2017—Diofisi

Kgaitsadi o tsenya hutshe mo batho ba ka e bonang teng fa ba etile. Hutshe eno e ne e le ya ga Joseph F. Rutherford yo o neng a okametse tiro ya Basupi ba ga Jehofa dingwaga tse di fetileng. Lefelo le dilo tseno di beilweng mo go lone le bontsha maiteko a Basupi ba ga Jehofa ba ileng ba a dira go rerela batho dikgang tse di molemo tsa Bogosi.

January 20, 2017—Diofisi

Mokaulengwe o mo setudiong mme o rekota nngwe ya dibidio tse baeng ba ka di reetsang fa ba etetse kwa ntlokgolong. Setudio seno se ile sa ntshiwa kwa Brooklyn sa isiwa kwa Warwick mme go ba tsere beke fela go rulaganya sengwe le sengwe gore ba boe ba se dirisa gape. Gape se dirisiwa go rekota Thanolo Ya Lefatshe le Lesha ya Dikwalo Tse di Boitshepo, Tora ya Tebelo le Tsogang! le dikgatiso tse di tsenngwang mo jw.org.

January 27, 2017—Diofisi

Kgaitsadi o penta setshwantsho se se tlileng go bewa mo batho ba ka se bonang teng fa ba etile. Lefelo le di beilweng mo go lone le na le ditshwantsho tsa bogologolo tse di bontshang tiro ya Baithuti ba Baebele ka dingwaga tsa bo1900.

February 15, 2017—Diofisi

Kgaitsadi o penta setshwantsho sa ga Kabo yo o tlhagelelang mo dibidiong tsa bana tsa Nna Tsala ya ga Jehofa. Popae eno ya ga Kabo e tla tsenngwa mo lefelong le batho ba ka e bonang teng fa ba etile mme e bontsha matsapa a Basupi ba ga Jehofa ba a tsereng go thusa bana.

February 15, 2017—Kwa go Berekelwang Gone

Mokaulengwe o sega ditshwantsho le matshwao a a tlileng go tsenngwa mo lefelong le le tlhalosang hisitori ya Basupi ba ga Jehofa. Baithaopi ba feta 250 ba ile ba thusa mo porojekeng eno ya go rulaganya mafelo a le mararo a batho ba ka a bonang fa ba etile.