Yeso akatɛ Asadukɛ ɔnɛ wanɛ wayolɔma “hawototshuka ndo hawototshukama.” (Luka 20:34-36) Onde nde akatɛkɛtaka dia eolwelo ka la nkɛtɛ?

Ɔsɔ mɛtɛ ekɔ dimbola di’ohomba efula, djekoleko le wanɛ wakavusha elonganyi awɔ. Anto asɔ mbeyaka monga la nsaki ka nyomoyonga wadi l’omi la elonganyi awɔ wayoyolɔ l’andja w’oyoyo. Ɔnangɛso ɔmɔtshi lakavusha wadi mbutaka ate: “Dimi la wadɛmi kookombola dia diwala diaso mpembɔ. Takakombolaka tɛmɔlaka Jehowa kaamɛ oko wadi l’omi pondjo pondjo. Laakakombola dui sɔ polo ndo ɛlɔ.” Ko onde tekɔ l’ɔkɔkɔ wakokaso nongamɛ ɔnɛ wanɛ wayolɔ wayoyotshukana nto? Kɛnɛ kele mɛtɛ ele, hatohombe mbuta ɔnɛ akambo wayosalema ngasɔ.

Aya ɛnɔnyi efula wele tekɔ lo mbuta lo ekanda aso ɔnɛ, ɛtɛkɛta waki Yeso wendana la eolwelo ndo otshukanelo mendanaka ondo la eolwelo ka la nkɛtɛ ndo ɔnɛ ondo wanɛ wayolɔma lo andja w’oyoyo hawototshukana. * (Mat. 22:29, 30; Makɔ 12:24, 25; Luka 20:34-36) Ko kaanga mbeso bu l’eshikikelo, onde ɛtɛkɛta waki Yeso ɛnɛ mendanaka la eolwelo ka l’olongo? Tɔsɛdingole kɛnɛ kakate Yeso.

Tɔsɛdingole awui wakayokonya Yeso lo mbuta ɛtɛkɛta ɛsɔ. (Adia Luka 20:27-33.) Asadukɛ wanɛ waki komonga la mbetawɔ lo eolwelo wakooke Yeso dimbola dia djonga diendana la eolwelo ndo la diwala di’okitɔ. * Yeso akaakadimola ate: “Ana wa l’andja ɔnɛ wekɔ lo ntshuka ndo wekɔ lo ntshukama, koko wanɛ wɔsama oko anto wakoka mbɔtɔ l’andja wayaye ndo mbolɔ oma lo nyɔi hawototshuka ndo hawototshukama. Ndo lo mɛtɛ, vɔ hawotokoka mvɔ nto, nɛ dia wayonga oko andjelo ndo lam’ele vɔ wayolɔ, vɔ wayoyala ana waki Nzambi.”—Luka 20:34-36.

Ko lande na kakatataka lo ekanda aso ɔnɛ ondo Yeso akatɛkɛtaka lo kɛnɛ kendana la eolwelo ka la nkɛtɛ? Takataka ngasɔ l’ɔtɛ wa ɛkɔkɔ ehende. Ɔkɔkɔ wa ntondo ele, nɛ dia ondo Asadukɛ wakeyaka tsho dia eolwelo ka la nkɛtɛ ndo ɔnɛ Yeso akahombe mbakadimola lo ndjela kɛnɛ kakaweyaka. Ɔkɔkɔ wa hende ele, Yeso akakumiya okadimwelo ande lo ntɛkɛta dikambo di’Abrahama, Isaka ndo Jakɔbɔ ewandji wa nkumbo waki la kɔlamelo wele l’atei w’anto wayolɔma lanɛ la nkɛtɛ.—Luka 20:37, 38.

Koko mɛnamaka dia ondo eolwelo k’otsha l’olongo mbaki lo yimba yaki Yeso. Kakɔna katokonya dia mbuta ngasɔ? Tɔsɛdingole awui ahende w’ohomba watokonya dia mbuta ngasɔ.

