Fetela kwa tshedimosetsong

Ba Tshwanetse go Tswa mo Moagong mo Malatsing a le 60

Ba Tshwanetse go Tswa mo Moagong mo Malatsing a le 60

Ka Labotlhano, Phukwi 5, 2013, lelapa la Bethele la United States le ne la itumelela kitsiso eno e e neng ya dirwa ke Anthony Morris wa Setlhopha se se Laolang: “Go dirilwe tumalano ya go rekisa dikago tse thataro tse di akaretsang 117 Adams Street le 90 Sands Street mo Brooklyn. * Re tshwanetse ra bo re dule mo dikagong tse tlhano mo bogareng jwa Phatwe monongwaga.”

Go ne go bonala sentle gore e ne e tla nna namane e tona ya tiro. Dikago tse tlhano tseno di lekana le mabala a le 11 a kgwele ya dinao a a dirisediwang metshameko ya boditšhabatšhaba! Mme re ne re tshwanetse go tswa mo dikagong tseno mo malatsing a le 60!

Ka masome a dingwaga, mo dikagong tseno tse tlhano go ne go tsentswe metšhine ya go gatisa le ya go kopanya dibuka, mme ka 2004 metšhine eno e ne ya isiwa kwa lefelong le lesha kwa Wallkill, New York.

Fa e sa le ka nako eo, dikago tseno e ntse e le lefelo la bobolokelo le la go tsenya didirisiwa tse di jaaka fanitšhara ya ofisi le didirisiwa tsa diporojeke tsa kago mo United States le kwa dinageng tse dingwe.

Dithulaganyo tsa go tswa mo lefelong leno mo nakong e e beilweng di ne di tshwanetse go dirwa ka kelotlhoko. Sa ntlha, dilo tse di mo dikagong tseno di ne di tshwanetse go sekasekwa go bona gore ke dife tse di tla rekisiwang, tse di tla latlhwang kgotsa tse di tla bolokwang. Go tswa foo, go ne ga dirwa dithulaganyo tsa go dira tiro eno ka tsela e e babalesegileng le e e bofefo.

Lelapa la Bethele le ne la dira ka natla go tshegetsa porojeke eno. Mo godimo ga moo, baithaopi ba nakwana ba le 41 ba ne ba lalediwa go tla go thusa mo Bethele. Baithaopi bano ba ne ba tswa mo dikarolong tse di farologaneng tsa United States. Bontsi jwa bone e ne e le makawana a a nonofileng e bile a sa nyala. Ba ne ba amogela taletso ya go tla go bereka mo Bethele dibeke di le thataro go ya go di le lesome, ba tlogetse ba malapa a bone, ditsala le ditiro tsa bone. Ba ne ba ikutlwa jang ka tiro eno?

Jordan wa dingwaga di le 21 o ne a tswa Washington State. O ne a re: “Ke eletsa e kete nkabo ke sa bolo go tsenya kopo ya go direla mono.”

Steven wa dingwaga di le 20, o ne a tswa Texas. O ne a re: “Ke ikutlwa ke le karolo ya lelapa le legolo, le le berekang ka natla le le le itumetseng la lefatshe lotlhe.”

Justin wa dingwaga di le 23 o ne a kwala jaana: “Fa ke le mo Bethele, ke ikutlwa ke le mo lapeng. Letlepu la botlhale jwa semoya, lorato le botsala jo bo mo Bethele di a itumedisa.”

Adler wa dingwaga di le 20, yo o tswang kwa Puerto Rico, o ne a re: “Go phakela moso mongwe le mongwe ke kgwetlho, mme ke kgonne go dira botsala jo bo tla nnelang ruri.”

William wa dingwaga di le 21 o ne a re: “Ga ke bolo go eletsa go tla Bethele go tloga fela ke sa le monnye. Ke ne ke akanya gore ke tla jewa ke bodutu, mme ke ne ke fositse. Ga go sepe se nkileng ka se itumelela mo botshelong jaaka go tla go direla mo Bethele! E bile ga ke akanye gore ke tla tsamaya ke se bona gope.”

A setlhopha seno sa baithaopi se ne sa kgona go fetsa tiro ka nako e e neng e lebeletswe? Ee, ba ne ba e wetsa—mo malatsing a le 55.

^ ser. 2 Re tla tswa mo dikagong tsa bonno tsa 90 Sands Street ka 2017.