SARA ambonyɔ yema oma lo olimu ande ndo ambotatɛ menda l’olongo. Diɛsɛ la ɛlɔmbwɛlɔ kande ka la lomba, ekambi ande wekɔ l’ɔngɛnɔngɛnɔ ndo wekɔ lo ndjasha tshɛ l’olimu. Sara lele womoto a lokombo ekɔ lo nkamba ndo nde lawɔ olimu. Ohɔsa dia wɛ ekɔ lo mɛna woho washishande anya dia nkitshakitsha kandji. Ondo nde aki oma la ntɛla ɛtshi ka dipɛma kakaatɛ lo luudu lawɔ la dipɛma ladjasɛwɔ. Ekoho ka wɛɔsa wa mbudi kambotatɛ nshisha dangi diatɔ, nɛ dia aya ɛnɔnyi efula wele tɔ kekɔ lo mpomɔ tanyi la mvula, dui sɔ mboholaka Sara edja kakawasɛnɛ lɔsɛnɔ la tekekɔ. Dikɔlɔ diakashile ndo wonya wakatatɛ mbidja. Nde akendaka woho wakamɔka Abrahama * la pindju ndo nde akashishimaka dimɛna otsha lo lɛkɛ lakɔ laamɛ l’ɔngɛnɔngɛnɔ tshɛ. Etena kakandɛnyi oko omɛnde mbayaye la shɔdi ya dikona oko woho watongaka mbekelo kande, nde akatatɛ ngɛnangɛna.

Ɛnɔnyi dikumi wakete ntatɛ lam’akatshu Abrahama la nkumbo kande la wedi w’Ɔkɛdi wa Efaratɛ otsha la Kanana. La lolango tshɛ Sara akasukɛ omɛnde lo lɔkɛndɔ l’otale lɔsɔ otsha lɛnɛ akiwɔ kombeyaka, nɛ dia nde akeyaka dia nde aki l’ɔkɛndɛ w’ohomba lo sangwelo diaki Jehowa dia ntondja kanula ndo wodja wakalangemaka efula. Kakɔna kakahombe Sara nsala lo wedi ande? Nde akikɔ ekomba, ndo laasɔ ko ele l’ɛnɔnyi 75. Ondo nde akayambolaka ate: ‘Ngande wakoka daka diaki Nzambi kotshama lam’ele dimi lekɔ wadi aki Abrahama?’ Nde mɛtɛ akakoke ndjakiyanya ndo akakoke kaanga mpomba ndo solo dia lotutsha.

Lo tena dimɔtshi sho lawɔ nto koka ndjambola dia kana alaka waki Nzambi wayokotshama. Mbala efula sho hatoleke monga la solo dia lotutsha, djekoleko etena kakongɛso okotshamelo wa dui dimɔtshi dialangaso efula. Wetshelo akɔna wakokaso nkondja oma lo mbetawɔ ka womoto la diambo ɔsɔ?

‘JEHOWA AKANSHIMBE’

Nkumbo kaki oma la nkalola oma l’Edjibito. (Etatelo 13:1-4) Vɔ wakake mpango kawɔ lo akona wa lo lɛkɛ la ɛstɛ ka Bɛtɛlɛ kana Luza lo ndjela woho wakawelɛka ase Kanana. Oma lo dikona sɔ, Sara akakoke mɛna Nkɛtɛ ya Daka ya diambo. Lɛkɔ aki ngelo y’ase Kanana ndo etadimbo waketetaka amɛngɔdi oma l’ahole wa tale. Lo menda dimɛna, awui asɔ tshɛ hawɛdimi kaanga yema la osomba waki Sara wa lootɔ. Nde akole la Ura, osomba wa la Mezɔpɔtamiya wele akahombaka nde minda lɔkɛndɔ la kilɔmɛtrɛ 1 900 dia tokoma lɛkɔ. Lɛkɔ, nde akatshike ewotɔ ande efula, lɔsɛnɔ la dimɛna la l’osomba wa woke ɔsɔ waki la bingu, luudu lande la dimɛna laki la nsambe ndo mpele dia wolo ndo ondo la ɛlɔnda w’ashi! Koko, naka sho nkanyiya dia Sara akendaka otsha lo lɛkɛ la ɛstɛ la lonyangu ohɔ lɔsɛnɔ la dimɛna lakandasɛnaka lo dikɛnda, kete hateye womoto ɔsɔ lakokaka Nzambi wɔma.

