Ɔpɔstɔlɔ Pɔɔlɔ akafunde ɔnɛ Jehowa “hatetawɔ dia nyu pembama oleki kɛnɛ kakokanyu mbikikɛ.” (1 Kɔr. 10:13) Onde dui sɔ nembetshiyaka dia Jehowa shikikɛka la ntondo kɛnɛ kakokaso mbikikɛ ko oma laasɔ nde nsɔna ehemba wayohomana la so?

Ɛnyɛlɔ, ɔna pami laki ɔnangɛso ɔmɔtshi akayadiake. Papa kande akonge la paa efula l’asolo. Nde akayambolaka dia kana Jehowa akɛnaka dui diakɔ la ntondo ndo akɔsɛ yɛdikɔ ɔnɛ nde la wadɛnde wakahombe mbikikɛ dui sɔ. Lo dikongɛ nɛ, efula ka l’atei aso wayohomana la mpokoso. Ko onde sho pombaka mbetawɔ dia Jehowa mbalɔmbɔla oseka dikambo tshɛ diakoka tokomɛ lo nsɛnɔ yaso?

Oko wayangaso nsɛdingola 1 Kɔrɛtɔ 10:13, tayɛna dia Bible hasukɛ kanyi y’ɔnɛ Jehowa mbeyaka la ntondo kɛnɛ kakokaso mbikikɛ ko oma laasɔ nde nshikikɛ ehemba wayotokomɛ. Lande na kakokaso mbuta ngasɔ? Nyɛsɔ tɔsɛdingole ɛkɔkɔ ɛnɛi.

Ɔkɔkɔ wa ntondo, Jehowa akasha anto lotshungɔ la nsɔna, mbuta ate lotshungɔ la mbɔsa tɛdikɔ. Nde nangaka sho mbɔsa tɛdikɔ taso hita. (Eoh. 30:19, 20; Jas. 24:15) Naka sho nsɔna dia mbɔsa tɛdikɔ tangɛnyangɛnya Jehowa, sho koka ndjaɛkɛ le nde dia nde tɔlɔmbɔla. (Tok. 16:9) Koko, etena kɔsaso tɛdikɔ ta kɔlɔ, tayodiɛnɛ l’etombelo w’oma lɔkɔ. (Ngal. 6:7) Ko, otondonga Jehowa sɔnaka ehemba wahomba tokomɛ, onde totonga mɛtɛ la lotshungɔ la nsɔna?

Ɔkɔkɔ wa hende, Jehowa hatokokɛ oma lo “awui wa shashimoya.” (Ond. 9:11) Onto mbeyaka nsala aksida wa wolo paka tsho l’ɔtɛ wamondotanema lo dihole dia kɔlɔ etena ka kɔlɔ. Yeso akatɛkɛta dikambo dia aksida wakadiake anto 18 etena kakakɔ ehele kɛmɔtshi. Nde akɛnya hwe dia Nzambi komonga lo kiɔkɔ ya nyɔi kawɔ. (Luka 13:1-5) Ɔnkɔnɛ, bu dui dia dimɛna dia mfɔnya ɔnɛ etena kasalema aksida ɔmɔtshi, Nzambi mbashikikɛ wanɛ wayoka kana wanɛ wayovɔ.

Ɔkɔkɔ wa sato, onto tshɛ la l’atei aso pombaka nama olowanyi ande le Jehowa. Satana akate dia ekambi waki Jehowa mbokambɛka l’ɔtɛ wa kɛnɛ  kawashande. Satana akasɛmɛ dia hatototshikala la kɔlamelo le Jehowa naka sho mpomana l’ehemba. (Jɔbɔ 1:9-11; 2:4; Ɛny. 12:10) Naka Jehowa tokokɛ oma lo ehemba ɛmɔtshi, kete dui sɔ koka mɛnya oko Satana aki la shadiya.

Ɔkɔkɔ wa nɛi, Jehowa hasɔnɛ dia mbeya la ntondo oseka dikambo tshɛ diayotokomɛ. Lo mɛtɛ, Jehowa koka mbeya kɛnɛ kayosalema lo nshi yayaye naka nde nanga. (Isa. 46:10) Koko, Bible mɛnyaka dia nde hasɔnɛ dia mbeya la ntondo oseka dikambo tshɛ diayosalema. (Eta. 18:20, 21; 22:12) Jehowa ekɔ Nzambi ka ngandji ndo ka losembwe, ɔnkɔnɛ nde hakoke mbekamɛ lotshungɔ laso la mbɔsa tɛdikɔ taso hita.—Eoh. 32:4; 2 Kɔr. 3:17.

