Kontenti okə

Bağışdəmişkə iştı axtər kardə səyifə pəydo nıbe.

Məsləhəte ki, dimiku başdəmişkə və ya dı jinə linkon bə co səyifon ovaşt.