“Wanɛ wɔsama oko anto wakoka . . . mbolɔ oma lo nyɔi.” Akitami wele la kɔlamelo wekɔ “anto wakoka nongola Diolelo dia Nzambi.” (2 Tɛs. 1:5, 11) Vɔ wakɔsama oko anto wakoka nongola lɔsɛnɔ l’ekimanyiyelo k’oshinga w’etshungwelo ndo l’ɔtɛ wa dui sɔ, mbahawɔsama oko atshi wa pɛkato etena kavɔwɔ. (Rɔmɔ 5:1, 18; 8:1) Akitami mbelamɛka ɔnɛ “ekila ndo . . . diɛsɛ” ndo vɔ mbɔsamaka oko anto wakoka mbolɔ otsha l’olongo. (Ɛny. 20:5, 6) Otshikitanyi la wɔ, l’atei wa wanɛ wayolɔma dia nsɛna lanɛ la nkɛtɛ, mbayonga ndo “anto wa kɔlɔ.” (Ets. 24:15) Onde  sho koka mbuta lo dikambo diawɔ ɔnɛ vɔ wekɔ “anto wakoka” ndjolɔma?

“Vɔ hawotokoka mvɔ nto.” Yeso kombuta ɔnɛ vɔ hawotoyovɔ nto, koko nde akate ate “vɔ hawotokoka mvɔ nto.” Dikadimwelo dikina dia Bible kadimulaka etelo kɛsɔ ɔnɛ: “Nyɔi hayendana la wɔ nto” ndo ɔnɛ “nyɔi aya bu la wolo nto le wɔ.” Akitami wanɛ washidiya esakelo kawɔ ka lowango la kɔlamelo, mbolɔmaka otsha l’olongo ndo kondjaka lɔsɛna lahavu ndo lahalana. (1 Kɔr. 15:53, 54) Nyɔi honge nto la wolo le wanɛ wolɔma otsha l’olongo. *

Ko akokaso mbuta lo kɛnɛ kendana la dimbola diakonyiyami lo mbɔtwɛlɔ? Kɛnɛ kakokaso mbuta ele, ondo ɛtɛkɛta waki Yeso wa tshukana ndo eolwelo mendanaka la eolwelo k’otsha l’olongo. Ko naka ekɔ ngasɔ, kete ɛtɛkɛta ande ɛsɔ totɛka awui efula lo dikambo dia wanɛ wolɔma dia tɔsɛna l’olongo. Ɛtɛkɛta akɔ mɛnyaka dia anto asɔ hawokoke tshukana, hawokoke mvɔ ndo vɔ wekɔ oko andjelo, mbuta ate ditongami dia lo nyuma diasɛna l’olongo. Eokelo kɛsɔ monyiyaka ambola efula.

Dimbola dia ntondo, lande na kakasha Yeso okadimwelo wendana la eolwelo k’otsha l’olongo etena kele ondo Asadukɛ wakeyaka dia eolwelo ka la nkɛtɛ? Mbala efula Yeso kokadimolaka atunyi ande lo ndjela kɛnɛ kakawakanyiyaka. Ɛnyɛlɔ, nde akakadimola ase Juda wakɔlɔmbɛ djembetelo ate: “Nyonyukole tɛmpɛlɔ kɛnɛ, ko dimi layokihika lo nshi shato.” Ondo Yeso akeyaka dia anto asɔ wakakanyiyaka di’ohikamelo wa tɛmpɛlɔ “koko nde akatɛkɛtaka dia tɛmpɛlɔ ka demba diande.” (Jni. 2:18-21) Ondo Yeso kɔmɛna ohomba wa nkadimola Asadukɛ wanɛ waki la dungi pende, waki komonga la mbetawɔ lo eolwelo ndo waki kombetawɔka ɔnɛ andjelo wekɔ. (Tuk. 23:9; Mat. 7:6; Ets. 23:8) Lo dihole dia mbakadimola, nde akakombola mbatɛ dia elongamelo ka eolwelo k’otsha l’olongo kele l’ambeki ande wa kɔlamelo, wanɛ wakakoke ndjokondja diɛsɛ dia ntshɔ otsha l’olongo.

