Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

TSHOTO Y'ETANGELO—NUMƐLƆ KA WEKELO Ngɔndɔ k'esambele 2018

Numɛlɔ kɛnɛ kekɔ ndo l’asawo wa wekelo wa Ngɔndɔ ka divwa 3-30, 2018.

WAKAYAKIMƆ LA LOLANGO

Wakayakimɔ la lolango dia tokimanyiya—La Myanmar

Lande na kakonɔ Ɛmɛnyi wa Jehowa efula wedja awɔ ko ntshɔ dia tosha lonya l’olimu wa dinela dia lo nyuma la Myanmar?

Le na ayangayɛ dia mbeyama?

Wetshelo akɔna wakokaso nkondja oma lo woho wɛnya Nzambi dia nde mbetawɔka ekambi ande wa kɔlamelo?

Lende enda washo ayɛ?

Sho koka nkondja wetshelo w’ohomba oma lo pɛkato ka woke kakasale Mɔsɛ.

“Akɔna ele lo wedi wa Jehowa?”

Ɛkɔndɔ wa lo Bible wendana la Kɛna, Sɔlɔmɔna, Mɔsɛ ndo Arɔna mɛnyaka lande na kele ekɔ dui dia lomba mbeta lo wedi wa Jehowa.

Tekɔ anto waki Jehowa

Ngande wakokaso mɛnya lowando le Jehowa l’ɔtɛ wakandetawɔ dia sho monga la diɔtɔnganelo la nde?

Onga la kɛtshi otsha le “weho w’anto tshɛ”

Okoya kɛtshi ka Jehowa lo mɛna ehomba ndo ekakatanu w’anto akina ndo lo mbakimanyiya naka wɛ ekɔ l’akoka.

Woho wa nsala dia wekelo ayɛ wa Bible ndeka monga la wahɔ ndo kɔngɛnyangɛnya

Wɛ koka nkondja difuto oma lo diangɔ di’oshinga wolo dia lo nyuma.

Ambola w’oma le ambadi

Onde pami la womoto wahatshukanyi koka monga l’onongo wa pɛkato ka woke naka vɔ mbetsha otsho kaamɛ aha l’ɛkɔkɔ w’eshika?