Lembetɛ kɛnɛ kakayotaka ɔpɔstɔlɔ Pɔɔlɔ lakasambiyama dia mfunda ɛnɔnyi oko 2 000 l’ɔkɔngɔ diko. Lo ntɛkɛta dikambo dia mbetawɔ ka Sara ndo ka Abrahama, nde akate ate: “Otondonga mɛtɛ vɔ wakatetemala mbohɔ oma lɛnɛ akawaye, tshike wotokondja diaaso dia nkalola.” (Hɛbɛru 11:8, 11, 15) Oyadi Sara kana Abrahama ndooko onto lakakanyiyaka l’asolo walomɔlomɔ awui awɔ wakete. Otondonga  vɔ wakayasha lo ekanelo ka ngasɔ, ondo vɔ wotɔsa yɛdikɔ ya nkalola otsha lakawɔ. Otowokalola la Ura, tshike ondo wotoshisha diɛsɛ dia diambo efula diakawasha Jehowa. Ndo wotoshishɔ lo wɛɔngɔ w’anto lo dihole dia monga bɛnyɛlɔ diakasambiyama dia mbetawɔ kananda miliyɔ y’etema w’anto.

Lo dihole dia menda l’ɔkɔngɔ, Sara akende la ntondo. Diakɔ diele nde akatetemala sukɛ omɛnde lo edjaselo kawɔ lo nkɛtɛ shɔ, nde akawokimanyiyaka dia mbika mvudu y’apɛma, monɔ la dongalonga ndo mbika mpango nto. Nde akakikɛ ekakatanu efula ndo etshikitanu. Jehowa akanyomohola Abrahama daka diande, koko aha la ntɛkɛta dikambo dia Sara!​—Etatelo 13:14-17; 15:5-7.

L’ekomelo, Sara akayɔsaka yɛdikɔ ya ntɛkɛta la Abrahama dikambo dia dui dimɔtshi diaki lo yimba yande. Ohɔsa dia wɛ ekɔ lo mɛna elungi ka Sara kekɔ la ekiyanu etena katɛnde omɛnde ate: “Lam’ele Jehowa kombetawɔ dia dimi mbota ana.” Oma laasɔ, nde akalɔmbɛ omɛnde dia nde nkondja ana oma lo tshimbo ya Hangara, okambi ande wa womoto. Onde wɛ koka nkanyiya kandji kaki la Sara etena kakandalɔmbaka omɛnde dui sɔ? Dui sɔ koka monga oko dui di’oyoyo le so ɛlɔ kɛnɛ, koko lo nshi shɔ pami akakokaka mbɔsa wadi la hende kana oseka l’oyango wa nde nkondja okitɔ. * Ondo Sara akafɔnyaka dia lo nsala ngasɔ, daka diaki Nzambi dia ntondja wodja wele la tokanula oma lo tshimbo ya Abrahama diayokotshama? Weho akɔ tshɛ nde aki suke dia ndjahombia. Kakɔna kakasale Abrahama? Sho mbadiaka dia nde “aketawɔ kɛnɛ kakawotɛ [Sara]”​—Etatelo 16:1-3.

