Akokayɛ nsala dia ndjasukanya la Nzambi? Wanya amɔtshi wakatasɛdingodi wakokayɛ ntakola dia monga la diɔtɔnganelo la nde vɔ anɛ:

  1. Mbeya lokombo laki Nzambi, Jehowa ndo nkamba lalɔ.

  2. Nsawolaka la nde mbala la mbala lo tshimbo ya dɔmbɛlɔ ndo mbekaka Ɔtɛkɛta ande Bible.

  3. Ntetemala nsala kɛnɛ kangɛnyangɛnya Jehowa.

Yasukanya la Nzambi lo nkambaka la lokombo lande, mbɔlɔmbaka, mbekaka Ɔtɛkɛta ande, ndo lo salaka kɛnɛ, kawɔngɛnyangɛnya

Naka wɛ ntakola wanya anɛ, shi wɛ koka mbuta dia wɛ ekɔ lo nsala kɛnɛ kele ohomba dia ndjasukanya la Nzambi? Onde wɛ fɔnyaka dia ekɔ awui amɔtshi wakokayɛ ndjalowanya lɔkɔ? Mbokɛmaka hwe dia, ekɔ ohomba mbidja welo, koko enda etombelo wayonga la dui sɔ.

Jennifer, womoto ladjasɛ l’États-Unis mbutaka ate: “Welo tshɛ wadjama dia monga la diɔtɔnganelo dia ma ma la Nzambi mandɔmaka. Diɔtɔnganela dia ngasɔ mbelaka ɛtshɔkɔ efula: wɛ ayoleka ndjaɛkɛ le Nzambi, ayoleka nshihodia l’onto lande, koko kɛnɛ koleki tshɛ ele wɛ ayoleka mbooka ngandji. Ndooko yoho ya lɔsɛnɔ yoleki dimɛna!”

Naka wɛ kombolaka monga la diɔtɔnganelo dia ma ma la Nzambi, kete Ɛmɛnyi wa Jehowa wayɔngɛnangɛna dia kokimanyiya. Vɔ koka nkongɛ dia mbekaka la yɛ Bible ofele aha la nɔmba falanga. Ndo nto, wɛ ayolongɔma l’ɔngɛnɔngɛnɔ efula naka wɛ ndja dia ndjɔtɔ lo nsanganya yawɔ yasalema lo Mbalasa ka Diolelo ka lo ngelo kanyu, lɛnɛ ayoyotonga kaamɛ la wanɛ wɔsa diɔtɔnganelo diasawɔ la Nzambi la nɛmɔ. * Naka wɛ nsala ngasɔ, kete wɛ ayoyaoka oko wakayaoke omembi w’esambo lakate ate: “Keli dia dimi nsukana lasuki la [Nzambi] mbeli ololo.”—Osambu 73:28.

^ od. 9 Dia nɔmba di’onto ndjoketsha Bile kana dia mbeya lam’ele Mbalasa ka Diolelo kele suke la yɛ, lam’alangɛ mbola onto lakakosha periodikɛ kɛnɛ kana yanga lo Sitɛ kaso k’Ɛtɛrnɛtɛ ka www.jw.org, ndo ɔtɔ lo tshɛ ya dui yofundjiwɔ ɔnɛ DIA TOFUNDƐ yele l’ɛse ka dikatshi diakɔ.