DON, Ɔmɛnyi wa Jehowa ɔmɔtshi wa la Canada, ekɔ lo mbidja welo wa laande dia nsambisha anto wadjasɛ l’otadimbo. Don mbutaka lo dikambo dia onto ɔmɔtshi l’atei awɔ ate: “Peter pami kɛmɔtshi kaki komonga la luudu aki ɔmɔtshi l’atei w’anto woleki mindo kahamatɛnaka lo shinga. Nde akapɔka wotshu ndo aki la mbekelo ka mbitshanya anto oma lalende. Mbala la mbala nde akatonaka anto efula wakalangaka mbokimanyiya.” Koko, l’edja k’ɛnɔnyi ndekana 14, la solo dia lotutsha tshɛ Don akasalaka la wolo dia salɛ pami kaki komonga la luudu kɛsɔ ɔlɔlɔ.

Lushi lɔmɔtshi, Peter akambola Don ate: “Lande na kayakiyanyayɛ lo dikambo diami? Anto akina tshɛ wekɔ lo tshikami. Lande na kayakiyanyayɛ?” L’ɔkɔmi tshɛ, Don akakambe l’avɛsa asato dia munanda otema wa Peter. Ntondotondo, nde akambola Peter dia kana nde mbeyaka ɔnɛ Nzambi ekɔ la lokombo ndo akɔlɔmbɛ dia mbadia lokombo lakɔ lo Bible lo Osambo 83:18. Oma laasɔ, dia mbɛnya lande na kayakiyanyande lo dikambo dia nde, Don akalɔmbɛ Peter dia mbadia Rɔmɔ 10:13, 14, wata ɔnɛ “onto tshɛ lelɛ lokombo la Jehowa ayoshimbamɛ.” L’ekomelo, Don akadia Mateo 9:36 ndo oma laasɔ akalɔmbɛ Peter dia mbadia divɛsa diakɔ ndaamɛ. Divɛsa diakɔ mbutaka ɔnɛ: “Lam’akandɛnyi elui w’anto, [Yeso] akawaoke kɛtshi, nɛ dia vɔ wakahɛnyahɛnyamaka ndo komonga la okimanyedi oko ɛkɔkɔ waha la olami.” Oma laasɔ, Peter akakɛdia asɔyi ndo akambola ate: “Shi ndo dimi mbele ɔmɔtshi l’atei w’ɛkɔkɔ ɛsɔ?”

Peter akatatɛ nsala etshikitanu. Nde akɔkɛ, akakɔlɔnga ndɛdu ndo akalɔtɛ ahɔndɔ w’amɛna wakawosha Don. Peter akayotetemala monga pudipudi.

Peter aki la jurnalɛ mɔtshi. L’etatelo ka jurnalɛ yakɔ aki awui waheyama heyama ndo wahokɛ, koko kombeta edja, nde akafunde awui wotshikitanyi. Awui amɔtshi wakandafunde vɔanɛ: “Ɛlɔ lambeya lokombo laki Nzambi. Kakianɛ etena kalɔmbami, dimi koka nɔmba Jehowa. Ekɔ dui dia dimɛna efula dia mbeya lokombo lande. Don akambutɛ ate Jehowa  koka monga ɔngɛnyi ami, onto lampokamɛ tena tshɛ oyadi etena kakɔna kana awui akɔna wawotɛmi.”

Peter akafunde awui ande w’ekomelo lo dikambo dia ɔnango la kadiyɛnde. Nde akafunde ate:

“Hayaoke dimɛna ɛlɔ. Ondo lotshundu lambominda. Koko oyadi kaanga ɔnɛ mbele lushi lami l’ekomelo, dimi mbeyaka ɔnɛ layoyɛnana la ɔngɛnyi ami [Don] nto lo Paradiso. Etena kadianyu ɛtɛkɛta ɛnɛ, nyeye dia dimi laya bu lanyu nto. Koko naka nyambɛna pami kɛmɔtshi l’okundelo ami, kɛnama dia nde bu onto la lango, nyosawole la nde ndo lam’alanganyu nyadia dibuku dia tshitshɛ dia bule nɛ [nde akatɛkɛtaka dia ehomɔ ka wekelo wa Bible kaki l’ɔtɛ a dui ɔnɛ “La vérité qui conduit à la vie éternelle” kakawawosha ɛnɔnyi efula la ntondo]. * Diɔ mbutaka ɔnɛ layɛnana la ɔngɛnyi ami lo Paradiso nto. Dimi mbetawɔka daka sɔ l’otema ɔtɔi. Ɔnangɛnyu la ngandji, Peter.”

L’ɔkɔngɔ w’okundelo, Ummi kadiyɛ aki Peter akate ate: “Ambeta oko ɛnɔnyi ehende, Peter akasawola la mi. Ɔsɔ mbaki mbala ka ntondo ka mbɛna l’ɔngɛnɔngɛnɔ l’ɔkɔngɔ w’ɛnɔnyi efula. Nde akamɔnamɔna ndo yema.” Kadiyɛnde kakɔ akatɛ Don ate: “Layadia dibuku nɛ, nɛ dia ɛngɔ tshɛ kakakoke ɔnalengo mbadia pombaka monga ɛngɔ ka laande.” Ummi aketawɔ nto dia Ɔmɛnyi wa Jehowa ɔmɔtshi ndjɔkɛtshanyaka la nde dibuku dieke katomba diele l’ɔtɛ a dui ɔnɛ Bible etshatɔ mɛtɛ?

Sho la wɔ tatendake ɛnamelo keto, tonge la ngandji ka mɛtɛ ndo la solo dia lotutsha otsha le weho w’anto tshɛ. (1 Tim. 2:3, 4) Naka sho nsala ngasɔ, kete tayokoka nkimanyiya anto wele l’ɛnyɛlɔ ka Peter, bu la ɛnamelo ka dimɛna koko wekɔ l’etema w’ɛlɔlɔ. Sho kokaka monga l’eshikikelo ɔnɛ Nzambi ɔnɛ “[lɛna] l’etei k’otema,” ayosala di’akambo wa mɛtɛ mpama l’etema w’anto wele suke dia mbaetawɔ.—1 Sa. 16:7; Jni. 6:44.

^ od. 7 Diakatondjama oma le Ɛmɛnyi wa Jehowa, koko nshi nyɛ hadioyotondjama nto.