Onde ɔkɔndɔ ɔsɔ mɛnyaka dia Jehowa mbakatshutshuya Sara dia nsala dui dia ngasɔ? Ndooko. Koko, kɛnɛ kakandatɛ omɛnde mɛnyaka dia ɔsɔ aki kanyi y’onto. Nde akafɔnyaka dia Nzambi mbaki lo kiɔkɔ ya ekiyanu ande ndo nde kokoka mfɔnya dia nde aki la dui dikina dia nsala. Kɛnɛ kakasale Sara ndamɛ kakakoke mbowela kandji ndo okiyanu. Koko kɛnɛ kakandalɔmbɛ omɛnde, mɛnyaka dia nde komonga la lokaki. Lo andja wele anto mbetshaka mbala efula wahɔ awɔ hita lo dihole dia ntondo, shi woho waki Sara komonga la yimba ya lokaki tambiyaka? Naka sho mbetsha ntondo asangwelo waki Nzambi lo dihole dia wahɔ aso wa lokaki, kete tayokoya mbetawɔ kaki Sara.

“WƐ AKƆDI”

Kombeta edja oma laasɔ, Abrahama akatshu la Hangara diemi. Ondo lam’ele nde akafɔnyaka dia diemi diande ndeka Sara ohomba, Hangara akatatɛ mɔnyɔla nkumɛnde ka womoto. Ande ɔkɔmwɛlɔ w’efula wakonge la Sara lee! La lotshungɔ laki Abrahama ndo l’ekimanyielo ka Nzambi, Sara akahangwɛ Hangara lo woshɛshɛ lo yoho mɔtshi. Hangara akote ɔna pami ndo wakawɔlɛ Ishimaɛlɛ ndo ɛnɔnyi wakatetaka. (Etatelo 16:4-9, 16) Oma laasɔ, ɔkɔndɔ mɛnyaka nto losango laki oma le Jehowa, Sara aki  la ɛnɔnyi 89 ndo omɛnde 99. Ande losango la diambo lakawalongola lee!

Mbala kekina nto, Jehowa akalake Abrahama y’ɔngɛnyi ande dia Nde ayofudia tokanula tande. Nzambi akatshikitanya ndo lokombo la Abrahama. Polo ndo laasɔ, ko nde akeyama oko Abrama. Koko Jehowa akayowɔdiyaka lokombo Abrahama lalembetshiya “She anto efula.” Ndo ɔsɔ mbaki mbala ka ntondo ka Jehowa ntɛkɛta dikambo dia ɔkɛndɛ waki Sara. Nde akotshikitanya lokombo Sarayi lakalembetshiyaka ondo “Ewanu” ko mbɔɔlɛ Sara lokombo leyaso efula. Kakɔna kalembetshiya lokombo Sara? Lɔ nembetshiyaka ‘Nyango nkumi ya dikanga!’ Jehowa akalembetshiya lande na kakandasha womoto lakalangemaka ɔsɔ lokombo lɔsɔ, ndo nde akate ate: “Dimi layowɔtshɔkɔla, ndo layokosha ɔna pami lo tshimbo yande. Dimi layowɔtshɔkɔla, ko wedja efula wayotomba oma le nde ndo nkumi ya dikanga ya wedja yayotomba oma le nde.”​—Etatelo 17:5, 15, 16.

Sheke yaki Jehowa ya mbela kanula yakahombe ndjɔtshɔkɔla wedja tshɛ yakahombe kotshama oma le ɔnaki Sara! Nzambi akasɔnɛ lokombo lakawahombe ndjosha ɔna pami ɔsɔ, mbuta ate Isaka, lokombo lalembetshiya “Tɔɔla.” Etena kakeye Abrahama sangwelo diaki Jehowa dia ntshɔkɔla Sara lo mbosha ɔna pami lande hita, nde “akayakɔsha ekukumadi ndo akatatɛ mbɔla.” (Etatelo 17:17) Nde akaambe ndo akangɛnangɛna efula. (Rɔmɔ 4:19, 20) Ko kakɔna kakasale Sara?

