Fetela kwa tshedimosetsong

Ba Sireletsa Diphologolo Tsa Naga Kwa Chelmsford

Ba Sireletsa Diphologolo Tsa Naga Kwa Chelmsford

Basupi ba ga Jehofa ba simolotse go aga ofisi e ntšha ya lekala gaufi le toropo ya Chelmsford kwa nageng ya Essex. Lefelo leo le lentle le na le mefuta e e farologaneng ya diphologolo tsa naga tse di sireleditsweng ke molao wa 1981 wa Puso ya kwa United Kingdom. Basupi ba ga Jehofa ba ikobela Molao oo jang fa ba ntse ba aga dikago tsa bone tse disha?

Ba dira borogo jwa dipeba

Basupi ba tsaya dikgong tse ba di ntshitseng mo setsheng ba bo ba di dirisa go agela dipeba mabokoso a mannye go tlhomamisa gore ga di tsamaele gaufi le mo batho ba berekelang teng. Gape ba agile borogo mo godimo ga tsela e e tsenang ka setsha go tlhomamisa gore ditlhare tse dipeba di nnang mo tsone ga di a kgaogana thata. Mo godimo ga moo, Basupi ba na le thulaganyo e ba e dirileng go tlhomamisa gore borogo joo bo a tlhokomelwa. Ka paka ya mariga fa dipeba tseno di sa tswele kwa ntle, Basupi ba sega ditlhare tseno gore di se ka tsa golela kwa godimo thata. Go dira jalo go thusa gore dipeba tseno di se ka tsa tlhakana tlhogo fa di tswela kwa ntle, go sireletsa lefelo la tsone le go tlhomamisa gore di na le dijo tse di lekaneng.

Ba tsenya mabokose a dipeba di tla nnang mo go one

Gape Basupi ba sireletsa dinoga tsa bojang le mekgantitswane. Baithuti ba tsa tikologo ba ntshitse digagabi tseno mo ba neng ba di beile gone ba bo ba di isa kwa lefelong le le sireletsegileng kgakala le kwa Basupi ba agang teng. Lefelo le digagabi tseno di isitsweng kwa go lone le kampeletswe ka terata e bile le na le mo digagabi tseno di ka robalang teng ka nako ya mariga. Basupi ba nna ba tlhatlhoba terata eno go tlhomamisa gore digagabi tseno ga di tsene mo lefelong le ba agang mo go lone.

Peba

Fa go le bosigo, Basupi ba dirisa mofuta mongwe wa lobone lo lo ba thusang gore ba se ka ba kgoreletsa bommamathwane. Lobone lono lo tshuba fela fa go na le sengwe se se tshikinyegang. E re ka bommamathwane ba tsoma dijo mo ditlhareng fa go le bosigo, bontsi jwa ditlhare tse di koo di tlogetswe fela jaaka di ntse e bile go tlile go lemiwa tse dingwe gape. Go na le ditlhare tse Basupi ba neng ba tshwanelwa ke go di ntsha mme gone ba ile ba aga mabokose gore bommamathwane ba robale mo go one.

Go tsenngwa mabokose a bommamathwane

Basupi ga ba a ka ba kgaola ditlhare tse di nang le dingwagangwaga di le koo go na le moo ba ile ba dira tsela e e tsamaelang kgakala le medi ya tsone. Diphologolo tsa mefuta e e farologaneng go akaretsa bommamathwane le dinonyane di nna mo ditlhareng tseo. Basupi ba dira sotlhe se ba ka se kgonang go sireletsa diphologolo tsa kwa Chelmsford.