Tshɔka lɛnɛ ele awui

Tshɔka lo ɛtɛ w'awui

TSHOTO Y'ETANGELO—NUMƐLƆ KA WEKELO Ngɔndɔ ka nɛi 2018

Numɛlɔ kɛnɛ kekɔ ndo l’asawo wa wekelo wa Ngɔndɔ ka samalo 4 polo Ngɔndɔ k’esambele 8, 2018.

Woho wa nkondja lotshungɔ la mɛtɛ

Anto amɔtshi kombolaka ntshungɔ oma l’ɛhɛnyɔhɛnyɔ, shɔnɔdi ndo wola, etena kele akina nyangaka lotshungɔ la ntɛkɛta kana la nsala ɛsɔnwɛlɔ. Onde lotshungɔ la mɛtɛ koka monga?

Tokambe Jehowa, Nzambi kasha lotshungɔ

Ngande watotshungola nyuma ka Jehowa? Ngande wakokaso mbewɔ dia nkamba la lotshungɔ lakasha Nzambi lo yoho ya kɔlɔ?

Apami wakasɔnama—Nyokondja wetshelo oma le Timɔte

Mɛnamaka dia Timɔte kondjaɛkɛ le nde ndamɛ etena kakandatatɛ nkamba kaamɛ l’ɔpɔstɔlɔ Pɔɔlɔ. Wetshelo akɔna wakoka dikumanyi ndo ekambi wakimanyiya nkondja oma l’ɛnyɛlɔ ka Timɔte?

Tokoya Jehowa Nzambi katokeketsha

Ekambi wa Jehowa wokongaka l’ohomba w’ekeketshelo tena tshɛ.

Tokeketshanake lam’asaso ndo “toleke nsala dikambo sɔ”

Lam’ele lushi la Jehowa lamboleka nsukana, sho pombaka ndjasha le anangɛso dia sho mbakeketsha etena tshɛ kele ohomba.

Ɛlɔngɔlɔngɔ l’esekaseka, onde nyekɔ lo ndjasha tshɛ l’eyango wa lo nyuma?

Akɛnda koka monga la waaso efula ndo tɛdikɔ efula tahombawɔ mbɔsa. Ngande wakokawɔ nsala ɛsɔnwɛlɔ wa lo nshi yayaye la lomba tshɛ?

Ambola w’oma le ambadi

Lande na kele ndooko onto lele la lotshungɔ la mbidja ekanda w’Ɛmɛnyi wa Jehowa lo sitɛ k’Ɛtɛrnɛtɛ k’onto ndamɛ kana lo réseau social?

Ambola w’oma le ambadi

Elembetshielo akɔna wele la tɔtɛkɛta takatshikitanyema ta lo Ekadimwelo k’andja w’oyoyo lo Osambo 144?