Kombeta edja oma laasɔ, apami asato, mbuta ate angɛndangɛnda wakaye lo luudu la dipɛma laki Abrahama. Akikɔ la yanyi ya tɛɛ, koko atshukanyi w’epalanga asɔ wakasamanya esadi esadi dia tolongola angɛndangɛnda asɔ. Abrahama akatɛ Sara ate: “Sala yema esadi! Ɔsa tɛdikɔ 3 t’ofushi wa dimɛna, sɔha, kele sala mapa.” Nongola angɛndangɛnda akalɔmbaka olimu efula lo nshi shɔ. Abrahama kotshikɛ wadɛnde olimu ɔsɔ tshɛ; nde akasamanya dia todiaka ɔsɔngɔ wa ngɔmbɛ ndo nyomɔlɔngɔsɔla diangɔ dia ndɛ ndo dia nnɔ efula. (Etatelo 18:1-8) Akɛnama dia “apami” asɔ waki andjelo wa Jehowa! Ondo ɔpɔstɔlɔ Pɔɔlɔ aki la dui sɔ lo yimba etena kakandafunde ate: “Tanyohɛke nongolaka angɛndangɛnda, nɛ dia l’ɔtɛ wa dikambo sɔ, anto amɔtshi wakahangia andjelo aha la vɔ mbeya.” (Hɛbɛru 13:2) Onde wɛ hakoke mbokoya ɛnyɛlɔ ka dimɛna efula ka lokaho kakatshike Abrahama nde la Sara?

Sara akalangaka nongola angɛndangɛnda

Etena kakayewoya ondjelo ɔmɔtshi Abrahama dikambo dia daka diaki Nzambi lo kɛnɛ kendana la Sara dia mbota ɔna pami, Sara akayashɛ l’etei ka luudu lande la dipɛma ndo akahokamɛka. Kanyi ya mbota ɔna lo ɛnɔnyi waki la nde aki oko dui diaheyama nembetshiya, diakɔ diele nde akengenga ndo akatatɛ mbɔla ata ate: “Onde dimi mɛtɛ layonga la diɛsɛ sɔ lam’ele lambotshunda ndo nkumɛmi aya osombe?” Ondjelo akangola Sara lo mbombola dimbola di’oshika ɔnɛ: “Onde ekɔ dikambo dimɔtshi diele Jehowa hakoke nsala?” Okadimwelo wakasha Sara wakɛnyaka dia nde aki la wɔma, nde akalange ndjaswɛlɛ ndo ɔsɔ ekɔ dui diakomɛ anto. Sara akate ate: “Dimi hambɔdi!” Ondjelo akokadimola ate: “Keema, wɛ akɔdi.”​—Etatelo 18:9-15.

Ko onde tɔɔla taki Sara takɛnyaka dia nde komonga la mbetawɔ? Ndooko. Bible mbutaka ɔnɛ: “Oma lo mbetawɔ, Sara nde lawɔ akalongola wolo wa ntshɔ diemi dia kanula, kaanga mbakinde ambolekanya ɛnɔnyi wa mbota, nɛ dia nde akɔsaka dia Ɔnɛ lakalake daka sɔ ekɔ la kɔlamelo.” (Hɛbɛru 11:11) Sara akeyaka Jehowa; nde akeyaka dia nde koka nkotsha oseka daka diande tshɛ. Onto akɔna la l’atei aso ahakombola monga la mbetawɔ k’efula ka ngasɔ? Sho pombaka mbeya Nzambi katɛkɛtama lo Bible dimɛna efula. Naka sho nsala ngasɔ, kete tayɛna dia Sara aki la shadiya ya monga la mbetawɔ ka ngasɔ. Jehowa mɛtɛ ekɔ la kɔlamelo ndo nde kotshaka oseka daka diande tshɛ ndo lo tena dimɔtshi nde koka kaanga nsala dui sɔ lo yoho yakoka tokashimola kana tosha tɔɔla!