Dimbola dia hende ele, lande na kakakomiya Yeso ɛtɛkɛta ande lo nshila ɛnyɛlɔ k’Abrahama, Isaka ndo Jakɔbɔ, wanɛ wayolɔ dia ndjɔsɛna lanɛ la nkɛtɛ? (Adia Mateo 22:31, 32.) Tolembete dia la ntondo ka Yeso ntɛkɛta dikambo di’ewandji wa nkumbo ɛsɔ, nde akakambe l’ɛtɛkɛta wendana la “eolwelo [ka wanɛ wambovɔ.]” Ɛtɛkɛta ɛsɔ koka nembetshiya awui efula. Lam’ele Asadukɛ wakasɛmaka dia vɔ mbeyaka Ɛlɛmbɛ wa Mɔsɛ, Yeso akakambe l’ɛtɛkɛta wakatɛ Jehowa Mɔsɛ lo dikombokombo dia dja dia mɛnya ɔnɛ eolwelo ka la nkɛtɛ kekɔ mɛtɛ sangwelo dia Nzambi.—Etum. 3:1-6.

Dimbola dia sato, naka ɛtɛkɛta waki Yeso wendana la eolwelo ndo la otshukanelo mendanaka la wanɛ wolɔ dia tɔsɛna l’olongo, onde dui sɔ nembetshiyaka dia wanɛ wayolɔ dia ndjɔsɛna lanɛ la nkɛtɛ wayotshukanaka? Bible hasha okadimwelo wa shikaa lo dimbola sɔ. Kɛnɛ kele mɛtɛ ele, naka Yeso akatɛkɛtaka dia eolwelo k’otsha l’olongo, kete ɛtɛkɛta ande ɛsɔ hawɛnya hwe kana ɔnɛ wanɛ wayolɔ dia ndjɔsɛna lanɛ la nkɛtɛ wayoyotshukanaka l’andja w’oyoyo kana bu.

Kɛnɛ keyaso ele, Bible mbutaka dia nyɔi mbakomiya diwala lam’asa atshukanyi. Diakɔ diele, bu kɔlɔ di’onto lambovusha olonganyi nyomoyotshukana. Ɔsɔ ekɔ yɛdikɔ y’onto ndamɛ ndo anto akina hawohombe ngunanguna.—Rɔmɔ 7:2, 3; 1 Kɔr. 7:39.

Mbokamaka dia, sho koka monga la ambola efula wendana la lɔsɛnɔ la l’andja w’oyoyo. Lo dihole dia sho ntshimba wɔɔngɔ dia ntana ekadimwelo lo ambola asɔ, sho pombaka nkonga ndo ndjenda woho wayeta akambo. Koko sho koka monga l’eshikikelo k’ɔnɛ akanga w’okitanyiya wayonga l’ɔngɛnɔngɛnɔ nɛ dia Jehowa ayokotsha ehomba ndo nsaki yawɔ lo yoho yoleki dimɛna.—Osam. 145:16.

^ od. 4 Enda Tshoto y’Etangelo ya Ngɔndɔ ka samalo 1, 1987, lɛkɛ 30-31 lo Falase.

^ od. 5 Lo nshi yakafundamaka Bible, diwala di’okitɔ kɛdikɛdi onto ayokitana la wadi ɔnango laki kombota, l’oyango wa nama ɔlɔndji wa nkumbo.—Etat. 38:8; Euh. 25:5, 6.

^ od. 9 Wanɛ wayolɔma dia ndjɔsɛna lanɛ la nkɛtɛ wekɔ l’elongamelo ka lɔsɛnɔ la pondjo, koko aha lɔsɛnɔ lahavu. Dia mbeya otshikitanu wele lam’asa lɔsɛnɔ lahavu ndo lɔsɛnɔ la pondjo, enda Tshoto y’Etangelo ya Ngɔndɔ k’esambele 1, 1984, lɛkɛ 30-31, lo Falase.