Fetela kwa tshedimosetsong

Baithaopi ba Fetola Setsha sa Kwa Tuxedo

Baithaopi ba Fetola Setsha sa Kwa Tuxedo

Ke metsotso e le lesome le botlhano pele ga ura ya bosupa mo mosong kwa Tuxedo, New York. Loapi lo pududu mme kapoko e apesitse lekadiba le lennye le le gaufi le moago wa matlhatlhaganyane a mane o makau le makgarebe a tsenang mo go one. Ba apere diaparo tsa go bereka e bile ba rwele dibutsu, mme mo mosong ono ba tsere mesepele go tswa kwa dihoteleng le kwa mafelong a bonno a mo lefelong leno le kwa dikarolong tse dingwe tsa naga—Patterson, Wallkill le e leng kwa Brooklyn e e bokgakala jwa dikilometara di ka nna 80.

Mme gone, mo malatsing a a fetileng bontsi jwa batho bano ba ne ba tla mono ba tswa kwa mafelong a a kgakala mo dikarolong tsotlhe tsa United States le go feta. Ba ithaopetse go tla go dira mono—bangwe beke, bangwe dibeke tse thataro mme ba bangwe go feta. Ba tlile ka ditshenyegelo tsa bone e bile ga ba duelelwe tiro eno. Le fa go ntse jalo, ba itumeletse go bo ba le fano.

Gompieno go na le baithaopi ba ka nna 120, mme re solofela gore palo e tla oketsega mo dikgweding tse di tlang. Ba tsena mo lefelong la bojelo mme ba nna ba le lesome mo ditafoleng. Ba le bantsi ba nwa kofi fa go ntse go nkga monko o o monate wa bacon o o tswang kwa kitšhining. Ka 7:00 a.m. mo godimo ga tlhogo, go tshwarwa motlotlo wa Baebele o o bontshiwang mo dithelebisheneng. Metsotso e le lesome le botlhano morago ga moo, batho ba newa dijo. Ba newa bacon, borotho, mae le oats. Dijo ke motlele.

Morago ga thapelo e e tswalang, mongwe le mongwe o leba tirong. Ba ba berekang mo kagong ba tlotla ka boitumelo fa ba ntse ba rwala makarapa, digalase tsa tshireletsego, di-vest tsa mebala e e galotseng e bile ba bofa le mabanta a a tsenyang dithulusu tse di bokete.

Tiro e e dirwang gone jaanong ke go fetola lefelo la International Paper Company kwa Tuxedo go aga lefelo la nakwana le go tla nniwang mo go lone fa go agiwa ntlokgolo ya lefatshe lotlhe ya Basupi ba ga Jehofa, e e tla nnang dikilometara di le mmalwa go tswa mo lefelong leno gaufi le toropo ya Warwick. Go agiwa diphaposi tsa bonno, diofisi le mafelo a go bereka le a bobolokelo. Ka Labobedi, Mopitlwe 12, 2013, boto ya dipolane ya mo lefelong leo e ne ya dumela polane ya setsha sa kwa Tuxedo.

Baithaopi ba nakwana ba amogelwa jang fa ba goroga kwa mafelong a bone a borobalo? William, yo o tswang kwa New Jersey a re: “Fa o tsena o fitlhela bakaulengwe ba go letile kwa kgorong ba bo ba go bolelela dilo tse o tlhokang go di itse—gore kamore ya gago e kwa kae, o ka bona dilotlolo kae le dilo tse dingwe. Gongwe le gongwe kwa o yang teng o bona thuso. Moragonyana fa o goroga kwa Tuxedo, o kopana le mokaedi wa setlhopha sa lona morago ga difitlholo mme o go tlhalosetsa se o tshwanetseng go se dira.”

Go ntse jang go bereka mono? Yajaira le monna wa gagwe ba ba tswang kwa Puerto Rico, ba ne ba tla go thusa ka go tsenya ditshipi le diboto tse di kgaoganyang diphaposi. A re: “Re tsoga ka 4:30 a.m. Re a phepafatsa, re nwa kofi re bo re tsena mo beseng e re e rulaganyeditsweng. Kwa bowelong jwa letsatsi re a bo re lapile mme re itumetse. Mongwe le mongwe o itumetse.”

Setsha sa Warwick se dikologilwe ke sekgwa. Zach le mosadi wa gagwe, Beth, ba ba tswang kwa Minnesota ba thusa go baakanya setsha sa Warwick. Fa ba bodiwa gore ke ka ntlha yang fa ba tlile mono, Beth a re: “Re dumela gore ga go na boikaelelo jo bo botoka mo botshelong go na le go direla Jehofa. Re batla go dirisa bokgoni jwa rona mo tirelong ya gagwe.”