“HOKAMƐ DUI DIANDE”

Jehowa akatshɔkɔla Sara l’ɔtɛ wa mbetawɔ kande k’oshinga wolo

Etena kakinde l’ɛnɔnyi 90, Sara akayokondjaka diaaso dia nde ngɛnangɛna kɛnɛ kakandalongamɛka lɔsɛnɔ lande l’otondo. Nde akayootɛka omɛnde la ngandji ɔna pami, laasɔ ko ntambe k’otondo kambeta! Abrahama akɔɔlɛ ɔnakɔ lokombo Isaka kana “Tɔɔla” paka oko wakatatshi Nzambi. Ondo sho koka mfɔnya dia Sara akɔlɛ kaanga mbele nde akalɛmbɛ etena kakandate ate: “Nzambi ambombisha  tɔɔla, nɛ dia onto tshɛ layokaka dikambo nɛ ayɔlaka kaamɛ la mi.” (Etatelo 21:6) Woshasha wa diambo w’oma le Jehowa ɔsɔ mɛtɛ wakɔngɛnyangɛnya polo l’ekomelo ka lɔsɛnɔ lande. Koko dui sɔ diakawela ɛkɛndɛ efula.

Etena kakakotsha Isaka ɛnɔnyi etanu, ase nkumbo wakasale fɛtɛ ka okilelo w’awɛlɛ. Koko aha awui tshɛ mbaki dimɛna. Sho mbadiaka ɔnɛ Sara “akɛnaka” dionga dimɔtshi diakokiyanyaka efula. Ishimaɛlɛ, ɔna pami laki Hangara laki l’ɛnɔnyi 19 akatetemalaka mbɔla Isaka laki eke dikɛnda. Ɔsɔ komonga tɔɔla ko tɔɔla. L’ɔkɔngɔ diko, ɔpɔstɔlɔ Pɔɔlɔ lakayosambiyama akayotaka dia dionga diaki Ishimaɛlɛ aki tshondo y’ɔhɛnyɔhɛnyɔ. Sara akɛnaka dia esolanyi ɛsɔ waki: dui diakalanyaka lɔkɛwɔ la dimɛna laki ɔnande la pami. Sara akeyaka dimɛna dia Isaka komonga tsho ɔnande, koko nde akalongola ɔkɛndɛ w’ohomba lo sangwelo diaki Jehowa. Diakɔ diele akahombe nde monga la dihonga ndo ntɛkɛta la Abrahama akambo hwe hwe. Nde akɔlɔmbɛ dia ntoma Hangara la Ishimaɛlɛ dihole dikina.​—Etatelo 21:8-10; Ngalatiya 4:22, 23, 29.

Kakɔna kakasale Abrahama? Sho mbadiaka ɔnɛ: “Koko kɛnɛ kakandate lo dikambo dia ɔnande kakanyangiya Abrahama efula.” Nde akalangaka Ishimaɛlɛ ndo nde kokoka ntshika ngandji kaki la nde oko ombutshi wa pami l’ɔtɛ wa dikambo sɔ. Koko, Jehowa akɛnaka akambo hwe hwe, diakɔ diele nde akekɛ lonya. Sho mbadiaka ɔnɛ: “Ko Nzambi akatɛ Abrahama ate: ‘Tonyangake l’ɔtɛ wa kɛnɛ kakotɛ Sara lo dikambo dia ɔna ndo di’okambi ayɛ wa womoto. Okɛnde, nɛ dia ɔnɛ layelamɛ kanula yayɛ ayotomba oma le Isaka.’” Jehowa akashikikɛ Abrahama dia nde ayokimanyiya Hangara ndo Ishimaɛlɛ. Abrahama laki la kɔlamelo aketawɔ kɛnɛ kakawawotɛ.​—Etatelo 21:11-14.