Ko laasɔ, kakɔna kakalange Pɔɔlɔ mbuta etena kakandate ɔnɛ Jehowa “hatetawɔ dia nyu pembama oleki kɛnɛ kakokanyu mbikikɛ”? Lanɛ, Pɔɔlɔ akalembetshiya kɛnɛ kasala Jehowa lo tena di’ehemba, koko aha la ntondo k’ehemba. * (Enda nɔtɛ ka l’ɛse ka dikatshi.) Naka sho ndjaɛkɛ le Jehowa, kete nde ayotokimanyiya lo oseka ohemba tshɛ lo lɔsɛnɔ laso. (Os. 55:22) Kakianɛ, tayanga nsɛdingola ɛkɔkɔ ehende wakakoke Pɔɔlɔ mbuta dui sɔ.

Ɔkɔkɔ wa ntondo ele, ndooko ohemba wahomana la so “wahatakomɛka anto akina.” L’edja tshɛ kakatasɛnɛ lo dikongɛ dia Satana nɛ, tayohomanaka l’akambo wa wolo, ondo kaanga ndo mpokoso. Ko naka sho ndjaɛkɛ le Jehowa, sho koka mbikikɛ ehemba ɛsɔ ndo ntshikala la kɔlamelo. (1 Pet. 5:8, 9) Yema la diko lo 1 Kɔrɛtɔ tshapita 10, Pɔɔlɔ akafunde dikambo di’ehemba ɛmɔtshi wakahomana l’ase Isariyɛlɛ l’oswe wa shɛnga. (1 Kɔr. 10:6-11) Wanɛ wakayaɛkɛ le Jehowa wakakoke mbikikɛ ehemba akɔ. Koko ase Isariyɛlɛ amɔtshi kokitanyiya Jehowa. Vɔ kotshikala la kɔlamelo, nɛ dia vɔ kondjaɛkɛ le nde.

Ɔkɔkɔ wa hende ele “Nzambi ekɔ la kɔlamelo.” Kakɔna kalembetshiya dui sɔ? Etena kakanyiyaso woho wakokɛ Jehowa ekambi ande l’edja k’ɔkɔndɔ w’ana w’anto, sho mɛnaka dia la kɔlamelo tshɛ, nde kimanyiyaka “wanɛ wawoka ngandji ndo wakitanyiya ɛlɛmbɛ ande.” (Eoh. 7:9) Sho kondjaka wetshelo dia Jehowa kotshaka alaka ande tena tshɛ. (Jas. 23:14) Sho koka monga l’eshikikelo dia 1) Jehowa hatetawɔ kaanga ohemba ɔtɔi tokomɛ wolo efula lo woho wahatakoke mbikikɛ, ndo 2) nde “ayo[t]atɛ mboka.”

Jehowa ekɔ ɔnɛ “latosamba lo asui aso tshɛ”

Ngande watɛ Jehowa wanɛ wayaɛkɛ le nde mboka? Lo mɛtɛ, nde koka minya ohemba. Koko ohɔ dia Pɔɔlɔ akate dia Jehowa “ayonyatɛ mboka dia nyu monga l’akoka wa mbikikɛ ohemba akɔ.” Ɔnkɔnɛ mbala efula Jehowa tatɛka mboka lo tokeketsha dia sho ntshikala la kɔlamelo. Nyɛsɔ tɔsɛdingole toho tɔmɔtshi tasalande dui sɔ.

  • Jehowa ekɔ lo “tosamba lo asui aso tshɛ.” (2 Kɔr. 1:3, 4) Nde koka mbututadia yimba yaso, otema aso ndo nsaki yaso lo tshimbo ya Bible, nyuma kande k’ekila ndo ya ɔhɔmbɔ wa kɔlamelo.—Mat. 24:45; Jni. 14:16, nɔtɛ; Rɔmɔ 15:4.

  • Jehowa koka nkamba la nyuma kande k’ekila dia tɔlɔmbɔla. (Jni. 14:26) Nyuma k’ekila koka tokimanyiya dia mbohɔ ɛkɔndɔ ndo atɔndɔ wa lo Bible l’oyango wa sho mbɔsa tɛdikɔ ta lomba.

  • Jehowa koka nkamba l’andjelo ande dia tokimanyiya.—Hɛb. 1:14.

  • Jehowa koka nkamba l’anangɛso ndo l’akadiyɛso dia tokimanyiya. Vɔ koka tokeketsha oma lo kɛnɛ katawɔ ndo kasalawɔ.—Kɔl. 4:11.

Ko, wetshelo akɔna wambotokondja oma l’ɛtɛkɛta wa Pɔɔlɔ watanema lo 1 Kɔrɛtɔ 10:13? Jehowa hasɔnɛ ehemba wayotokomɛ. Koko sho koka monga l’eshikikelo dia, naka sho ndjaɛkɛ le Jehowa, kete sho koka mbikikɛ oseka ohemba tshɛ. Sho mbeyaka dia mbala tshɛ, Jehowa ayotatɛka mboka l’oyango wa sho ntshikala la kɔlamelo.

^ od. 2 Tshɛkɛta ya lo Grɛkɛ yakadimɔma ɔnɛ “ohemba” nembetshiyaka nto “mpemba,” kana “pembama.”