Sara aki wadi aki Abrahama la mɛtɛ, okimanyedi w’oshika. Nde kombitɛka omɛnde paka kɛnɛ kakandalangaka. Etena kakandɛnaka dikambo dimɔtshi, ɛnyɛlɔ oko dikambo diendana la nkumbo kana dia nshi yawɔ yayaye, nde akatɛkɛtaka la omɛnde la loshilambo tshɛ. Woho wakandatɛka omɛnde akambo hwe hwe hahombe mbɔsama oko nde komonga la dilɛmiɛlɔ. Ɔpɔstɔlɔ Petero laki nde lawɔ otshukanyi, akayɔtɛkɛtaka dikambo dia Sara oko ɛnyɛlɔ k’oshika ka wadi laki la dilɛmiɛlɔ di’efula otsha le omɛnde. (1 Kɔrɛtɔ 9:5; 1 Petero 3:5, 6) Lo mɛtɛ, otondongaka Sara akalɛmbɔhala ki lo dikambo sɔ, tshike nde totondonga la dilɛmiɛlɔ otsha le Abrahama nɛ dia lɔsɛnɔ la nkumbo kande k’otondo laki ohomba efula. La ngandji tshɛ, Sara akate kɛnɛ kaki ohomba dia mbita.

Wamato efula ngɛnangɛnaka ɛnyɛlɔ kaki Sara. Oma lo ɛnyɛlɔ kande, vɔ mbekaka woho wa nsawola la loshilambo ndo la dilɛmiɛlɔ la waomɛwɔ. Wamato amɔtshi mbeyaka nkombola dia lo tena dimɔtshi Jehowa mbekɛ lonya woho wakandekɛ lo dikambo dia Sara. Kaanga mbediɔ ngasɔ, vɔ kondjaka wetshelo oma lo mbetawɔ, ngandji ndo solo dia lotutsha diaki la Sara.

Jehowa akelɛ Sara ɔnɛ: ‘Nyango nkumi ya dikanga,’ koko Sara konongamɛ dia vɔ mbosalɛ akambo oko ose nkumbo ka nkumekanga

Kaanga mbele Jehowa ndamɛ mbakɔlɛɛ womoto lalangema ɔsɔ ɔnɛ ‘Nyango nkumi ya dikanga,’ Sara konongamɛ dia vɔ mbosalɛ akambo oko ose nkumbo ka nkumekanga. Diakɔ diele keema dui dia diambo lo etena kakandavu ele l’ɛnɔnyi 127, ko Abrahama “akatatɛ monga lo otanda ndo ndela Sara.” * (Etatelo 23:1, 2) Nde mɛtɛ akashisha ‘Nyango nkumi ya dikanga’ lakandalangaka efula. Aha la taamu, Jehowa Nzambi nde lawɔ akokaka womoto laki la kɔlamelo ɔsɔ ngandji, koko nde ekɔ lo nomɔlomɔ dia mboolola lo paradiso ka la nkɛtɛ. Lɔsɛnɔ ndo ɛtshɔkɔ wa pondjo wekɔ lo kongɛɛ Sara ndo wanɛ tshɛ wokoya mbetawɔ kande.​—Joani 5:28, 29.

^ od. 3 Atshukanyi anɛ, wakeyamaka oma lo nkombo yawɔ ya Abrama la Sarayi polo etena kakayowaɔlɛka Nzambi nkombo nkina, koko dia sho nɛndjalɛndja akambo, tayokamba la nkombo yalekawɔ mbeyama le anto tshɛ.

^ od. 10 Jehowa aketawɔka diwala di’ɔsɛngɛ ndo di’oseka l’etena kɛmɔtshi, koko l’ɔkɔngɔ diko nde akayoshaka Yeso Kristo lotshungɔ la nkaloya diwala lo ndjela atɔndɔ w’etatelo wakadjama lo Ɛdɛna wakɛnyaka dia pami pombaka ntshuka womoto ɔtɔi.​—Etatelo 2:24; Mateo 19:3-9.

^ od. 25 Sara mbele tshɔi ya womoto ya lo Bible yele ɛnɔnyi waki la nde etena kakandavu wakafundama l’ɔkɔndɔ wakasambiyama.